0115-KDIT1-1.4012.277.2018.1.NK - Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-1.4012.277.2018.1.NK Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu 2 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu inwestycyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zawarł Porozumienie Gmin L.... na rzecz przygotowania i realizacji Projektu "...", będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych L...., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 29 grudnia 2017 r., Gmina G., będąca Liderem Projektu, podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa... umowę o dofinansowanie projektu, nr umowy:..... Partnerami projektu są Gminy: K., N., J., L., M., N., N., W., G. i G.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz L.., jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wynikających z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach L.., przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów, wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług, a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.

W ramach projektu pn. "...", Wnioskodawca zamierza zrealizować zadanie w zakresie przebudowy dróg w miejscowości M.: gminnej nr x, części drogi gminnej nr y oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr z co zapewni dostęp do węzła przesiadkowego. Dodatkowo, w ramach zadania węzeł przesiadkowy - stacja PKP M. w K. planowana jest również przebudowa drogi nr L.

Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Wnioskodawcę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach inwestycji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przez zadania publiczne należy rozumieć te, które mają na celu korzyść ogółu. Jak wskazano w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, korzyść ogółu określona jest jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy.

Realizacja zadania w zakresie przebudowy dróg w miejscowości M.: gminnej nr x, części drogi gminnej nr y oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr z nie będzie służyła gminie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do wydatków na realizację projektu, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż nie jest spełniona żadna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia. Inwestycja prowadzona jest w ramach realizacji nałożonych innymi przepisami zadań własnych. Działania te pozostają w publicznoprawnej sferze działań Wnioskodawcy. Realizując projekt, Wnioskodawca nie występuje w roli podatnika VAT, lecz wykonuje swoje zadania jako organ władzy publicznej, a zatem nie będzie prowadzić działalności opodatkowanej z wykorzystaniem inwestycji. W związku z powyższym, od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl