0115-KDIT2.4011.284.2021.2.MD - Ulga termomodernizacyjna w PIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.284.2021.2.MD Ulga termomodernizacyjna w PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2021 r. (data wpływu 11 marca 2021 r.), uzupełnionym w dniu 9 lipca 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków poniesionych w ramach ulgi termomodernizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 lipca 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków poniesionych w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego wolnostojącego przeznaczonego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, wybudowanego w 1986 r., od 20 listopada 1992 r. Jest to dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojący w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane.

W 2019 r. przeprowadził inwestycję polegającą na wymianie pokrycia dachowego. Prace polegały na usunięciu starego pokrycia (keramzyt, papa asfaltowa), które pomimo okresowych konserwacji uległo zużyciu i zniszczeniu, oraz położeniu nowego, które będzie lepiej zatrzymywało ciepło w domu, na które składa się:

* montaż obróbek z blachy płaskiej,

* montaż orynnowania metalowego,

* montaż papy podkładowej,

* montaż styropianu dachowego,

* montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

* montaż płyt OSB 18 mm,

* montaż akcesoriów dachowych (w tym kominów wentylacyjnych).

Wszystkie te prace zostały wykonane przez firmę budowlaną i udokumentowane protokołem odbioru i fakturą VAT wystawioną przez podatnika niekorzystającego ze zwolnienia od podatku VAT z dnia 21 października 2019 r.

Wszystkie faktury potwierdzające wysokość poniesionych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wystawione na imienne dane Wnioskodawcy.

Do wykonania powyższych prac zakupiono następujące materiały budowlane: styropian dach/podłoga, blacha płaska, płyta OSB, rynna, denko rynny, sztucer, złącza rynny, rura spustowa, kolanko, wylewka, obejma rury, papa podkładowa, papa termozgrzewalna, wkręty, śruby.

Wydatki były związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Celem przedsięwzięcia było:

* ulepszenie w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku,

* ulepszenie, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie strat energii,

* wykonanie przyłącza technicznego, w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych. Wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy dofinansowania.

Wnioskodawca jest podatnikiem opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, a poniesione wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ani nie uwzględnione przy korzystaniu z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2019 r., a koszt inwestycji nie przekracza kwoty 53.000 zł.

Podczas modernizacji dachu nie doszło do zmian przeznaczenia pomieszczeń ani zagospodarowania pomieszczeń niemieszkalnych.

Wymiana pokrycia dachu i docieplenie spowodowało zmniejszenie zużycia nośników energii potrzebnej do dogrzania budynku.

Ww. wydatki zostały rozliczone w deklaracji podatkowej PIT-37 za 2019 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jest możliwość rozliczenia ww. wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zgodnie z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wymiana pokrycia dachu i docieplenie polegające na ułożeniu papy podkładowej, styropianu dachowego, płyt OSB i montażu papy termozgrzewalnej wraz z orynnowaniem była ważnym elementem termomodernizacji budynku. Ulepszenie spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do ogrzewania budynku.

Wnioskodawca poniósł wydatki na usługi i materiały związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykorzystane do ocieplenia przegrody budowlanej jaką jest dach w budynku mieszkalnym.

Wykorzystane materiały i usługi zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu prawo do odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 1 pkt 4 oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 26h, a w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniono brzmienie art. 11 ust. 1 i 2. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne korzystne rozwiązanie podatkowe dla podatników tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W świetle powyższego przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Stosownie do art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Na podstawie art. 3 pkt 2a ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przepis art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zm.).

Artykuł 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów stanowi, że użyte w ustawie określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c.

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d.

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

1.

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2.

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

3.

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

4.

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

5.

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

6.

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz.UE.L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100),

7.

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

8.

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,

9.

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

10.

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

11.

pompa ciepła wraz z osprzętem,

12.

kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

13.

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

14.

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,

15.

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1.

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

2.

wykonanie analizy termograficznej budynku,

3.

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

4.

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

5.

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,

6.

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

7.

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

8.

montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

9.

montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

10.

montaż pompy ciepła,

11.

montaż kolektora słonecznego,

12.

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

13.

montaż instalacji fotowoltaicznej,

14.

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

15.

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

16.

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Dodać również należy, że w myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jak wynika z treści art. 26h ust. 3 powołanej ustawy, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 26h ust. 4 cytowanej ustawy).

Według z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1.

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2.

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 przywołanej ustawy).

Artykuł 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Natomiast wedle art. 26h ust. 8 ww. ustawy, podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (art. 26h ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego wolnostojącego przeznaczonego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, wybudowanego w 1986 r., od 20 listopada 1992 r. Jest to dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojący w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane. W 2019 r. przeprowadził inwestycję polegającą na wymianie pokrycia dachowego. Prace polegały na usunięciu starego pokrycia (keramzyt, papa asfaltowa), które pomimo okresowych konserwacji uległo zużyciu i zniszczeniu, oraz położeniu nowego, które będzie lepiej zatrzymywało ciepło w domu, na które składa się:

* montaż obróbek z blachy płaskiej,

* montaż orynnowania metalowego,

* montaż papy podkładowej,

* montaż styropianu dachowego,

* montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

* montaż płyt OSB 18 mm,

* montaż akcesoriów dachowych (w tym kominów wentylacyjnych).

Wszystkie te prace zostały wykonane przez firmę budowlaną i udokumentowane protokołem odbioru i fakturą VAT wystawioną przez podatnika niekorzystającego ze zwolnienia od podatku VAT z dnia 21 października 2019 r. Wszystkie faktury potwierdzające wysokość poniesionych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wystawione na imienne dane Wnioskodawcy. Do wykonania powyższych prac zakupiono następujące materiały budowlane: styropian dach/podłoga, blacha płaska, płyta OSB, rynna, denko rynny, sztucer, złącza rynny, rura spustowa, kolanko, wylewka, obejma rury, papa podkładowa, papa termozgrzewalna, wkręty, śruby. Wydatki były związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem przedsięwzięcia było:

* ulepszenie w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku,

* ulepszenie, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie strat energii,

* wykonanie przyłącza technicznego, w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych. Wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy dofinansowania. Wnioskodawca jest podatnikiem opłacającym podatek dochodowy według skali podatkowej, a poniesione wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ani nie uwzględnione przy korzystaniu z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2019 r., a koszt inwestycji nie przekracza kwoty 53.000 zł. Podczas modernizacji dachu nie doszło do zmian przeznaczenia pomieszczeń ani zagospodarowania pomieszczeń niemieszkalnych. Wymiana pokrycia dachu i docieplenie spowodowało zmniejszenie zużycia nośników energii potrzebnej do dogrzania budynku. Ww. wydatki zostały rozliczone w deklaracji podatkowej PIT-37 za 2019 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2019 r., w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w 2019 r. na materiały budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wykorzystane do ocieplenia przegrody budowlanej, związane z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem polegającym na ułożeniu papy podkładowej, styropianu dachowego, płyt OSB i montażu papy termozgrzewalnej wraz z orynnowaniem. Wydatki te można bowiem uznać za wydatki na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem oraz wydatki na usługi docieplenia przegród budowlanych lub płyt balkonowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Odliczenie to przysługuje do wysokości ustalonej na podstawie wystawionych faktur VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl