0115-KDIT2.4011.123.2022.2.ŁS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.123.2022.2.ŁS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Uzupełnił go Pan - na wezwanie organu - pismem z datą wpływu 4 maja 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego.

W październiku 2019 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonką zakupił jednorodzinny budynek mieszkalny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Budynek przed zakupem tj. w marcu 2019 r. został decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oddany do użytkowania w trybie milczącej zgody. Budynek wyposażony był w przyłącze elektryczne, wodno-kanalizacyjne, z rozprowadzoną instalacją centralnego ogrzewania/ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki. W chwili zakupu nie było źródła ogrzewania. Projekt zakładał montaż pieca c.o. na pellet. W trakcie prac wykończeniowych biorąc pod uwagę problemy zdrowotne Wnioskodawcy oraz kierując się chęcią posiadania ekologicznego, wydajnego oraz wygodnego w obsłudze źródła ciepła, w październiku 2021 r. Wnioskodawca dokonał zakupu i montażu pompy ciepła powietrze-woda wraz z osprzętem.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

W ocenie Wnioskodawcy wydatek, o którym mowa we wniosku, związany był z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Projekt budowlany budynku przewidywał źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe (pellet) oraz zakładał instalację kominka tradycyjnego (opalanego drewnem). Ostatecznie zrezygnowano z instalacji kotła na pellet i kominka tradycyjnego, instalując zamiast tego pompę ciepła oraz tzw. biokominek.

Rezygnacja z przewidzianych projektem budowlanym ww. źródeł ciepła na rzecz bezemisyjnej, ekologicznej i wysokosprawnej pompy ciepła stanowi całkowitą zamianę źródeł energii na źródła odnawialne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a tym samym wyczerpuje ustawową definicję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ponadto, z uzyskanej przez Wnioskodawcę "Ekonomicznej analizy optymalizacyjno-porównawczej" wynika, że w przypadku kotła na pellet (dane do obliczeń przyjęto na podstawie projektu budowlanego budynku) roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af wynosi 65,91 kWh/ (m2*rok), natomiast w przypadku zainstalowanej pompy ciepła ww. wskaźnik EP=QP/Af wynosi jedynie 62,49 kWh/ (m2*rok). Oznacza to, że w przypadku zainstalowanej pompy ciepła roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af jest o 3,42 niższy w stosunku do projektowanego kotła na pellet. Zastąpienie rzeczonego projektowanego kotła na pellet pompą ciepła stanowi zatem ulepszenie, w wyniku którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a tym samym wyczerpuje ustawową definicję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy związek poniesionego wydatku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest więc oczywisty. Należy przede wszystkim mieć na względzie, że "pompa ciepła wraz z osprzętem" została wprost wskazana w punkcie 1 podpunkcie 11 Załącznika do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. zawierającego wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W stanie faktycznym objętym wnioskiem o interpretację indywidualną do instalacji pompy ciepła doszło w październiku 2021 r., zaś budynek w którym została zainstalowana był oddany do użytkowania w marcu 2019 r. Opisywane przedsięwzięcie zostało zatem przeprowadzone w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oddanym do użytkowania.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawionych wniosków w żadnym wypadku nie podważa okoliczność, że zarówno "zamiana źródeł energii na źródła odnawialne" jak i "ulepszenie, w wyniku, którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku" w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków może oznaczać - jak na gruncie niniejszej sprawy - zamianę (odpowiednio: ulepszenie) względem rozwiązań przewidzianych projektem budowlanym. Oczywistym jest, że budynek mieszkalny przeznaczony na całoroczny pobyt ludzi, w strefie klimatycznej, w której położona jest Polska (zwłaszcza północna część kraju) w sposób konieczny musi być wyposażony w źródło ciepła. Nie może być zatem różnicy pomiędzy "zamianą" lub "ulepszeniem" rozwiązania faktycznie istniejącego w danym budynku a "zamianą" lub "ulepszeniem" rozwiązania dopiero planowanego (przewidzianego projektem budowlanym). Odmienna wykładnia przepisów art. 26h w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków stanowiłaby bezzasadne i bezprawne zróżnicowanie sytuacji podatników. Z punktu widzenia celów ww. regulacji istotne jest bowiem wsparcie działań proekologicznych obywateli (podatników) przy wykorzystaniu instrumentarium prawa podatkowego. Cel ten jest realizowany w jednakowym stopniu w przypadku zamiany źródła ciepła oraz dokonania ulepszenia rozwiązania istniejącego, jak i dopiero przewidzianego projektem budowlanym, które - w sposób konieczny - musiałoby powstać. W obu tych sytuacjach skutek "proekologiczny" opisywanych działań jest bowiem taki sam. Także z punktu widzenia czysto językowego (słownikowego), istotą "zamiany" jest zastąpienie jednego rozwiązania innym. Skoro dane rozwiązanie (w tym wypadku - kocioł na pellet) i tak musiałoby w danej sytuacji zaistnieć (nie sposób sobie wyobrazić budynku mieszkalnego bez żadnego źródła ciepła), to zastąpienie tego rozwiązania innym - nowocześniejszym, wydajniejszym i bardziej ekologicznym - stanowi właśnie zamianę (odpowiednio - ulepszenie). Odmienna od prezentowanej wykładnia prowadziłaby do wniosków absurdalnych - byłaby zatem niedopuszczalna. Ograniczenie pojęcia "zamiany źródła energii" (odpowiednio - ulepszenia) jedynie do zamiany względem źródła ciepła/rozwiązania istniejącego "w terenie" w momencie dokonywania tej zamiany lub ulepszenia i wyłączenie z zakresu tego pojęcia zamiany/ulepszenia względem rozwiązania dopiero projektowanego, prowadziłoby do wniosku, że z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w rozumieniu ustawy mielibyśmy do czynienia jedynie w przypadku wcześniejszego zamontowania (choćby na jeden dzień lub na kilka minut) planowanego źródła ciepła i następnie dokonania tak zainstalowanego urządzenia na nowe. Rozumowania takiego nie sposób zatem podzielić i uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca wskazuje także, że budynek mieszkalny, o którym mowa we wniosku wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków (na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej). Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którego dotyczy wniosek o interpretację indywidualną rozpoczęło się i zakończyło w 2021 r. Zostało zatem zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Poniesiony wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którego dotyczy wniosek o interpretację indywidualną nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie, nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, nie został odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie został uwzględniony w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej innych niż ulga termomodernizacyjna.

Poniesiony wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - ani w całości, ani w żadnej części.

Wysokość poniesionego wydatku, którego dotyczy wniosek został udokumentowany fakturą VAT z dnia 29 października 2021 r. wystawioną na Wnioskodawcę przez czynnego podatnika podatku VAT (NIP:..). Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostały poniesione z majątku wspólnego.

Pytanie

Czy mając na uwadze okoliczności opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przysługuje Wnioskodawcy jako współwłaścicielowi (na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej) jednorodzinnego budynku mieszkalnego prawo skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w rozumieniu przepisów art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z poniesionymi nakładami finansowymi na zakup pompy ciepła?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze okoliczności opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, przysługuje Mu jako współwłaścicielowi (na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej) jednorodzinnego budynku mieszkalnego prawo skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w rozumieniu przepisów art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z poniesionymi nakładami finansowymi na zakup pompy ciepła. Stanowisko to jest uzasadnione w świetle zaprezentowanej na wstępie argumentacji oraz zostało potwierdzone telefonicznie przez pracownika Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 20 stycznia 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 ww. ustawy to:

budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.4).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W myśl zaś art. 54 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Natomiast treść art. 55 ww. ustawy określa wyjątkowe przypadki, gdy zakończenie budowy następuje wtedy, gdy inwestor uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Tym samym przywołana wyżej ustawa ˗ Prawo budowalne ˗ "oddaniem do użytkowania" określa moment zakończenia procesu budowy i możliwości przystąpienia przez budującego do użytkowania budynku. Pojęcia zakończenia budowy nie można rozumieć w oderwaniu od przepisów regulujących proces budowalny, przewidzianych w ustawie - Prawo budowalne.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako:

przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.):

użyte w ustawie określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489 z późn. zm.).

Wśród nich wymienia się m.in. wydatki na nabycie pompy ciepła wraz z osprzętem oraz montaż pompy ciepła.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy:

wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Na podstawie art. 26h ust. 4 komentowanej ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast, zgodnie z art. 26h ust. 5 cytowanej ustawy:

odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1)

sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2)

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa regulacja wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Artykuł 26h ust. 6 ww. ustawy stanowi, że:

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ww. ustawy:

podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Stosownie zaś do art. 26h ust. 9 cytowanej ustawy:

w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Reasumując, ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków, podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Wnioskodawca w stanie faktycznym wskazał m. in, że w październiku 2019 r. wspólnie z małżonką zakupił jednorodzinny budynek mieszkalny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Z kolei w październiku 2021 r. dokonał przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w postaci zakupu i montażu pompy ciepła powietrze-woda wraz z osprzętem. Budynek, w którym została zainstalowana pompa był oddany do użytkowania w marcu 2019 r. (został oddany do użytkowania w trybie milczącej zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z osprzętem, w sytuacji gdy przedsięwzięcie zostało zrealizowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest on współwłaścicielem. Niemniej jednak, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zaznaczyć należy, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualną weryfikację czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów, urządzeń i usług odpowiadał zakresowi wskazanemu w przepisach będą przeprowadzały inne organy. Tut. organ nie ma również prawnej możliwości dokonania weryfikacji, czy budynek, o którym mowa we wniosku, jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i faktycznie został oddany do użytkowania w marcu 2019 r.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pana do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl