0115-KDIT1-1.4012.310.2018.1.AJ - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług podwykonawcy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-1.4012.310.2018.1.AJ Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług podwykonawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług podwykonawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług podwykonawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca. Sp. z o.o. Sp.k. w M... w dniu 16 listopada 2017 r., działając jako Wykonawca zawarł z Zamawiającym - Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w... umowę nr... na: "......". Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i usług całorocznego, kompleksowego, bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w... w okresie od XX XXX 20XX r. do XX XXX 20XX r. W zakres robót i usług przewidzianych do wykonania w ramach bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych wchodzą następujące asortymenty robót:

1.

letnie bieżące utrzymanie dróg (oznaczone skrótem BUD).

2.

letnie i zimowe bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (oznaczone skrótem BUM).

3.

zimowe utrzymanie dróg (oznaczone skrótem ZUD).

Stosownie do zapisów § 4 umowy, Wnioskodawca zastosował podstawową - 23% stawkę podatku VAT naliczoną od wynagrodzenia za wszystkie roboty i usługi wykonywane w ramach przedmiotowego kontraktu.

Wnioskodawca powierzy wykonanie części usług będących przedmiotem powyższego zamówienia podwykonawcom.

Jeden z podwykonawców będzie realizować zakres usług polegający wyłącznie na czynnościach związanych z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD):

1. Gotowość do ZUD - 6 miesięcy w sezonie,

2. Zapobieganie śliskości,

3. Zapobieganie śliskości 1-krotne wraz z odśnieżaniem,

4. Odśnieżanie,

5. Załadunek i wywóz śniegu,

Czynności powyższe sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jako 81.29.12.0 "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu".

Podwykonawcy przysługuje wynagrodzenie stałe, ryczałtowe za pozostawanie w gotowości do ZUD oraz kosztorysowe za pozostałe usługi rzeczywiście wykonane, ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. Wynagrodzenie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie faktur VAT wystawianych przez podwykonawcę na Wnioskodawcę. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru wykonanych usług. Wynagrodzenie (poza gotowością do ZUD) będzie stanowić wynik iloczynu wykonanych robót i usług oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Czynności (usługi) wynikające z umowy zawartej z podwykonawcą realizującym ZUD mają bezpośredni związek z prowadzoną przez X... działalnością gospodarczą, w ramach której X... również świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, na podstawie kontraktów zawartych także z innymi kontrahentami. Zakupione przez Wnioskodawcę usługi są zatem wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jak i opisany powyżej podwykonawca są czynnymi podatnikami podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zawartą z podwykonawcą umową w zakresie realizacji ZUD i wystawianiem faktur przez podwykonawcę z tytułu określonych w opisie stanu faktycznego usług Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w stawce 8% czy też powinien odliczyć podatek w stawce 23% na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu faktu, że Wnioskodawca stosuje zgodnie z kontraktem zawartym z Zamawiającym 23% stawkę podatku VAT dla wszystkich usług związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w..., w tym również dla tych zlecanych podwykonawcy i z taką stawką VAT wystawia faktury VAT dla Zamawiającego?

Zdaniem Wnioskodawcy, podwykonawca do wymienionych usług związanych wyłącznie z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD) może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% pomimo, że Wnioskodawca stosuje zgodnie z kontraktem zawartym z Zamawiającym 23% stawkę podatku VAT dla wszystkich usług związanych z kompleksowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w..., w tym również dla tych zlecanych podwykonawcy. W konsekwencji, Wnioskodawca w związku z wystawianiem faktur przez podwykonawcę z tytułu opisanych w opisie stanu faktycznego usług ZUD ma prawo do odliczenia podatku VAT w stawce 8%. Powyższe wynika z faktu, iż stawkę podatku VAT ustala się odrębnie dla każdego rodzaju usług wynikających z osobnych kontraktów i uwzględnia się okoliczności dotyczące poszczególnych kontraktów. Zatem fakt, iż w zakresie kontraktu zawartego przez Wnioskodawcę z Zamawiającym stosowana jest stawka 23%, bo realizowane usługi mają charakter kompleksowy, nie pozbawia możliwości rozliczenia usług ZUD według stawki 8% VAT, z uwagi na fakt, iż usługi te nie mają charakteru usług kompleksowych. Usługi ZUD opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku zawarte są w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT w poz. 174. W zakresie tych usług nie ma usług do których stosowana byłaby stawka 23% VAT, a zatem odpada kwestia analizy czy usługi te mają charakter kompleksowy. Wnioskodawcy znany jest pogląd, wynikający chociażby z interpretacji Ministra Finansów z 21 grudnia 2016 r. nr PT8.8101.254.2016.PSG.795, zgodnie z którym w przypadku kompleksowej usługi utrzymania dróg i autostrad, jeżeli wszystkie czynności podejmowane przez wykonawcę są realizowane w ramach przedmiotowej usługi i mają charakter elementów składowych tej usługi, to całe świadczenie kompleksowe winno być opodatkowane z zastosowaniem stawki podatku VAT właściwej dla usługi utrzymania dróg i autostrad. Dla usługi tej nie została przewidziana obniżona stawka podatku VAT, w związku z czym podlega ona opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku w wysokości 23%. Taką też stawkę podatku VAT przyjął Wnioskodawca kalkulując swoje wynagrodzenie do umowy na "......".

Powyższa zasada w ocenie Wnioskodawcy nie powinna być jednak niejako automatycznie przenoszona na jego podwykonawców, którzy w oparciu o umowy z Wnioskodawcą mają realizować jedynie określony fragment, wycinek kontraktu powierzonego Wnioskodawcy przez Zamawiającego. Dlatego też zdaniem Wnioskodawcy, do usług realizowanych w ramach umowy zawartej z podwykonawcą (ZUD), zastosować należy stawkę podatku VAT właściwą dla tych konkretnych, powierzonych mu usług.

Poszczególne usługi opisane szczegółowo w ofercie podwykonawcy mogą występować w obrocie gospodarczym w sposób niezależny i mogą być świadczone przez różne podmioty. Wykonanie każdej z tych usług nie wpływa co do zasady na właściwości czy jakość pozostałych usług, świadczonych przez Wnioskodawcę osobiście czy też innych podwykonawców w ramach kompleksowego kontraktu.

Celem Wnioskodawcy jest rywalizowanie z podwykonawcami umów o współpracy. W ramach tych umów, dany podwykonawca co do zasady wykonywał będzie te spośród prac określonych w umowie, które każdorazowo zleci mu bądź zatwierdzi Wnioskodawca. W przypadku podwykonawcy opisanego we wniosku, Wnioskodawca każdorazowo będzie zatwierdzał zakres usług zgłoszonych do wykonania przez podwykonawcę (poza gotowością do ZUD). Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z czynności mogą w ogóle nie zostać wykonane w okresie trwania umowy, a zatem podwykonawca nie otrzyma za nie wynagrodzenia. System obmiarowy (zlecany) daje możliwość realizacji prac tylko w takim zakresie, jaki niezbędny jest dla celów utrzymania przejezdności i wymaganego stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz jej elementów. Podwykonawca (poza gotowością do ZUD) będzie otrzymywać wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane prace. Wynagrodzenie wyliczane będzie w oparciu o ilości wykonania poszczególnych rodzajów prac i ceny jednostkowe podane w ofercie podwykonawcy stanowiącej załącznik do umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle powyższego, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ww. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku podwykonawcy zasadnym jest przyjęcie w odniesieniu do przedstawionego katalogu wykonywanych przez niego usług 8% stawki podatku VAT, jako że usługi te i roboty ujęte są w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.

W konsekwencji, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca w związku z wystawianiem przez podwykonawcę faktur VAT z tytułu opisanych w opisie stanu faktycznego usług ma prawo do odliczenia podatku VAT w stawce 8%.

Rozstrzygnięcie powyższej kwestii w sposób bezpośredni oddziaływuje na sytuację podatkową Wnioskodawcy, który będzie dokonywał stosownych rozliczeń VAT i w zależności od przyjętej przez podwykonawcę stawki podatku VAT dokonywać będzie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego, co oznacza, że w rozstrzygnięciu tym nie dokonano oceny prawidłowości opodatkowania usług świadczonych przez podwykonawcę.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Co do zasady faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

1.

(uchylony);

2.

(uchylony);

3.

(uchylony);

4.

usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a.

(uchylona),

b.

nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;

5.

(uchylony).

Na podstawie art. 88 ust. 1a ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3.

2.

(uchylony).

3.

(uchylony).

Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

b.

(uchylona);

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

(uchylony);

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

(uchylony);

7.

wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur (art. 88 ust. 3b).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

5. (uchylony).

Z powyższych przepisów wynika, że ewentualne zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W niniejszej sprawie należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku - stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 174 zostały wymienione usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0).

Należy mieć na uwadze fakt, że istotą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest opodatkowanie działalności gospodarczej. Zatem ocena zastosowania właściwej stawki podatku VAT winna być rozpatrywana poprzez pryzmat zawieranej umowy (z punktu widzenia nabywcy tego świadczenia). Zatem w przypadku gdy poszczególne czynności wchodzące w skład usługi kompleksowego utrzymania dróg są wykonywane w ramach podwykonawstwa to każde świadczenie podwykonawca winien opodatkować według stawki właściwej dla konkretnej świadczonej usługi.

Jak wskazano w opisie sprawy, Wnioskodawca zawarł umowę z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na "......". Na podstawie zawartej umowy świadczy usługi całorocznego, kompleksowego - bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych. Na wszystkie roboty i usługi wykonywane w ramach przedmiotowego kontraktu Wnioskodawca zastosował podstawową stawkę VAT w wysokości 23%. Wykonanie części usług będących przedmiotem powyższego zamówienia Wnioskodawca powierzy podwykonawcom, z których jeden będzie realizować zakres usług polegający wyłącznie na czynnościach związanych z zimowym utrzymaniem, sklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jako 81.29.12.0 "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu".

Zakupione przez Wnioskodawcę usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jak i opisany powyżej podwykonawca są czynnymi podatnikami podatku VAT.

Na gruncie przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość co do prawa do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 8%, wynikającego z faktur wystawianych przez podwykonawcę w związku ze świadczeniem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, aby - w kontekście powołanych przepisów prawa-występowały przesłanki wykluczające prawo do odliczenia podatku naliczonego, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego, stosownie do zapisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabyte czynności, wystawionych przez podwykonawcę będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym, na gruncie niniejszej sprawy należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur, dokumentujących nabyte od podwykonawcy usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8%.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie, będącą przedmiotem zapytania, kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabyte od podwykonawcy usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8%, nie rozstrzyga natomiast innych kwestii zawartych we wniosku.

Jednocześnie mając na uwadze, że stroną wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Spółka zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla podwykonawcy zleconych czynności, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłość prowadzonego postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl