0115-KDIT3.4011.178.2024.4.RS - Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.178.2024.4.RS Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 20 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Uzupełniła go Pani pismem z 26 marca 2024 r. (data wpływu 29 marca 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pani właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni (...) ha. Działki o numerach 1 oraz 2 położone w miejscowości A, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze (...) przez Sąd Rejonowy w B, (...) Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wyżej wymienione działki 1 oraz 2 nabyła Pani (...) 2008 r., na mocy postanowienia (ugody sądowej) Sądu Rejonowego w B (...) Wydział Cywilny, jako spadek po zmarłej (...) 1992 r. matce A.A. Działki te należały do gospodarstwa rolnego prowadzonego przez obojga rodziców.

Z racji tego, że jest to spadek nabyty po zmarłej matce nabyła go Pani do majątku odrębnego. Przez cały okres posiadania wyżej wymienionych nieruchomości udostępnia je nieodpłatnie swojemu ojcu B.A pod uprawy rolne. Dotacje państwowe z tytułu uprawy ziemi pobierane są również przez B. A.

Uchwałą Rady Gminy C Nr (...) z (...) 2018 r. przyjęto nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość, zgodnie z którym określono przeznaczenie terenu, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości na cele zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego odbyła się z inicjatywy Urzędu Gminy w C.

W 2023 r. ze względu na cele osobiste, postanowiła Pani sprzedać nieruchomości. Niestety ze względu na zbyt duży obszar nieruchomości i tym samym brak zainteresowania ze strony kupujących została Pani zmuszona do podziału nieruchomości na mniejsze działki.

(...) 2023 r. wystąpiła Pani do Urzędu Gminy w C z wnioskiem o podział nieruchomości na 14 działek, w tym wydzielenie drogi wewnętrznej oraz drogi publicznej tj.:

1.

działka niezabudowana nr 3, pow. (...) m2, droga (...),

2.

działka niezabudowana nr 4, pow. (...) m2, droga (...),

3.

działka niezabudowana nr 5, pow. (...) m2, droga (...),

4.

działka niezabudowana nr 6, pow. (...) m2,

5.

działka niezabudowana nr 7, pow. (...) m2,

6.

działka niezabudowana nr 8, pow. (...) m2,

7.

działka niezabudowana nr 9, pow. (...) m2,

8.

działka niezabudowana nr 10, pow. (...) m2,

9.

działka niezabudowana nr 11, pow. (...) m2,

10.

działka niezabudowana nr 12, pow. (...) m2,

11.

działka niezabudowana nr 13, pow. (...) m2,

12.

działka niezabudowana nr 14, pow. (...) m2,

13.

działka niezabudowana nr 15, pow. (...) m2,

14.

działka niezabudowana nr 16, pow. (...) m2.

Do sprzedaży chciałaby Pani przeznaczyć działki o numerach 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wymienione działki zostaną zbyte wraz z udziałem w drogach (...), które zostały wytyczone na działkach 3 oraz 4.

Działkę o numerze 10 zachowa Pani dla siebie ze względu na plany mieszkaniowe własne.

Działka o numerze 5, ze względu na miejscowy plan zagospodarowania, została wydzielona na drogę publiczną. Zgodnie z art. 98 ust. 1 u.g.n. przechodzi z mocy prawa na własność gminy. Według informacji uzyskanych od geodety prowadzącego podział, po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale, działka zostanie odpłatnie przekazana na rzecz gminy.

Dla wszystkich wymienionych działek nie występowała Pani o warunki techniczne przyłączy. Nie zamierza tym samym uzbrajać sprzedawanych działek w media oraz dokonywać ich uatrakcyjnienia.

Działki będzie Pani sprzedawać na własny rachunek, nie będzie korzystała z pomocy biur pośrednictwa nieruchomości. Do tej pory nie podpisano żadnych umów przedwstępnych. Działki również nie są jeszcze wystawione na sprzedaż.

Działki zostaną sprzedane wraz z udziałem w drodze wewnętrznej - adekwatnie do powierzchni sprzedawanych działek.

Poza wymienionymi powyżej nieruchomościami posiada Pani wraz z mężem:

- nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym, nr działki 17/1 obręb D, Gmina C, KW nr (...)

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, nr działki 17/2 obręb D, gmina C, KW nr (...)

Wraz z mężem nie prowadzi Pani działalności gospodarczej.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Nabycie działki nr 1 i 2 nastąpiło w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Działka ta została nabyta w formie spadku po zmarłej w 1992 r. matce - A.A. Nabycie ww. działek nie zostało udokumentowane fakturą.

Nie jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działki nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 oraz nr 4 nie są wykorzystywane przez Panią do działalności gospodarczej. Nie jest Pani rolnikiem ryczałtowym. Do momentu zbycia udostępnione są nieodpłatnie Pani ojcu, B.A, pod uprawy rolne na potrzeby własne.

Na przeznaczonych do sprzedaży działkach niedokonywane były/są/będą przez Panią zbiory i dostawy produktów rolnych.

Wymienione Nieruchomości (działki 1 oraz 2 - po podziale działki nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 oraz nr 4) były/są przedmiotem użyczenia nieodpłatnego:

a) Od (...) 2008 r. bezterminowo użyczono działki ojcu B.A, zam. ul. (...).

b) Użyczenia udzielono na podstawie umowy ustnej.

c) Użyczenie to jest umową nieodpłatną.

d) Stronami zawartej umowy jest Pani (użyczający) oraz Pani ojciec.

e) Czynsz za użyczenie z racji tego, że jest to użyczenie bezpłatne nie jest udokumentowany fakturą.

f) Z tytułu bezpłatnego użyczenia nie dokonywała Pani rozliczenia podatku.

Nie udzieliła Pani oraz nie udzieli do dnia sprzedaży pełnomocnictwa osobie trzeciej do działania w Pani imieniu w związku z planowaną sprzedażą działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 1, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 oraz nr 4.

Z przyszłymi nabywcami działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 lub nr 4 nie zostanie zawarta umowa najmu/dzierżawy.

Dla działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 lub nr 4 nie będą podpisywane umowy przedwstępne, które będą warunkowane uzyskaniem zgód, pozwoleń, opinii, decyzji itp.

Po zawarciu umowy przedwstępnej strona kupująca na działkach nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 oraz nr 4 nie dokona żadnych inwestycji infrastrukturalnych.

W odniesieniu do działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 lub nr 4 do dnia sprzedaży nie będą ponoszone nakłady w celu ich uatrakcyjnienia (uzbrojenie działek w przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej lub wystąpienie o dokonanie przyłączy; ogrodzenie; utwardzenie dróg; uzyskanie decyzji o wyłączeniu działek z produkcji rolnej; wystąpienie o warunki zabudowy; inne działania zmierzające do zwiększenia wartości lub atrakcyjności działek).

Pytania

Czy opisana w stanie faktycznym przyszła sprzedaż działek wyodrębnionych z Nieruchomości, stanowić będzie rozporządzanie majątkiem prywatnym, a w konsekwencji nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem VAT?

Czy sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem tej interpretacji indywidualnej jest ocena Pani stanowiska wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, sprzedaż działek wyodrębnionych z Nieruchomości, stanowić będzie rozporządzanie majątkiem prywatnym, a w konsekwencji nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Sprzedaż będzie miała charakter nieprofesjonalny i okazjonalny. Nieruchomość została nabyta jako spadek w 2008 r. Z racji posiadania nieruchomości nie czerpała Pani żadnych korzyści majątkowych.

W Pani ocenie, sprzedaż działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 3 oraz nr 4 nie spowoduje objęcia uzyskanego dochodu opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy nabycie nieruchomości przez Panią nastąpiło (...) 2008 r., co oznacza, że termin pięciu lat, o którym mowa w powołanym przepisie upłynął 31 grudnia 2013 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pani przedstawiła we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z jego treścią:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

- pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza,

- pkt 8 - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ww. ustawy:

Nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

W świetle tego przepisu do nabycia nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy w drodze działu spadku dochodzi tylko w zakresie, w jakim dochodzi do przyrostu mienia spadkobiercy ponad udział w spadku.

W świetle powyższych przepisów, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

- odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

- zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym.

Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działań podjętych przez Panią do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z nabyciem oraz ze sprzedażą nieruchomości, o których mowa we wniosku.

Jak wynika z opisu zdarzenia, jest Pani właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni (...) ha. Działki o numerach 1 oraz 2 nabyła Pani (...) 2008 r., na mocy postanowienia (ugody sądowej) Sądu Rejonowego, jako spadek po zmarłej (...) 1992 r. matce. Działki te należały do gospodarstwa rolnego prowadzonego przez obojga rodziców.

Z racji tego, że jest to spadek nabyty po zmarłej matce nabyła go Pani do majątku odrębnego. Przez cały okres posiadania wyżej wymienionych nieruchomości udostępnia je nieodpłatnie swojemu ojcu pod uprawy rolne. W 2023 r. ze względu na cele osobiste, postanowiła Pani sprzedać nieruchomości. Niestety ze względu na zbyt duży obszar nieruchomości i tym samym brak zainteresowania ze strony kupujących została Pani zmuszona do podziału nieruchomości na mniejsze działki.

(...) 2023 r. wystąpiła Pani do urzędu gminy z wnioskiem o podział nieruchomości na 14 działek, w tym wydzielenie drogi wewnętrznej oraz drogi publicznej.

Do sprzedaży chciałaby Pani przeznaczyć działki o numerach 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wymienione działki zostaną zbyte wraz z udziałem w drogach wewnętrznych, które zostały wytyczone na działkach 3 oraz 4. Działkę o numerze 10 zachowa Pani dla siebie ze względu na plany mieszkaniowe własne.

Działka o numerze 5, ze względu na miejscowy plan zagospodarowania, została wydzielona na drogę publiczną. Według informacji uzyskanych od geodety prowadzącego podział, po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale, działka zostanie odpłatnie przekazana na rzecz gminy.

Dla wszystkich wymienionych działek nie występowała Pani o warunki techniczne przyłączy. Nie zamierza tym samym uzbrajać sprzedawanych działek w media oraz dokonywać ich uatrakcyjnienia. Działki będzie Pani sprzedawać na własny rachunek. Nie będzie Pani korzystała z pomocy biur pośrednictwa nieruchomości. Do tej pory nie podpisano żadnych umów przedwstępnych. Działki również nie są jeszcze wystawione na sprzedaż.

Działki zostaną sprzedane wraz z udziałem w drodze wewnętrznej - adekwatnie do powierzchni sprzedawanych działek. Wraz z mężem nie prowadzi Pani działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia uznać należy, że planowana sprzedaż będzie incydentalna i nie nastąpi w ramach działalności handlowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły zatem nie spowoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki podatkowe planowanej sprzedaży nieruchomości należy zatem rozpatrywać w kontekście art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy.

W konsekwencji, odpłatne planowane zbycie nieruchomości nie będzie stanowiło dla Pani źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż okres pięciu lat, o którym mowa w tym przepisie niewątpliwie upłynął i z tytułu tej transakcji nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl