0114-KDIP4-3.4012.163.2022.1.DS - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.163.2022.1.DS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 marca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Gmina (...) (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina (...) 4 sierpnia 2021 r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr (...) i aneks nr 1 do umowy z 16 września 2021 r. z Województwem (...) z siedzibą w (...) ul. (...) na realizację operacji/projektu pn. "...", w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014–2020, w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresach: wzmocnienie kapitału społecznego, przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W wyniku realizacji operacji zostało utworzone " (...)" i wykonane działania m.in: szkolenie z obsługi drona, zakupiono wyposażenie do centrum m.in. drona, sprzęt specjalistyczny (komputer–stacja graficzna,..., klawiatura multimedialna i mysz optyczna, głośniki multimedialne),oprogramowanie specjalistyczne (m.in....) do multimediów i grafiki, papier fotograficzny i stojaki wystawiennicze do organizacji wystaw plenerowych. Sprzęt służy do prowadzenia nieodpłatnie szkolenia, warsztatów dla dzieci, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy. Z tytułu nabycia towarów - wyposażenie/sprzęt do Centrum w. Gmina/Wnioskodawca otrzymał od Wykonawców faktury VAT z wykazanym podatkiem naliczonym.

Głównym celem projektu jest współpraca i wsparcie nieodpłatnie działalności organizacji pozarządowych, wzmacniających kapitał społeczny. Na terenie Gminy (...) zarejestrowanych jest 31 stowarzyszeń, z tego około 20 stowarzyszeń realizuje zadania własne gminy, więc zasadnym jest utworzenie Centrum... dla organizacji pozarządowych. W ramach projektu podjęto działania edukacyjne, organizację konkursu, warsztatów i wydarzeń dla dzieci i młodzieży, dające nowe umiejętności, doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania społecznych projektów nakierowanych na kultywowanie wartości środowiska przyrodniczego, działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców, z zastosowaniem nowych technologii sprzętu i multimediów.

Mając powyższe na uwadze projekt jest i będzie realizowany przez Gminę, w związku z jej działalnością, jako organu publicznego stosownie do zadań własnych gminy wskazanych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) dalej: ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ust. 1 pkt 19 wspomnianej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne, obejmujące sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina nie pobiera i nie będzie pobierała opłat za korzystanie ze sprzętu oraz za prowadzenie działalności edukacyjnej w "...".

Gmina/Wnioskodawca podkreśla, że zakupione wyposażenie i materiały nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przedmiot zakupów i usług nie stanowi źródła przychodów. Materiały i wyposażenie będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania zadań własnych gminy (określonych w ustawie o samorządzie gminnym) tj. nieodpłatnego wykorzystania, udostępniania oraz szkoleń dla potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy (...).

Pytanie

Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur, które otrzymała w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. "...?

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur, które otrzymała w związku z wydatkami poniesionymi w wyniku realizacji operacji/projektu pn. "...".

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatku VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą one uznane za podatników VAT, natomiast w pozostałym zakresie np. w przypadku wykonywania zadań własnych nałożonych na nie odrębnymi przepisami nie będą występować jako podatnicy VAT.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy dotyczące współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 7 ust. 1 pkt 19).

Przedmiotem operacji/projektu jest utworzenie i prowadzenie " (...), służącego współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powstałe w wyniku realizacji operacji/projektu wyposażenie nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym i będzie wykorzystywane do celów działalności publicznoprawnej.

Ponadto, stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zatem, aby dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego konieczne jest spełnienie określonych warunków:

- odliczenie jest dokonane przez podatnika VAT,

- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystane do czynności podatkowych.

Mając na uwadze opis zdarzenia stanu faktycznego i przyszłego oraz przywołane powyżej przepisy wynikające z ustawy o VAT oraz ustawy o samorządzie gminnym należy podkreślić, iż celem operacji/ projektu pn. "..." jest realizacja zadań własnych Gminy wynikających z odrębnych przepisów. Nie zamierza ona osiągnąć z tytułu posiadanego/powstałego majątku/mienia żadnych przychodów i nie działa w tym zakresie jako przedsiębiorca. Oznacza to, że przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy nie zostaną spełnione i Gmina nie będzie mieć prawa do odliczenia VAT naliczonego, w zakresie wydatków poniesionych na realizację operacji pn. " (...).

W ocenie Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż planowana operacja stanowi zadania własne gminy. Działania prowadzone w ramach realizacji projektu są prowadzone nieodpłatnie, żadna z tych form nie będzie stanowiła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. W wyniku realizacji operacji założono osiągnięcie następującego celu: Utworzenie " (...)". Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wynika również z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, gdyż stanowi formę wsparcia poza finansową. Gmina nie będzie osiągała z tego tytułu żadnych dochodów. Wszelkie realizowane w ramach operacji działania mają na celu: wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego - w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Artykuł 88 ust. 3a pkt 2 stanowi, że:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wskazać należy również, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go, dla tej czynności, za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy

w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE. L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r.s. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W świetle art. 6 ust. 1 tej ustawy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490).

Z przedstawionych przez Państwa informacji wynika, że są Państwo zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

4 sierpnia 2021 r. podpisali Państwo umowę z Województwem (...) o przyznaniu pomocy na realizację operacji/projektu pn... w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 2020, w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresach: wzmocnienie kapitału społecznego, przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W wyniku realizacji operacji zostało utworzone " (...)" i wykonane działania m.in: szkolenie z obsługi drona, zakupiono wyposażenie do centrum m.in. dron, sprzęt specjalistyczny (komputer stacja graficzna, monitor, klawiatura multimedialna i mysz optyczna, głośniki multimedialne),oprogramowanie specjalistyczne (m.in....) do multimediów i grafiki, papier fotograficzny i stojaki wystawiennicze do organizacji wystaw plenerowych. Sprzęt służy do prowadzenia nieodpłatnych szkoleń, warsztatów dla dzieci, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy.

Z tytułu nabycia towarów (wyposażenie/sprzęt) do Centrum. Gmina otrzymała od Wykonawców faktury VAT z wykazanym podatkiem naliczonym. Głównym celem projektu jest współpraca i wsparcie nieodpłatnie działalności organizacji pozarządowych, wzmacniających kapitał społeczny. Projekt jest i będzie realizowany przez Gminę, w związku z jej działalnością, jako organu publicznego stosownie do zadań własnych gminy. Gmina nie pobiera i nie będzie pobierała opłat za korzystanie ze sprzętu oraz za prowadzenie działalności edukacyjnej w "...". Zakupione wyposażenie i materiały nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Materiały i wyposażenie będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania zadań własnych gminy (określonych w ustawie o samorządzie gminnym) tj. nieodpłatnego wykorzystania, udostępniania oraz szkoleń dla potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy (...).

Państwa wątpliwości w niniejszej sprawie dotyczą kwestii, czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur, które otrzymała w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. "...".

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W opisanej sytuacji, nie został spełniony warunek związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponieważ - jak Państwo wskazali - Gmina nie pobiera i nie będzie pobierała opłat za korzystanie ze sprzętu oraz za prowadzenie działalności edukacyjnej w "...". Zakupione w ramach projektu wyposażenie i materiały nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Materiały i wyposażenie będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania zadań własnych gminy tj. nieodpłatnego wykorzystania, udostępniania oraz szkoleń dla potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy (...).

Tym samym, nie będą Państwo mieli możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanej operacji, gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jakim jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, Gminie (...) nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktur, które otrzymała w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. "...".

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obwiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

- zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl