0115-KDIT1.4011.521.2022.2.JG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.521.2022.2.JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zadarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - 28 października 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu niezależnie od miejsca osiągania dochodów. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioskodawca osiąga przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, które opodatkowane są podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o podatku zryczałtowanym. Jednocześnie Wnioskodawca zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku zryczałtowanym złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 lutego 2022 r., gdyż pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2022 r. został osiągnięty przez Wnioskodawcę w styczniu. W 2021 r. przychody Wnioskodawcy z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Wnioskodawca przewiduje, że w kolejnych latach podatkowych przychody uzyskane z ww. źródła także nie przekroczą wskazanej powyżej kwoty.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi przedstawiciela handlowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swojego Usługobiorcy (dalej: "Usługobiorca") usługi związane ze sprzedażą m.in. samochodów ciężarowych i innych samochodów. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca w szczególności:

1) Podejmuje wszelkie działania zmierzające do uzyskania zamówień dla Usługobiorcy;

2) Negocjuje umowy sprzedaży dla Usługobiorcy;

3) Gromadzi wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z klientem;

4) Prowadzi bazy danych i dokonuje jej stałych/rutynowych aktualizacji;

5) Gromadzi wszelką niezbędną dokumentację konieczną do prowadzenia działalności przez dział sprzedaży Usługobiorcy;

6) Sporządza raporty w zakresie uzgodnionym z Usługobiorcą;

7) Współpracuje ze wszystkimi pracownikami firmy Usługobiorcy, jak również z pracownikami kontrahentów, klientów oraz dostawców firmy Usługobiorcy.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi polegające na wykonywaniu czynności z zakresu obsługi handlowej klientów oraz reprezentowania Usługobiorcy na zewnątrz w ramach obsługi handlowej oraz organizuje i uczestniczy w spotkaniach handlowych (negocjacyjnych), nawiązuje i utrzymuje bezpośrednie relacje z kontrahentami m.in. poprzez osobiste wizyty i spotkania w siedzibie kontrahentów Usługobiorcy oraz przedstawia kontrahentom zastosowania i możliwości produktów oferowanych przez Usługobiorcę. Wnioskodawca proponuje potencjalnemu klientowi jego Usługobiorcy właściwe rozwiązania transportowe pod kątem odpowiednio skonfigurowanego pojazdu. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że konfiguracja pojazdu wiąże się z doborem m.in silnika, skrzyni biegów, przełożenia tylnego mostu, odpowiedniego zwalniacza, pojemności zbiorników paliwa, optymalizacji wagi pojazdu, dostosowania pod zewnętrzne odbiorniki mocy (PTO), oczekiwanego komfortu pracy kierowcy. Każdy pojazd, który sprzedaje firma Usługobiorcy Wnioskodawcy powinien zostać skonfigurowany pod konkretnego Klienta. Po dokonaniu ustaleń w tym zakresie oraz dokonaniu szczegółowych obliczeń Wnioskodawca składa Klientowi Usługobiorcy propozycję pojazdu, jaki Klient Usługobiorcy powinien wybrać. W przypadku akceptacji przez Klienta Usługobiorcy propozycji przedstawionej przez Wnioskodawcę Wnioskodawca tworzy zamówienie na dany pojazd. Wnioskodawca w dalszej kolejności również przekazuje samochód klientowi Usługobiorcy oraz prezentuje samochód klientowi Usługobiorcy oraz przekazuje informacje na temat działania pojazdu.

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie mają zastosowania negatywne przesłanki do zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku zryczałtowanym.

Wnioskodawca składa wniosek w celu potwierdzenia, że jego stanowisko, zgodnie z którym przychody z działalności, której przedmiotem są usługi opisane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego są opodatkowane wg stawki 8,5%, jest prawidłowe.

Uzupełnienie wniosku

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wniosku Wnioskodawca w ramach świadczonych usług w szczególności:

1) Podejmuje wszelkie działania zmierzające do uzyskania zamówień dla Usługobiorcy;

2) Negocjuje umowy sprzedaży dla Usługobiorcy;

3) Gromadzi wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z klientem;

4) Prowadzi bazy danych i dokonuje jej stałych/rutynowych aktualizacji;

5) Gromadzi wszelką niezbędną dokumentację konieczną do prowadzenia działalności przez dział sprzedaży Usługobiorcy;

6) Sporządza raporty w zakresie uzgodnionym z Usługobiorcą;

7) Współpracuje ze wszystkimi pracownikami firmy Usługobiorcy, jak również z pracownikami kontrahentów, klientów oraz dostawców firmy Usługobiorcy.

Ww. usługi wykonywane przez Wnioskodawcę klasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 74.90.2.

Czynności, o których mowa we wniosku nie są wykonywane pod kierownictwem wyznaczonym przez "Usługobiorcę". Czynności, o których mowa we wniosku nie są wykonywane w miejscu i czasie wyznaczonym przez "Usługobiorcę". To Wnioskodawca podejmuje decyzję, gdzie, kiedy i w jakim miejscu będą wykonywane czynności. To Wnioskodawca ustala z Klientem "Usługobiorcy", gdzie i kiedy odbywać będzie się demonstracja samochodu.

Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Wnioskodawca prowadzi działalność na własny rachunek i ryzyko. Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie czynności, które podejmuje w ramach działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na rzecz "Usługobiorcy".

Pytanie

Czy osiągane przychody z działalności w zakresie usług opisanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego mogą być rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane przez niego usługi mogą być rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki podatku 8,5% stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o podatku zryczałtowanym, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioskodawca pragnie również wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku zryczałtowanym, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zgodnie natomiast z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

W przypadku podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a.

prowadzenia aptek,

b.

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c.

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

d.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

e.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

f.

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

g.

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;

h.

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku zryczałtowanym, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą ww. okoliczności wymienione w art. 8 ustawy o podatku zryczałtowanym.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku działalność usługowa, to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z kolei zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod pojęciem usług należy rozumieć:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy prowadzona przez niego działalność stanowi działalność usługową. W związku z powyższym, mając na uwadze przepisy prawa i przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, w ocenie Wnioskodawcy przychód z działalności, w ramach której wykonywane są usługi wskazanie w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% właściwej dla przychodów z działalności usługowej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że zakres świadczonych przez Pana usług jest sklasyfikowany wg symbolu PKWiU 74.90.2, tj. pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl