0115-KDIT2-2.4011.8.2017.1.ŁS, Zwolnienie z PIT świadczenia otrzymanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. -... - OpenLEX

0115-KDIT2-2.4011.8.2017.1.ŁS - Zwolnienie z PIT świadczenia otrzymanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2-2.4011.8.2017.1.ŁS Zwolnienie z PIT świadczenia otrzymanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 maja 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy otrzymują pomoc materialną w formie szkolnych stypendiów socjalnych. Są one przyznawane na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 90b tejże ustawy). Wnioskodawca jako jednostka prowadząca przedmiotowe zadanie wystawia informację PIT-8C osobom pobierającym i Urzędowi Skarbowemu w S. Pracownicy Wnioskodawcy kontaktowali się z punktem informacyjnym Urzędu Skarbowego w S. i otrzymali informację, że istnieje potrzeba wystawiania informacji o wypłaconym stypendium na informacji PIT-8C osobom je otrzymującym. Jednak analizując przepisy prawa Wnioskodawca domniemywa wątpliwość co do zasadności przedstawiania takiej informacji. Podobne wątpliwości niesie ze sobą fakt wystawiania informacji PIT-8C od umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 do ukończenia 25 roku życia. W przypadku odstąpienia od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez jednostki pomocy społecznej podatnik uzyskuje przysporzenie majątkowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca jako płatnik wypłacając stypendium szkolne, zasiłek szkolny powinien sporządzać informację PIT-8C?

2. Czy Wnioskodawca jako płatnik powinien wystawić informację PIT-8C od umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 do ukończenia 25 roku życia?

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przedstawione wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będąc płatnikiem szkolnych stypendiów socjalnych nie ma obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8C, osobom otrzymującym takie świadczenie oraz wystawiania informacji PIT-8C od umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 do ukończenia 25 roku życia.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Według art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog zwolnień przedmiotowych, określony w art. 21 ust. 1 powyższej ustawy zawiera m.in. dwa zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Stosownie do art. 90c ust. 1 ww. ustawy, pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. W myśl art. 90 ust. 2 powyższej ustawy, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1.

stypendium szkolne,

2.

zasiłek szkolny.

Według art. 90f tej ustawy o systemie oświaty, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1.

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1,

2.

formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3.

tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4.

tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Powyższe świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym objęte są zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy. Jak wymaga tego ww. przepis świadczenia te mają charakter pomocy materialnej dla uczniów, wypłacane są ze środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Należy zwrócić uwagę na zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlegają m.in. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także otrzymane na podstawie innych przepisów świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Należy w tym przypadku zauważyć, że zwrot "otrzymane" od 1 stycznia 2009 r. zastąpiło słowo "wypłacone".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są "inne źródła".

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie "w szczególności", świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że uczniowie zamieszkali na terenie Gminy otrzymują pomoc materialną w formie szkolnych stypendiów socjalnych. Są one przyznawane na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 90b tejże ustawy). Wnioskodawca jako jednostka prowadząca przedmiotowe zadanie wystawia informację PIT-8C osobom pobierającym i Urzędowi Skarbowemu w S. Pracownicy Wnioskodawcy kontaktowali się z punktem informacyjnym Urzędu Skarbowego w S. i otrzymali informację, że istnieje potrzeba wystawiania informacji o wypłaconym stypendium na informacji PIT-8C osobom je otrzymującym. Jednak analizując przepisy prawa Wnioskodawca domniemywa wątpliwość co do zasadności przedstawiania takiej informacji. Podobne wątpliwości niesie ze sobą fakt wystawiania informacji PIT-8C od umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 do ukończenia 25 roku życia. W przypadku odstąpienia od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez jednostki pomocy społecznej podatnik uzyskuje przysporzenie majątkowe.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a - Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Stosownie do art. 90b ust. 1 ww. ustawy uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 90c ust. 1 ustawy o systemie oświaty pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Ustęp 2 powyższego przepisu stanowi, że świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1.

stypendium szkolne,

2.

zasiłek szkolny.

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ww. ustawy stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (art. 90e ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

W świetle art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1.

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2.

formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy

3.

tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4.

tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, wypłacona przez Wnioskodawcę uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, ze środków jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca nie jest obowiązany do wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, bowiem obowiązek sporządzenia takiej informacji wynikający z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie dochodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

Ponadto, z treści wniosku wynika, że wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się również do wystawiania informacji PIT-8C od umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 do ukończenia 25 roku życia.

W myśl art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.

Organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny (art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Uregulowanie w przepisach o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwestii dotyczących umorzenia świadczy o tym, iż umorzenie takie jest rodzajem świadczenia otrzymanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i jako takie korzysta ze zwolnienia od podatku, w myśl cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego umorzone świadczenia z funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 do ukończenia 25 roku życia stanowią - dla osób, którym dokonano przedmiotowych umorzeń - przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te korzystają jednak ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy podatkowej, w konsekwencji czego na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C w związku z dokonanymi umorzeniami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl