0114-KDIP4-3.4012.475.2022.2.IG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.475.2022.2.IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia od podatku usługi EExE.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. S A. (dalej "A") jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. A zamierza świadczyć usługi dostępu do usługi Euro Express Elixir (dalej również "EExE lub Euro ExE"). Realizacja usług EExE będzie angażowała dostawcę usług płatniczych (dalej również "B" lub "Uczestnik"), A, operatora TIPS (C), D.

1. Informacje ogólne dot. TIPS.

TIPS jest systemem prowadzonym przez C. TIPS oferuje ostateczny i nieodwołalny rozrachunek płatności natychmiastowych w Euro (zgodnych ze schematem SEPA Instant Credit Transfer), o dowolnej porze dnia i każdego dnia w roku. Uczestnicy TIPS - tj. B - mogą przekazać środki na rachunek DCA prowadzony w TIPS na poczet rozrachunku nadawanych komunikatów SCT Inst. Rachunek taki prowadzony jest w TIPS, zaś formularze rejestracyjne składane są w odpowiednim danemu uczestnikowi banku centralnym (w przypadku B z siedzibą w Polsce - jest to D).

Środki zgromadzone na rachunku w TIPS pozwalają B rozliczać płatności natychmiastowe. Zasilenie rachunków TIPS jest możliwe tylko w godzinach otwarcia TARGET2. Ponieważ rozrachunek w TIPS odbywa się w pieniądzu banku centralnego, udział w TIPS zależy od posiadania uprawnień do dostępu do pieniądza banku centralnego. Z tego powodu, aby otworzyć rachunek w TIPS w Euro, instytucja płatnicza musi (B) spełnić te same kryteria kwalifikujące, co w przypadku uczestnictwa w systemie TARGET2. TIPS dopuszcza dwa modele uczestnictwa dostawców usług płatniczych: w roli Participant (posiadającego rachunek DCA) i Reachable Party (wykorzystującej rachunek DCA innego uczestnika TIPS). Zatem Dostawca Usług Płatniczych w roli Reachable Party może uczestniczyć w TIPS, a nie posiadać uprawnień do dostępu do pieniądza banku centralnego (korzystając z takich uprawnień innego podmiotu).

Co do zasady transakcja w ramach TIPS przebiega następująco:

1) uczestnik wysyła do TIPS komunikat o transakcji płatniczej SCT Inst. (np. Polecenie Przelewu),

2) TIPS weryfikuje i rezerwuje kwotę do przelania,

3) TIPS przekazuje transakcję płatniczą do akceptacji uczestnikowi odbierającemu,

4) uczestnik odbierający wysyła pozytywną odpowiedź do TIPS,

5) TIPS dokonuje rozrachunku,

6) TIPS potwierdza dokonanie rozrachunku uczestnikowi wysyłającemu poprzez komunikat o transakcji płatniczej SCT Inst,

7) TIPS potwierdza dokonanie rozrachunku uczestnikowi odbierającemu komunikat o transakcji płatniczej SCT Inst.

TIPS opiera się na nowoczesnym i zaawansowanym rozwiązaniu technicznym, które zostało opracowane specjalnie na potrzeby rozliczania płatności natychmiastowych. Nowe rozwiązanie techniczne ma na celu:

1)

zapewnić całkowity czas przetwarzania wynoszący 10 sekund lub mniej (pożądany czas realizacji Polecenia Przelewu),

2)

wspierać oczekiwane duże wolumeny transakcji i spełniać wymagania skalowalności,

3)

zapewnić bezpieczną dostępność przez całą dobę, bez okien serwisowych,

4)

umożliwić proces wdrażania bez przerw w działaniu usługi.

TIPS przestrzega tych samych zasad uczestnictwa bezpośredniego (umożliwiającego posiadanie rachunku DCA), które obowiązują w systemie TARGET2.

Istnieją trzy sposoby uzyskania dostępu do TIPS:

- Uczestnik ("Participant") - może otworzyć jeden lub więcej rachunków w TIPS;

- Reachable Party - może uzyskać dostęp do konta TIPS uczestnika poprzez zawarcie umowy z tym uczestnikiem,

- Instructing party - zawiera umowę z jednym lub kilkoma uczestnikami/ Reachable Party, aby składać zlecenia w ich imieniu.

W modelu tym A może występować w TIPS jedynie w roli Instructing Party. B mogą uczestniczyć w TIPS bezpośrednio, tj. bez korzystania z usługi A. Korzystanie z TIPS bezpośrednio wymaga dostosowania systemów B do wymogów TIPS.

2. Informacje ogólne o A.

A świadczy dla instytucji finansowych usługi rozliczeniowe. Przedmiotem działalności A jest świadczenie dla banków usług między innymi polegających na wymianie zleceń płatniczych między bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz rejestracji wzajemnych wierzytelności wynikających ze zleceń. W ramach działalności A świadczy w szczególności specjalistyczne usługi rozliczeniowe, które polegają na wymianie komunikatów między oddziałami różnych banków, tego samego banku, udostępnianiu szczegółowego zbioru dokumentów rozliczeniowych, udostępnianiu kopii dokumentów wejściowych i wyjściowych, obsłudze komunikatów transgranicznych, itd. A prowadzi międzybankowy elektroniczny system rozliczenia zleceń płatniczych w złotych Elixir oraz w euro (Euro Elixir), a także system rozliczania płatności natychmiastowych w złotych Express Elixir - usługi te nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

3. Usługa dostępu do usługi EExE.

A, bazując na posiadanej infrastrukturze, doświadczeniu i wiedzy związanej ze świadczeniem dla instytucji finansowych usług rozliczeniowych, zamierza świadczyć na rzecz B usługę dostępu do EExE. Podstawą świadczenia usługi ma być umowa uczestnictwa w Euro Express Elixir (dalej "Umowa") wraz ze Specyfikacją Funkcjonalną Euro Express Elixir oraz Regulamin EExE (dalej "Regulamin").

3.1. Specyfikacja Funkcjonalna Euro Express Elixir (SF)

Zgodnie z SF EExE pełni w TIPS rolę Instructing Party, pośrednicząc w wymianie Komunikatów pomiędzy Uczestnikami Euro ExE a Uczestnikami schematu SCT Inst. W systemie TIPS zostały wyróżnione następujące typy uczestnictwa:

- Participant - Uczestnik TIPS, który posiada własny Rachunek DCA,

- Reachable Party - Uczestnik TIPS, który posiada Limit CMB zdefiniowany w ramach Rachunku DCA innego Uczestnika TIPS.

a) Konto Wewnętrzne jest to konto w ewidencji Euro ExE, na którym warunkowo (w zależności od CSM i konfiguracji Jednostki Uczestnika) rejestrowane są przepływy pieniężne wynikające z realizacji Transakcji i Zwrotów dotyczących danej Jednostki Uczestnika. Konto Wewnętrzne dedykowane TIPS powiązane jest z Rachunkiem DCA lub Limitem CMB skonfigurowanym w TIPS. Ewidencja zmian na takim Koncie Wewnętrznym może odbywać się pod warunkiem włączonej funkcji monitoringu salda.

Realizacja funkcji monitoringu salda jest możliwa pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika następujących wymagań:

1) w przypadku gdy Konto Wewnętrzne powiązane jest z Rachunkiem DCA:

a) Euro ExE jest jedynym Instructing Party dla tego Rachunku DCA oraz funkcjonujących w jego ramach CMB;

b) Euro ExE jest uprawniony do otrzymywania informacji o zleceniach zasilających i odsilających Rachunek DCA oraz do odpytywania o jego saldo;

2) w przypadku gdy Konto Wewnętrzne powiązane jest z CMB:

a) Euro ExE jest uprawniony do odpytywania o stan CMB;

b) Limit CMB Uczestnika ma wartość nieograniczoną (999999999999999999); c) dla powiązanego Rachunku DCA spełnione są warunki z punktu 1.

Ewidencja zmian stanu Konta Wewnętrznego obejmuje wysokość salda księgowego oraz salda dostępnych środków. W momencie uruchomienia monitoringu salda Euro ExE inicjalizuje stan Konta Wewnętrznego w oparciu o pobrane z TIPS dane na temat stanu salda Rachunku DCA powiązanego z tym Kontem Wewnętrznym. W czasie trwania tej aktualizacji nie jest możliwe nadawanie przez Uczestnika Komunikatów Polecenia Przelewu (będą one odrzucane) ani ich odbieranie przez Uczestnika (będą one odrzucane w imieniu Uczestnika). Nie należy wówczas również inicjować zasileń ani odsileń Rachunku DCA.

Po aktualizacji stanu salda, ewidencja prowadzona jest w taki sposób, że:

* każda Transakcja nadana przez Uczestnika jest natychmiastowo odzwierciedlona w zapisach ewidencyjnych na Kontach Wewnętrznych, tzn. obciążane jest Konto Wewnętrzne związane z Jednostką Nadawcy (JN);

* każdy Zwrot nadany przez Uczestnika jest natychmiastowo odzwierciedlony w zapisach ewidencyjnych na Kontach Wewnętrznych, tzn. obciążane jest Konto Wewnętrzne związane z Jednostką Odbiorcy (JO);

* każda Transakcja odebrana przez Uczestnika jest natychmiastowo odzwierciedlona w zapisach ewidencyjnych na Kontach Wewnętrznych, tzn. uznawane jest Konto Wewnętrzne związane z JO;

* każdy Zwrot odebrany przez Uczestnika jest natychmiastowo odzwierciedlony w zapisach ewidencyjnych na Kontach Wewnętrznych, tzn. uznawane jest Konto Wewnętrzne związane z JN;

* każde zasilenie Rachunku DCA zrealizowane przez Uczestnika jest ewidencjonowane na odpowiednim Koncie Wewnętrznym powiązanym z tym Uczestnikiem - Odpowiednie Konto Wewnętrzne jest identyfikowane na podstawie numeru Rachunku DCA przypisanego do tego Konta Wewnętrznego;

* każde odsilenie Rachunku DCA zrealizowane przez Uczestnika jest ewidencjonowane na odpowiednim Koncie Wewnętrznym powiązanym z tym Uczestnikiem - Odpowiednie Konto Wewnętrzne jest identyfikowane na podstawie numeru Rachunku DCA przypisanego do tego Konta Wewnętrznego.

* Instructing Party. Podczas rejestracji w TIPS Uczestnik powinien wskazać Euro ExE jako Instructing Party (w zakresie nadawania i odbierania Komunikatów), czyli strony upoważnionej przez Uczestnika do wysyłania i odbierania Komunikatów SCT Inst. Każdy Komunikat wysyłany przez Euro ExE do TIPS w imieniu Uczestnika podlega ze strony TIPS walidacji w zakresie uprawnień Euro ExE związanych z pełnieniem roli Instructing Party. Ich brak skutkuje odrzuceniem Komunikatu. Kod błędu jest zależny od realizowanego Procesu SCT Inst oraz strony, jaką jest w nim Uczestnik (odbierająca lub nadająca); informacja na ten temat zawarta jest w opisie walidacji realizowanych przez TIPS. Uczestnik zobowiązany jest także do nadania dla Euro ExE uprawnień w zakresie pobierania raportu Statement of Accounts, TIPS Directory oraz wskazania Euro ExE jako odbiorcy notyfikacji przekroczenia limitu dolnego (floor notification) i limitu górnego (ceiling notification) Rachunku DCA lub CMB.

Jeśli Uczestnik korzysta z funkcji monitoringu salda, konieczne jest też nadanie dla Euro ExE uprawnień w zakresie możliwości odpytywania o stan salda Rachunku DCA/CMB objętego monitoringiem salda oraz odbierania powiadomień związanych z procesem realizacji zasileń i odsileń Rachunku DCA powiązanego z Kontem Wewnętrznym.

Komunikaty w ramach EExE mogą wysyłać/odbierać Uczestnicy, tj. B lub Jednostki Uczestnika, tj. jednoznacznie identyfikowana jednostka organizacyjna, która w ramach realizacji Procesów SCT Inst. nadaje i odbiera Komunikaty z nimi związane. Uczestnik może mieć jedną lub więcej Jednostek Uczestnika.

3.2. Umowa.

Zgodnie z Umową A świadczy usługę Euro Express Elixir, opierającą się na następujących zasadach:

1. Uczestnikiem Euro Express Elixir może być podmiot będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, który spełnił warunki włączenia do Euro Express Elixir określone w Regulaminie;

2. Euro Express Elixir umożliwia Uczestnikom realizację płatności natychmiastowych w euro zgodnych ze Schematem SCT Inst. poprzez udostępnienie Uczestnikom odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, standardów technicznych oraz mechanizmów rozliczeniowych;

3.

szczegółowe zasady uczestnictwa oraz obsługi Komunikatów w Euro Express Elixir określa Regulamin oraz Specyfikacje Euro Express Elixir;

4.

zasady, o których mowa w pkt 3, obowiązują wszystkich Uczestników Euro Express Elixir.

Zgodnie z Umową A zobowiązuje się:

1)

umożliwić Uczestnikowi korzystanie z Euro Express Elixir na warunkach określonych we wzorcach umownych (Regulamin i Specyfikacje);

2)

udzielać Uczestnikowi informacji niezbędnych do należytego przygotowania środków technicznych, używanych w związku z korzystaniem z Euro Express Elixir.

Odpowiedzialność A - zgodnie z Umową - obejmuje wyłącznie szkodę wynikłą z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim względem Uczestnika zobowiązań. Za działania i zaniechania osób u siebie zatrudnionych oraz podwykonawców A odpowiada jak za działania lub zaniechania własne. Odpowiedzialność odszkodowawcza A jest ograniczona wyłącznie do rzeczywistych, udokumentowanych strat, jakie poniósł Uczestnik, i nie obejmuje korzyści, które mógłby on osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała. A nie ponosi odpowiedzialności za realizację Polecenia Przelewu lub Zwrotu, na poczet których Uczestnik nie zabezpieczył środków pieniężnych od Nadawcy Płatności. A nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

1.

brak uznania, nieterminowe uznanie lub uznanie rachunku bankowego Odbiorcy Płatności kwotą inną niż określoną w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo otrzymania przez Jednostkę Uczestnika przyjmującą Polecenie Przelewu lub Zwrot informacji, o której mowa w Regulaminie;

2.

brak obciążenia, nieterminowe obciążenie lub obciążenie rachunku bankowego Nadawcy Płatności kwotą inną niż określoną w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo otrzymania przez Jednostkę Uczestnika składającą Polecenie Przelewu lub Zwrot informacji, o której mowa w Regulaminie;

3.

uznanie rachunku bankowego Odbiorcy Płatności lub obciążenie rachunku bankowego Nadawcy Płatności, w tym kwotą inną niż określona w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo nieotrzymania przez Jednostkę Uczestnika informacji, o której mowa w Regulaminie.

Zgodnie z Umową Uczestnik odpowiada wyłącznie za szkodę wynikłą z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim względem A zobowiązań. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec A za szkody wyrządzone przez Jednostki Uczestnika jak za własne działania i zaniechania. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec innych Uczestników SCT Inst za:

1.

brak uznania, nieterminowe uznanie lub uznanie rachunku bankowego Odbiorcy Płatności kwotą inną niż określoną w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo otrzymania przez Jednostkę Uczestnika przyjmującą Polecenie Przelewu lub Zwrot informacji, o której mowa w Regulaminie;

2.

brak obciążenia, nieterminowe obciążenie lub obciążenie rachunku bankowego Nadawcy Płatności kwotą inną niż określoną w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo otrzymania przez Jednostkę Uczestnika składającą Polecenie Przelewu lub Zwrot informacji, o której mowa w Regulaminie;

3.

uznanie rachunku bankowego Odbiorcy Płatności lub obciążenie rachunku bankowego Nadawcy Płatności, w tym kwotą inną niż określona w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo nieotrzymania przez Jednostkę Uczestnika informacji, o której mowa w Regulaminie.

3.2. Regulamin.

Jak wynika z Regulaminu Euro Express Elixir umożliwia jego Uczestnikom wymianę Komunikatów w celu realizacji Procesów SCT Inst w systemie TIPS. Komunikaty mogą być kierowane przez Uczestników do Euro Express Elixir w każdym momencie działania usługi i są realizowane natychmiast po ich otrzymaniu.

Euro Express Elixir pełni względem Uczestników w systemie TIPS rolę Instructing Party, której zakres uzależniony jest od funkcjonalności dostępnych w Euro Express Elixir, nadanych uprawnień w systemie TIPS, decyzji Uczestnika zgłoszonej na formularzach rejestracyjnych stanowiących Załączniki do Specyfikacji Technicznej Euro Express Elixir nr 1 oraz uzgodnień z A.

Zgodnie z Regulaminem włączenie Uczestnika do Euro Express Elixir możliwe jest po spełnieniu przez niego poniższych warunków:

1.

zawarcie Umowy;

2.

zapoznanie się ze Specyfikacjami Technicznymi Euro Express Elixir;

3.

wykonanie niezbędnych zmian w systemach teleinformatycznych Jednostek Uczestnika, umożliwiających prawidłową obsługę Komunikatów wymienianych z Euro Express Elixir;

4.

posiadanie i utrzymywanie statusu Uczestnika TIPS oraz aktywnego rachunku DCA lub CMB w systemie TIPS we wnioskowanej dacie włączenia;

5.

zgłoszenie w systemie TIPS usługi Euro Express Elixir jako jedynego Instructing Party i nadanie jej wszystkich niezbędnych uprawnień, wskazanych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Funkcjonalnej Euro Express Elixir, umożliwiających poprawną obsługę Uczestnika w Euro Express Elixir;

6.

posiadanie statusu uczestnika Ognivo;

7.

zgłoszenie do A danych Uczestnika, jego Jednostek Uczestnika i Kont Wewnętrznych oraz danych, o których mowa w § 5, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia rozliczeń w Euro Express Elixir;

8.

uzgodnienie z A sposobu telekomunikacyjnego połączenia Jednostek Uczestnika z Euro Express Elixir;

9.

pozytywny wynik testów Jednostek Uczestnika w zakresie współpracy z Euro Express Elixir, przeprowadzonych na zasadach i w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej systemu Euro Express Elixir nr 8, a także testów wymaganych w systemie TIPS;

10.

uzgodnienie z A terminu rozpoczęcia obsługi Jednostek Uczestnika w Euro Express Elixir, zgodnego z datą, od której Euro Express Elixir będzie pełnił dla tych Jednostek Uczestnika - posiadających status Participant lub Reachable Party - rolę Instructing Party w systemie TIPS;

11.

zapewnienie na powiązanym z Kontem Wewnętrznym Rachunku DCA oraz - w przypadku Jednostki Uczestnika występującej w TIPS w roli Reachable Party - CMB środków w wysokości umożliwiającej realizację Procesów SCT Inst;

12.

zgłoszenie do Europejskiej Rady ds. Płatności deklaracji zgodności ze Schematem SCT Inst w postaci podpisania SCT Inst Adherence Agreement, obejmującej wszystkie jego Jednostki Uczestnika;

13.

wniesienie opłaty z tytułu przystąpienia do Euro Express Elixir, zgodnie z Cennikiem usług świadczonych przez A w Euro Express Elixir.

DCA oznacza (z ang. Dedicated Cash Account) rachunek prowadzony dla Uczestnika TIPS występującego w roli Participant na potrzeby rozrachunku w systemie TIPS płatności natychmiastowych w euro zgodnych ze schematem SCT Inst. Uczestnik może posiadać własny Rachunek DCA lub korzystać ze środków zgromadzonych na Rachunku DCA należącym do innego Uczestnika TIPS występującego w roli Participant;

CMB oznacza (z ang. Credit Memorandum Balance) subkonto funkcjonujące w ramach Rachunku DCA, umożliwiające wydzielenie na nim limitu środków możliwych do wykorzystania przez Reachable Party na potrzeby rozrachunku w systemie TIPS płatności natychmiastowych w euro zgodnych ze schematem SCT Inst;

Instructing Party oznacza rolę zdefiniowaną w TIPS, umożliwiającą przesyłanie i odbieranie Komunikatów, otrzymywanie raportów oraz wykonywanie zapytań i aktualizacji danych dot. Rachunku DCA, CMB oraz uczestnictwa w TIPS, w imieniu własnym lub innego Uczestnika TIPS.

Proces SCT Inst. to proces wymiany komunikatów płatniczych mający na celu realizację funkcjonalności zdefiniowanej w ramach Schematu SCT Inst. Wyróżniamy następujące Procesy SCT Inst:

- Polecenie Przelewu (SCT Inst Transaction),

- Zapytanie o Status Polecenia Przelewu (SCT Inst Transaction Status lnvestigation Procedurę),

- Żądanie Odwołania Płatności (Request for Recall of SCT Inst Transaction),

- Zapytanie o Status Żądania Odwołania Płatności (Request for Recall Status Update).

Zgodnie z Regulaminem Uczestnik przesyła do A, w terminie określonym w Regulaminie, poniższe dane niezbędne do prawidłowej konfiguracji w usłudze Euro Express Elixir:

1)

dane Uczestnika;

2)

liczba Kont Wewnętrznych;

3)

dane dotyczące poszczególnych Kont Wewnętrznych:

a)

informacje o powiązanym z Kontem Wewnętrznym Rachunku DCA/CMB,

b) Limit Górny,

c) Limit Dolny;

4)

dane dotyczące poszczególnych Jednostek Uczestnika:

a)

przypisanie do jednego z Kont Wewnętrznych tego Uczestnika,

b)

identyfikator lub identyfikatory BIC,

c) Limity Transakcji dla nadawanych przez Jednostki Uczestnika Poleceń Przelewu,

d)

parametry komunikacyjne Jednostek Uczestnika;

5)

inne dane określone w Specyfikacji Technicznej Euro Express Elixir nr 1.

Zgodnie z Regulaminem, włączenie Jednostki Uczestnika do udziału w rozliczeniach w ramach Euro Express Elixir rozpoczyna się w terminie zaakceptowanym przez A oraz zgodnym z terminem rozpoczęcia pełnienia przez Euro Express Elixir roli Instructing Party w TIPS dla tej Jednostki Uczestnika. Regulamin przewiduje, że A udostępnia Uczestnikom Tabele Routingu zawierające informacje o Uczestnikach SCT Inst osiągalnych w ramach poszczególnych CSM, do których możliwe jest kierowanie Komunikatów w celu realizacji Procesów SCT Inst.

Jak stanowi Regulamin, Komunikaty (tj. pojedyncza informacja dotycząca Procesu SCT Inst przesyłana pomiędzy Jednostką Uczestnika a Euro Express Elixir lub pomiędzy systemem CSM a Euro Express Elixir, opracowana w postaci elektronicznego dokumentu) wymieniane przez Jednostki Uczestnika w ramach realizacji Procesów SCT Inst mogą być kierowane wyłącznie na aktywne identyfikatory BIC zawarte w aktualnej na dany moment Tabeli Routingu. Wymiana Komunikatów pomiędzy Jednostkami Uczestników odbywa się w sposób ciągły, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie. Zgodnie z Regulaminem każdy Komunikat wymieniany pomiędzy Jednostką Uczestnika a Euro Express Elixir zawiera informacje dotyczące wyłącznie jednego Polecenia Przelewu, Żądania Odwołania Płatności, Pozytywnej Odpowiedzi na Żądanie Odwołania Płatności lub Negatywnej Odpowiedzi na Żądanie Odwołania Płatności. Wymieniane Komunikaty nie są łączone w bloki ani zbiory.

Zgodnie z Regulaminem Uczestnik może kierować do rozliczeń w Euro Express Elixir Polecenia Przelewu na kwotę nie większą niż limit pojedynczej transakcji ustalony w ramach Schematu SCT Inst. Skierowanie do realizacji Polecenia Przelewu na kwotę przewyższającą limit pojedynczej transakcji ustalony w ramach Schematu SCT Inst może skutkować odrzuceniem Komunikatu ze wskazaniem odpowiedniego kodu błędu. Zapisy te nie dotyczą Jednostek Uczestników, które zarejestrowały się w grupie użytkowników (tzw. Closed User Group) akceptujących inny niż wskazany w ramach Schematu SCT Inst limit pojedynczej transakcji.

Regulamin przewiduje, że Polecenia Przelewu oraz Zwroty złożone w Euro Express Elixir przez Jednostkę Uczestnika wywołują skutki jak zlecenia rozrachunku w rozumieniu art. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. Momentem zwolnienia Uczestnika Euro ExE, którego Jednostka Uczestnika złożyła Zlecenie Przelewu SCT Inst lub Zwrot w Euro Express Elixir, ze zobowiązania wobec Uczestnika SCT Inst, będącego stroną odbierającą Komunikat, jest moment rozrachunku w danym CSM.

Zgodnie z Regulaminem Komunikat uważa się za wprowadzony do Euro Express Elixir z chwilą jego zarejestrowania w oznaczonym komputerze A identyfikowanym adresem komunikacyjnym wskazanym przez A. Komunikat nie może zostać wycofany ani anulowany od chwili wprowadzenia go do Euro Express Elixir. W przypadku niezapewnienia przez Jednostkę Uczestnika składającą Polecenie Przelewu lub Zwrot odpowiedniego Salda Dostępnego na swoim Koncie Wewnętrznym lub powiązanym z nim Rachunku DCA/CMB umożliwiającego realizację tego Polecenia Przelewu lub Zwrotu, Euro Express Elixir lub CSM odrzuci taki Komunikat ze wskazaniem przyczyny takiego odrzucenia.

Akceptacja przez Jednostkę Uczestnika skierowanego do niej Polecenia Przelewu lub Zwrotu stanowi zobowiązanie tej Jednostki Uczestnika do uznania rachunku Odbiorcy Płatności natychmiast po otrzymaniu z Euro Express Elixir informacji, i ma charakter nieodwołalny.

Zobowiązanie Uczestnika wygasa z chwilą uznania rachunku bankowego Odbiorcy Płatności kwotą danego Polecenia Przelewu lub Zwrotu albo z chwilą otrzymania z Euro Express Elixir informacji o odrzuceniu udzielonej przez Jednostkę Uczestnika Akceptacji.

Po Akceptacji przez Jednostkę Uczestnika skierowanego do niej Polecenia Przelewu lub Zwrotu, następuje rozrachunek w systemie CSM.

Informacja o rozrachunku Polecenia Przelewu lub Zwrotu jest przekazywana przez Euro Express Elixir do Jednostki Odbiorcy i/lub Jednostki Nadawcy.

Zgodnie z Regulaminem, na potrzeby rozrachunku Poleceń Przelewu oraz Zwrotów obsługiwanych w Euro Express Elixir Uczestnicy posiadają Rachunek DCA lub CMB prowadzony w systemie TIPS. A na bieżąco odzwierciedla wysokość środków pieniężnych możliwych do wykorzystania w ramach danego Rachunku DCA lub CMB powiązanego z Kontem Wewnętrznym, pod warunkiem spełnienia wymagań koniecznych w celu realizacji przez Euro Express Elixir funkcji monitoringu salda, opisanych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Funkcjonalnej Euro Express Elixir oraz posiadaniu przez Euro Express Elixir odpowiednich uprawnień w systemie TIPS.

Zgodnie z Regulaminem Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzania czynności dotyczących zarządzania płynnością na swoim Rachunku DCA i CMB, w szczególności do zapewniania na swoim Rachunku DCA i CMB środków umożliwiających realizację Poleceń Przelewu i Zwrotów kierowanych do Euro Express Elixir. A nie pośredniczy w realizacji procesów związanych z zarządzaniem płynnością na Rachunkach DCA i CMB Uczestnika.

Informacja o zrealizowanych przez Uczestnika zasileniach oraz odsileniach Rachunku DCA powiązanego z Kontem Wewnętrznym uwzględniana jest w saldzie tego Konta Wewnętrznego, prezentowanym m.in. w Ognivo, pod warunkiem spełnienia wymagań koniecznych w celu realizacji przez Euro Express Elixir funkcji monitoringu salda, opisanych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Funkcjonalnej Euro Express Elixir oraz posiadaniu przez Euro Express Elixir odpowiednich uprawnień do otrzymywania potwierdzeń wykonania tego typu operacji.

Regulamin określa także zobowiązania A. Zgodnie z Regulaminem A jest zobowiązany do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Umowy, Specyfikacji Funkcjonalnej Euro Express Elixir oraz Specyfikacji Technicznych Euro Express Elixir, a w szczególności do:

1.

zapewnienia działania Euro Express Elixir zgodnie z warunkami opisanymi w Specyfikacji Funkcjonalnej Euro Express Elixir oraz Specyfikacjach Technicznych Euro Express Elixir;

2.

weryfikacji każdego przekazanego do Euro Express Elixir Komunikatu pod kątem spełnienia warunków, o których mowa w Specyfikacji Funkcjonalnej Euro Express Elixir;

3.

przesłania Jednostce Uczestnika składającej Polecenie Przelewu, Żądanie Odwołania Płatności, Pozytywną Odpowiedź na Żądanie Odwołania Płatności oraz Negatywną Odpowiedź na Żądanie Odwołania Płatności informacji o przyjęciu do realizacji lub odrzuceniu powyższych zleceń;

4.

przekazania Jednostce Uczestnika składającej oraz Jednostce przyjmującej Polecenie Przelewu, Żądanie Odwołania Płatności, Pozytywną Odpowiedź na Żądanie Odwołania Płatności oraz Negatywną Odpowiedź na Żądanie Odwołania Płatności informacji o stanie realizacji powyższych zleceń;

5.

prowadzenia na bieżąco, w trybie ciągłym, ewidencji zmian salda Konta Wewnętrznego, pod warunkiem spełnienia wymagań koniecznych w celu realizacji przez Euro Express Elixir funkcji monitoringu salda, opisanych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Funkcjonalnej Euro Express Elixir oraz posiadaniu przez Euro Express Elixir odpowiednich uprawnień w systemie TIPS;

6.

informowania Uczestników o czasowej niedostępności Euro Express Elixir, m.in. z powodu planowanej przerwy technicznej, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Jak stanowi Regulamin A nie ponosi odpowiedzialności za realizację Polecenia Przelewu lub Zwrotu, na poczet których Uczestnik nie zabezpieczył środków pieniężnych od Nadawcy Płatności. A nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

4)

brak uznania, nieterminowe uznanie lub uznanie rachunku bankowego Odbiorcy Płatności kwotą inną niż określoną w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo otrzymania przez Jednostkę Uczestnika przyjmującą Polecenie Przelewu lub Zwrot informacji, o której mowa w Regulaminie,

5)

brak obciążenia, nieterminowe obciążenie lub obciążenie rachunku bankowego Nadawcy Płatności kwotą inną niż określoną w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo otrzymania przez Jednostkę Uczestnika składającą Polecenie Przelewu lub Zwrot informacji, o której mowa w Regulaminie,

6)

uznanie rachunku bankowego Odbiorcy Płatności lub obciążenie rachunku bankowego Nadawcy Płatności, w tym kwotą inną niż określona w Poleceniu Przelewu lub Zwrocie, pomimo nieotrzymania przez Jednostkę Uczestnika informacji, o której mowa w Regulaminie.

Zgodnie z opisanymi w dokumentacji TIPS modelami uczestnictwa, A jak podmiot świadczący usługę Euro Express Elixir będzie pełnił w TIPS rolę Instructing Party. Dodatkowo Regulamin Euro Expres Elixir oraz projekt Specyfikacji Funkcjonalnej potwierdza przyjętą rolę.

Rola Instructing Party umożliwia innym aktorom w TIPS wysyłanie (lub odbieranie) Płatności Natychmiastowych do (lub z) TIPS. Podmiot będący Instructing Party nie jest definiowany w TIPS jako strona transakcji płatniczej, ale jako podmiot, który uczestnicy TIPS mogą wskazać i upoważnić do działania w ich imieniu. Dzięki temu osoby trzecie, niekoniecznie Uczestnicy TIPS lub Reachable Party, mogą działać jako Instructing Party w imieniu innych Uczestników lub Reachable Party, przejmując podzbiór lub cały zestaw funkcji, które są dostępne dla Uczestnika lub Reachable Party, przyznany im w zakresie praw dostępu.

4. Umowa Uczestnika TIPS z D.

Udział Uczestnika w rozrachunku w TIPS wymaga zawarcia i posiadania umowy z D w sprawie warunków otwierania i prowadzenia Dedykowanego Rachunku Pieniężnego TIPS w euro w systemie TARGET2-D (umowa zawierana między D a Uczestnikiem systemu TARGET2-D), dalej zwana "Umową D".

Zgodnie z definicją z Umowy D "Podmiot Przekazujący" (Instructing party) to podmiot, który został wskazany jako taki przez Posiadacza Rachunku TIPS DCA i który ma prawo wysyłać Zlecenia Płatnicze na Platformę TIPS lub otrzymywać Zlecenia Płatnicze z Platformy TIPS w imieniu tego Posiadacza Rachunku TIPS DCA lub Podmiotu Osiągalnego tego Posiadacza Rachunku TIPS DCA". W opisanym w Umowie D procesie - w celu przesyłania komunikatów do Platformy TIPS oraz w celu otrzymywania komunikatów z Platformy TIPS Posiadacze Rachunków TIPS DCA uzyskują dostęp do Platformy TIPS:

a)

bezpośrednio, lub

b)

za pośrednictwem jednego lub większej liczby Podmiotów Przekazujących (tj. Instructing Party).

Jeżeli Posiadacz Rachunku TIPS DCA zdecyduje się na interakcję z Platformą TIPS za pośrednictwem Podmiotu Przekazującego, komunikaty otrzymane lub przesłane za pośrednictwem Podmiotu Przekazującego uważa się za otrzymane od Posiadacza Rachunku TIPS DCA lub do niego przesłane. Działania takie wiążą Posiadacza Rachunku TIPS DCA bez względu na treść umów lub innego rodzaju ustaleń między Posiadaczem Rachunku TIPS DCA, a wyznaczonym Podmiotem Przekazującym, a także bez względu na ewentualne nieprzestrzeganie tych umów lub ustaleń.

Podmiot Przekazujący jest zgłaszany do TIPS bezpośrednio przez Uczestnika, nie może on zgłosić się w tej roli samodzielnie - co wskazuje na rolę tej strony w TIPS jako pochodną decyzji/wyboru uczestnika. Co najważniejsze - zgodnie z Umową D "Działania podjęte przez Podmioty Osiągalne oraz Podmioty Przekazujące uważa się za działania Posiadacza Rachunku TIPS DCA, w tym także na potrzeby dyrektywy 98/26/WE".

Z projektu Regulaminu EExE oraz Specyfikacji Funkcjonalnej, w ślad za dokumentacją TIPS, wynika, że Instructing Party działa "w imieniu" czy "z upoważnienia". Zgodnie z Umową D działania Podmiotu Przekazującego uważa się za działania uczestnika i odnoszą one bezpośredni skutek dla tego uczestnika.

Jak wynika z Umowy D działania podjęte przez Podmioty Osiągalne oraz Podmioty Przekazujące uważa się za działania Posiadacza Rachunku TIPS DCA, w tym także na potrzeby dyrektywy 98/26/WE. Co ważne również, w Regulaminie EExE polecenia Przelewu oraz Zwroty złożone w Euro Express Elixir przez Jednostkę Uczestnika wywołują skutki jak zlecenia rozrachunku w rozumieniu art. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Zgodnie z Umową D Dostawca Usług Sieciowych TIPS (TIPS Network Service Provider) to przedsiębiorstwo, które:

a)

spełniło wszystkie warunki konieczne do nawiązania połączenia oraz ustanowiło połączenie techniczne z Platformą TIPS zgodnie z zasadami i procedurami, które zostały określone lub o których jest mowa w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy;

b)

podpisało warunki hostingu łącza TIPS dostępne na stronie internetowej EBC.

Zgodnie z art. 9 Umowy D "Dostawcy Usług Sieciowych TIPS" Uczestnicy korzystają z usług jednego lub większej liczby Dostawców Usług Sieciowych TIPS w celu wymiany komunikatów z platformą TIPS i w tym celu zawierają z tymi dostawcami odrębną umowę.

W ramach usługi EExE, świadczonej przez A (usługa będąca przedmiotem wniosku), A nie będzie zapewniać Usług Sieciowych TIPS jako wyodrębnionego rozwiązania, ale sam będzie połączony z TIPS w oparciu o Dostawcę Usług Sieciowych TIPS, gdyż jest to jedyna możliwość technicznej komunikacji z TIPS. Pokazuje to również różnicę pomiędzy funkcją Instructing Party a Dostawcą Usług Sieciowych TIPS. Umowa EExE oraz Regulamin nie dotyczą usług sieciowych TIPS wykorzystywanych w celu wymiany komunikatów.

5. Cennik (wynagrodzenie A)

Opłaty za usługi rozliczeniowe ponoszone są przez Uczestników Euro Express Elixir. Naliczanie opłat następuje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Wszystkie opłaty (ceny) wyrażone są w kwotach netto, do których doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

USŁUGI ROZLICZENIOWE - Euro Express Elixir (SEPA Instant Credit Transfer)

1. Opłaty abonamentowe i jednorazowe

1.1 Opłata za przystąpienie Uczestnika (przyłączenie do środowiska produkcyjnego). Opłata obejmuje jedną Jednostkę Uczestnika. Opłatę należy wnieść nie później, niż przed dniem rozpoczęcia rozliczeń

1.2 Opłata za przyłączenie każdej kolejnej Jednostki Uczestnika do udziału w rozliczeniach

1.3 Abonament miesięczny za uczestnictwo w Usłudze Euro Express Elixir (naliczany odrębnie za każdą Jednostkę Uczestnika), obejmujący dostęp do środowiska produkcyjnego oraz testowego

2. Opłaty transakcyjne

2.1 Nadanie Polecenia Przelewu

2.2 Odbiór komunikatu SCT Inst w ramach abonamentu miesięcznego za uczestnictwo w Usłudze Euro Express Elixir

2.3 Nadanie komunikatu w ramach obsługi Procesu Żądania Odwołania Płatności (w tym Pozytywnej i Negatywnej Odpowiedzi na Żądanie Odwołania Płatności)

2.4 Zapytanie o Status Transakcji

2.5 Zapytanie o Status Żądania Odwołania Płatności

3. Pozostałe usługi

3.1 Środowisko testowe

3.1.1 Opłata za wysłanie w danym miesiącu kalendarzowym do (...). komunikatów w środowisku testowym, niezależnie od ich typu - w ramach abonamentu miesięcznego za uczestnictwo w Usłudze Euro Express Elbcir (brak dodatkowej opłaty)

3.1.2 Opłata za wysłanie komunikatu w środowisku testowym, niezależnie od jego typu, po przekroczeniu bezpłatnego limitu (...) w danym miesiącu kalendarzowym

3.1.3 Odbiór komunikatu SCT Inst w środowisku testowym - w ramach abonamentu miesięcznego za uczestnictwo w Usłudze Euro Express Elixir (brak dodatkowej opłaty)

3.2 Udostępnienie danych archiwalnych dotyczących transakcji

3.2.1 Za przeszukanie każdego dnia wymienionego w zleceniu powyżej 3 dni roboczych od daty zarejestrowania X zł plus 0,50 zł za jeden komunikat

3.2.2 Opłata za udostępnienie archiwalnego Pliku Rekoncyliacyjnego lub Wyciągu Syntetycznego z Konta Wewnętrznego, starszego niż 5 dni liczone od daty jego wygenerowania.

Pytanie

Czy opisana w stanie faktycznym usługa EExE, świadczona przez A będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Usługa EExE będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym ze zwolnienia korzystają usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

W ramach usługi EExE A będzie wykonywać czynności w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, działając jako podmiot upoważniony przez stronę transakcji płatniczej. A będzie uprawniona do inicjowania transakcji płatniczej w imieniu beneficjenta, ze skutkiem prawnym i majątkowym dla reprezentowanego B, zatem usługa A będzie zmieniać sytuację prawną i ekonomiczną stron transakcji. Usługa EExE nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia technicznego lub administracyjnego, zaś działania A w ramach tej usługi wpływają na sytuację prawną i ekonomiczną stron. Działania A w ramach EExE pociągają za sobą skutki prawne i finansowe dla B, który ustanowił A jako Instructing Party w TIPS. Kluczowe znaczenie dla analizowanego zagadnienia mają tezy wyroku z 26 maja 2016 r. w sprawie C-607/14 Bookit Ltd.

Jak wyjaśnił TSUE "38. W tym względzie Trybunał orzekł już, że przelew jest transakcją polegającą na realizacji dyspozycji przekazania określonej sumy pieniędzy z jednego rachunku na drugi. Transakcja ta cechuje się w szczególności tym, że powoduje zmianę sytuacji prawnej i finansowej istniejącej z jednej strony między udzielającym dyspozycji a beneficjentem, a z drugiej strony między nimi a ich bankiem, jak również, w odpowiednim przypadku, między bankami. Ponadto transakcją powodującą tę zmianę jest sam przelew środków między kontami, niezależnie od jego kauzy. Tak oto skoro przelew jest jedynie sposobem przeniesienia środków pieniężnych, aspekty funkcjonalne są decydujące dla ustalenia, czy transakcja stanowi przelew w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. d dyrektywy VAT (zob. podobnie wyroki: z 5 czerwca 1997 r. SDC C-2/95, EU:C:1997:278, pkt 53; z 28 lipca 2011 r. Nordea Pankki Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532, pkt 25".

39. Ponadto brzmienie art. 135 ust. 1 lit. d dyrektywy VAT nie wyklucza co do zasady, aby transakcja przelewu składała się z różnych odrębnych usług, które stanowią wówczas "transakcje dotyczące" przelewów w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie wyrok z 5 czerwca 1997 r. SDC C-2/95, EU:C: 1997:278, pkt 64. Jakkolwiek nie można wykluczyć, że omawiane zwolnienie może obejmować usługi niebędące w swej istocie przelewami, to jednak zwolnienie to może dotyczyć jedynie transakcji tworzących odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji takich przelewów (zob. podobnie wyrok z 5 czerwca 1997 r. SDC C-2/95, EU:C: 1997:278, pkt 66-68).

40. Z powyższego wynika, że omawiane usługi, aby można było zaklasyfikować je jako transakcje dotyczące przelewów w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. d dyrektywy VAT, muszą tworzyć odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, której skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu i która w konsekwencji skutkuje przeniesieniem środków pieniężnych i powoduje zmiany prawne i finansowe. W tym względzie należy odróżnić usługę zwolnioną z podatku w rozumieniu dyrektywy VAT od wykonania zwykłego świadczenia rzeczowego lub technicznego. Istotne jest w szczególności, aby w tym celu zbadać zakres odpowiedzialności usługodawcy, a zwłaszcza to, czy odpowiedzialność ta ograniczona jest do aspektów technicznych, czy też obejmuje specyficzne i istotne elementy transakcji (zob. podobnie wyrok z 5 czerwca 1997 r. SDC C-2/95, EU:C:1997:278, pkt 66; z 28 lipca 2011 r. Nordea Pankki Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532, pkt 24".

Podkreślono, że dla odróżnienia czynności skutkujących zmianami prawnymi i finansowymi od zwykłych czynności technicznych istotne jest "czy rozważana transakcja przenosi faktycznie lub potencjalnie własność danych środków pieniężnych lub też skutkuje pełnieniem szczególnych i istotnych funkcji takiego przeniesienia (zob. podobnie wyrok z 8 lipca 2011 r., Nordea Pankki Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532, pkt 33)".

Co ważne z perspektywy analizowanej sprawy, TSUE zaznaczył, że "42. W tym względzie chociaż okoliczność, że dany usługodawca sam bezpośrednio obciąża lub uznaje rachunek lub też dokonuje zapisów na rachunkach należących do tego samego uprawnionego, pozwala zasadniczo przyjąć, że warunek ten jest spełniony, i stwierdzić, że dana usługa jest zwolniona (zob. podobnie wyrok z 13 marca 2014 r. ATP PensionService C-464/12, EU:C:2014:139 pkt 80, 81, 85), to sama okoliczność, że usługa ta nie obejmuje bezpośrednio takiego zadania, nie może jednak od razu wykluczać, że może być ona objęta danym zwolnieniem, zważywszy że interpretacja przypomniana w pkt 38 niniejszego wyroku nie przesądza o zasadach realizacji przelewów (zob. podobnie wyrok z 13 marca 2014 r. ATP PensionService C-464/12, EU:C:2014:139, pkt 80.

43. Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, uwagi odnoszące się do transakcji dotyczących przelewów mają zastosowanie również do transakcji dotyczących płatności (zob. podobnie wyroki: z 5 czerwca 1997 r. SDC C-2/95, EU:C:1997:278, pkt 50; z 28 lipca 2011 r. Nordea Pankki Suomi C-350/10, EU:C:2011:532, pkt 26".

W wyroku TSUE z 28 lipca 2011 r. C-350/10 w kontekście zwolnienia od podatku zauważono, że usługa techniczna, charakteryzuje się w szczególności brakiem dostępu do treści przekazywanego komunikatu: "30. Niemniej, jak zauważył sąd krajowy, wszystkie państwa członkowskie, które zgłosiły uwagi, a także Komisja Europejska, a Nordea tego nie zakwestionowała, usługi SWIFT są usługami elektronicznego przesyłania wiadomości, za pomocą których dyspozycje płatności i dyspozycje dotyczące transakcji na papierach wartościowych przekazywane są przez jedną instytucję finansową do drugiej w sposób chroniony zabezpieczeniami i pewny, przy czym SWIFT nie ma dostępu do samej treści przekazywanych w ten sposób komunikatów.

(...) 32. Nie jest kwestionowany również fakt, że jakkolwiek dyspozycje przelewu środków lub dokonania określonych transakcji na papierach wartościowych powinny być przekazywane za pośrednictwem zatwierdzonych przez SWIFT systemów informatycznych, po to, by ich bezpieczeństwo było zagwarantowane, przeniesienie praw własności w odniesieniu do środków lub, w odpowiednim przypadku, papierów wartościowych, dokonywane jest wyłącznie przez same instytucje finansowe w ramach stosunków prawnych z ich własnymi klientami".

Przy ocenie co do zastosowania w sprawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z 11 marca 2004 r. należy również wziąć pod uwagę tezy interpretacji ogólnej Ministra Rozwoju i Finansów nr PT6.8101.5.2017 z 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych - w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od 1 lipca 2017 r.

W interpretacji tej wyjaśniono, że: (...) Wykładnia przepisu art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT uwzględniająca orzecznictwo TSUE nakazuje zatem przyjąć, że pojęcie usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych obejmuje również transakcje tworzące odrębną całość, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności, i które w konsekwencji skutkują przeniesieniem środków pieniężnych i powodują zmiany prawne i finansowe. Pojęcie usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych nie obejmuje natomiast usług o charakterze technicznym, w których odpowiedzialność usługodawcy ograniczona jest do kwestii technicznych i nie obejmuje istotnych elementów transakcji płatniczej.

Należy wskazać, że ekonomicznym efektem dokonania transakcji płatniczej kartą płatniczą jest, co do zasady przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami, np. z rachunku nabywcy towaru lub usługi na rachunek sprzedawcy towaru lub usługi (sklepu, punktu usługowego, itp.), tzw. akceptanta. Na proces realizacji takich transakcji składa się w istocie zbiór określonych świadczeń złożonych realizowanych przez podmioty zaangażowane w ten proces. Czynności te - rozpatrywane kompleksowo - doprowadzają ostatecznie do realizacji operacji przekazania określonej ilości środków pieniężnych pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi (jak w przypadku płatności za nabyte towary lub usługi), jak również umożliwiają wypłatę tych środków z bankomatu.

W tym kontekście stwierdzić należy, że wszystkie czynności, które łącznie składają się na usługę złożoną i wypełniającą wskazane wyżej przez TSUE przesłanki, objęte będą zwolnieniem od podatku. Będzie to dotyczyć kompleksowych czynności, za które pobierane są różne opłaty na poszczególnych etapach realizacji transakcji płatniczej, wykonywanych przez (1) organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych oraz (2) agentów rozliczeniowych wykonywanych na rzecz akceptantów, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji płatniczych dokonywanych przy pomocy kart płatniczych, w ramach których znajdą się co najmniej takie grupy czynności jak:

- autoryzacja transakcji polegająca na weryfikacji transakcji i karty płatniczej, jej aktualności oraz zgodności danych użytkownika karty, dostępności środków pieniężnych na koncie użytkownika rachunku, które to czynności skutkują zablokowaniem określonej ilości tych środków pieniężnych na rachunku bankowym,

- przekazywanie środków pieniężnych od użytkownika karty płatniczej, którymi dysponuje u wydawcy karty płatniczej do akceptanta, za pośrednictwem organizacji płatniczej i/lub agenta rozliczeniowego,

- rozliczenie transakcji obejmujące przetwarzanie i przesyłanie oraz udostępnianie danych niezbędnych do ustalenia właściwych kwot wynagrodzenia poszczególnych uczestników transakcji płatniczych, na danych etapach realizacji transakcji płatniczej, adekwatnie do udziału w procesie rozliczenia transakcji płatniczej i zgodnie z zawartymi umowami. Efektem wszystkich tych czynności łącznie (wykonywanych przez agenta rozliczeniowego i organizację płatniczą) jest realizacja transakcji płatniczej w zakresie wypłaty lub transferu środków pieniężnych (która bez tych czynności nie byłaby możliwa). Pomiędzy ww. grupami czynności istnieje ścisły związek przyczynowo skutkowy. Przedmiotowe czynności stanowią zatem niewątpliwie elementy łącznej usługi, spełniającej szczególne oraz istotne funkcje płatności, skutkujące zmianą sytuacji finansowej i prawnej stron tej operacji. Usługi te będą zatem objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Natomiast czynności, wykonywane przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, które w świetle wskazówek TSUE będą uznane za czynności o charakterze administracyjnym i technicznym, niestanowiące elementu spełniającego szczególne oraz istotne funkcje transferu pieniężnego i jako takie niedoprowadzające do zmiany sytuacji finansowej i prawnej stron tej operacji, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. Przykładem takich czynności mogą być:

- usługi sporządzania wszelkiego rodzaju raportów niezwiązanych ściśle i niewarunkujących realizacji transferów środków pieniężnych (np. przygotowanie informacji w celach marketingowych czy też informacji na potrzeby analizy i opracowania nowych strategii biznesowych),

- usługi szkoleniowe udostępniane przez organizacje płatnicze, niezwiązane ściśle z realizowanymi transferami środków pieniężnych (np. w zakresie promowania marki, oferowania i sprzedaży produktów bankowych w zakresie kart płatniczych, itp.)".

W wyroku WSA w Warszawie z 13 listopada 2018 r. sygn. III SA/Wa 3046/17 dotyczącym zwolnienia usługi polegającej na wsparciu obsługi autoryzacji transakcji finansowych (BLIK), oceniając możliwość zastosowania zwolnienia WSA wskazał, że "Sąd, przenosząc powyższe rozumienie i wykładnię przepisu art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. na grunt niniejszej sprawy stwierdza, że uzasadnienie zaskarżonej interpretacji jest wyrazem anachronicznego podejścia do rynku usług finansowych i sposobu realizowania aktualnie transakcji płatniczych czy przelewu oraz wadliwej wykładni przez organ interpretacyjny art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u.

Zgodzić się należy z organem, że od 1 lipca 2017 r. możliwość stosowania zwolnienia w odniesieniu do usług finansowych, objętych przed tą datą zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 13 u.p.t.u. (a taka sytuacja miała miejsce w przypadku Skarżącej), należy rozważyć na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u., interpretowanego z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE dotyczącego usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych).

Próżno jednak szukać w orzecznictwie TSUE rozstrzygnięć, które oddawałyby charakter usług świadczonych przez PSP na rzecz Skarżącej, ze względu na fakt, że rozwiązanie, które wdrożyły te podmioty jest innowacyjne, a jak wynika z analizy orzecznictwa TSUE, Trybunał nie poddawał ocenie porównywalnego schematu, standardu płatności jak ten, który został opisany we wniosku o interpretację. Niemniej nie ma innego wzorca oraz interpretacji kwalifikacji konkretnych usług jako transakcji dotyczących płatności czy przelewów zwolnionych od podatku na podstawie art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 112, wobec czego posiłkować należy się tymi, które zostały wypracowane w orzecznictwie TSUE na bazie tego przepisu.

Zważyć zatem należy, że dla przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. zwolnienia usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych nie jest konieczne, aby usługa świadczona przez dany podmiot bezpośrednio powodowała przeniesienie środków pieniężnych oraz zmianę prawną i finansową uczestników transakcji płatniczej. Prawidłowa wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u., dokonana w świetle orzecznictwa TSUE, pozwala na zwolnienie usług, które nie są w istocie przelewami lub płatnościami, ale stanowią istotny element (etap) realizacji transakcji płatniczej.

Prawidłowa interpretacja art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. w kontekście art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 112, nakazuje więc przyjąć (uwzględniając orzeczenia TSUE), że pojęcie usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych obejmuje również transakcje tworzące odrębną całość, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności, i które w konsekwencji skutkują przeniesieniem środków pieniężnych i powodują zmiany prawne i finansowe. Pojęcie usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych nie obejmuje natomiast usług o charakterze technicznym, w których odpowiedzialność usługodawcy ograniczona jest do kwestii technicznych i nie obejmuje istotnych elementów transakcji płatniczej.

Wobec tego opisane we wniosku usługi świadczone przez P. na rzecz Skarżącej, polegające na wsparciu obsługi autoryzacji transakcji finansowych, nie muszą bezpośrednio powodować przeniesienia środków pieniężnych oraz zmiany prawnej i finansowej stron transakcji płatniczej (np. sprzedawcy i kupującego towar), gdyż zwolnieniem podatkowym objęte są także usługi, które nie prowadzą wprost do przesunięcia środków, a których jedynie skutkiem jest w dalszej perspektywie dokonanie przelewu lub płatności.

Z wniosku Skarżącej o wydanie interpretacji wynika, że bez usług świadczonych przez P. nie będzie możliwa realizacja płatności z wykorzystaniem (...). To właśnie realizacja przez P. usługi wsparcia autoryzacji, skutkować ma realizacją płatności pomiędzy uczestnikami (...) i usług tych nie można wykorzystać w żadnym innym celu. Usługa świadczona przez P. nie jest więc sama w sobie przelewem lub płatnością, ale stanowi transakcję tworzącą odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, której skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności.

W ocenie Sądu, wbrew wywodom zawartym w zaskarżonej interpretacji, usłudze świadczonej przez P. na rzecz Skarżącej nie można przypisać waloru jedynie technicznego, gdyż usługa ta jest zasadniczą dla możliwości zrealizowania płatności za pomocą (...) i warunkuje dokonanie transferów pieniężnych. Jak wynika bowiem z opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) czynności P. składające się na usługę wspierającą autoryzację obejmują: wygenerowanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego dla transakcji finansowej (tj. (...)) w stosowanym przez danego klienta banku kanale; przekazanie do banku kodu autoryzacyjnego, który to kod bank przekazuje następnie swojemu klientowi dokonującemu transakcji finansowej; weryfikacja autoryzacyjna polegająca na identyfikacji kodu oraz połączeniu go z klientem dokonującym transakcji i urządzeniem akceptującym w danym kanale; przekazanie komunikatu autoryzacyjnego (zapytania autoryzacyjnego) do banku lub odrzucenie transakcji w przypadku niezgodności.

Wskazane czynności nie są czynnościami jedynie technicznymi, gdyż mają bezpośredni wpływ na fizyczne przekazanie środków pieniężnych. To P. jest podmiotem, który wydaje kod autoryzacji. Nie można więc powiedzieć, że wydanie kodu autoryzacji jest poza kontrolą P. (zob. wyrok TSUE w sprawie C-607/14 Bookit, pkt 49). Co też istotne P. dokonuje również weryfikacji autoryzacyjnej polegającej na identyfikacji kodu oraz połączeniu go z klientem dokonującym transakcji i urządzeniem akceptującym w danym kanale oraz przekazuje komunikat autoryzacyjny (zapytanie autoryzacyjne) do banku lub odrzuca transakcję w przypadku niezgodności. Usługa świadczona przez P. stanowi zatem element usługi finansowej (przelewu, płatności), ma odrębny charakter, a przy tym obejmuje specyficzne i istotne elementy transakcji finansowej. Transakcja finansowa (przelew, płatność) bez tych czynności nie byłaby możliwa. Usługa świadczona przez P. stanowi integralny element transakcji finansowej (przelewu, płatności) i w związku z tą transakcją jest wykonywana, celem bowiem B. jest prawidłowe rozliczenie transakcji przy użyciu (...). Celem czynności dokonywanych przez B. oraz czynności dokonywanych przez P. jest transparentne, terminowe, bezbłędne oraz bezpieczne rozliczenie transakcji finansowej (przelewu, płatności) wykonanej z użyciem (...). Pomiędzy tymi czynnościami istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy. Czynności dokonywane przez P. stanowią zatem elementy usługi, spełniającej szczególne oraz istotne funkcje - płatności lub przelewu - skutkujące zmianą sytuacji finansowej i prawnej stron tych operacji. Usługa świadczona przez P. nie obejmuje zatem jedynie czynności czysto fizycznych lub technicznych (np. ograniczających się do udostępnienia systemu przetwarzania danych).

(...) P. świadcząc usługę wspierającą autoryzację uczestniczy w sposób szczególny i istotny w zmianach prawnych i finansowych konkretyzujących przeniesienie własności danych środków pieniężnych, pozwalających zgodnie z orzecznictwem TSUE, uznać ją za transakcję dotyczącą płatności lub przelewów zwolnioną z podatku VAT.

Wskazać też należy, że do zwolnienia usługi w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych nie jest konieczne, aby usługodawca ponosił odpowiedzialność za wzajemne zobowiązania stron transakcji płatniczej (użytkownika i akceptanta/merchanta). Zdaniem Sądu prawidłowa wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. uzależnia zwolnienie od tego aby usługodawca usługi zwolnionej przyjmował odpowiedzialność w odniesieniu do realizacji przekształceń prawnych i finansowych powstałych w wyniku realizacji transakcji płatniczej, a nie wzajemnych zobowiązań stron takiej transakcji płatniczej, tj.: sprzedającego i kupującego korzystających z systemu płatniczego. Prawidłowa interpretacja art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 112, a zatem i art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. nakazuje przyjąć (za wspominanymi wyrokami TSUE C-350/10 i C–607/14), że przedmiotem badania zakresu odpowiedzialności usługodawcy jest to czy ogranicza się ona do aspektów technicznych, czy też obejmuje specyficzne i istotne elementy danej transakcji. Oznacza to, że odpowiedzialność usługodawcy ma dotyczyć prawidłowej realizacji płatności, a nie odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy użytkownikiem (...) a sprzedającym (akceptantem/merchantem). W świetle przywołanego orzecznictwa TSUE odpowiedzialność ta dotyczy prawidłowej realizacji płatności, czyli wykonania usługi, która jest kluczowa do dokonania transferu pieniężnego.

Sąd odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego opisanego we wniosku, stwierdza, że odpowiedzialność P. niewątpliwie obejmuje specyficzne i istotne elementy transakcji płatniczej. P. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, w sytuacji gdy transakcja płatnicza nie dojdzie do skutku lub zostanie wadliwie zrealizowana. Odpowiedzialność P. jest pochodną właściwego wykonania przez P. umowy zawartej ze Skarżącą (oraz innymi usługobiorcami), wobec czego niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków kontraktowych przez P. prowadzi do braku prawidłowej realizacji płatności za pomocą (...). Jak wynika bowiem z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji, transakcja płatnicza nie zostanie w prawidłowy sposób przeprowadzona, jeżeli P. nie wykona w prawidłowy sposób usługi opisanej we wniosku. P. odpowiada tak, jak każdy podmiot, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Reasumując odpowiedzialność P. obejmuje więc specyficzne i istotne elementy transakcji płatniczej, co potwierdza prawo do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) opisanym we wniosku.

(...) Przepis art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. odnosi się do wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, których istotą jest to, że realizują transfer środków pieniężnych. Brzmienie przepisu zakłada neutralność technologiczną w odniesieniu do tego, jak realizowana jest płatność, natomiast kwestia sposobu, drogi realizacji transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych nie ma znaczenia przy ocenie, czy analizowany przepis znajdzie zastosowanie i usługa będzie korzystała ze zwolnienia. Niewątpliwie też ekonomicznym efektem dokonania transakcji zarówno przy pomocy (...) (czego dotyczy wniosek Skarżącej) jak przy pomocy karty płatniczej (czego dotyczy interpretacja ogólna) jest, co do zasady, przekazanie środków pieniężnych między podmiotami, np. z rachunku nabywcy towaru czy usług na rachunek ich sprzedawcy tzw. akceptanta".

Mając na względzie postanowienia Umowy D nie można twierdzić, że A zapewnia wyłącznie usługi techniczne (komunikacyjne, informatyczne). W analizowanym zakresie (usługa EExE) A występować ma jako Instructing Party, nie zaś jako Dostawca Usług Sieciowych TIPS.

Co ważne również, w odróżnieniu od SWIFT (wyrok Nordea)A ma dostęp do treści przekazywanych komunikatów - może badać nawet dostępność środków na rachunku DCA i CMB poprzez odpowiednie odzwierciedlanie stanu środków na Koncie Wewnętrznym.

Istotą usługi A w ramach EExE ma być umożliwienie B wymiany Komunikatów w celu realizacji Procesów SCT Inst w systemie TIPS. Komunikat to pojedyncza informacja dotycząca Procesu SCT Inst przesyłana pomiędzy Jednostką Uczestnika a Euro Express Elixir lub pomiędzy systemem CSM a Euro Express Elixir, opracowana w postaci elektronicznego dokumentu.

Proces SCT Inst to proces wymiany komunikatów płatniczych mający na celu realizację funkcjonalności zdefiniowanej w ramach Schematu SCT Inst. Procesy SCT Inst obejmują:

- Polecenie Przelewu (SCT Inst Transaction)

- Zapytanie o Status Polecenia Przelewu (SCT Inst Transaction Status lnvestigation Procedure)

- Żądanie Odwołania Płatności (Request for Recall of SCT Inst Transaction)

- Zapytanie o Status Żądania Odwołania Płatności (Request for Recall Status Update);

Polecenie Przelewu to Proces SCT Inst oraz funkcjonalność umożliwiająca Uczestnikowi SCT Inst będącemu stroną nadającą przekazanie środków na rzecz Uczestnika SCT Inst będącego stroną odbierającą, w celu realizacji Zlecenia Przelewu SCT Inst.

Ponieważ ideą działania Instructing Party jest wykonywanie pewnych czynności z upoważnienia Uczestnika, w jego imieniu, jest to więc działanie w charakterze pełnomocnika. A jak podmiot świadczący usługę EExE składa oświadczenia w TIPS w imieniu Uczestników i na ich rachunek. Działania A zmierzają zatem do przekazania zleceń, które umożliwią zrealizowanie Transakcji, tj. sekwencji czynności polegających na wymianie Komunikatów pomiędzy stroną składającą Polecenie Przelewu, Euro ExE, systemem CSM oraz stroną odbierającą, mających na celu realizację danego Polecenia Przelewu. A uczestniczy zatem w łańcuchu czynności, jakie skutkują przekazaniem środków pomiędzy stronami transakcji płatniczej. Usługa A spełnia zatem funkcje istotne przelewu lub płatności.

Mając na względzie warunki zastosowania zwolnienia należy podkreślić, że odpowiedzialność i rola A w transakcji TIPS nie ogranicza się wyłącznie do zapewnienia uczestnikom sprawnie działającego narzędzia do komunikacji. Jak wynika z Umowy, Regulaminu i Umowy D, czynności A są dokonywane wobec TIPS w imieniu i na rzecz Uczestników, tj. posiadaczy rachunków w TIPS. Komunikaty związane z obciążeniem/uznaniem rachunku Uczestnika, składane przez A skutkują bezpośrednio dla posiadaczy tych rachunków. Już ten element - zdaniem A - odróżnia usługi A od działań Bookit. A w istocie zleca TIPS przekazanie środków lub przyjmuje - ze skutkiem dla Uczestnika - komunikat zobowiązujący Uczestnika do określonego działania. Wynika to bezpośrednio z umowy z D. Z tego powodu nie można działań A ograniczyć do funkcji technicznych, bowiem Komunikaty przekazane/otrzymane przez A w imieniu Uczestnika, skutkują bezpośrednio dla jego sytuacji prawnej i ekonomicznej. Jak wynika z art. 12 Umowy D działania podjęte przez Podmioty Osiągalne oraz Podmioty Przekazujące uważa się za działania Posiadacza Rachunku TIPS DCA, w tym także na potrzeby dyrektywy 98/26/WE. Co ważne również, w Regulaminie EExE polecenia Przelewu oraz Zwroty złożone w Euro Express Elixir przez Jednostkę Uczestnika wywołują skutki jak zlecenia rozrachunku w rozumieniu art. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. Zgodnie z tym przepisem zlecenie rozrachunku to:

1)

zlecenie uczestnika dotyczące przekazania kwoty pieniężnej na rachunek odbiorcy prowadzony przez agenta rozrachunkowego lub inne zlecenie, które powoduje wykonanie lub zwolnienie z zobowiązania pieniężnego, zgodnie z zasadami systemu płatności, lub

2)

zlecenie uczestnika dotyczące przeniesienia papierów wartościowych w drodze dokonania odpowiednich zapisów w prowadzonej ewidencji papierów wartościowych lub w inny sposób.

Nie chodzi przy tym wyłącznie o przekazanie Komunikatu do TIPS, bowiem zgodnie z regułami TIPS oraz Umową D, EExE (A) działa w tym przypadku jako osoba trzecia za Uczestnika. Co kluczowe w sprawie, odpowiedzialność A nie ogranicza się do sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego. Zgodnie z Regulaminem, A nie ponosi odpowiedzialności za realizację Polecenia Przelewu lub Zwrotu, na poczet których Uczestnik nie zabezpieczył środków pieniężnych od Nadawcy Płatności. Jeśli Uczestnik zabezpieczył środki, A odpowiada za zrealizowanie Polecania Przelewu, tj. za skuteczne przekazanie odpowiednich Komunikatów do TIPS ze skutkiem w postaci przeniesienia środków w TIPS.

Jak wynika z Regulaminu,A może monitorować dopuszczalność Komunikatu w kontekście dostępnych środków (jeśli taka będzie decyzja B). A na Koncie Wewnętrznym odzwierciedla stan środków Uczestnika w TIPS. W przypadku niezapewnienia przez Jednostkę Uczestnika składającą Polecenie Przelewu lub Zwrot odpowiedniego Salda Dostępnego na swoim Koncie Wewnętrznym lub powiązanym z nim Rachunku DCA/CMB umożliwiającego realizację tego Polecenia Przelewu lub Zwrotu, Euro Express Elixir lub CSM odrzuci taki Komunikat ze wskazaniem przyczyny takiego odrzucenia.

Z powyższych powodów nie można uznać usług A w zakresie EExE za usługi wyłącznie techniczne lub administracyjne, niemające specyficznych i zasadniczych funkcji przelewów lub płatności. Przesądzające w tym zakresie znaczenie ma zakres odpowiedzialności A wobec Uczestnika, a także okoliczność, że A działa w tym przypadku ze skutkiem bezpośrednio dla posiadacza rachunku TIPS (Rachunek DCA).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem" podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również (...):

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach, rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży, rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 8 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy. Każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi zatem co do zasady usługę w rozumieniu ustawy, niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

- w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, nabywca jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

- świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie (z wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy czym przepisy ustawy nie określają postaci wynagrodzenia.

W dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyrok z 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise), przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie jakkolwiek musi być wyrażone w pieniądzu, to jednak nie musi być w tej formie dokonane. Należy podkreślić, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje to, czy kwota uzyskanego wynagrodzenia (cena) została skalkulowana tak, że stanowi tylko koszt wytworzenia towaru lub wykonania usługi, czy została powiększona także o zysk sprzedającego.

Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę, należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej). Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę, wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wobec powyższej analizy świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy jest wykonane odpłatnie, oraz gdy pomiędzy świadczącym usługę i jej beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, w przypadku niektórych czynności przewidziana została możliwość stosowania zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczenia usług zostały określone w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Należy również zwrócić uwagę na odpowiednie uregulowania zawarte w prawie wspólnotowym.

Zgodnie z przepisem art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 2016/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE. L. nr 347/1 z późn. zm.),

Państwa członkowskie zwalniają transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności.

Z opisu sytuacji wynika, że są Państwo zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zamierzają Państwo świadczyć usługi dostępu do usługi Euro Express Elixir, szczegółowo przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego. Państwa wątpliwości dotyczą tego, czy ww. usługa EExE, świadczona przez Państwa, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dokonując analizy pojęć użytych do opisania zwolnień, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 2006/112/WE należy podkreślić, że winny one być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady. Zwolnienia stanowią pojęcia autonomiczne prawa wspólnotowego, które mają na celu uniknięcie rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu systemu podatku VAT i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT.

Istotnym orzeczeniem, które może mieć zastosowanie w rozważanym zdarzeniu przyszłym jest wyrok TSUE w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), w którym TSUE wskazał cechy charakterystyczne usługi finansowej w kontekście ustalenia warunków stosowania zwolnienia dla konkretnych podtypów usług finansowych wymienionych w art. 13 (B) (D) pkt 3 i 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 135 ust. 1 lit. d i lit. f Dyrektywy 2006/112/WE). Sprawa dotyczyła usług świadczonych przez SDC (stowarzyszenie) przede wszystkim na rzecz banków oraz innych jednostek podłączonych do jego systemu informatycznego. SDC świadczyło usługi przetwarzania danych związanych z transakcjami prowadzonymi przez jego klientów, a także pewnych usług związanych ze sprawami administracyjnymi swoich członków.

W takim stanie faktycznym TSUE zaznaczył, iż dla zastosowania zwolnienia istotne jest, aby usługa pomocnicza, z ogólnego punktu widzenia, stanowiła osobną całość, w rezultacie obejmując funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej. Usługa dotycząca transferów (przekazów pieniężnych) musi skutkować rzeczywistym przekazaniem funduszy albo pociągać za sobą zmiany o charakterze prawnym lub finansowym. Nie może to być zatem sama czynność techniczna, taka jak udostępnienie bankowi systemu rozliczeniowego, która pozwoli doprowadzić do przeniesienia środków pomiędzy rachunkami i do zaksięgowania transakcji. Dla uznania danej usługi za zwolnioną z VAT decydująca może być kwestia czy odpowiedzialność usługodawcy jest ograniczona do aspektów technicznych czy obejmuje charakterystyczne i istotne aspekty transakcji.

Z przedstawionych przez Państwa okoliczności wynika, że świadczą Państwo dla instytucji finansowych usługi rozliczeniowe. Przedmiotem Państwa działalności jest świadczenie dla banków usług między innymi polegających na wymianie zleceń płatniczych między bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz rejestracji wzajemnych wierzytelności wynikających ze zleceń. Bazując na posiadanej infrastrukturze, doświadczeniu i wiedzy związanej ze świadczeniem dla instytucji finansowych usług rozliczeniowych, zamierzają Państwo świadczyć na rzecz B usługę dostępu do EExE. Podstawą świadczenia usługi ma być umowa uczestnictwa w Euro Express Elixir wraz ze Specyfikacją Funkcjonalną Euro Express Elixir oraz Regulamin EExE.

Państwo będą pełnić rolę "Instrusting Party", pośrednicząc w wymianie Komunikatów pomiędzy Uczestnikami Euro ExE a Uczestnikami schematu SCT Inst.

Podmiot Przekazujący jest zgłaszany bezpośrednio przez Uczestnika, nie może on zgłosić się w tej roli samodzielnie - co wskazuje na rolę tej strony w TIPS jako pochodną decyzji/wyboru uczestnika. Zgodnie z Umową D "Działania podjęte przez Podmioty Osiągalne oraz Podmioty Przekazujące uważa się za działania Posiadacza Rachunku TIPS DCA, w tym także na potrzeby dyrektywy 98/26/WE".

Z projektu Regulaminu EExE oraz Specyfikacji Funkcjonalnej, w ślad za dokumentacją TIPS, wynika, że Instructing Party działa "w imieniu" czy "z upoważnienia". Zgodnie z Umową z NBP działania Podmiotu Przekazującego uważa się za działania uczestnika i odnoszą one bezpośredni skutek dla tego uczestnika.

Jak wynika z Umowy D działania podjęte przez Podmioty Osiągalne oraz Podmioty Przekazujące uważa się za działania Posiadacza Rachunku TIPS DCA, w tym także na potrzeby dyrektywy 98/26/WE. Co ważne również, w Regulaminie EExE polecenia Przelewu oraz Zwroty złożone w Euro Express Elixir przez Jednostkę Uczestnika wywołują skutki jak zlecenia rozrachunku w rozumieniu art. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Zgodnie z Umową, Państwa odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkodę wynikłą z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na Państwu względem Uczestnika zobowiązań. Za działania i zaniechania osób u siebie zatrudnionych oraz podwykonawców odpowiadają Państwo jak za działania lub zaniechania własne. Państwa odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona wyłącznie do rzeczywistych, udokumentowanych strat, jakie poniósł Uczestnik, i nie obejmuje korzyści, które mógłby on osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała. Ponadto, nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za realizację Polecenia Przelewu lub Zwrotu, na poczet których Uczestnik nie zabezpieczył środków pieniężnych od Nadawcy Płatności.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Państwa stanowisko jest prawidłowe. Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Z treści tych przepisów wynika, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli, a także usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Ponadto, w przywołanym wyżej wyroku TSUE w sprawie C-2/95, który dotyczył usług związanych z przelewami, TSUE uznał, że usługa pomocnicza dla usług finansowych może korzystać ze zwolnienia z VAT tylko jeśli sama w znacznym stopniu "staje się" usługą finansową. Dla uznania usług związanych z przelewami za zwolnione, Trybunał w istocie wymaga, aby te usługi wywoływały taki efekt jak przelew, tzn. prowadziły do przeniesienia środków i zmieniały sytuację prawną i finansową zainteresowanego podmiotu.

W świetle przytoczonego wyroku oraz odnosząc powołane przepisy do przedstawionych przez Państwa okoliczności, stwierdzić należy, że świadczona usługa EExE spełnia przesłanki wskazane w powyższych przepisach. Dotyczy ona dokonywanych przez banki i inne instytucje finansowe rozliczeń finansowych. Powyższe wpływa na to, że wykonywane przez Państwa czynności podlegać będą zwolnieniu od podatku jako usługi związane z usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 cyt. ustawy, tj. z usługami dotyczącymi transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych.

Wykonywane przez Państwa czynności pociągają za sobą bezpośrednie skutki o charakterze finansowym dla klientów, korzystających z oferowanej przez Państwa usługi EExE. Państwo zapewniają wymianę Komunikatów. Komunikaty związane z obciążeniem/uznaniem rachunku Uczestnika, składane przez Państwa skutkują bezpośrednio dla posiadaczy tych rachunków. A więc wykonując opisane zadania dokonują Państwo czynności, które stanowią element niezbędny do wykonywania transakcji w zakresie transakcji płatniczych oraz przekazów i transferów pieniężnych. Świadczona przez Państwa usługa jest częścią usługi finansowej wykonywanej przez instytucje finansowe w zakresie faktycznego dokonywania transakcji płatniczych.

W konsekwencji do świadczonej usługi EExE mają Państwo prawo zastosować zwolnienie od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl