0114-KDIP4.4012.221.2018.2.BS - Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków udokumentowanych fakturami za poniesione koszty realizacji zadania pn. nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4.4012.221.2018.2.BS Ustalenie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków udokumentowanych fakturami za poniesione koszty realizacji zadania pn. nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków udokumentowanych fakturami za poniesione koszty realizacji zadania pn. nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków udokumentowanych fakturami za poniesione koszty realizacji zadania pn. nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczne i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina planuje poniesienie w 2018 r. wydatków na realizację inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, zamierza realizować inwestycję pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)", w tym na wytworzenie i wyposażenie infrastruktury kanalizacyjnej (w dalszej części wniosku wydatki te będą łącznie określane jako "Inwestycja"). Gmina obecnie samodzielnie wykorzystuje posiadaną już infrastrukturę kanalizacyjną do odbioru ścieków i ich oczyszczania. Gmina z tego tytułu uzyskuje przychody z odpłatnej sprzedaży usług na rzecz podmiotów trzecich tj. mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

W związku ze świadczeniem w ten sposób usług opodatkowanych VAT Gmina odpowiednio rozlicza należny podatek w składanych deklaracjach VAT-7. Po zakończeniu Inwestycji, Gmina w dalszym ciągu będzie kontynuowała działalność z wykorzystaniem Inwestycji w opisany powyżej sposób.

W ramach realizacji Inwestycji będą wykonane roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowa kanałów tłocznych i grawitacyjnych, budowa tłoczni i przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni.

Budowę sieci kanalizacji Gmina wykonuje jako zadanie własne, natomiast budowa przyłączy kanalizacyjnych nie jest zadaniem własnym gminy, lecz właścicieli podłączonych nieruchomości, Gmina występować będzie jako inwestor zastępczy.

Wpłaty od mieszkańców jako odpłatność za budowę przyłączy kanalizacyjnych będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%.

Gmina na realizację inwestycji otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został już wyłoniony wykonawca inwestycji w drodze przetargu.

W składanym wniosku o otrzymanie promesy na dofinansowanie zadania podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

W celu wybudowania sieci kanalizacji Gmina będzie dokonywać zakupu usług od podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego typu pracami budowlanymi. Wykonawca inwestycji jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, a co za tym idzie, nabycie usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT.

W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacyjna oraz zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców. Odbiorcami usług będą wyłącznie osoby fizyczne, korzystające z usług zbiorowego odprowadzania ścieków ze swoich posesji na podstawie umów cywilnoprawnych, na których podstawie będą wystawiane faktury VAT. W miejscu realizowanej Inwestycji nie będzie występowała sprzedaż zwolniona od podatku VAT. Inwestycja będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec powyższego Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)"

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków udokumentowanych fakturami za poniesione koszty realizacji zadania pn. nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)", na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Gmina w zakresie wykonywania czynności z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, działa w charakterze podatnika podatku VAT. Planowana Inwestycja po jej zakończeniu będzie służyła wyłącznie wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy te oznaczają zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych w tym przypadku sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj., gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie (...) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Realizacja tych zadań następować może także w drodze dostawy towarów i świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy (w zakresie dostaw i usług co do zasady odpłatnych). Gmina w celu wypełnienia nałożonych na nią zadań organizuje warunki dla innych podmiotów bądź bezpośrednio uczestniczy w obrocie gospodarczym.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina planuje poniesienie w 2018 r. wydatków na realizację inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną - zamierza realizować inwestycję pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)" - w tym na wytworzenie i wyposażenie infrastruktury kanalizacyjnej (Inwestycja).

Gmina obecnie samodzielnie wykorzystuje posiadaną już infrastrukturę kanalizacyjną do odbioru ścieków i ich oczyszczania. Gmina z tego tytułu uzyskuje przychody z odpłatnej sprzedaży usług na rzecz podmiotów trzecich tj. mieszkańców Gminy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Po zakończeniu Inwestycji, Gmina w dalszym ciągu będzie kontynuowała działalność z wykorzystaniem Inwestycji w opisany powyżej sposób.

W ramach realizacji Inwestycji będą wykonane roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowa kanałów tłocznych i grawitacyjnych, budowa tłoczni i przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni. Budowę sieci kanalizacji Gmina wykonuje jako zadanie własne, natomiast budowa przyłączy kanalizacyjnych nie jest zadaniem własnym gminy, lecz właścicieli podłączonych nieruchomości, Gmina występować będzie jako inwestor zastępczy. Wpłaty od mieszkańców jako odpłatność za budowę przyłączy kanalizacyjnych będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%.

Gmina na realizację inwestycji otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został już wyłoniony wykonawca inwestycji w drodze przetargu.

W celu wybudowania sieci kanalizacji Gmina będzie dokonywać zakupu usług od podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego typu pracami budowlanymi. Wykonawca inwestycji jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, a co za tym idzie, nabycie usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacyjna oraz zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców.

Odbiorcami usług będą wyłącznie osoby fizyczne, korzystające z usług zbiorowego odprowadzania ścieków ze swoich posesji na podstawie umów cywilnoprawnych, na których podstawie będą wystawiane faktury VAT. W miejscu realizowanej Inwestycji nie będzie występowała sprzedaż zwolniona od podatku VAT. Inwestycja będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. inwestycji.

Jak wskazano na wstępie podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w okolicznościach analizowanej sprawy - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji, pod warunkiem, że nie zaistnieją przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zostanie spełniony, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - powstała infrastruktura kanalizacyjna będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych a Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie działał w takim charakterze.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

W tym miejscu wskazać należy, że co do zasady Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków z otrzymanych faktur, o ile będą dokumentowały zakup towarów lub usług opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku bowiem, gdyby przedmiotem nabycia były usługi podlegające opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy), to podstawą do dokonania odliczenia nie będzie faktura wystawiona przez usługodawcę, lecz odliczenia należy dokonać na zasadach wynikających z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy na gruncie sytuacji opisanej we wniosku ma zastosowanie tzw. odwrotne obciążenie, gdyż Wnioskodawca nie sformułował w tym zakresie pytania ani własnego stanowiska.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl