0115-KDIT3.4011.117.2023.1.AD - Sprzedaż borówki zamrożonej we własnej profesjonalnej chłodni rolnika jako wyłączona z PIT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.117.2023.1.AD Sprzedaż borówki zamrożonej we własnej profesjonalnej chłodni rolnika jako wyłączona z PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 lutego 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 1 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie

- zaliczenia do działalności rolniczej przychodów ze sprzedaży mrożonych borówek,

- zastosowania przepisów art. 20 ust. 1c i art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Treść wniosku jest następująca.

Opis zdarzenia przyszłego

Powadzi Pan gospodarstwo rolne, uprawia w nim borówkę amerykańską i dotychczas sprzedawał borówkę jako produkt rolny, nieprzetworzony. W relacji do kontrahentów nabywających owoce występował Pan jako rolnik ryczałtowy.

Nie jest Pan podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jest podatnikiem VAT. Posiada Pan profesjonalną chłodnię. W nadchodzącym sezonie część zebranych owoców planuje Pan zamrozić i w 2023 r. zamierza dokonać sprzedaży zamrożonej borówki przedsiębiorcom, głównie przetwórcom.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu. Sprzedaż zatem wytworzonych we własnym gospodarstwie owoców w ich stanie naturalnym, nieprzetworzonym jest działalnością niepodlegającą podatkowi dochodowemu. Niemniej jednak, przetworzenie produktu rolnego przez rolnika może spowodować, że jego sprzedaż nie będzie już dokonywana w ramach działalności rolniczej i może rodzić skutek w postaci opodatkowania takiej sprzedaży podatkiem dochodowym.

W art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca poszerzył bowiem źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako "inne" o przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych/zwierzęcych.

UZASADNIENIEm wprowadzenia tych zmian było unormalizowanie sytuacji rolników, którzy dokonują sprzedaży swoich produktów w postaci przetworzonej i po wprowadzeniu zmian rolnicy ci mają do ustalonej kwoty przychodów prawo do zwolnienia tych przychodów z podatku oraz mogą wybrać ryczał 2% dla opodatkowania uzyskanych z tego tytułu przychodów. Problemem jest jednak to, że ustawodawca, operując pojęciami: "sprzedaż produktów rolnych nieprzetworzonych" (art. 2 ust. 2), "sprzedaż produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy" (art 20 ust. 1c), czy dochody ze sprzedaży produktów roślinnych "przerobionych sposobem przemysłowym" (art. 21 ust. 1 pkt 71), nigdzie (ani ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w innych ustawach podatkowych) nie zdefiniował, co w istocie te pojęcia oznaczają.

W konsekwencji, na bazie istniejących przepisów prawnych, nie jest Pan w stanie rozstrzygnąć, czy sprzedaż przez rolnika borówki z własnych zbiorów, zamrożonej we własnej profesjonalnej chłodni i sprzedawanej w roku 2023, jako produkt zamrożony, będzie nadal sprzedażą produktu rolnego nieprzetworzonego, czy będzie to sprzedaż produktu rolnego przetworzonego - a jeśli tak, to czy mrożenie przez rolnika borówki, jest przetwarzaniem tej borówki w sposób inny niż przemysłowy, czy też jest to przerabianie sposobem przemysłowym.

Brak prawidłowej klasyfikacji posiadanego przez Pana produktu - zamrożonej borówki - uniemożliwia wybranie Panu właściwej formy opodatkowania przy sprzedaży tego produktu i może narazić Pana na konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe.

Pytania

1) Czy sprzedaż zamrożonej we własnej profesjonalnej chłodni przez rolnika borówki amerykańskiej jest nadal sprzedażą produktu rolnego, nieprzetworzonego, pochodzącego z produkcji rolniczej określonej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Jak rozumieć użyte przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1c i art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcia: "przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych", "przerobionych sposobem przemysłowym"?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, mrożenie owoców nie jest ich przetwarzaniem, zamrożony owoc nie traci swoich właściwości, a po rozmrożeniu jest takim samym owocem, jakim był przed zamrożeniem, może być spożywany w stanie naturalnym bądź przetworzonym w każdy sposób właściwy dla przetwarzania danego rodzaju owoców. Mrożenie jest tylko formą przechowywania owoców łatwopsujących się bez zmiany ich fizycznej postaci i właściwości odżywczych. Sprzedaż zatem przez rolnika zamrożonych owoców pochodzących z jego plantacji winna być sprzedażą produktów rolnych nieprzetworzonych i dochody osiągane z tego tytułu winny być dochodami z działalności rolniczej niepodlegającej podatkowi dochodowemu.

Takie samo stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielający 19 kwietnia 2019 r. odpowiedzi na pytania, m.in. o zakwalifikowanie mrożonej truskawki do produktów rolnych nieprzetworzonych (sygnatura: 0112- KDIL3-3.4011.60.2019.1.DS). W pełni Pan podziela argumentację tam zawartą.

Wskazuje Pan, że zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Konsekwencją uregulowań zawartych w powołanym przepisie jest wprowadzona - dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: zawarta w art. 2 ust. 2 definicja działalności rolniczej oraz w art. 2 ust. 3 - definicja działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z pierwszą ze wskazanych w zdaniu poprzednim regulacją działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)

miesiąc - w przypadku roślin,

2)

16 dni-w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w omawianej regulacji ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Co oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu.

Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu. A zatem zastosowanie wobec produktu określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabrał on nowych cech, czy właściwości, wyklucza uznanie produktu za nieprzetworzony.

Działalnością rolniczą jest również działalność polegająca na przetrzymywaniu zakupionych produktów roślinnych lub zwierzęcych przez co najmniej wskazany w przepisie okres czasu, podczas którego następuje ich biologiczny wzrost. Przetrzymywanie tychże produktów przez krótszy okres czasu, po którym następuje ich odsprzedaż, należy uznać za działalność o charakterze handlowym. Przychody z takiej działalności są kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3a ww. ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy - odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

- pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza;

- pkt 4 - działy specjalne produkcji rolnej;

- pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 tej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 20 ust. 1c ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1)

(uchylony);

2)

przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;

3)

(uchylony);

4)

jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e;

5)

ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Ponadto stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Należy mieć na uwadze, że określenie "przerób sposobem przemysłowym" użyte w ww. przepisie nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobnie brak też definicji wyrażenia "przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych" występującego w art. 20 ust. 1c omawianej ustawy. Zatem przy interpretacji wskazanych przepisów należy posłużyć się wykładnią językową.

Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa 1996):

- przetwórstwo - to przerabianie surowców na gotowe produkty (tom lit L-P str. 970),

- przerób - to przerabianie surowca na produkt lub półprodukt (tom lit. L-P str. 954),

- przemysłowy - to dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, mający zastosowanie w przemyśle,

- sposób - to określona metoda, forma wykonania (Mały Słownik Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 r., str. 870).

Zatem z przetwarzaniem, czy przerabianiem mamy do czynienia wówczas, gdy z surowców (np. z produktów roślinnych), przy zastosowaniu określonych metod lub form wykonania, powstają gotowe produkty lub półprodukty, posiadające inne cechy bądź właściwości do zastosowanych w tym przetwarzaniu/przerobie surowców. Natomiast z przemysłowym sposobem przerobu mamy do czynienia w sytuacji, gdy przetwarzanie/przerób ma związek z przemysłem, następuje przy użyciu urządzeń przemysłowych itp.

W Pana ocenie, skoro uprawa borówki prowadzona jest w gospodarstwie rolnym, to mając na uwadze wskazane uprzednio przepisy należy stwierdzić, że przychody uzyskane z tego tytułu nie stanowią przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Uprawa borówki oraz jej sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nie stanowi również pozarolniczej działalności gospodarczej. Także działania polegające na mrożeniu produktów, jako że produkty te nie zmieniają swoich cech i właściwości, nie wykraczają poza zakres działalności rolniczej.

Pana zdaniem, czynności, które będą wykonywane przez Pana - rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne - w zakresie uprawy i sprzedaży zamrożonej borówki, czyli w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnej uprawy spełniają przesłanki pozwalające uznać je za działalność rolniczą zdefiniowaną w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji do przychodów z tej działalności (działalności rolniczej) nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychody z tego tytułu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w Pana ocenie - sprzedaż borówki zamrożonej we własnej profesjonalnej chłodni rolnika jest nadal sprzedażą produktu rolnego, nieprzetworzonego, pochodzącego z produkcji rolniczej określonej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność mrożenia nie stanowi przerobu sposobem przemysłowym, nie jest też przetwarzaniem w sposób inny niż przemysłowy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych, zostały określone w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Konsekwencją uregulowań zawartych w powołanym przepisie jest wprowadzona - dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta w art. 2 ust. 2 definicja działalności rolniczej oraz w art. 2 ust. 3 - definicja działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z pierwszą ze wskazanych w zdaniu poprzednim regulacją:

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1)

miesiąc - w przypadku roślin,

2)

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w omawianej regulacji ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Co oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu. A zatem zastosowanie wobec produktu określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabrał on nowych cech, czy właściwości, wyklucza uznanie produktu za nieprzetworzony.

Działalnością rolniczą jest również działalność polegająca na przetrzymywaniu zakupionych produktów roślinnych lub zwierzęcych przez co najmniej wskazany w przepisie okres czasu, podczas którego następuje ich biologiczny wzrost. Przetrzymywanie tychże produktów przez krótszy okres czasu, po którym następuje ich odsprzedaż, należy uznać za działalność o charakterze handlowym. Przychody z takiej działalności są kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

- pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza;

- pkt 4 - działy specjalne produkcji rolnej;

- pkt 9 - inne źródła.

Artykuł 5a pkt 6 cytowanej na wstępie ustawy stanowi, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie zaś z art. 2 ust. 3a ww. ustawy:

Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Stosownie natomiast do treści art. 20 ust. 1c omawianej ustawy:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1)

(uchylony);

2)

przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;

3)

(uchylony);

4)

jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e;

5)

ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Na uwadze należy mieć również treść art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego:

Wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Przy czym określenie "przerób sposobem przemysłowym" użyte w ww. przepisie nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie brak też definicji wyrażenia "przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych" występującego w art. 20 ust. 1c omawianej ustawy. Zatem przy interpretacji wskazanych przepisów należy posłużyć się wykładnią językową.

Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa 1996):

- przetwórstwo - to przerabianie surowców na gotowe produkty (tom lit. L-P str. 970),

- przerób - to przerabianie surowca na produkt lub półprodukt (tom lit. L-P str. 954),

- przemysłowy - to dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, mający zastosowanie w przemyśle,

- sposób - to określona metoda, forma wykonania (Mały Słownik Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 r., str. 870).

Zatem z przetwarzaniem, czy przerabianiem mamy do czynienia wówczas, gdy z surowców (np. z produktów roślinnych), przy zastosowaniu określonych metod lub form wykonania, powstają gotowe produkty lub półprodukty, posiadające inne cechy bądź właściwości do zastosowanych w tym przetwarzaniu/przerobie surowców. Natomiast z przemysłowym sposobem przerobu mamy do czynienia w sytuacji, gdy przetwarzanie/przerób ma związek z przemysłem, następuje przy użyciu urządzeń przemysłowych itp.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że:

- powadzi Pan gospodarstwo rolne,

- w relacji do kontrahentów nabywających owoce występował Pan jako rolnik ryczałtowy,

- nie był Pan podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ani podatnikiem VAT,

- uprawia Pan borówkę amerykańską, którą dotychczas sprzedawał jako produkt rolny, nieprzetworzony,

- posiada Pan profesjonalna chłodnię, w której zamierza Pan w nadchodzącym sezonie część borówki zamrozić i w 2023 r. jako zamrożoną sprzedać przedsiębiorcom, głównie przetwórcom.

Odnosząc się do przedstawionego przez Pana opisu sprawy na podstawie powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że uzyskane przez Pana przychody ze sprzedaży zamrożonych borówek pochodzących z własnej uprawy w ramach gospodarstwa rolnego będą stanowić przychody z działalności rolniczej. Czynność mrożenia nie stanowi bowiem przerobu sposobem przemysłowym, nie jest też przetwarzaniem w sposób inny niż przemysłowy. Działania polegające na mrożeniu produktów, jako że produkty te nie zmieniają swoich cech i właściwości nie wykraczają poza zakres działalności rolniczej.

W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.". Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.) albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl