0114-KDP1-1.4012.476.2021.4.KOM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDP1-1.4012.476.2021.4.KOM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2021 r. (data wpływu 16 lipca 2021 r.) uzupełnionym pismem Strony z 29 września 2021 r. (data wpływu 29 września 2021 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 września 2021 r. znak 0114-KDIP1-1.4010.254.2021.2.JF i 0114-KDIP1-1.4012.476.2021.3.KOM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionej z Fundacji wewnętrznej jednostki organizacyjnej w postaci Funduszu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności jej wniesienia aportem do spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

16 lipca 2021 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyodrębnionej z Fundacji wewnętrznej jednostki organizacyjnej w postaci Funduszu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności jej wniesienia aportem do spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja (...) jest fundacją działającą na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o Fundacjach") z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Fundacja" lub "Wnioskodawca"). Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o Fundacjach, Wnioskodawca posiada osobowość prawną.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o CIT, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT).

Wnioskodawca jest podmiotem, który kreuje i rozwija przedsiębiorczość w Polsce od 2004 r.

Jako praktyczna szkoła biznesu pomaga młodym przedsiębiorcom przetestować swój pomysł na biznes w warunkach rynkowych ze wsparciem ekspertów i społeczności fundacji.

W ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy funkcjonuje wyodrębniony obszar działalności polegający przede wszystkim na inwestowaniu środków finansowych w przedsiębiorstwa będące w początkowej fazie rozwoju, które rokują na przyszłość wysokimi stopami zwrotu, tzw. start-up'y (dalej: "Fundusz" lub "(...)").

Na podstawie uchwały Zarządu Fundacji z 2020 r. postanowiono podjąć działania zmierzające do wyodrębnienia w Fundacji wewnętrznej jednostki organizacyjnej "Funduszu", tj. wydziału prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wspierania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspieraniu spółek portfelowych w zagadnieniach strategicznych, w szczególności w pozyskiwaniu kolejnych rund inwestycyjnych, budowaniu struktury organizacyjnej oraz ekspansji międzynarodowej, zarządzania portfelem inwestycji w spółki na wczesnym etapie rozwoju (dalej: "Uchwała Inicjująca").

Zgodnie z Uchwałą Inicjującą, Fundusz miał stanowić odrębną, pod względem organizacyjnym, majątkowym, finansowym oraz funkcjonalnym wewnętrzną jednostkę organizacyjną i tym samym miał stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa Fundacji.

W Uchwale Inicjującej wskazano, że Fundusz ma prowadzić działalność polegającą w szczególności na:

1)

zarządzaniu portfelem inwestycji w podmioty na wczesnym etapie rozwoju,

2)

wspieraniu spółek portfelowych w zagadnieniach strategicznych, w szczególności pozyskiwaniu kolejnych rund inwestycyjnych, budowaniu struktury organizacyjnej oraz ekspansji międzynarodowej,

3)

rozwijaniu relacji biznesowych z firmami doradczymi m.in. w obszarze marketingu, kadr, rozwoju oprogramowania oraz pozyskiwania finansowania w celu ułatwienia spółkom portfelowym współpracy z

tymi firmami, 4) realizowaniu transakcji sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych.

W Uchwale Inicjującej postanowiono, że w celu wyodrębnienia Funduszu w ramach Fundacji, Zarząd Fundacji podejmie w szczególności następujące działania:

1) Zarząd Fundacji przystąpi do określenia składników majątkowych (aktywów i pasywów, w tym również zobowiązań), które będą alokowane (przypisane) do Funduszu,

2) Zarząd Fundacji przystąpi do wyodrębnienia działalności Funduszu, pod względem finansowym (księgowym), co polegać będzie w szczególności na zmianie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości w Funduszu, jak również na ustaleniu kluczy alokacji kosztów do wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

W uchwale Zarządu Fundacji z 2021 r. potwierdzono utworzenie i wyodrębnienie wewnętrznej jednostki organizacyjnej Funduszu w strukturze Fundacji (dalej: "Uchwała Potwierdzająca").

Wyodrębnienie Funduszu w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy realizowane jest na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie Organizacyjne

Na podstawie Uchwały Inicjującej w strukturze organizacyjnej Fundacji dokonane zostało wyodrębnienie Funduszu, co potwierdzone zostało przez Zarząd Fundacji w Uchwale Potwierdzającej. Nadzór nad realizacją celów biznesowych Funduszu powierzony został Dyrektorowi Zarządzającemu, którego funkcję pełni aktualnie Prezes Zarządu Fundacji. W ramach Funduszu funkcjonuje Zespół Inwestycyjny oraz Back Office.

Dyrektor Zarządzający posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu finansów, co pozwala mu na realizowanie celów biznesowych Funduszu, m.in. maksymalizowania zwrotów z inwestycji poprzez wyznaczanie skutecznej polityki inwestycyjnej i jej realizację.

Dyrektor Zarządzający podejmuje decyzje w sprawach dotyczących portfela inwestycji Funduszu, ale również pozyskuje kapitał inwestycyjny od inwestorów i zarządzanie relacjami z inwestorami. Dyrektor Zarządzający wyznacza cele i zadania dla Zespołu Inwestycyjnego oraz Back Office oraz zarządza twardym oraz miękkim HR: budową zespołu, tworzeniem kultury organizacyjnej oraz struktur Funduszu.

Zespół Inwestycyjny zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem i analizowaniem perspektywicznych spółek pod kątem inwestycji oraz realizowaniem procesów inwestycyjnych. Ponadto, Zespół Inwestycyjny wspiera spółki portfelowe (w których udziały (akcje) posiada aktualnie Fundusz) w procesach strategicznych oraz formalnych oraz wspiera Dyrektora Zarządzającego w procesach mających na celu pozyskiwania kapitału inwestycyjnego od inwestorów.

Back Office realizuje zadania z zakresu obsługi prawnej oraz finansowej (rachunkowej) Funduszu. Zadania te polegają m.in. na pomocy prawnej przy procesach inwestycyjnych Funduszu w spółki portfelowe, kontroli umów zawieranych przez Fundusz pod kątem ryzyk prawnych oraz koordynowaniu pracy zewnętrznych doradców prawnych, a także projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu struktury finansowej Funduszu oraz wsparciu Funduszu w obszarze compliance, controllingu, księgowość i administracji we współpracy z Fundacją w tych obszarach.

Do Zespołu Inwestycyjnego przyporządkowane są dwie osoby fizyczne współpracujące z Funduszem na podstawie umów cywilnoprawnych. Back Office tworzą dwie osoby fizyczne współpracujące z Funduszem na podstawie umów cywilnoprawnych. Wszystkie te osoby fizyczne formalnie zawarły umowy cywilnoprawne z Fundacją, jednak w ramach struktury organizacyjnej Fundacji zostały one przypisane do Funduszu i na rzecz tej wewnętrznej jednostki, wyodrębnione w ramach struktury Fundacji, świadczą zlecone im usługi.

Fundacja i Fundusz aktualnie realizują swoje zadania w tej samej lokalizacji, przy czym zajmują one odrębne przestrzenie biurowe. Również dokumentacja Fundacji i Funduszu przechowywana jest odrębnie.

Funkcjonowanie Funduszu odbywa się w oparciu o odrębne, wewnętrzne procedury (Regulamin Organizacyjny).

Do Funduszu przyporządkowane są określone składniki majątkowe, tj. wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, prawa majątkowe, w szczególności udziały (akcje) w spółkach kapitałowych, komputery, prawa do znaku Funduszu (brak rejestracji), prawa do strony internetowej oraz know-how związany z prowadzoną działalnością.

Na chwilę obecną, Fundusz korzysta z prawa do lokalu oraz z praw z umów związanych z obsługą prawno-księgowo-administracyjną, których stroną jest Fundacja.

Podsumowując, Fundusz dysponuje aktywami niezbędnymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w start-up'y. Prace Funduszu realizowane są przez dedykowany zespół zasobów osobowych i majątkowych, który jest koordynowany i nadzorowany jest przez Dyrektora Zarządzającego (Prezesa Zarządu Fundacji).

Wyodrębnienie Finansowe

Księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Funduszu.

Dla Funduszu wyodrębnionego w ramach Fundacji można przyporządkować aktywa, poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Fundacja posiada stosowną dokumentację finansową w tym zakresie.

Fundacja oraz Fundusz posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi i istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnych rachunków zarówno do Fundacji oraz Funduszu.

Ponadto Fundusz posiada uproszczony, odrębny od Fundacji system budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz opłacalności. Budżety Fundacji i Funduszu są prognozowane oddzielnie i rozliczane oddzielnie z wykonania swoich budżetów w wyznaczonych okresach rozliczeniowych.

Wyodrębnienie Funkcjonalne

Fundusz ma odrębne od Fundacji cele i zadania.

W przypadku Fundacji obejmują one przede wszystkim zadania pożytku publicznego, m.in. edukację w zakresie przedsiębiorczości. Z kolei cele i zadania Funduszu obejmują przede wszystkim:

1) Zarządzanie portfelem inwestycji w spółki na wczesnym etapie ich rozwoju (tzw. start-up'y),

2) Wspieranie spółek portfelowych w zagadnieniach strategicznych, w szczególności w pozyskiwaniu kolejnych rund inwestycyjnych, budowaniu struktury organizacyjnej oraz ekspansji międzynarodowej,

3) Rozwijanie relacji biznesowych z firmami doradczymi m.in. w obszarze marketingu, kadr, rozwoju oprogramowania oraz pozyskiwania finansowania w celu ułatwienia spółkom portfelowym współpracy z tymi firmami,

4) Realizowanie transakcji sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych.

Wyodrębniona wewnętrznie w ramach Fundacji jednostka - Fundusz, jest w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zleceniobiorców i pod nadzorem osób przyporządkowanych do tych działalności oraz we współpracy z usługobiorcami (współpracownikami).

Zarówno Fundacja, jak i Fundusz są w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność, niezależnie od siebie. Zespół składników majątkowych przypisanych do każdego działu, stanowią dwie spójne infrastruktury, które są wykorzystywane przez dedykowane zespoły, które realizują zadania przypisane do danych działalności.

Planowane Działania

Zgodnie z Uchwałą Inicjującą, wyodrębnienie Funduszu jest uzasadnione potrzebą oddzielenia ryzyka związanego z prowadzoną dotychczas przez Fundację działalnością inwestycyjną (nabywaniem udziałów (akcji) w celu ich późniejszej odsprzedaży) od pozostałej działalności Fundacji (przede wszystkim działalności pożytku publicznego).

Wydzielenie ma na celu zracjonalizowanie działalności Fundacji poprzez formalnoprawne rozdzielenie działalności inwestycyjnej od pozostałej działalności Fundacji ze względu na różny zakres, skalę oraz organizację obu tych działalności, ich oddzielne cele (cel biznesowy w przypadku działalności Funduszu i cel pożytku publicznego w przypadku pozostałej działalności Fundacji) oraz profil ryzyka (wysokie ryzyko prawne i finansowe przy działalności inwestycyjnej w start-up'y oraz niskie ryzyko przy realizowaniu celów pożytku publicznego).

Ponieważ działalność Funduszu różni się od działalności Fundacji, będącej fundacją pożytku publicznego, pod względem sprawowanych funkcji gospodarczych, zaangażowanych aktywów, ponoszonych kosztów i ryzyka gospodarczego, zapadła decyzja o rozdzieleniu strukturalnym obu obszarów działalności i kontynuowaniu działalności Funduszu w niezależnym podmiocie, skoncentrowany tylko na działalności Funduszu.

W związku z powyższym, Fundacja zdecydowała o przeniesieniu wyodrębnionej wewnętrznie jednostki - Funduszu, do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Spółka"). Fundusz zostanie przeniesiony do Spółki w formie wkładu niepieniężnego, gdzie Fundusz będzie stanowił przedmiot tego wkładu, na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. W zamian za aport, Fundacja otrzyma udziały (akcje) w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu aportu, Spóła planuje zmianę nazwy na "Fundusz".

W tym celu planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz pokrycie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym w postaci wyodrębnionej wewnętrznie w ramach Fundacji jednostki - Funduszu - wraz z przyporządkowanymi do tej jednostki składnikami majątkowymi (w tym przede wszystkim udziałami (akcjami) w spółkach kapitałowych), zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi oraz zobowiązaniami. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki, Fundacja obejmie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Cena emisyjna, po jakiej będą obejmowane przez Fundację nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, odpowiadająca wartości rynkowej przedmiotu aportu, może być większa od wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w związku z czym może dojść do powstania tzw. agio emisyjnego. Możliwa jest jednak również sytuacja, w której cała wartość przedmiotu aportu zostanie alokowana na kapitał zakładowy Spółki (bez powstania tzw. agio emisyjnego).

Po dokonaniu aportu Funduszu do Spółki, Fundacja będzie nadal prowadziła działalność, w tym działalność pożytku publicznego, w oparciu o pozostałe w Fundacji i przyporządkowane do tej działalności składniki majątkowe, zasoby ludzkie, środki pieniężne oraz zobowiązania.

Fundacja pozostanie stroną umów najmu lokalu, w którym działa obecnie i będzie działać po aporcie Funduszu do Spółki. Natomiast po dokonaniu aportu Fundusz będzie prowadził działalność w lokalu, w którym działa obecnie Spółka. Ponadto, Fundusz po aporcie będzie korzystał z praw z umów na obsługę prawno-księgowo-administracyjną, których stroną będzie Spółka.

Do Spółki, w wyniku aportu Funduszu, zostaną przeniesione prawa majątkowe, w szczególności udziały (akcje) w spółkach kapitałowych, zobowiązania finansowe, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania wobec zleceniobiorców i podmiotów współpracujących w ramach działalności Funduszu, a także środki pieniężne związane z działalnością Funduszu. Również umowy i kontrakty związane z działalnością Funduszu, w wyniku jego aportu do Spółki, zostaną przeniesione na Spółkę. Natomiast zleceniobiorcy oraz współpracownicy przyporządkowani do Funduszu staną się stroną umów ze Spółką.

Aport Funduszu do Spółki zostanie przeprowadzony przez Fundację z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności potrzeby oddzielenia ryzyka związanego z prowadzoną dotychczas przez Fundację działalnością inwestycyjną od pozostałej działalności Fundacji. Wydzielenie ma na celu zracjonalizowanie działalności Fundacji poprzez formalnoprawne rozdzielenie działalności inwestycyjnej od pozostałej działalności Fundacji z uwagi na kwestie, o których była już mowa powyżej.

W nadesłanym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w ramach aportu na Spółkę przejdą w szczególności następujące składniki majątkowe wchodzące w skład Funduszu:

* udziały w spółkach zależnych,

* prawa z umów zawartych z dostawcami narzędzi informatycznych;

* prawa wynikające z umów zleceń zawartych przez Wnioskodawcę;

* prawa do domeny internetowej, prawa z umowy hostingu, prawa autorskie do strony internetowej

* zobowiązania związane z działalnością Funduszu, wynikające z powyżej wymienionych umów;

* sprzęt komputerowy.

Spółka, w oparciu o składniki majątkowe otrzymane w drodze aportu, będzie miała faktyczną możliwość prowadzenia samodzielnie działalności, stanowiącej kontynuację działalności Funduszu.

Po aporcie, w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy pozostaną następujące składniki majątkowe, pozwalające na prowadzenie działalności w zakresie dotychczas prowadzonym przez Wnioskodawcę (z wyłączeniem działalności Funduszu):

* środki trwałe, w tym prawa do nieruchomości;

* wyposażenie biurowe, w tym sprzęt komputerowy;

* należności z tytułu transakcji handlowych;

* środki pieniężne;

* prawa z umów o pracę oraz prawa z umów zlecenia.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie wszelkiej działalności statutowej wraz ze wspierającą realizację celów statutowych, działalnością gospodarczą, w tym:

a) Promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki.

b) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

c) Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury i sztuki.

d) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także działań wspomagających rozwój demokracji.

Poza obszarem działań Wnioskodawcy obejmującej wyodrębnioną w ramach ZCP działalność związaną z prowadzeniem zalążkowego Funduszu, Wnioskodawca realizuje przyjęte cele statutowe w szczególności w zakresie prowadzenia działań nakierunkowanych na promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez udzielanie wsparcia osobom fizycznym, na upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury i sztuki, a także realizuje wspieranie i udzielanie pomocy podmiotom prawnym w realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

W zakresie realizacji powyżej wskazanych celów statutowych, Wnioskodawca w szczególności realizuje zadania poprzez:

a) Udzielanie pomocy osobom fizycznym w zakresie: zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych, zakładania własnych działalności, tworzenia i prowadzenia nowych przedsiębiorstw. Przedmiotowe cele statutowe realizowane są w szczególności poprzez prowadzenie Programu Fundacji (tj. Programu (...)), w ramach którego w każdym miesiącu Wnioskodawca udziela wsparcia dla około 650 osób testujących swoje pomysły biznesowe w ramach struktur Wnioskodawcy. W ramach tej działalności dla osób uczestniczących w Programie (...) Wnioskodawca prowadzi dodatkowo działalność edukacyjną w szczególności w zakresie organizowania webinariów, spotkań i szkoleń, nakierowanych na poszerzanie wiedzy biznesowej, podnoszenie kwalifikacji osób stawiających pierwsze kroki w prowadzonej działalności. Dodatkowo uruchomiona została platforma elearningowa Wiedza (...), gdzie osoby zainteresowane podjęciem swojej działalności mogą wziąć udział w szkoleniach on-line.

b) Wspieranie i udzielanie pomocy podmiotom prawnym w realizacji przedsięwzięć gospodarczych poprzez udostępnianie przedsiębiorcom powierzchni coworkingowej oraz powierzchni biurowej, sal konferencyjnych, możliwość korzystania z lokalu w prestiżowej lokalizacji, obsługa concierge. Wnioskodawca zapewnia możliwość zdobywania nowych umiejętności i wiedzy poprzez prowadzenie indywidualnych spotkań z mentorami biznesowymi. Wnioskodawca promuje przedsiębiorczość także poprzez tworzenie społeczności startupowej, w tym w szczególności umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i integrację środowiska przedsiębiorców, a także umożliwia nawiązanie kontaktów z inwestorami z regionu.

W ramach tej działalności Wnioskodawca zawarł umowę na wynajem powierzchni biurowej na (...) (powierzchnia ok. 5 tyś. m2), dokonał adaptacji tej przestrzeni, w tym poprzez stworzenie w pełni wyposażonych miejsc pracy w sferze coworking, jak i miejsc pracy w biurach, strefę wypoczynku, strefę eventową, strefę pomieszczeń socjalnych (kuchnia, strefa jadalna). Są to przestrzenie w pełni wyposażone zarówno w infrastrukturę meblową (biurka, krzesła, stoliki, fotele, szafki, konsole itp., meble kuchenne wraz z całym osprzętem, w pełni wyposażone pomieszczenia sanitarne), jak i tele-techniczną (osprzęt audio-video w salach konferencyjnych, sprzęt do udostępniania sygnału internetowego, system kontroli dostępu do powierzchni, jak i poszczególnych biur czy sal konferencyjnych, system monitoringu).

Dla obsługi działalności podejmowanej przez Wnioskodawcę konieczne jest posiadanie nie tylko powyżej wymienionej infrastruktury (szczególnie w pełni wyposażonej powierzchni biurowej), ale nadto zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych oraz techniczno - technologicznych.

W tym zakresie Wnioskodawca dysponuje sprzętem biurowym w postaci komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych. Wnioskodawca posiada także odpowiednie programy do obsługi tej działalności, tj. programy napisane i zakupione na indywidualne zamówienie Wnioskodawcy jak kompleksowy system obsługi obiegu dokumentacji, procesów i korespondencji oraz komunikacji z klientami tj. System (...) oraz systemy pozyskane w oparciu o licencje, jak system do prowadzenia dokumentacji księgowej, system do dokumentacji kadrowej, system obsługi procesów działu sprzedaży, system informacji prawnej, itp.;

Ponadto, Spółka przy pomocy składników majątkowych materialnych i niematerialnych przypisanych do Funduszu, które zostaną do niej wniesione przez Wnioskodawcę w drodze aportu, będzie mogła kontynuować działalność w takim samym zakresie, w jakim prowadził ją Wnioskodawca, tj. w zakresie inwestowania środków finansowych w przedsiębiorstwa będące w początkowej fazie rozwoju, tzw. start-up'y;

W oparciu o nabyte w drodze aportu składniki majątkowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, tj. Fundusz, Spółka będzie miał faktyczną możliwość prowadzenia samodzielnie działalności w niezmienionym zakresie, bez angażowania dodatkowych składników majątkowych, które nie są przedmiotem transakcji i podejmowania dodatkowych istotnych działań faktycznych lub prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przejęte składniki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku VAT:

Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przyporządkowany do Funduszu, który na skutek aportu przeniesiony zostanie do Spółki, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy do aportu nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Fundacji, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przyporządkowany do Funduszu, który na skutek aportu przeniesiony zostanie do Spółki, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji, do aportu nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawa o VAT zawiera w art. 2 pkt 27e tożsamą definicję "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" do definicji zawartej w Ustawie o CIT.

Dokładne ustalenie treści pojęcia "zorganizowana część przedsiębiorstwa" możliwe jest poprzez odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia.

Opierając się na najnowszych orzeczeniach w tym zakresie można uznać, iż aby określony zespół składników majątkowych mógł stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi spełniać następujące warunki:

a) składniki majątkowe muszą być ze sobą funkcjonalnie powiązane, tj. pozostawać we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych

elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego;

b)

zespół składników majątkowych musi się odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym;

c)

organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi przy tym istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po przeniesieniu składników na inny podmiot.

Jak zgodnie przyjmują organy podatkowe i sądy administracyjne, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną.

Wyodrębnienie funkcjonalne definiowane jest natomiast przez wymóg, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Fundusz jest wewnętrzną jednostką Fundacji, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i zarządczym. Działalności Funduszu prowadzona jest w oparciu o odrębny, ściśle określony zespół zasobów majątkowych i technicznych, przy wykorzystaniu odrębnych zasobów osobowych, realizujących odrębne cele gospodarcze. Wyodrębnienie organizacyjne zostało przeprowadzone na podstawie Uchwały Inicjującej i potwierdzone w Uchwale Potwierdzającej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Fundacji, nie ulega wątpliwości, że Fundusz spełnia kryterium organizacyjnego wyodrębnienia w ramach obecnej struktury Fundacji.

Wyodrębnienie finansowe

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, księgi rachunkowe Fundacji są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Funduszu.

Dla Funduszu wyodrębnionego w ramach Fundacji można przyporządkować aktywa, poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Fundacja posiada stosowną dokumentację finansową w tym zakresie.

Fundacja oraz Fundusz posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi i istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnych rachunków zarówno do Fundacji oraz Funduszu.

Ponadto Fundusz posiada uproszczony, odrębny od Fundacji system budżetowania i planowania finansowego, co umożliwia prowadzenie niezależnych analiz opłacalności. Budżety Fundacji i Funduszu są prognozowane oddzielnie i rozliczane oddzielnie z wykonania swoich budżetów w wyznaczonych okresach rozliczeniowych.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że Fundusz jest wyodrębniony finansowo w ramach obecnej struktury Fundacji.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Fundusz jest funkcjonalnie spójny w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisany do tej działalności, wykorzystywany przez zespół osobowy realizujący zadania przypisane działalności Funduszu, stanowi w ramach Fundacji spójną i funkcjonalną całość. Również po aporcie działalności Funduszu zachowa przymiot funkcjonalnego zorganizowania, pozwalający mu na samodzielne realizowanie działań jako niezależnemu przedsiębiorstwu funkcjonującemu w ramach Spółki.

Zmiana struktury właścicielskiej zespołu składników majątkowych przypisanych do działalności Funduszu w związku z planowanym aportem pozostanie bez wpływu na codzienne funkcjonowanie Funduszu.

Podsumowując powyższe, Fundusz jest funkcjonalnie wyodrębniony w ramach struktury Fundacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Fundusz jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie w ramach struktury Fundacji.

Mając to na uwadze należy stwierdzić, że analiza podatkowa dokonana na gruncie Ustawy o CIT (pyt. nr 1 we wniosku), zgodnie z którą zespół składników majątkowych przyporządkowany do Funduszu, który na skutek aportu zostanie wniesiony do Spółki, powinien być klasyfikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o CIT, powinna pozostać aktualna również na gruncie Ustawy o VAT.

Przy czym należy stwierdzić, że wniesienie Funduszu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki należy uznać za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. Bowiem pojęcie "zbycia" należy w kontekście tego przepisu interpretować szeroko, jako jakąkolwiek czynność prowadzącą do przeniesienia własności (zob. T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 16, Warszawa 2021).

Co znajduje potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przykładowo w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.303.2019.3.MN, w której organ podatkowy stwierdził, że: "Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu."

Podsumowując, zdaniem Fundacji, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przyporządkowany do Funduszu, który na skutek aportu przeniesiony zostanie do Spółki, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji, do aportu nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Pyt. nr 1 we wniosku) będzie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl