0115-KDIT2.4011.734.2022.2.ŁS - Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.734.2022.2.ŁS Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Uzupełnił go Pan - na wezwanie organu - pismem z datą wpływu 3 lutego 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego.

Pana ojciec - Z. R. - 3 grudnia 2003 r. nabył w drodze darowizny od swojej matki S. R. własność nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/1 (stary numer KW - 111).

Pana ojciec w chwili zawierania umowy darowizny był rozwiedziony. Zmarł 11 maja 2021 r. jako rozwiedziony.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w A. z 8 lipca 2021 r. spadek po Z. R. na podstawie ustawy nabyli w częściach po 1/2 Pan i Pana siostra - K. W.

Postanowieniem z dnia 28 września 2022 r. Sąd Rejonowy w A. dokonał częściowego działu spadku ze zniesieniem współwłasności po Z. R.

Postępowanie to nie obejmowało nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/1.

Zamierza Pan w 2023 r. zbyć odpłatnie swój udział wynoszący 1/2 we własności nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/1 (...).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Przedmiotem spadku po Pana zmarłym ojcu - Z. R. były:

a)

nieruchomość niezabudowana o powierzchni gruntu 9.000 m2 położona w miejscowości P., gmina W., powiat A., województwo B., o wartości 22.000 zł dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą o numerze 102/1;

b)

nieruchomość o powierzchni gruntu 430 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 102,22 m2 położona w A. przy ul. K. o wartości 317.000 zł (w tym budynek mieszkalny 280.000 zł) dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą o numerze 103/1;

c)

gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 0,34 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 34,4 m2 położone w miejscowości N. O., gmina W., powiat A., województwo B., o wartości 120.000 zł (w tym budynek mieszkalny 35.000 zł) dla którego Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą o numerze 101/1;

d)

samochód osobowy marki T. Y., rok produkcji 2002, nr rejestracyjny W. o wartości 2.000 zł;

e)

budynek gospodarczy o powierzchni 38,4 m2 w miejscowości N. O., gmina W., powiat A., województwo B. o wartości 32.000 zł położony na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą o numerze 101/1.

W opisanych składnikach majątkowych nabył Pan udziały wynoszące 1/2 w przypadku składników majątkowych opisanych w pkt a), c), d), e) oraz 1/4 w przypadku składnika majątkowego opisanego w pkt b).

Przedmiotem dokonanego częściowego działu spadku ze zniesieniem współwłasności były następujące składniki majątkowe: - nieruchomość o powierzchni gruntu 430 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 102,22 m2 położona w A. przy ul. K. o wartości 317.000 zł (w tym budynek mieszkalny 280.000 zł) dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą o numerze 103/1. Przed działem spadku ze zniesieniem współwłasności K. W posiadała udział w ww. nieruchomości wynoszący 1/4. W wyniku działu spadku jej udział w ww. nieruchomości wynosi 1/2.

Częściowy dział spadku był odpłatny. Częściowemu działowi spadku towarzyszyły spłaty. Częściowy dział spadku ze zniesieniem współwłasności dokonany został w ten sposób, że K. W. została zobowiązana do spłaty uczestnika G. R. - Pana - w kwocie 63.400 zł płatnej w 31 ratach, przy czym pierwsza rata w kwocie 33.400 zł płatna w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, natomiast wszystkie następne raty w kwotach po 1.000 zł płatne comiesięcznie do trzydziestego dnia każdego kolejnego miesiąca.

Wartość składników majątkowych otrzymanych przez Pana w drodze częściowego działu spadku odpowiadała wartości udziału w nieruchomości podlegającej podziałowi. Ustalenie kwoty spłaty w postępowaniu o dział spadku nastąpiło w oparciu o wyliczenia biegłego zgodnie z którymi wartość nieruchomości której dotyczył dział spadku, tj. 317.000 zł po podzieleniu na połowę winna być pomniejszona o koszty związane z niezbędnym remontem nieruchomości, tj. o 20%, co dało kwotę 126.800 zł i kwotę spłaty na rzecz Pana 63.400 zł. Taki podział był związany z faktem, że K. W. faktycznie do korzystania włada częścią nieruchomości wymagającą gruntownego remontu.

Planowane odpłatne zbycie przez Pana udziału w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 0,34 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 34,4 m2 położone w miejscowości N. O., gmina W., powiat A., województwo B., o wartości 120.000 zł (w tym budynek mieszkalny 35.000 zł) dla którego Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą o numerze 101/1 wraz z posadowionym tam budynkiem gospodarczym o powierzchni 38,4 m2 położonym w miejscowości N. O., gmina W., powiat A., województwo B., o wartości 32.000 zł położonym na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą o numerze 101/1 nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie dojdzie do wywłaszczenia tej nieruchomości za odszkodowaniem odpowiadającym wartości wywłaszczonych praw, (...).

Dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, (...).

Nie dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości na zasadach określonych (...).

Pytanie

Czy będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w 2023 r. udziału w nieruchomości?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, nabył Pan udział we własności nieruchomości na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, nie zaś na podstawie postanowienia o częściowym dziale spadku po Z. R.

Uważa Pan, że nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin pięcioletni należy liczyć od końca roku 2003. Zatem pięcioletni termin określony w tym przepisie dawno upłynął. Począwszy od 1 stycznia 2009 r. zbycie nieruchomości nabytej przez Pana w drodze dziedziczenia nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 10 ust. 5, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Tym samym od dnia 1 stycznia 2019 r. pięcioletni okres, po upływie którego nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku liczony jest od końca roku, w którym spadkodawca ją nabył lub wybudował, a nie tak jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. - od końca roku, w którym został otwarty spadek (w którym zmarł spadkodawca). Zmiana obejmuje zatem wszystkich, którzy dokonają zbycia nieruchomości po dniu 31 grudnia 2018 r., bez względu na datę odziedziczenia nieruchomości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia "spadek" ani też "nabycie w drodze spadku", dlatego też zasadnym jest odwoływanie się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

W myśl art. 922 § 1 wyżej powołanej ustawy, przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Na spadek składa się ogół praw i obowiązków należących do zmarłego w chwili jego śmierci, które ze swej istoty mogą przejść na jego następców prawnych.

Stosownie do art. 924 tej ustawy:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Natomiast na mocy art. 925 Kodeksu cywilnego:

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Zgodnie z art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego, powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest data śmierci spadkodawcy.

Z kolei, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że Pana ojciec - Z. R. - 3 grudnia 2003 r. nabył w drodze darowizny od swojej matki - S. R. - własność nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/1 (stary numer KW - 111). Postanowieniem Sądu Rejonowego w A. z 8 lipca 2021 r. spadek po zmarłym 11 maja 2021 r. Z. R. (Pana ojcu) na podstawie ustawy nabyli w częściach po 1/2 Pan i Pana siostra - K. W. Postanowieniem z dnia 28 września 2022 r. Sąd Rejonowy w A. dokonał częściowego działu spadku ze zniesieniem współwłasności po Z. R. Postępowanie to nie obejmowało nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/1. Zamierza Pan w 2023 r. zbyć odpłatnie swój udział wynoszący 1/2 we własności nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/ (...).

W tych okolicznościach uznać należy, iż zbycie w 2023 r. przez Pana udziału 1/2 we własności nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/1 nastąpi po upływie terminu określonego w art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym kwota uzyskana przez Pana z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości położonej we wsi O. N. dla której Sąd Rejonowy w A. prowadzi księgę wieczystą nr 101/1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl