0114-KDIP4-3.4012.540.2022.1.DM - Brak prawa do odliczenia przez jednostkę budżetową gminy podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, którego przedmiotem był zakup ekranu zewnętrznego oraz ekranu do przeprowadzenia plenerowego, objazdowego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.540.2022.1.DM Brak prawa do odliczenia przez jednostkę budżetową gminy podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, którego przedmiotem był zakup ekranu zewnętrznego oraz ekranu do przeprowadzenia plenerowego, objazdowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu: "(...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest jednostką budżetową Gminy (...) utworzoną na podstawie uchwały Rady Gminy (...) z 15 lutego 2018 r., wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy (...) pod nr 2. Działa na podstawie statutu wprowadzonego uchwałą Rady Gminy (...).

Podstawowym celem statutowym Wnioskodawcy w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania. Działalność kulturalna polega w szczególności na realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenia warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury. Zadania te Wnioskodawca realizuje poprzez wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Jednostka ma szeroką ofertę kulturalną, oferując mieszkańcom szeroki wachlarz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, edukacyjne i wiele innych. Wnioskodawca organizuje spektakle, widowiska, koncerty estradowe, projekcje filmów nie tylko w przestrzeniach Wnioskodawcy, ale także w plenerze na terenie całej gminy.

W celu realizacji zadań statutowych Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 na realizację projektu: "(...)". Projekt został zrealizowany w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach tego została podpisana 18 lutego 2022 r. umowa o dofinasowanie z Województwem (...) z siedzibą w (...). Przedmiotem projektu był zakup ekranu zewnętrznego oraz ekranu do przeprowadzenia plenerowego, objazdowego (...).

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Faktury wystawiane na Wnioskodawcę, zostały zaksięgowane w kwocie brutto, bez odliczenia podatku VAT. Poniesiony koszt będzie kwalifikowanym łącznie z podatkiem VAT. Poniesione wydatki w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Organizowane projekcje przy użyciu zakupionego sprzętu będą odbywały się w formie bezpłatnej dla uczestników. Istnieje możliwość uznania podatku VAT, poniesionego przez Wnioskodawcę za koszt kwalifikowalny tylko wówczas, gdy został ostatecznie poniesiony i w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, nie może zostać odzyskany. Indywidualna interpretacja KIS w przedmiotowej kwestii jest niezbędnym do końcowego rozliczenia projektu. Wniosek o płatność końcową został złożony 30 czerwca 2022 r.

Pytanie

Czy Wnioskodawca słusznie zastosował przepisy prawa podatkowego nie odliczając podatku naliczonego VAT od poniesionych w ramach przedmiotowego projektu zakupów, uznając, że podatek VAT był wydatkiem kwalifikowalnym?

Państwa stanowisko w sprawie

Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolnione usługi kulturalne, świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana.

Skoro prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podmiotom, które towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT to w opinii Wnioskodawcy nie będzie miał prawa do odliczenia i odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanego zadania i poniesiony koszt będzie kwalifikowanym łącznie z podatkiem VAT, bez możliwości odliczenia. W odniesieniu do realizowanego przez Wnioskodawcę projektu pn.: "(...)", nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który jest w tym wypadku kosztem kwalifikowanym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy:

w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wskazać należy również, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, ustawa definiuje podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Powyższa definicja ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Z przedstawionych przez Państwa informacji wynika, że są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wystąpili Państwo z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na realizację projektu: "(...)". Poniesione wydatki w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Organizowane projekcje przy użyciu zakupionego sprzętu będą odbywały się w formie bezpłatnej dla uczestników.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy słusznie zastosowali Państwo przepisy prawa podatkowego nie odliczając podatku naliczonego VAT od poniesionych w ramach przedmiotowego projektu zakupów.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sytuacji nie zostanie spełniony warunek związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponieważ - jak Państwo wskazali - poniesione wydatki w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Tym samym, nie będą Państwo mieli możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu, gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jakim jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji nie przysługuje Państwu także prawo do zwrotu podatku VAT na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy.

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Dodatkowo informuję, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl