0115-KDIT1.4011.813.2022.2.MK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi wsparcia handlowego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.813.2022.2.MK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi wsparcia handlowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2022 r., uzupełniony 13 lutego 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 3 października 2022 r., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem informacji podatkowej (NIP): (...) i numerem REGON: (...), pod kodem PKD: 74.90.Z (Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana). Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako "ustawa o PIT"). Wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej jako "ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym").

Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej, w oparciu o model współpracy B2B, wykonuje na rzecz kontrahentów m.in. następujące czynności:

a)

dąży do realizacji powierzanych mu zadań i gospodarczych celów kontrahenta poprzez realizację zleconego mu projektu;

b)

gromadzi dane o dostawcach i podwykonawcach kontrahenta;

c)

zbiera i porównuje oferty od podwykonawców i dostawców kontrahenta na podstawie kryteriów podanych i ustalonych przez kontrahenta;

d)

zbiera i weryfikuje oferty w ramach sieci biznesowej lub na rynku usług oferowanych w danej branży - tzw. research, prowadzony np. w celu zebrania danych rynkowych, ułatwienia zawarcia umowy handlowej, dokonania transakcji, podjęcia decyzji biznesowej;

e)

przedstawia kontrahentowi oferty dostawcy/podwykonawcy;

f)

przygotowuje zapytania ofertowe do potencjalnych klientów kontrahenta na podstawie kryteriów podanych i ustalonych przez kontrahenta;

g)

przygotowuje przedsiębiorstwo kontrahenta do wzięcia udziału w przetargach publicznych;

h)

analizuje w sposób merytoryczny i techniczny dokumentację przetargową pod kątem technicznym;

i)

negocjuje warunki umów i współpracy handlowej w imieniu kontrahenta;

j)

bierze udział w spotkaniach handlowych;

k)

sprawuje nadzór nad realizacją zawartych umów;

l)

bierze udział w wizjach lokalnych na obiektach zarządzanych przez kontrahenta;

m)

kontroluje i ciągle optymalizuje założenia budżetu zleconego przez kontrahenta projektu;

n)

raportuje postęp z realizacji projektu do osoby wskazanej przez kontrahenta;

o)

przygotowuje wycenę projektów, optymalizacji zastosowań materiałowych oraz wycenę z branży elektrycznej;

p)

świadczy doradztwo techniczne w zakresie użycia materiałów pod względem ich optymalnego zastosowania.

Klasyfikacja działalności gospodarczej i świadczonych usług Wnioskodawcy oznaczona jest kodem PKD 74.90.Z, tj. "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana". Powyższa klasyfikacja ma charakter jedynie pomocniczy i nie stanowi oceny Wnioskodawcy odnośnie klasyfikacji usług według kodów PKD. Wnioskodawca zamierza świadczyć jednocześnie także inne usługi niż usługi opisane powyżej podlegające opodatkowaniu ryczałtem, osiągając w szczególności inne przychody z działalności usługowej opisane w art. 12 ust. 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, spełniające kryteria PKWiU, dział 74, grupy 74.9, dla których nie stosuje się art. 12 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wnioskodawca świadczy na rzecz kontrahentów usługi na podstawie zawartych umów ramowych/umów o świadczenie usług. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez podmiot zlecający te czynności (kontrahentów). Wnioskodawca ma możliwość wykonywania zleceń w różnych miejscach oraz czasie, a także nie jest związany sztywnymi godzinami pracy. W związku z tak wykonywaną działalnością Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze w kontekście odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady świadczonych usług.

Wszelkie czynności świadczone są przez Wnioskodawcę w sposób uporządkowany oraz są należycie udokumentowane i wykonywane zgodnie z umową z danym kontrahentem. Wartość wynagrodzenia za świadczone przez Wnioskodawcę usługi jest każdorazowo określana w umowie z kontrahentem (w formie pisemnej bądź ustnej). Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawca otrzymuje od kontrahenta ustalone miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmuje również ewentualne przeniesienie na rzecz kontrahenta wszelkich praw autorskich, stworzonych lub opracowanych przez Wnioskodawcę w trakcie wykonywania usług. Wynagrodzenie Wnioskodawcy jest powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Kontrahenci Wnioskodawcy, dla których Wnioskodawca wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie są i nigdy nie byli pracodawcą Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wnioskodawca złożył/złoży w ustawowym terminie oświadczenie o wyborze opodatkowania swojej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na 2022/2023 r.

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie uzyskuje innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jednocześnie do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie znajdują i nie będą znajdowały zastosowania wyłączenia z zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podobnie jak też Wnioskodawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1a-1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Działalność Wnioskodawcy nie będzie stanowić wykonywania wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ponadto przychód Wnioskodawcy nie przekracza/nie będzie przekraczał limitu określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a Wnioskodawca nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Intencją Wnioskodawcy jest potwierdzenie prawa do opodatkowania osiąganych w Polsce przychodów w roku 2022 (i w latach następnych) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu świadczonych usług "zryczałtowanym podatkiem", a także właściwej stawki tego podatku od przychodów osiąganych tytułem świadczenia opisanych we wniosku usług.

Uzupełnienie wniosku

Wniosek Podatnika nie dotyczy oceny w zakresie kwalifikacji świadczonych przez Podatnika usług na gruncie PKWiU. Wniosek Podatnika dotyczy oceny, czy może on opodatkować przychody uzyskiwane z tytułu świadczonych na rzecz kontrahentów usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% - bez oceny w zakresie tego, czy zakwalifikowanie opisanych usług do poszczególnych, wskazanych we wniosku grupowań PKWiU jest prawidłowe.

Świadczone przez Podatnika usługi są klasyfikowane jako PKWiU 74.90.12.0 - "Usługi pośrednictwa komercyjnego", jako PKWiU 74.90.19.0 - "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" i/lub PKWiU 74.90.20.0 - "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane" oraz jako działalność związana z opracowywaniem kosztorysów. W każdym zaś przypadku świadczone przez Podatnika usługi spełniają w zaistniałym stanie faktycznym oraz spełniać będą w zdarzeniu przyszłym kryteria PKWiU - dział 74, grupy 74.9, dla których nie stosuje się art. 12 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatnik wystąpił 3 lutego 2023 r. z wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego w celu potwierdzenia swojego stanowiska w zakresie przyjętej kwalifikacji usług na gruncie PKWiU. Podatnik wskazuje natomiast, że świadczone przez niego usługi powinny być kwalifikowane do grupowań PKWiU - dział 74, grupy 74.9, dla których nie stosuje się art. 12 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatnik wskazuje, że nie łączą go z kontrahentami relacje prawne inne niż wynikające z opisu zdarzenia. Podatnik nie jest członkiem zarządu spółek kontrahentów, ani nie pełni w tych podmiotach innych funkcji. Współpraca Podatnika z jego kontrahentami odbywa się na warunkach B2B (ang. business-to-business). W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Podatnik wystawia na rzecz kontrahentów fakturę VAT w zakresie między innymi poszukiwania oraz obsługi klientów, doradztwa technicznego, wyceny, negocjowania umów oraz nadzorowania zleconych projektów.

Pytanie

Czy opisane we wniosku usługi, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca prowadzi pod kodem PKD 74.90.Z, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało z kolei zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, zgodnie z którym za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jak wskazuje przy tym art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia od 3 października 2022 r. Wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Jak wskazuje natomiast art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nic przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Przychód Wnioskodawcy nie przekracza/nie będzie przekraczał limitu określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tym przepisem opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona),

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona),

e)

(uchylona),

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)

(uchylony).

W myśl zaś art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie znajdują zastosowania negatywne przesłanki wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który stanowi, że sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wnioskodawca złożył/złoży w ustawowym terminie oświadczenie o wyborze opodatkowania swojej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na 2022/2023 r.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów ze świadczenia usług:

a)

przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b)

przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c)

przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

d)

przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e)

przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f)

prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g)

prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h)

przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej, w oparciu o model współpracy B2B, wykonuje na rzecz kontrahentów m.in. następujące czynności:

a)

dąży do realizacji powierzanych mu zadań i gospodarczych celów kontrahenta poprzez realizację zleconego mu projektu;

b)

gromadzi dane o dostawcach i podwykonawcach kontrahenta;

c)

zbiera i porównuje oferty od podwykonawców i dostawców kontrahenta na podstawie kryteriów podanych i ustalonych przez kontrahenta;

d)

zbiera i weryfikuje oferty w ramach sieci biznesowej lub na rynku usług oferowanych w danej branży - tzw. research, prowadzony np. w celu zebrania danych rynkowych, ułatwienia zawarcia umowy handlowej, dokonania transakcji, podjęcia decyzji biznesowej;

e)

przedstawia kontrahentowi oferty dostawcy/podwykonawcy;

f)

przygotowuje zapytania ofertowe do potencjalnych klientów kontrahenta na podstawie kryteriów podanych i ustalonych przez kontrahenta;

g)

przygotowuje przedsiębiorstwo kontrahenta do wzięcia udziału w przetargach publicznych;

h)

analizuje w sposób merytoryczny i techniczny dokumentację przetargową pod kątem technicznym;

i)

negocjuje warunki umów i współpracy handlowej imieniu kontrahenta;

j)

bierze udział w spotkaniach handlowych;

k)

sprawuje nadzór nad realizacją zawartych umów;

l)

bierze udział w wizjach lokalnych na obiektach zarządzanych przez kontrahenta;

m)

kontroluje i ciągle optymalizuje założenia budżetu zleconego przez kontrahenta projektu;

n)

raportuje postęp z realizacji projektu do osoby wskazanej przez kontrahenta;

o)

przygotowuje wycenę projektów, optymalizacji zastosowań materiałowych oraz wycenę z branży elektrycznej;

p)

świadczy doradztwo techniczne w zakresie użycia materiałów pod względem ich optymalnego zastosowania.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca wystawia na rzecz kontrahenta fakturę VAT w zakresie między innymi poszukiwania oraz obsługi klientów, doradztwa technicznego, wyceny, negocjowania umów oraz nadzorowania zleconych projektów. Klasyfikacja działalności gospodarczej i świadczonych usług Wnioskodawcy oznaczona jest kodem PKD 74.90.Z, tj. "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana". Podklasa ta obejmuje:

* pośrednictwo w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,

* pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,

* działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),

* kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,

* działalność związaną z prognozowaniem pogody,

* doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,

* działalność agronomów i ekonomistów rolnych,

* doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,

* pozostałe doradztwo techniczne,

* doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,

* działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,

* działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi mogą być kwalifikowane jako PKWiU 74.90.12.0 - "Usługi pośrednictwa komercyjnego", ewentualnie jako PKWIU 74.90.19.0 - "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" i/lub PKWiU 74.90.20.0 - "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane" oraz jako działalność związana z opracowywaniem kosztorysów. W każdym zaś przypadku świadczone przez Wnioskodawcę usługi spełniają w zaistniałym stanie faktycznym oraz spełniać będą w zdarzeniu przyszłym kryteria PKWiU - dział 74, grupy 74.9, dla których nie stosuje się art. 12 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przychody uzyskiwane ze świadczenia przez Wnioskodawcę tego rodzaju usług stanowią w konsekwencji przychody, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dopasowanie usług do działu 74 grupy 74.9 PKWiU Wnioskodawca ustalił posługując się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretacją, która wskazuje zasady metodyczne tzw. PKWiU 2015 - stanowiące integralną część klasyfikacji. Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę. Ze względu na możliwość zaklasyfikowania opisanych usług do kilku grupowań, na podstawie pkt 7.6.2 zasad metodycznych Wnioskodawca wybrał grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności i jednocześnie do takiej, która nadaje całości zasadniczy charakter i dotyczy usługi o najbardziej zbliżonym charakterze. I tak, zgodnie z tytułem Sekcji M PKWiU 2015, sekcja ta obejmuje "Usługi Profesjonalne, Naukowe i Techniczne", gdzie zawarto m.in.: usługi prawne, usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego, usługi firm centralnych (head offices), usługi doradztwa związane z zarządzaniem, usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne, usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi fotograficzne, usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych, usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej, gdzie indziej niesklasyfikowane, usługi weterynaryjne.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 74 który obejmuje "pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną". W dziale tym zawarta jest m.in. grupa 74.9 "Pozostałe Usługi Profesjonalne, Naukowe i Techniczne, Gdzie Indziej Niesklasyfikowane", w skład której wchodzi grupowanie PKWiU 74.90.12.0, jak też 74.90.19.0 i 74.90.20.0. Grupowanie 74.90.12.0 obejmuje w szczególności (i) usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową, a także (ii) usługi wyceny antyków, biżuterii itp., co Wnioskodawca rozumie także jako ocena wartości przedmiotów i usług realizowana na zlecenie.

Reasumując, mając na względzie zakres usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak też podane grupowanie pod kodem PKD 74.90.Z oraz PKWiU 74.90.12.0, 74.90.19.0. oraz 74.90.20.0., przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tego tytułu podlega/będzie podlegał w jego ocenie opodatkowaniu stawką 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Końcowo Wnioskodawca wskazuje, iż przy ocenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska pomocne znaczenie posiadają wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje: z 25 marca 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.70.2022.3.BM, z 18 marca 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4011.64.2022.2.KW, z 14 lipca 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.335.2021.1.k.r., z 9 maja 2022 r., nr 0115-KDWT.4011.267.2022.1.MD, z 4 czerwca 2021 r., nr 0113-KD1PT2-1.4011.271.2021.2.ISL, z 7 lipca 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.293.2021.2.MST, z 1 października 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.315.2019.2.DP, z 13 lutego 2018 r., nr 0113-KD1PT2-1.4011.473.2017.2.MGR.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.),

ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy,

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy,

sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że świadczy Pan usługi objęte w grupowaniami: PKWiU 74.90.12.0, 74.90.19.0 oraz 74.90.20.0.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl