0115-KDIT2.4011.297.2023.2.ENB - Nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce pomimo tymczasowego pobytu we Włoszech. Opodatkowanie w Polsce przychodów z działalności prowadzonej poprzez zakład położony we Włoszech

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.297.2023.2.ENB Nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce pomimo tymczasowego pobytu we Włoszech. Opodatkowanie w Polsce przychodów z działalności prowadzonej poprzez zakład położony we Włoszech

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 czerwca 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia obowiązku podatkowego w Polsce.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Obecnie mieszka Pan we Włoszech. Pana małżonka jest zatrudniona w (...) i pracuje w (...) jako (...). Pan również jest objęty przywilejami dyplomatycznymi. Obecnie nie jest Pan zatrudniony (ani w Polsce, ani we Włoszech). W trzecim kwartale roku planuje Pan założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce (zakup nieruchomości, remonty, sprzedaż, wynajem, również usługi z zakresu projektowania graficznego, tworzenia stron www, tworzenia materiałów marketingowych). Działania biznesowe i transakcje będą przeprowadzane na terenie Polski i z polskimi klientami. We Włoszech spędza Pan średnio około 310-320 dni w roku, stąd planuje Pan zdalnie kierować większością prac. Powrót z placówki dyplomatycznej do Polski planowany jest na rok 2025/2026 kiedy nastąpi kolejna rotacja na stanowiskach w (...). Przed wyjazdem mieszkaliście Państwo i pracowaliście w Polsce, gdzie znajdowało się Państwa centrum życia, również finansowego.

Uzupełniając wniosek wyjaśnił Pan, że pomimo pobytu we Włoszech, ośrodek Pana interesów życiowych (osobistych i gospodarczych) nadal znajduje się w Polsce - działalność, którą planuje Pan otworzyć będzie prowadzona jedynie w Polsce, tam posiada Pan z żoną mieszkanie, do którego planuje wrócić, tam również mieszka cała Państwa rodzina (oprócz dzieci, które są z Państwem). Ponadto żona podczas całego pobytu we Włoszech rozlicza się z podatków jedynie w Polsce. W roku podatkowym będzie Pan przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni. Nie ma i nie będzie miał Pan we Włoszech miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Stałe miejsce zamieszkania ma i będzie miał Pan w Polsce (tam posiada Pan urządzone na stałe ognisko domowe, do którego planuje wrócić i trwale użytkować, obecnie mieszkacie Państwo w wynajętym mieszkaniu i pobyt we Włoszech jest z góry zamierzony na krótki okres - do 2025 lub 2026 r.). Wszyscy Pana znajomi i cała rodzina wywodzi się z Polski i tam mieszka na stałe (oprócz żony i dzieci, z którymi jest Pan we Włoszech - wszyscy przyjeżdżacie do Polski regularnie na święta oraz na wakacje w okresie pobytu we Włoszech). Z Włochami nie ma i nie planuje mieć Pan powiązań osobistych. Wszystkie źródła Pana dochodów będą pochodzić z Polski, tam planuje Pan prowadzić inwestycje w ramach działalności gospodarczej, związane z nieruchomościami (kupno, remonty, sprzedaż, najem). W Polsce posiada Pan ubezpieczenie na życie, konto bankowe, na którym przechowuje oszczędności. Z Włochami nie ma i nie planuje Pan mieć powiązań majątkowych. We Włoszech nie będzie Pan z pewnością prowadził aktywności społecznej, politycznej, kulturalnej, obywatelskiej, nie będzie Pan również przynależał do żadnych organizacji ani klubów. Jeśli zdecyduje się Pan na tego typu działania to będą one prowadzone w Polsce. Zazwyczaj będzie Pan przebywał we Włoszech (prawdopodobnie ponad 300 dni w roku) - w sierpniu 2025 lub 2026 r. wróci do Polski na stałe. Posiada Pan obywatelstwo polskie.

Zamierza Pan uzyskiwać dochody w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej i planuje w pierwszym roku podatkowym wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych. Bardzo możliwe, że w kolejnym roku zmieni Pan formę opodatkowania (w zależności od przewidywanych dochodów). Nie zamierza Pan utworzyć spółki. W celu wykonywania działalności nie zamierza Pan posiadać i nie potrzebuje zakładu. Pana działania będą opierać się głównie na koordynowaniu prac związanych z remontami oraz wykonywaniu projektów graficznych - do wszystkich tych czynności wystarczy jedynie komputer i telefon. Natomiast wszelkie transakcje będą odbywać się na miejscu w Polsce w kancelariach notarialnych (w przypadku działań związanych z nieruchomościami) lub w biurach/zakładach klientów (w przypadku prac graficznych) i będzie Pan w takich sytuacjach przyjeżdżał do Polski. Jeśli w przyszłości będzie Pan planował posiadanie zakładu/biura/magazynu, to będzie się on znajdował w Polsce.

Pytanie

W którym kraju - w Polsce czy we Włoszech - będzie Pan podlegał obowiązkowi podatkowemu po rozpoczęciu jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem będzie Pan podlegał obowiązkowi podatkowemu tylko w Polsce, gdyż ośrodek Pana interesów życiowych (gospodarczych oraz osobistych) będzie Pan posiadał w Polsce.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem "lub", co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika "lub" w sformułowaniu "centrum interesów osobistych lub gospodarczych" dla doprecyzowania kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP. Tym samym określona osoba, która ma ścisłe powiązania biznesowe czy też gospodarcze w Polsce, a całą rodzinę i znajomych w innym państwie, może w takiej sytuacji podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej uważa się również osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W świetle art. 3 ust. 1a analizowany warunek stanowi samodzielną podstawę do uznawania określonej kategorii osób za rezydentów, niezależną od omówionego powyżej posiadania na terytorium RP centrum interesów życiowych.

Wymienione powyżej kryteria stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z opisu zdarzenia wynika, że obecnie mieszka Pan we Włoszech gdzie Pana małżonka jest zatrudniona w (...). Obecnie nie jest Pan zatrudniony (ani w Polsce, ani we Włoszech). W trzecim kwartale roku planuje Pan założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce (zakup nieruchomości, remonty, sprzedaż, wynajem, również usługi z zakresu projektowania graficznego, tworzenia stron www, tworzenia materiałów marketingowych). Działania biznesowe i transakcje będą przeprowadzane na terenie Polski i z polskimi klientami. Powrót z placówki dyplomatycznej do Polski planowany jest na rok 2025/2026 kiedy nastąpi kolejna rotacja na stanowiskach w (...). Przed wyjazdem mieszkaliście Państwo i pracowaliście w Polsce, gdzie znajdowało się Państwa centrum życia, również finansowego. Pomimo pobytu we Włoszech, ośrodek Pana interesów życiowych (osobistych i gospodarczych) nadal znajduje się w Polsce - działalność, którą planuje Pan otworzyć będzie prowadzona jedynie w Polsce, tam posiada Pan z żoną mieszkanie, do którego planuje wrócić, tam również mieszka cała Państwa rodzina (oprócz dzieci, które są z Państwem). Ponadto żona podczas całego pobytu we Włoszech rozlicza się z podatków jedynie w Polsce. W roku podatkowym będzie Pan przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni. Nie ma i nie będzie miał Pan we Włoszech miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Stałe miejsce zamieszkania ma i będzie miał Pan w Polsce (tam posiada Pan urządzone na stałe ognisko domowe, do którego planuje wrócić i trwale użytkować, obecnie mieszkacie Państwo w wynajętym mieszkaniu i pobyt we Włoszech jest z góry zamierzony na krótki okres - do 2025 lub 2026 r.). Wszyscy Pana znajomi i cała rodzina wywodzi się z Polski i tam mieszka na stałe (oprócz żony i dzieci, z którymi jest Pan we Włoszech - wszyscy przyjeżdżacie do Polski regularnie na święta oraz na wakacje w okresie pobytu we Włoszech). Z Włochami nie ma i nie planuje mieć powiązań osobistych. Wszystkie źródła Pana dochodów będą pochodzić z Polski, tam planuje Pan prowadzić inwestycje w ramach działalności gospodarczej, związane z nieruchomościami (kupno, remonty, sprzedaż, najem). W Polsce posiada Pan ubezpieczenie na życie, konto bankowe, na którym przechowuje oszczędności. Z Włochami nie ma i nie planuje Pan mieć powiązań majątkowych. We Włoszech nie będzie Pan z pewnością prowadził aktywności społecznej, politycznej, kulturalnej, obywatelskiej, nie będzie Pan również przynależał do żadnych organizacji ani klubów. Jeśli zdecyduje się Pan na tego typu działania to będą one prowadzone w Polsce. Zazwyczaj będzie Pan przebywał we Włoszech (prawdopodobnie ponad 300 dni w roku) - w sierpniu 2025 lub 2026 r. wróci do Polski na stałe. Posiada Pan obywatelstwo polskie. W celu wykonywania działalności nie zamierza Pan posiadać i nie potrzebuje zakładu. Pana działania będą opierać się głównie na koordynowaniu prac związanych z remontami oraz wykonywaniu projektów graficznych - do wszystkich tych czynności wystarczy jedynie komputer i telefon. Natomiast wszelkie transakcje będą odbywać się na miejscu w Polsce w kancelariach notarialnych (w przypadku działań związanych z nieruchomościami) lub w biurach/zakładach klientów (w przypadku prac graficznych) i będzie Pan w takich sytuacjach przyjeżdżał do Polski. Jeśli w przyszłości będzie Pan planował posiadanie zakładu/biura/magazynu, to będzie się on znajdował w Polsce.

W konsekwencji, ponieważ we Włoszech nie ma i nie będzie Pan miał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, w Pana sytuacji ustalenia obowiązku podatkowego należy dokonać wyłącznie w oparciu o ww. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze, że to w Polsce posiada Pan ośrodek interesów życiowych (osobistych i gospodarczych) uznać należy, że w świetle art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Pan osobą mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w konsekwencji pomimo tymczasowego pobytu we Włoszech podlega Pan w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że stosownie do art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374 z późn. zm.):

Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W myśl natomiast art. 3 ust. 1 lit. f umowy:

Określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Co do zasady przedsiębiorstwo jednego państwa nie może być więc opodatkowane w drugim państwie, chyba że prowadzi ono w tym drugim państwie działalność za pośrednictwem położonego w tym państwie zakładu.

W konsekwencji, w sytuacji gdy jako osoba mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych wyłącznie w Polsce założy Pan w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, w której działania biznesowe i transakcje będą przeprowadzane na terenie Polski i działalność ta nie będzie prowadzona poprzez położony we Włoszech zakład to uzyskiwane przez Pana z tej działalności dochody/przychody będą podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce - zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie wydania interpretacji.

Dodać należy, że organ interpretacyjny nie ma uprawnień do przeprowadzania postępowania dowodowego, a informacje niezbędne do wydania interpretacji może przyjmować wyłącznie z przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Pana w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania kontrolnego czy podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl