0115-KDIT1.4011.740.2021.2.MN - IP Box - przesłanki 5% stawki PIT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.740.2021.2.MN IP Box - przesłanki 5% stawki PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 września 2021 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Wniosek został uzupełniony 13 grudnia 2021 r.Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne w zakresie projektowania, wytwarzania oraz konsultowania systemów... (...,...) czyli systemów przeznaczonych do przetwarzania zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie w postaci danych. Działa głównie jako podwykonawca firmy B. sp. z o.o., która jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań software w różnych obszarach dla wielu polskich i zagranicznych firm i instytucji (w tym banków). Wśród klientów znajdują się między innymi: B., A., I., L., R., P., O.

Ponadto, Wnioskodawca świadczył usługi w zakresie tworzenia innowacyjnego oprogramowania oraz przekazywania całości autorskich praw majątkowych do utworów, praw zależnych, praw z tytułu ich eksploatacji i innych, w zakresie systemów... dla firm: D., W. oraz F. Z wyżej wskazanymi kontrahentami (zwanym dalej Zamawiającymi) Wnioskodawca ma (lub miał) zawartą Umowę o współpracy, która szczegółowo określa zasady wykonywania usług informatycznych bez organizacyjnego podporządkowania, nadzoru oraz kierownictwa Zamawiającego.

Umowa ta ma charakter ramowy i poszczególne usługi informatyczne są realizowane na podstawie Zamówień, a następnie odbierane zgodnie z Umową. Kwota wynagrodzenia przysługująca Wnioskodawcy za prace podlegające odbiorowi obejmuje równocześnie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów, praw zależnych, praw z tytułu ich eksploatacji i innych. Z chwilą ustalenia utworu, chociażby miał on postać nieukończoną, Wnioskodawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienia do wykonywania prawa zależnego na osobę trzecią. Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań m.in. chmurowych,... lub cyfrowej transformacji przedsiębiorstw z użyciem specjalistycznego oprogramowania.

Firma B. Sp. z o.o. ma w swoich szeregach wielu certyfikowanych specjalistów. W ramach prac realizowanych dla Zamawiającego Wnioskodawca projektuje oraz wytwarza programy komputerowe oraz dokumentację konieczną do ich wdrożenia, obsługi oraz utrzymania.

Projektowane i wytwarzane programy komputerowe mają postać m.in.: rozszerzeń do istniejącego oprogramowania, dedykowanych samodzielnych aplikacji i komponentów w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego, plików konfiguracyjnych zawierających zestawy instrukcji i komend przeznaczonych do wykonania bezpośrednio lub pośrednio przez komputer, zapisanych konfiguracji i definicji systemowych w formie rekordów bazodanowych.

Oprogramowanie, które podlega konfiguracji, modyfikacji oraz rozszerzeniu to zaawansowane systemy dostarczane przez firmę A. Zajmujemy się wdrażaniem m.in.:..,...,...,... oraz dedykowanych osobnych programów komputerowych. W związku ze stawianymi przez Zamawiającego wymaganiami Wnioskodawca opracowuje we własnym zakresie zarówno nowe lub ulepszone produkty jak również rozbudowuje i rozszerza istniejące oprogramowanie.

Stosowane przez niego rozwiązania są innowacyjne i nowatorskie. Regularnie zdobywa wiedzę, umiejętności oraz nowe narzędzia, które nie były przez niego wcześniej używane w celu projektowania, tworzenia i ulepszania produktów, procesów oraz usług, wyłączając rutynowe działania i okresowe zmiany. Żeby to osiągnąć regularnie szkoli się i odbywa kursy obsługi nowych narzędzi i oprogramowania. W tym roku zamierza opanować szeroki zakres narzędzi do konfiguracji rozwiązań chmurowych oraz podjąć się stosownych egzaminów (np....,...,...).

Pozwolą one Wnioskodawcy na bardziej innowacyjne podejście do wytwarzania oprogramowania. Oprócz opisywanego powyżej rozszerzania i rozbudowywania oprogramowania firmy A. dostarcza również osobne programy komputerowe, zamawiane przez Zamawiającego. Programy te występują w formie: aplikacji służących do przetwarzania danych osadzanych na serwerach aplikacyjnych, aplikacji uruchamianych w systemie operacyjnym, usług sieciowych i interfejsów komunikacyjnych. Ich powstanie jest konieczne, aby zapewnić integralność systemów i spójne współdziałanie z innymi zaawansowanymi systemami komputerowymi.

We wszystkich przypadkach, aby wymyślić takie rozwiązania trzeba być kreatywnym i twórczym, by móc elastycznie podejść do ograniczeń stawianych przez dostarczone już wcześniej stare systemy i spełnić wszystkie współczesne wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wszystkie wytwarzane połączenia i interfejsy komunikacyjne w prawie wszystkich przypadkach są nowymi, niestosowanymi wcześniej rozwiązaniami. Niektóre z systemów obsługiwanych przez Zamawiającego działają już od kilkunastu lat, a żeby być w stanie skomunikować współczesne systemy informatyczne z tymi archaicznymi potrzeba bardzo wiele sprytu i zręczności.

Całość autorskich praw majątkowych i innych praw wymienionych wcześniej do wszystkich opisywanych powyżej utworów zostaje za wynagrodzeniem przeniesiona na zamawiającego zgodnie z umową opisaną wcześniej. Współpraca z Zamawiającym to obecnie główne źródło osiąganych dochodów. Okresowo w przedziale miesięcznym Wnioskodawca wystawia Zamawiającemu faktury zgodnie z umową za wykonywane usługi informatyczne zrealizowane w modelu... oraz w przypadku dodatkowych zamówień w modelu..

W przypadku znalezienia większej liczby klientów lub rezygnacji z usług przez Zamawiającego i podjęcia współpracy z innymi kontrahentami Wnioskodawca będzie stosował te same praktyki i podejście do wytwarzania oprogramowania.

Uzupełnieniu wniosku

Działalność gospodarcza (pozarolnicza) Wnioskodawcy polega na tworzeniu programów komputerowych, które zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegają ochronie jak utwory literackie oraz przekazywaniu całkowitych praw (w tym praw własności intelektualnej) do tych utworów.

Wnioskodawca ma możliwość obliczenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej opisane wg wzoru w ustępie 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawca prowadząc pozarolniczą działalność gospodarcza prowadzi bezpośrednią działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz ma możliwość nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (wg wzoru nie jest to obowiązkowe, ale ma taką możliwość) oraz nabycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Z racji, że podpunkt a) jest "niezerowy" oraz praw matematyki (brak dzielenia przez zero) Wnioskodawca ma możliwość wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W ramach działalności gospodarczej (pozarolniczej) Wnioskodawca ponosi różnego rodzaju koszty - zarówno związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową (np. sprzęt komputerowy lub zlecanie badań), jak i nie związane bezpośrednio z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, np. odsetki, opłaty finansowe, koszty nieruchomości. Tym samym jest możliwe obliczenie wskaźnika (pod kątem praw matematyki), o którym mowa w art. 30ca ust. 4 analizowanej ustawy.

Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą), która:

- generuje dochody z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej (przekazywania ich) i jest rozliczana za pomocą (między innymi) księgi przychodów i rozchodów oraz odrębnej bieżącej ewidencji od rozpoczęcia działalności badawczo-rozwojowej (2 lutego 2021 r.).

- jest skupiona na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w postaci nowoczesnych i niepowtarzalnych programów komputerowych, które są objęte ochroną jak utwory literackie (między innymi na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz przekazywaniu pełnych praw (między innymi autorskich, intelektualnych, majątkowych) do wykonanych utworów i sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Owe programy są owocem prac badawczo-rozwojowych w ramach działalności gospodarczej (pozarolniczej) Wnioskodawcy.

- skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w postaci nowoczesnych i niepowtarzalnych programów komputerowych oraz przekazywaniu pełnych praw (między innymi autorskich, intelektualnych, majątkowych) do wykonanych utworów i sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- skupia się na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu opracowywania innowacyjnego oprogramowania komputerowego (programów komputerowych).

- polega na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystaniu dostępnych aktualnych umiejętności i wiedzy oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów (programów komputerowych). Nie są to rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do oprogramowania komputerowego, lecz zupełnie nowe, innowacyjne i niepowtarzalne programy komputerowe. Przykładem takiego programu jest stworzony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej system przetwarzania danych klientów, mający na celu bieżącą analizę ich statusu i potrzeb, w celu zaproponowania nowych usług bankowych, na przykład dodatkowej pożyczki lub karty kredytowej. Był to zupełnie nowy i innowacyjny program komputerowy, który powstał na podstawie żmudnych i długotrwałych prac badawczo-rozwojowych.

- w jej ramach ponosi koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową w celu zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodów.

Dzięki bieżącemu prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów oraz odrębnej ewidencji od momentu rozpoczęcia swojej działalności gospodarczej (pozarolniczej) skupionej na działalności badawczo-rozwojowej, tj. 2 lutego 2021 r.:

- jest w pełni możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na poszczególne źródła.

- Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych,

- jest w pełni możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu.

Z racji dynamicznego rozwoju branży wytwarzania nowoczesnego oprogramowania komputerowego działalność gospodarcza (pozarolnicza) Wnioskodawcy obejmuje badania oraz prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań, co pozwala zakwalifikować ją jako zgodną z pkt 38 art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Badania prowadzone w ramach działalności gospodarczej (pozarolniczej) mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, są nastawione na opracowywanie nowych produktów (w postaci programów komputerowych). Dodatkowo są prowadzone badania empiryczne i teoretyczne mające na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, co pozwala je zakwalifikować jako zgodne z art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 zakres działalności naukowej ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oba te rodzaje badań zostały wykorzystane w ramach działalności gospodarczej (pozarolniczej) przy wytwarzaniu nowych, innowacyjnych i niepowtarzalnych programów komputerowych.

Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie prowadzi działalności rolniczej. Prowadzi działalność gospodarczą pozarolniczą. Działalność zarobkowa usługowa prowadzona we własnym imieniu ma charakter badawczo-rozwojowy w branży produkcji innowacyjnego oprogramowania komputerowego. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową od rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od 2 lutego 2021 r.

Wnioskodawca jest wyłącznym autorem wykonywanych przez siebie programów komputerowych (efektów swojej pracy). Wyjaśniając użyte w opisie okoliczności faktycznych sprawy sformułowania w liczbie mnogiej wskazano, że odnoszą się one w sposób ogólny do zakresu działalności kontrahentów Wnioskodawcy.

Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Przykładowym rozwiązaniem jest system przetwarzający dane klientów zrealizowany dla jednego z banków na Ukrainie. Jest to rozwiązanie w pełni innowacyjne i odróżniające się od rozwiązań już funkcjonujących.

Utwory, do których autorskie prawa majątkowe Wnioskodawca przenosi na zamawiającego są programami komputerowymi. Programami komputerowymi są wymienione we wniosku: rozszerzenia do istniejącego oprogramowania, dedykowane samodzielne aplikacje i komponenty w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego, pliki konfiguracyjne zapisanych konfiguracji i definicji systemowych, aplikacje służące do przetwarzania danych osadzanych na serwerach aplikacyjnych, aplikacje uruchamiane w systemie operacyjnym, usług sieciowych i interfejsów komunikacyjnych. Ww. programy komputerowe są efektem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca jest wyłącznym autorem ww. programów komputerowych. Podlegają one ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyjaśniając znaczenie użytego sformułowania "produkty" wskazano, że produktami są programy komputerowe. W efekcie ich ulepszenia powstają odrębne od nich programy komputerowe podlegające ochronie określonej w art. 74 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, z przenoszenia których dochód będzie opodatkowany stawką preferencyjną.

W związku ze wskazaniem, że Wnioskodawca "przenosi" na zamawiającego całość praw majątkowych do utworu wyjaśniono, że osiąga dochody określone w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jednocześnie prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, w której wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Ewidencja:

- jest prowadzona w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- jest prowadzona od początku działalności badawczo-rozwojowej.

Pytanie

Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi podatkowej na podatek dochodowy (IP BOX) w stawce 5%?

Pana stanowisko w sprawie

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca stwierdza, że ma prawo do skorzystania z ulgi podatkowej IP BOX.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy).

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji (art. 30cb ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy, w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Jak wynika z powyższych regulacji podatnicy, którzy opodatkowują dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu sprzedaży na rzecz zleceniodawcy praw autorskich do wytwarzanego programu komputerowego - autorskiego oprogramowania, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania - uzyskiwanych w ramach świadczonych usług - kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wg stawki 5%.

Podkreślenia przy tym wymaga, że wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co istotne, podatnik ma obowiązek ustalenia odrębnych wskaźników nexus dla poszczególnych kwalifikowanych IP.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl