0114-KDIP4-3.4012.477.2022.1.MP - Ustalenie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.477.2022.1.MP Ustalenie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn.: "..."

Uzupełnili go Państwo pismem z 4 sierpnia 2022 r. (wpływ 4 sierpnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizująca zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn.: "... »

Powiat złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, że jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 6, art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). W związku z powyższym, Powiat wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odliczenia podatku VAT, która jest konieczna do rozliczenia operacji i uzupełnienia złożonego wniosku o płatność.

W ramach zadania 5 czerwca 2022 r. zrealizowany został projekt pn.: "...". Była to jednodniowa impreza kulturalna, która zorganizowana została w (...)- miejscu urodzin (...) Wydarzenie miało charakter festynu ludowego połączonego z biegiem przełajowym "... ", zawodami wędkarskimi, a także występami lokalnych artystów, w tym, zespołów ludowych. W tegorocznej imprezie udział wzięło około 12 Klubów Seniora z Ziemi (...) oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały stoiska z daniami regionalnymi charakterystycznymi dla ziem i (...).

Celem projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspokojenie potrzeb o charakterze społeczno - kulturalnym oraz wspieranie integracji społecznej lokalnego środowiska poprzez pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Projekt nie był objęty pomocą publiczną w rozumieniu Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i nie generował przychodów.

Organizatorem wydarzenia był Powiat, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat posługuje się numerem NIP.. Zakres projektu obejmował zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup nagród i medali, wynajęcie miejsca na zrealizowanie imprezy, obsługę muzyczno - techniczną, przygotowanie dań i przekąsek oraz opłaty związane z organizacją imprezy masowej tj. wynajem ochrony, wynajem TOI TOI czy wynajem dmuchanych placów zabaw dla dzieci.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu pn.: "..." służyły do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Pytanie

Czy Powiat jako Wnioskodawca ponoszący wydatki w projekcie realizowanym w roku 2022 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu, realizująca zadania ustawowe na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, nie może odzyskać zapłaconego podatku od towaru i usług przy dokonywanych wydatkach w ramach realizacji zadania pn.: "..."

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe oraz inne jednostki organizacyjne wykonują na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym zadania publiczne m.in. w zakresie edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu. W związku z powyższym Wnioskodawca realizując zadania statutowe zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, nie podlega w tym zakresie podatkowi od towarów i usług VAT, a zatem nie może go odliczać.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym, w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zorganizowana impreza pn.: «....." nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi, w związku z tym, nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powiatowi zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług wykorzystanych przy realizacji przedmiotowego zadania, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym do refundacji z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Tym samym, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczania podatku naliczonego jaką jest związek wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy,

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy,

w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy,

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy,

nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- edukacji publicznej,

- promocji i ochrony zdrowia,

- kultury fizycznej i turystyki,

- promocji powiatu.

Z opisu sprawy wynika, że 5 czerwca 2022 r. zrealizowali Państwo projekt pn. "...". Była to jednodniowa impreza kulturalna, która zorganizowana została w (...) - miejscu urodzin (...). Wydarzenie miało charakter festynu ludowego połączonego z biegiem przełajowym "...", zawodami wędkarskimi, a także występami lokalnych artystów, w tym, zespołów ludowych. W imprezie udział wzięło około 12 Klubów Seniora z Ziemi (...) oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały stoiska z daniami regionalnymi charakterystycznymi dla ziemi (...).

Celem projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspokojenie potrzeb o charakterze społeczno - kulturalnym oraz wspieranie integracji społecznej lokalnego środowiska poprzez pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Zakres projektu obejmował zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup nagród i medali, wynajęcie miejsca na zrealizowanie imprezy, obsługę muzyczno - techniczną, przygotowanie dań i przekąsek oraz opłaty związane z organizacją imprezy masowej tj. wynajem ochrony, wynajem TOI TOI, wynajem dmuchanych placów zabaw dla dzieci.

Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu pn. "...." służyły do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Na tle powyższego opisu sprawy mają Państwo wątpliwości dotyczące prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie zostały spełnione, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach realizacji opisanego projektu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie osiągnęli Państwo żadnych przychodów z tytułu opisanego projektu. Jak wynika z opisu sprawy celem projektu była realizacja zadań o charakterze publicznym: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspokojenie potrzeb o charakterze społeczno - kulturalnym oraz wspieranie integracji społecznej lokalnego środowiska poprzez pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

W konsekwencji nie mają Państwo prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: "...". Tym samym, nie przysługuje Państwu również prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, nie mają Państwo też możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo ww. warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, nie mają Państwo możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: "....".

Państwa stanowisko w ww. zakresie jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Dodatkowo informuję, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl