0115-KDIT1-1.4012.294.2018.1.NK - Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego polegającego na wprowadzeniu innowacji produktowej w zakresie usług mammograficznych poprzez zakup mammografu cyfrowego z tomosyntezą.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-1.4012.294.2018.1.NK Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego polegającego na wprowadzeniu innowacji produktowej w zakresie usług mammograficznych poprzez zakup mammografu cyfrowego z tomosyntezą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego polegającego na wprowadzeniu innowacji produktowej w zakresie usług mammograficznych poprzez zakup mammografu cyfrowego z tomosyntezą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 marca 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 - "Przedsiębiorczość", Działanie 1.1 - "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.7 - "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii" Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pomiędzy Zarządem Województwa a Centrum X. sp.j. - mikroprzedsiębiorstwo. Wydatki kwalifikowane projektu były pokrywane w wysokości 50% ze środków europejskich EFRR oraz 50% poprzez wkład własny beneficjenta. Podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ podmiot nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem projektu było wprowadzenie innowacji produktowej w zakresie usług mammograficznych poprzez zakup mammografu cyfrowego z tomosyntezą. W szczególności na główny produkt, jakim było wsparcie bezpośrednie mikroprzedsiębiorstwa, składał się: zakup mammografu cyfrowego z tomosyntezą - AMULET Innovality. Innowacje technologiczne występujące w tym aparacie pozwoliły na wprowadzenie nowych innowacyjnych usług, które w znaczący sposób ulepszyły dostęp klientów do nowych usług, nieoferowanych do tej pory w województwie. Zakupy dokonywane w ramach projektu były opodatkowane podatkiem VAT. Firma nie jest podatnikiem czynnym podatku VAT i nie odlicza podatku VAT naliczonego od zakupów. Na wartość dotacji realizowanego projektu unijnego składał się podatek VAT, który jest kosztem kwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek VAT przy zakupach dokonywanych w ramach realizacji projektu unijnego podlegał odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, firma nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z tym nie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami na zrealizowany projekt. Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W nawiązaniu do ww. przepisu, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Podatnik prowadzi wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, w związku z tym nie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Ponadto, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania oraz nie sformułowano stanowiska, a fakt ten przyjęto jako element stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl