0115-KDIT1.4011.803.2022.2.PSZ - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.803.2022.2.PSZ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełniła go Pani pismem z 15 lutego 2023 r. (wpływ 20 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą X, zarejestrowaną w CEIDG pod numerem REGON (...), numerem NIP (...), pod adresem (...). Przeważająca działalność gospodarcza Wnioskodawcy sklasyfikowana jest pod kodem PKD: 62.02.Z. Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm. - dalej: ustawa o PIT) i rozliczał się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a wybraną przez Niego formą opodatkowania były zasady ogólne.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej bezpośrednio przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych (testowania oprogramowania).

Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wydaną dnia 26 września 2022 r. w Łodzi, sygn.: (...), powyżej przedstawione usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0, tj. "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

Jako formę opodatkowania Wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a osiągnięty przychód z tytułu wskazanych wyżej usług zamierza opodatkować 8,5% stawką ryczałtu - rozpoczynając od 2022 r. W tym celu złożył do 20 lutego 2022 r. elektroniczne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej przez Niego działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak również ustalenia właściwej dla tej działalności stawki podatku.

Uzupełnienie wniosku

Celem złożenia wniosku jest ocena możliwości skorzystania z 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego dla usług wskazanych w treści wniosku, a nie ocena prawidłowości kwalifikacji według PKWiU.

Wnioskodawca uzyskuje przychody jedynie z działalności opisanej we wniosku, tj. z usług przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych (testowania oprogramowania) oraz z usługi wytwarzania oprogramowania. Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów z prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych czy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Wnioskodawca nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Wnioskodawca nie opłaca podatku w formie karty podatkowej, nie korzysta, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Wnioskodawca jest po rozwodzie od 17 lipca 2020 r. Wnioskodawca nie wykonywał działalności w formie spółki z małżonkiem ani były małżonek nie prowadził samodzielnej działalności gospodarczej. Żadne z wymienionych nie miało miejsca.

Podmiot, dla którego Wnioskodawca świadczy usługi nie był i nie jest jego pracodawcą. Przychody z działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie przekroczyły w 2021 r. 2.000.000 euro.

Wnioskodawca testuje interfejs aplikacji, aby wykryć ewentualne błędy lub niezgodności, na które mogliby natknąć się ich użytkownicy. Wnioskodawca nie opracowuje schematów lub scenariuszy testów manualnych, które wykonuje. Wnioskodawca nie wskazuje zlecającemu propozycji testów oraz nie doradza mu w zakresie wyboru lub przygotowania testów. Wnioskodawca wykonuje testy według schematów przekazanych przez zlecającego. Wnioskodawca nie analizuje wyników przeprowadzonych testów. Wnioskodawca nie wskazuje propozycji rozwiązania problemów zidentyfikowanych w wyniku testów.

Pytanie

Czy przychód z działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, opisanej we wniosku, będzie kwalifikował się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie), a więc w stawce 8,5%?

Pani stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tę formę opodatkowania mogą również stosować osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w przypadku, w którym osiągają one przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (art. 1 ust. 2 ustawy o ryczałcie).

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z powołanych przepisów wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (określone w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT).

Z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie wynika, że użyte przez ustawodawcę określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy opodatkowania nie jest dopuszczalny w przypadku wystąpienia którejś z przesłanek negatywnych wskazanych w art. 8 ustawy o ryczałcie, tj.: jeśli podatnik nie uzyskuje przychodów z prowadzenia apteki, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, sprzedaży części do pojazdów mechanicznych i wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii). Ponadto podatnik nie może świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uniemożliwia także podjęcie przez podatnika działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem:

- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;

- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto podatnik nie może opłacać podatku w formie karty podatkowej w momencie zmiany formy opodatkowania na ryczałt. W przypadku Wnioskodawcy nie zachodzą wspomniane negatywne przesłanki.

Podatnik może stosować zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku, gdy uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z prowadzonej samodzielnie przez niego działalności nie przekroczyły wysokości 2.000.000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Wnioskodawca nie osiągnął przychodów w wysokości wyższej niż 2.000.000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, od którego zamierza zastosować formę zryczałtowanego podatku dochodowego.

W kwestii właściwej stawki podatku należy wspomnieć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowym podatkiem dla osób fizycznych, który jako jedyny umożliwia stosowanie wielu stawek podatku jednocześnie. Ustawodawca przewidział następujące stawki ryczałtu: 17%; 15%: 14%; 12%; 10%; 8,5%/12,5%; 8,5%; 5,5%; 3% oraz 2%. Stosowanie poszczególnych stawek zależy od wykonywanych przez podatnika usług. Stawka podatku dla konkretnej usługi uzależniona jest od właściwego dla niej kodu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Niestety klasyfikacja ze względu na swój ograniczony charakter nie odnosi się wprost do wszystkich usług.

Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wydanej dnia 26 września 2022 r. o sygnaturze (...), usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności, tj. usługi przeprowadzania manualnych testów aplikacji webowych (testowania oprogramowania) zostały sklasyfikowane pod PKWiU 62.02.30.0, tj. "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego".

Jednakże art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie nie odnosi się wprost do powołanego symbolu PKWiU. Nie oznacza to, że w Jego przypadku niemożliwy jest wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że przedmiotowa działalność powinna zostać zakwalifikowana jako działalność usługowa, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a, podlegająca opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu. Zdaniem Wnioskodawcy, to właśnie wskazana stawka byłaby właściwa dla przychodów uzyskanych z opisanej we wniosku działalności.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi jej art. 8 ust. 1.

Ustawodawca ustalił wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w art. 12 ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej dokonuje sam podatnik.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy świadczy Pani usługi testowania oprogramowania, które mieszczą się w grupowaniu 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Zakres usług świadczonych przez Panią dotyczy testowania interfejsu aplikacji, aby wykryć ewentualne błędy lub niezgodności, na które mogliby natknąć się ich użytkownicy. Nie opracowuje Pani schematów lub scenariuszy testów manualnych, które wykonuje, nie wskazuje zlecającemu propozycji testów oraz nie doradza mu w zakresie wyboru lub przygotowania testów. Wykonuje Pani testy według schematów przekazanych przez zlecającego. Nie analizuje Pani wyników przeprowadzonych testów, nie wskazuje propozycji rozwiązania problemów zidentyfikowanych w wyniku testów.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług testowania oprogramowania mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ta interpretacja nie obejmuje swoim zakresem usługi wytwarzania oprogramowania, o której wspomniała Pani w uzupełnieniu wniosku. Z pierwotnego opisu zdarzenia i Pani własnego stanowiska w sprawie nie wynika, aby kwestia ta stanowiła Pani wątpliwości interpretacyjne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl