0115-KDIT1-1.4012.438.2019.1.MS, Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie świetlicy... - OpenLEX

0115-KDIT1-1.4012.438.2019.1.MS - Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie świetlicy wiejskiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-1.4012.438.2019.1.MS Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie świetlicy wiejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2019 r. (data wpływu 3 lipca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 9 lipca 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2019 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Wniosek uzupełniono w dniu 9 lipca 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W dniu 11 czerwca 2019 r. zgodnie z uchwałą nr (...) Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia pn. "...".

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w R. w Gminie prowadzący do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w Gminie. Objęta projektem świetlica wiejska położona jest na działce nr (...) i stanowi własność Gminy. Bez finansowego wsparcia ze środków zewnętrznych planowane do realizacji działanie nie zostałoby zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie Gminy umożliwiających sfinansowanie jej w 100%.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy, w szczególności miejscowości R. korzystający ze świetlicy wiejskiej. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z przeprowadzonymi audytami a wykonawca przewidzianych do realizacji prac wyłoniony zostanie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Prace polegać będą na wykonaniu robót termomodernizacyjnych związanych z wykonaniem wymiany stolarki okienno-drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, opaski wokół budynku, demontażem istniejących pieców wraz z montażem nowych pieców wraz z kominami systemowymi, modernizacją oświetlenia. W ramach prowadzonej modernizacji zostaną wykorzystane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, takie, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji w tym ewentualny nadmiar gruntu zagospodarowane zostaną zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że projekt ma pozytywny wpływ na ochronę i poprawę środowiska naturalnego obszaru gminy. Założona w ramach projektu termomodernizacja budynku przyczyni się spadku emisji gazów cieplarnianych, oszczędności w energii cieplnej i elektrycznej, co przełoży się również na oszczędność finansową związaną z wydatkami ponoszonymi przez Gminę na utrzymanie świetlicy. Z efektów realizacji projektu będą korzystać w szczególności mieszkańcy miejscowości R., jak również mieszkańcy całej Gminy. Modernizacja świetlicy wiejskiej przyczyni się do aktywizacji mieszkańców poprzez udostępnienie im infrastruktury umożliwiającej organizację działań związanych z przygotowaniem interesującej i kształcącej oferty spędzania czasu wolnego dla każdej grupy wiekowej, organizację spotkań, a tym samym przyczyniającej się do nawiązywania i rozwoju więzi międzypokoleniowych. Zmodernizowana świetlica wiejska ułatwi mieszkańcom organizację spotkań kulturalnych w tym m.in.: spotkań wielkanocnych i bożonarodzeniowych, podczas których mieszkańcy wykonują ozdoby świąteczne, zajęć kulinarnych, występów artystycznych lokalnych zespołów mniejszości narodowych. Poprawa stanu infrastruktury społecznej w miejscowości R. w Gminie przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej gminy oraz do zwiększenia integracji społecznej co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Zmodernizowana w ramach projektu świetlica wiejska w R. udostępniana będzie bezpłatnie mieszkańcom Gminy.

Mając na uwadze zakres przedmiotowego projektu, planowana do realizacji termomodernizacja świetlicy wiejskiej w R. dokonana zostanie w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy w zakresie pomocy społecznej, turystyki, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi. Gmina pragnie również zaznaczyć, iż świetlica wiejska w R. stanowi majątek Gminy i będzie służyła zaspokajaniu tylko i wyłącznie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy.

W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie świadczyć usług noszących znamiona działalności gospodarczej, opodatkowanych określonymi stawkami VAT. Po zakończeniu projektu nie planuje się świadczenia usług noszących znamiona działalności gospodarczej - zmodernizowana infrastruktura będzie udostępniana nieodpłatnie. Nie będzie realizowana sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Nie powstaje tu żadna możliwość odzyskania (nawet częściowego) naliczonego podatku VAT. Gmina zaliczyła kwotę podatku naliczonego od realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i chce otrzymać na ten wydatek dofinansowanie. W tym celu zobowiązana jest udowodnić, że ten podatek nie będzie mógł być przez nią odzyskany w całości lub w części, zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji Gmina może zaliczyć podatek od towarów i usług poniesiony na realizację inwestycji do wydatków kwalifikowanych opisanego projektu. W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa interpretację indywidualną dotyczącą odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług.

Wykonawca prac zostanie wyłoniony na podstawie przeprowadzanego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wystawiona faktura po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zmodernizowana w ramach projektu świetlica wiejska w R. udostępniana będzie nieodpłatnie mieszkańcom wsi R., co stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu od towarów i usług. Mając na uwadze zakres przedmiotowego projektu, planowana do realizacji termomodernizacja świetlicy wiejskiej w R. dokonana zostanie w ramach realizacji zadań własnych Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), do zadań własnych gminy należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy w zakresie pomocy społecznej, turystyki, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi. Świetlica wiejska w R. stanowi majątek gminy i będzie służyła zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy. Przedmiotowy majątek będzie służył realizacji zadań własnych Gminy we wskazanym powyżej zakresie i będzie ogólnodostępny dla lokalnej społeczności.

W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie świadczyć usług noszących znamiona działalności gospodarczej, opodatkowanych określonymi stawkami VAT. Po zakończeniu projektu nie planuje się świadczenia usług noszących znamiona działalności gospodarczej - zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana mieszkańcom nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 86 ust. 1. ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odzyskania VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

* nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT oraz

* nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jako, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Drugim warunkiem od spełnienia którego uzależniona jest możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, iż w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), do zadań własnych gminy należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy w zakresie pomocy społecznej, turystyki, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym przypadku druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w R. Zmodernizowana świetlica wiejska w R. będzie służyła zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy. Z tytułu wykonywania tych czynności Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, a powstały w związku z realizacją inwestycji majątek będzie służył wyłącznie do realizacji zadań własnych Gminy.

W związku z tym. zdaniem Gminy, powstała w ramach projektu infrastruktura nie będzie przez Gminę wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje natomiast, iż świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty dodatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych:

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na względzie powyższy stan prawny oraz fakt, że zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura będzie służyła Gminie do realizacji zadań własnych, to w przedmiotowej sprawie Gmina nie będzie wykonywała świadczeń podlegających opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją prac dotyczących przebudowy świetlicy wiejskiej w R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 714) wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Otrzymanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że o ile przedmiotowe przedsięwzięcie nie posłuży czynnościom opodatkowanym, to Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od nakładów poniesionych na realizację projektu.

Gminie nie przysługuje także prawo do zwrotu podatku naliczonego, ponieważ z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego nie wynika, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki stanowią środki wskazane w przywołanym rozporządzeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem prowadzenia skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl