0115-KDIT1.4011.541.2022.1.DB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.541.2022.1.DB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie możliwości opodatkowania dochodów ze świadczonych usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12% jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przeważający rodzaj działalności Wnioskodawcy wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to: PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi informatyczne na rzecz Klientów (dalej: Klient), w tym na podstawie umów o współpracy (dalej: Umowa). Wnioskodawca świadczy różne usługi w ramach różnych zleceń informatycznych (dalej: Projekt), głównie realizowanych przez Klientów dla swoich klientów (dalej: Zleceniodawca). Wnioskodawca ma swobodę w wyborze czasu i miejsca świadczenia usług. Wnioskodawca świadczy usługi na podstawie otrzymywanych od Klienta zleceń sporządzonych w różnej formie. Zlecenia są przekazywane Wnioskodawcy w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą innych środków komunikacji, czasem pocztą elektroniczną. Zlecenia Klienta przekazywane Wnioskodawcy są - co do zasady - konsekwencją zleceń składanych do Klienta przez jej Zleceniodawców.

Niezależnie od Klienta ogólny, schematyczny proces realizacji Projektu, tj.m.in.:

- tworzenie nowego produktu (systemu komputerowego, oprogramowania, programu komputerowego, którego zapisem jest kod źródłowy);

- ulepszanie istniejącego produktu o nową funkcjonalność (wymagającego również zaprojektowania nowych elementów systemu informatycznego bądź stworzenia w tym zakresie nowego kodu źródłowego),

standardowo można podzielić na różne obszary merytoryczne, tj. różne rodzaje usług (dalej także: Obszar). W każdym z tych Obszarów Wnioskodawca świadczy różne rodzaje usług, przy czym Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Poniżej przedstawiono opis usług w ramach poszczególnych Obszarów.

OBSZAR Nr 1 - usługi obejmujące projektowanie

W ramach tych usług następują konsultacje ze Zleceniodawcą Klienta dotyczące celów, jakie mają być osiągnięte w Projekcie. Podczas konsultacji Zleceniodawca przedstawia oczekiwania co do parametrów i funkcjonalności systemu informatycznego, posiadanego budżetu i czasu, w jakim Projekt ma zostać zrealizowany. Na tym Obszarze Wnioskodawca jako "Architekt" bierze aktywny udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem technologii informatycznych u Zleceniodawcy, analizuje funkcjonalności obecnych systemów komputerowych Zleceniodawcy, mapuje wymagania Zleceniodawcy oraz projektuje koncepcje rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów komputerowych. Następnie Wnioskodawca przygotowuje specyfikację techniczną do projektowanego systemu komputerowego, definiuje i utrzymuje jako projektant systemu dokumentację techniczną dla systemu komputerowego, procesy automatyzacji wdrażania, integracji, standaryzacji i konfiguracji. Na podstawie tych informacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia Wnioskodawca wykonuje projektowanie architektury systemu komputerowego oraz architektury aplikacji będących częścią całego systemu - jest to główna i najbardziej istotna część usług na tym Obszarze Projektu jaką świadczy Wnioskodawca. Podczas projektowania Wnioskodawca równolegle planuje wdrożenie systemu komputerowego w chmurze (...) zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy.

W ramach usług świadczonych na tym etapie istotne jest też zaprojektowanie przez Wnioskodawcę migracji danych z systemu komputerowego do nowego systemu komputerowego, konfigurowanie mapowań pomiędzy danymi oraz wybór narzędzi migracyjnych. Mając zdefiniowaną architekturę systemu Wnioskodawca projektuje i konfiguruje narzędzia (...) umożliwiające płynny rozwój technologii informatycznych u Zleceniodawcy, wspiera wiedzą przy rozwiązywaniu problemów podczas uruchamiania u Zleceniodawcy zautomatyzowanych procesów: dostarczania zmian w systemach komputerowych, wdrożeniowych systemów komputerowych, poprawności wdrożeń systemów komputerowych, integracji systemów komputerowych. Wnioskodawca jako Architekt rozwiązania prezentuje Zleceniodawcy zaprojektowany system komputerowy oraz zaproponowane rozwiązania technologii informatycznych, realizuje to zadanie zgodnie z planami i standardami Klienta. Jako Architekt rozwiązania Wnioskodawca w niewielkim stopniu w stosunku do czasochłonności całego Obszaru nr 1, tj. ogółu zadań opisanych powyżej, wykonywać może dodatkowe zlecenia dla Klienta. Wnioskodawca konfiguruje narzędzia monitorujące dane systemy informatyczne, wspiera wiedzą i pomaga rozwiązywać problemy zespołom realizującym implementację zaproponowanych rozwiązań, nadzoruje technicznie wdrożenie systemu komputerowego.

Wnioskodawca przygotowuje techniczne opracowanie z proponowanym i przygotowanym przez Wnioskodawcę projektem systemu, które może być wykorzystywane do działań ofertowych przez Klienta. Dodatkowe czynności mają jednak charakter marginalny, cechują się znikomym zakresem w ramach Obszaru nr 1.

OBSZAR nr 2 - usługi obejmujące programowanie

W ramach usług z Obszaru nr 2 Wnioskodawca wykonuje czynności w celu realizacji Projektu, tj. napisania nowego kodu źródłowego, co prowadzi do stworzenia oprogramowania lub rozwoju dotychczasowego oprogramowania o nowe zastosowania (nową funkcjonalność). W tym Obszarze Wnioskodawca jako "Programista", bądź członek zespołu programistów osobiście zajmuje się pisaniem kodu lub inaczej programowaniem, w wyniku którego powstaje oprogramowanie spełniające potrzeby Zleceniodawcy - jest to główna i najbardziej istotna część usług na tym Obszarze Projektu, jaką świadczy Wnioskodawca.

Pisząc kod Wnioskodawca implementuje aplikacje internetowe przy użyciu specjalistycznych języków programowania takich jak: (...), (...), (...), (...), (...), (...), tworzy i rozwija oprogramowanie za pomocą technologii, tj.m.in.: (...),. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Podczas prac programistycznych Wnioskodawca opracowuje graficznie przybliżony wygląd kodu aplikacji przy pomocy kodu służącego do nadawania wyglądu strony/aplikacji/oprogramowania, a w szczególności technik programistycznych takich jak: (...), (...), (...). W ramach sprawdzenia poprawności napisanego kodu Wnioskodawca programuje testy jednostkowe oraz integracyjne w języku programowania (...). Każdy z członków zespołu - co do zasady - odpowiedzialny jest za inne Projekty na rzecz Zleceniodawców. W praktyce występują również sytuacje, że nad jednym Projektem z punktu widzenia Klienta pracuje kilku programistów, przy czym taki Projekt standardowo dzielony jest na mniejsze zadania, za które każdy z programistów odpowiada osobno.

OBSZAR nr 3 - usługi obejmujące zarządzanie projektem

W ramach tych usług Wnioskodawca koordynuje Projekt, tj.: jego początek, tzw. "kick off", trwanie oraz zamknięcie Projektu i podsumowanie wyników prac. W trakcie tego Obszaru Wnioskodawca jako "Project Owner" komunikuje Zleceniodawcy, że przy danym stanie zasobów nie jest możliwe zrealizowanie Projektu spełniającego oczekiwania Zleceniodawcy lub dokonanie ulepszeń istniejącego systemu o nową funkcjonalność zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku braku możliwości realizacji Projektu zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy omawiana jest również kwestia ewentualnego zwiększenia zasobów do realizacji zadania lub zmiana charakteru wykorzystanych zasobów lub też zmniejszenie oczekiwań Zleceniodawcy w stosunku do pierwotnego zakresu Projektu, który miał zostać zrealizowany.

Na tym Obszarze Wnioskodawca jako "Project Owner" zarządza projektem. Koordynację Projektu rozpoczyna konstytuując zespół projektowy przeznaczony do realizacji Projektu, bierze udział w wewnętrznym procesie rekrutacji pośród pracowników zatrudnionych u Klienta wybierając odpowiednich pracowników spełniających pod względem kompetencji wymagania projektowe. Jeśli Klient nie posiada odpowiedniej kadry Wnioskodawca bierze udział w zewnętrznym procesie rekrutacji pośród kandydatów dostępnych na rynku pracy wybierając odpowiednich pracowników spełniających pod względem kompetencji wymagania projektowe. Mając zdefiniowany zakres projektu oraz zespół Wnioskodawca planuje w czasie i rozpisuje listę rzeczy do wykonania (dalej: ZADANIA) na poszczególne zadania (dalej: ZADANIA), wykonuje podział zadań między członkami zespołu. Wnioskodawca w ramach świadczonych usług przygotowuje estymację zaplanowanych zadań. Podczas realizacji Projektu Wnioskodawca organizuje czas pracy zespołu projektowego aranżując spotkania projektowe służące prezentacji Zleceniodawcy bądź Klientowi postępu prac, śledzeniu postępu prac, rozwiązywaniu napotkanych problemów, kontrole jakości wykonanych zadań. Wnioskodawca nadzoruje i zarządza budżetem Projektu i przygotowuje różnorakie raporty dla Klienta bądź Zleceniodawcy. Do najczęstszych należą te pozwalające śledzić ilości wykonanych już godzin vs. stopień wykonanych zadań. Wnioskodawca prowadzi dokumentację projektową, nadzoruje harmonogram Projektu oraz realizacji kamieni milowych, na bieżąco aktualizuje planu i założeń projektu.

OBSZAR nr 4 - kompleksowe usługi projektowania, programowania, zarządzania w jednym, tym samym Projekcie

W ramach tych Usług następują konsultacje ze Zleceniodawcą Klienta dotyczące celów, jakie mają być osiągnięte w Projekcie. Podczas konsultacji Zleceniodawca przedstawia oczekiwania co do parametrów i funkcjonalności systemu informatycznego, posiadanego budżetu i czasu, w jakim Projekt ma zostać zrealizowany. 

Wnioskodawca jako "Architekt" bierze aktywny udział w spotkaniach projektowych związanych z rozwojem technologii informatycznych u Zleceniodawcy, analizuje funkcjonalności obecnych systemów komputerowych Zleceniodawcy, mapuje wymagania Zleceniodawcy oraz projektuje koncepcje rozwiązania w systemie informatycznym z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów komputerowych. Następnie Wnioskodawca przygotowuje specyfikację techniczną do projektowanego systemu komputerowego, definiuje i utrzymuje jako projektant systemu dokumentację techniczną dla system komputerowego, procesy automatyzacji wdrażania, integracji, standaryzacji i konfiguracji. Na podstawie tych informacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia Wnioskodawca wykonuje projektowanie architektury systemu komputerowego oraz architektury aplikacji będących częścią całego systemu - jest to główna i najbardziej istotna część usług na tym Obszarze Projektu jaką świadczy Wnioskodawca. Podczas projektowania Wnioskodawca równolegle planuje wdrożenie systemu komputerowego w chmurze (...) zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy. W ramach usług świadczonych na tym etapie istotne jest też zaprojektowanie przez Wnioskodawcę migracji danych z systemu komputerowego do nowego systemu komputerowego, konfigurowanie mapowań pomiędzy danymi oraz wybór narzędzi migracyjnych. Mając zdefiniowaną architekturę systemu Wnioskodawca projektuje i konfiguruje narzędzia (...) umożliwiające płynny rozwój technologii informatycznych u Zleceniodawcy, wspiera wiedzą przy rozwiązywaniu problemów podczas uruchamiania u Zleceniodawcy zautomatyzowanych procesów: dostarczania zmian w systemach komputerowych, wdrożeniowych systemów komputerowych, poprawności wdrożeń systemów komputerowych, integracji systemów komputerowych.

Wnioskodawca jako "Architekt" rozwiązania prezentuje Zleceniodawcy zaprojektowany system komputerowy oraz zaproponowane rozwiązania technologii informatycznych, realizuje to zadanie zgodnie z planami i standardami Klienta. Wnioskodawca konfiguruje narzędzia monitorujące dane systemy informatyczne, wspiera wiedzą i pomaga rozwiązywać problemy zespołom realizującym implementację zaproponowanych rozwiązań. Wnioskodawca wykonuje również czynności w celu realizacji Projektu, tj. napisania nowego kodu źródłowego, co prowadzi do stworzenia oprogramowania lub rozwoju dotychczasowego oprogramowania o nowe zastosowania (nową funkcjonalność).

Wnioskodawca jako "Programista" bądź członek zespołu programistów osobiście zajmuje się pisaniem kodu lub inaczej programowaniem, w wyniku którego powstaje oprogramowanie spełniające potrzeby Zleceniodawcy - jest to główna i najbardziej istotna część usług na tym Obszarze Projektu, jaką świadczy Wnioskodawca.

Pisząc kod Wnioskodawca implementuje aplikacje internetowe przy użyciu specjalistycznych języków programowania takich jak: (...), (...), (...), (...), (...), (...), tworzy i rozwija oprogramowanie za pomocą technologii takich jak: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Podczas prac programistycznych Wnioskodawca opracowuje graficznie przybliżony wygląd kodu aplikacji przy pomocy kodu służącego do nadawania wyglądu strony/aplikacji/oprogramowania a w szczególności technik programistycznych takich jak: (...), (...), (...). W ramach sprawdzenia poprawności napisanego kodu Wnioskodawca programuje testy jednostkowe oraz integracyjne w języku programowania (...).

Wnioskodawca koordynuje również Projekt, tj.: jego początek, tzw. "kick off", trwanie oraz zamknięcie Projektu i podsumowanie wyników prac. W trakcie tego Obszaru Wnioskodawca jako "Project Owner" komunikuje Zleceniodawcy, że przy danym stanie zasobów nie jest możliwe zrealizowanie Projektu spełniającego oczekiwania Zleceniodawcy lub dokonanie ulepszeń istniejącego systemu o nową funkcjonalność zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku braku możliwości realizacji Projektu zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy omawiana jest również kwestia ewentualnego zwiększenia zasobów do realizacji zadania lub zmiana charakteru wykorzystanych zasobów lub też zmniejszenie oczekiwań Zleceniodawcy w stosunku do pierwotnego zakresu Projektu, który miał zostać zrealizowany.

Wnioskodawca jako "Project Owner" zarządza projektem. Koordynację Projektu rozpoczyna konstytuując zespół projektowy przeznaczony do realizacji Projektu, bierze udział w wewnętrznym procesie rekrutacji pośród pracowników zatrudnionych u Klienta wybierając odpowiednich pracowników spełniających pod względem kompetencji wymagania projektowe. Jeśli Klient nie posiada odpowiedniej kadry, Wnioskodawca bierze udział w zewnętrznym procesie rekrutacji pośród kandydatów dostępnych na rynku pracy wybierając odpowiednich pracowników spełniających pod względem kompetencji wymagania projektowe. Mając zdefiniowany zakres projektu oraz zespół Wnioskodawca planuje w czasie i rozpisuje listę rzeczy do wykonania (dalej: Backlog) na poszczególne zadania (dalej: ZADANIA), wykonuje podział zadań między członkami zespołu.

Wnioskodawca w ramach świadczonych usług przygotowuje estymację zaplanowanych zadań. Podczas realizacji Projektu Wnioskodawca organizuje czas pracy zespołu projektowego aranżując spotkania projektowe służące prezentacji Zleceniodawcy bądź Klientowi postępu prac, śledzeniu postępu prac, rozwiazywaniu napotkanych problemów, kontrole jakości wykonanych zadań. Wnioskodawca nadzoruje i zarządza budżetem Projektu i przygotowuje różnorakie raporty dla Klienta bądź Zleceniodawcy. Do najczęstszych należą te pozwalające śledzić ilości wykonanych już godzin vs. stopień wykonanych zadań. Wnioskodawca prowadzi dokumentację projektową, nadzoruje harmonogram Projektu oraz realizację kamieni milowych, na bieżąco aktualizuje planu i założeń projektu.

W stosunku do opisanych wyżej usług Wnioskodawca dysponuje opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który wskazał że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.) wymienione usługi mieszczą się w grupowaniach:

- projektowanie systemu informatycznego, obejmujące m.in.: konsultacje ze Zleceniodawcą dotyczące celów jakie mają być osiągnięte, przedstawienie oczekiwań przez Zleceniodawcę co do parametrów i funkcjonalności systemu informatycznego, zrealizowanie projektu - PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych";

- programowanie obejmujące napisanie nowego kodu źródłowego, prowadzącego do stworzenia oprogramowania lub rozwoju dotychczasowego oprogramowania o nowe zastosowania (nową funkcjonalność) - PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania";

- kompleksowe usługi projektowania, programowania, zarządzania projektem obejmujące: konsultacje ze Zleceniodawcą klienta dotyczące celów jakie mają być osiągnięte, przedstawienie oczekiwań przez Zleceniodawcę co do parametrów i funkcjonalności systemu informatycznego, posiadanego budżetu i czasu, w jakim projekt ma zostać zrealizowany - PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych";

- zarządzanie projektem, koordynowanie obejmujące: początek, tzw. "kick off", trwanie oraz zamknięcie projektu i podsumowanie wyników prac, komunikowanie się ze Zleceniodawcą, czy przy danym stanie zasobów jest możliwość zrealizowania projektu spełniającego oczekiwania, dokonywanie ulepszeń istniejącego systemu o nową funkcjonalność zgodnie z oczekiwaniami, konstytuowanie zespołu projektowego, branie udziału w rekrutacji, planowanie czasu i rozpisywanie listy rzeczy do wykonania, przygotowywanie estymacji zaplanowanych zadań, śledzenie postępu pracy, rozwiązywanie napotkanych problemów, kontrola jakości wykonanych zadań, nadzorowanie i zarządzanie budżetem, prowadzenie dokumentacji projektowej, nadzorowanie harmonogramu projektu, realizacja kamieni milowych, na bieżąco aktualizacja planu i założeń projektu:

- jeżeli doradztwo dotyczy planowania i projektowania systemów komputerowych - PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki";

- jeżeli doradztwo dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem - PKWiU 70.22 "Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania".

Ponadto, w stosunku do stanu faktycznego/przyszłego opisanego we wniosku Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, jak niżej:

- w ramach wynagrodzenia za wyżej wymienione usługi Wnioskodawca, co do zasady, przenosi na Klienta całość lub część praw własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, a także do wykorzystania w części (we fragmentach) lub całości oraz łączenia z innymi dziełami i z dziełami innych autorów, do wszystkich rezultatów stanowiących przedmiot praw własności intelektualnej, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm), bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 386), przedmioty praw własności przemysłowej, w tym znak towarowy, wzór przemysłowy, know-how, wzór użytkowy lub wynalazek, wytworzonych przez Wnioskodawcę lub jego podwykonawców w ramach realizacji Umowy,

- opisana wyżej działalność dotyczy 2022 r. podatkowego jednak Wnioskodawca opisaną działalność zamierza kontynuować w przyszłości,

- do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- Wnioskodawca wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego od 2022 r. i informację w tym zakresie złożył w ustawowym terminie,

- przychód Wnioskodawcy nie przekroczył w 2021 r. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- Wnioskodawca nie ma innych źródeł przychodów niż prowadzona działalność gospodarcza,

- Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Wniosek dotyczy OBSZARU nr 2 wskazanego powyżej.

Pytania

1. Czy w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą usługi opisane w stanie faktycznym oraz przyszłym jako Obszar nr 2 są związane z oprogramowaniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.)?

2. Czy w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą przychody ze świadczenia usług związanych z wykonywaniem czynności opisanych w stanie faktycznym oraz przyszłym jako Obszar nr 2 mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 12% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.)?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie jak: pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, - polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenia oznaczają: działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych

- usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy: opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje także wyłączenia z tej formy opodatkowania. Jak wskazuje art. 8 ust. 1 tej ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano: jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Należy także wskazać, że niezbędnym warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl obowiązujących przepisów stawki zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody przy czym dla rozróżnienia rodzajów tych działalności, ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit.a.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12% podlegają m.in. usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1.)

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania.

Według klasyfikacji PKWiU 2015 r. w skład tego grupowania - usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1.) - wchodzą usługi:

- 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania",

- 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wskazał, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.) działalność Wnioskodawcy, tj. programowanie obejmujące: napisanie nowego kodu źródłowego, prowadzącego do stworzenia oprogramowania lub rozwoju dotychczasowego oprogramowania o nowe zastosowania (nową funkcjonalność), mieści się w grupowaniu PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania".

Zwrócić należy uwagę, że z punktu widzenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.) zarówno grupowanie:

- 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania", jak i grupowanie:

- 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych"

mieszczą się w klasie 62.01 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM. Skoro zatem Ustawodawca posługuje się w art. art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b w stosunku do PKWiU 62.01.1 oznaczeniem "ex" - oznacza to, że interpretacja czy usługi z opisanego stanu faktycznego (przyszłego) są "związane z oprogramowaniem" powinna mieć miejsce wyłącznie na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która całość grupowań 62.01.11.0 oraz 62.01.12.0 uznaje jako związane z oprogramowaniem.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca podziela klasyfikacje Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi i uznaje, że czynności opisane w stanie faktycznym (przyszłym) należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania". Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi jako związane z programowaniem są związane z oprogramowaniem.

Ponadto nie występują przesłanki negatywne, tj.: Wnioskodawca nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia aptek, w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz nie prowadził działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Przychody z opisanej we wniosku działalności usługowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 2.000.000 euro, a ponadto nie są spełnione inne negatywne przesłanki wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W świetle powyższego, mając na uwadze powołane przepisy, brak negatywnych przesłanek oraz okoliczność, że świadczone usługi są usługami związanymi z oprogramowaniem to usługi te jako zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania" mogą być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl