0114-KDIP4.4012.355.2019.2.RK, Ustalenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT... - OpenLEX

0114-KDIP4.4012.355.2019.2.RK - Ustalenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4.4012.355.2019.2.RK Ustalenie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2019 r. (data wpływu 3 czerwca 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. (data wpływu 13 czerwca 2019 r.) oraz pismem z dnia 12 lipca 2019 r. (data wpływu 18 lipca 2019 r.), w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 2 lipca 2019 r. (skutecznie doręczone 8 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją Projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność Gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją Projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność Gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. (data wpływu 13 czerwca 2019 r.) oraz pismem z dnia 12 lipca 2019 r. (data wpływu 18 lipca 2019 r.), w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 2 lipca 2019 r. (skutecznie doręczone 8 lipca 2019 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest w trakcie realizowania inwestycji "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin S, S, D i J" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działania 4.1 "Odnawialne źródła energii (OZE)" (dalej: "Projekt").

Projekt przygotowany został jako projekt partnerski, który realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego: gmin S, S, D i J, (dalej jako: "Partnerzy" lub "gminy partnerskie"). Zasady i zakres współpracy doprecyzowują zapisy czterostronnej Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pt. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin S, S, D i J", zawartej w dniu 13 czerwca 2016 r., stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu. Liderem i koordynatorem Projektu jest jeden z Partnerów, który występuje w roli Beneficjenta w staraniu o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej w ramach Projektu oraz w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawca jest Partnerem Projektu.

Inwestycja realizowana w ramach Projektu będzie polegała na montażu instalacji fotowoltaicznych w 359 gospodarstwach i pomp ciepła w 572 gospodarstwach oraz 8 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (dalej jako: "instalacje" lub "instalacje OZE"), łącznie w ramach Projektu zostaną zrealizowane 931 instalacje OZE.

W przyjętym modelu partnerstwa wkład własny na realizację projektu wnoszą wszyscy Partnerzy w częściach proporcjonalnych do wartości ich zadań cząstkowych realizowanych w Projekcie, a także w tym samym zakresie ponoszą oni wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu. Wszystkie koszty niekwalifikowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, związane z daną inwestycją wynikłe w trakcie realizacji zostaną pokryte przez gminę partnerską, której dotyczą.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż urządzeń służących do pozyskania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. W ramach Projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacjami OZE tj. instalacjami fotowoltaicznymi połączonymi z pompami ciepła. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych - mieszkańców Gminy oraz na budynkach użyteczności publicznej.

Instalacje fotowoltaiczne OZE będą rozmieszczone na powierzchni dachu danego budynku, który został objęty Projektem, natomiast pompy ciepła zostaną zamontowane wewnątrz budynków.

Realizując przedmiotową usługę gminy partnerskie będą posiłkować się podmiotem trzecim, tj. firmą, która na ich zlecenie będzie dokonywać dostawy i montażu instalacji zarówno na terenie Gminy jak również na obszarze pozostałych gmin partnerskich (dalej jako: "Wykonawca").

W oparciu o postanowienia Umowy Partnerskiej, faktury za prace instalacyjne będą wystawiane przez Wykonawcę odpowiednio - na Wnioskodawcę - w części dotyczącej jego udziału w Projekcie.

Zakupiona usługa montażu instalacji sklasyfikowana jest w dziale 43 roboty budowlane specjalistyczne w grupowaniu 43.22.12.0 - roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według PKWiU z 2008 r. wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1283, z późn. zm., zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1753) - dalej jako: "Rozporządzenie PKWiU". W opinii Gminy, kompleksowa usługa wykonywana na rzecz Mieszkańca, będzie się również mieścić w grupowaniu 43.22.12.0 Rozporządzenia PKWiU - roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Gmina pragnie jednak wskazać, iż nie występowała do Głównego Urzędu Statystycznego o potwierdzenie klasyfikacji wykonywanej usługi.

Firma która dokonuje świadczenia na rzecz Gminy jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że instalacje fotowoltaiczne OZE będą rozmieszczone m.in. na nieruchomościach stanowiących budynki użyteczności publicznej, będących własnością Gminy - na powierzchni dachu danego budynku. Budynki te są w całości wynajmowane przez Gminę innym podmiotom. W związku z umowami najmu Gmina pobiera od najemców opłatę czynszową. Sprzedaż z tego tytułu opodatkowana jest stawkami podatku VAT oraz udokumentowana fakturami VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że Instalacje będą montowane na budynku Gminy, który będzie wyłącznie wynajmowany podmiotowi zewnętrznemu i nie będzie użytkowany przez Gminę lub jakąkolwiek jej jednostkę lub zakład budżetowy. Budynki są/będą wynajmowane na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej. W budynkach będących przedmiotem zapytania nie są realizowane zadania własne Gminy. Instalacje będą montowane na budynku Gminy, który będzie wyłącznie wynajmowany podmiotowi zewnętrznemu i nie będzie użytkowany przez Gminę lub jakąkolwiek jej jednostkę lub zakład budżetowy. Zamontowana instalacja będzie miała wpływ na wysokość czynszu pobieranego przez Gminę z tytułu najmu. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 268.641,84 zł, w czym 134.684,20 zł stanowi kwota dofinansowania a VAT (stawka 23%) - 50.233,84 zł. Zgodnie z wyliczeniami Gminy, 0,04% dochodów własnych Gminy Gminę będzie stanowił czynsz z najmu budynków użyteczności publicznej na których zamontowano instalacje fotowoltaiczne. Kalkulacja czynszu została dokonana na podstawie porównania cen rynkowych, przy kalkulacji czynszu wzięto również pod uwagę wysokość amortyzacji środków trwałych.

Ustalona wysokość czynszu będzie umożliwiała zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w określonym czasie, będących przedmiotem pytania. Wysokość czynszu została skalkulowana z uwzględnieniem realiów rynkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym Gminie przysługuje jakakolwiek możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy, jakie będą dokonywane w związku z realizacją Projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność Gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy, jakie będą dokonywane w związku z realizacją Projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność Gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości.

Stosownie do art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest ustalenie, czy podmiot posiada status podatnika, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT oraz czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast według art. 15 ust. 2, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 18 ustawy - Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Podmioty te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nich odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Realizując projekt "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin S, S, D i J" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działania 4.1 "Odnawialne źródła energii (OZE)" Gminy będą zawierały umowy z wykonawcami na dostawę i montaż elementów instalacyjnych niezbędnych do realizacji Projektu.

Gmina będzie ponosić wszystkie wydatki i będzie stroną umowy podpisywanej z wykonawcami.

Gmina realizując inwestycję polegającą na montażu instalacji OZE na budynkach stanowiących jej własność, a które są wynajmowane w całości, będzie nabywała towary i usługi, które będą wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Zdaniem Gminy będzie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych stawkami VAT, tj. montaż instalacji OZE na budynkach własnych, które wynajmuje na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina będzie miała prawo dokonać odliczenia kwot podatku VAT wynikających z otrzymanych faktur dokumentujących wydatki związane z montażem instalacji. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, wskazane w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, tj. Gmina będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. Projektu będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Gmina pragnie wskazać, iż na chwilę obecną będą one zamontowane na budynku, który będzie służył tylko na potrzeby wynajmu/dzierżawy.

Gmina realizując inwestycję polegającą na montażu instalacji OZE na budynkach stanowiących jej własność, a które są wynajmowane w całości, będzie nabywała towary i usługi, które będą wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług). Innymi słowy, wydatki związane z realizacją ww. Projektu będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr 506, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest w trakcie realizowania inwestycji "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin S, S, D i J" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działania 4.1 "Odnawialne źródła energii (OZE)" (dalej: "Projekt").

Inwestycja realizowana w ramach Projektu będzie polegała na montażu instalacji fotowoltaicznych w 359 gospodarstwach i pomp ciepła w 572 gospodarstwach oraz 8 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (dalej jako: "instalacje" lub "instalacje OZE"), łącznie w ramach Projektu zostaną zrealizowane 931 instalacje OZE.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że instalacje fotowoltaiczne OZE będą rozmieszczone m.in. na nieruchomościach stanowiących budynki użyteczności publicznej, będących własnością Gminy - na powierzchni dachu danego budynku. Budynki te są w całości wynajmowane przez Gminę innym podmiotom. W związku z umowami najmu Gmina pobiera od najemców opłatę czynszową. Sprzedaż z tego tytułu opodatkowana jest stawkami podatku VAT oraz udokumentowana fakturami VAT. Instalacje będą montowane na budynku Gminy, który będzie wyłącznie wynajmowany podmiotowi zewnętrznemu i nie będzie użytkowany przez Gminę lub jakąkolwiek jej jednostkę lub zakład budżetowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją Projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność Gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w omawianej sprawie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainstalowane instalacje będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług-jak wskazał wnioskodawca-instalacje będą montowane na budynku Gminy, który będzie w całości wynajmowany przez Gminę podmiotowi zewnętrznemu i nie będzie użytkowany przez Gminę lub jakąkolwiek jej jednostkę lub zakład budżetowy. Ponadto, co istotne dla sprawy Gmina wykonuje powyższe czynności w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem w świetle tak przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ww. wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją Projektu w części polegającej na montażu instalacji na budynkach stanowiących własność Gminy i będących jednocześnie przedmiotem wynajmu w całości.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl