0114-KDIP4-2.4012.401.2022.2.WH - Zwolnienie z VAT usług edukacyjnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.401.2022.2.WH Zwolnienie z VAT usług edukacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług. Uzupełnili go Państwo pismem z 21 października 2022 r. (wpływ 27 października 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. Spółka Akcyjna (dalej jako "Wnioskodawca" albo "Spółka") jest polską spółką, specjalizującą się w usługach edukacyjnych (szkoleniowych). Spółka jest podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki są pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). Spółka prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju, posiada ośrodki szkoleniowe. Oprócz siedziby Spółki, szkolenia realizowane są również w ośrodkach szkoleniowych Spółki w (...).

Na mocy art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z dnia 16 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) Spółka prowadzi Placówkę Kształcenia Ustawicznego (dalej, jako "Placówka"), która zaliczana jest do systemu oświaty zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy i została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez (...). Placówka wpisana pod numerem (...).

W zaświadczaniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wskazany został następujący przedmiot działalności Placówki: "Organiozowanie i prowadzenie kursów informatycznych, warsztatów, konsultacji, laboratoriów i seminariów w zakresie informatyki, obsługi, użytkowania i instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz propagowania wiedzy informatycznej; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów w zakresie rozowju kompetencji społecznych i osobistych, w tym technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta (tzw. szkolenia miękkie); organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji i seminariów dotyczących rozwoju kompetencji w biznesie, w szczególności w zakresie prawa, kadr finansów, zarządzania projektami, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołem."

Spółka, jako organ założycielski sprawuje pełną kontrolę i nadzór nad działalnością Placówki. Nie jest ona odrębną samodzielną instytucją, tylko podlega bezpośrednio Spółce. Miejscem świadczenia usług kształcenia przez Placówkę jest miejsce prowadzenia działalności. Faktury dokumentujące sprzedaż powyższych usług w siedzibie Placówki wystawiane są bez podatku od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016.710 j.t.), co znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP1/443-562/11-4/MS).

Chcąc rozszerzyć swoją aktualną ofertę, jak również sprostać oczekiwaniom swoich klientów, Spółka działając, jako Placówka zamierza realizować kursy również w miejscach wskazanych przez swoich klientów (zamawiających), a także w innych ośrodkach szkoleniowych Spółki.

Ponadto, realizowane kursy będą miały na celu umożliwienie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a ich forma będzie zgodna z formą usług świadczonych przez Placówkę, wymienionych w zaświadczeniu o wpisie Placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Każdy z tych kursów zakończony jest egzaminem przeprowadzanym przez szkolącego (trenera), po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, wydawane przez Dyrektora Placówki.

Pytanie

Czy kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, jednakże realizowane zgodnie z formą usług wymienionych w ww. zaświadczeniu będą zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, usługi edukacyjne które są kursami umożliwiającymi uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez Placówkę działającą na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, realizowane zgodnie z formą usług wymienioną w ww. zaświadczeniach, będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej, jako "ustawa o VAT").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT: "Zwalnia się od podatku: (...) 26) usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane".

Powyższa regulacja pozostaje w związku z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE 2006, L 347, s. 1) stanowiącym, że państwa członkowskie zwalniają od podatku od wartości dodanej następujące transakcje: kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z 21 września 2012 r. I SA/Kr 879/12).

Znaczenia wymaga również fakt, iż z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że "zwolnienia (...) stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 25). Ponadto, jak również wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości UE w swym orzecznictwie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.

Z interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wynika, że aby dana usługa mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki - przedmiotowa - muszą to być usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz podmiotowa - usługi te muszą być świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Z kolei zgodnie z art. 168 ust. 1 ww. ustawy: "Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek". Wykonując działalność edukacyjną podmioty prowadzące niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego zobowiązane są przestrzegać określonych przepisami ustawy o systemie oświaty rygorów (m.in. w zakresie warunków lokalowych, czy wymaganej dokumentacji).

Właściwe jednostki samorządu terytorialnego wydają zaświadczenia o wpisie do ewidencji, które zawiera:

1.

nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;

2.

datę i numer wpisu do ewidencji;

3.

nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;

4.

osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;

5.

adres szkoły lub placówki;

6.

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

Wnioskodawca, po spełnieniu wymaganych przepisami prawa wymogów prowadzi Placówkę, która w trybie art. 168 ustawy o systemie oświaty wpisana została do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Tym samym spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty. Ponadto zakres działalności Placówki obejmuje usługi w zakresie kształcenia, wobec czego spełniona zostaje również przesłanka przedmiotowa.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie kształcenia wymienione w zaświadczeniach o wpisach do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego świadczone przez Placówki, będące podmiotami objętymi systemem oświaty są zwolnione od podatku od towarów i usług (Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 czerwca 2011 r. nr ILPP1/443-562/11-4/MS). Jednocześnie wskazać należy, iż dla celów zastosowania powyższego zwolnienia od podatku od towarów i usług dla przedmiotowych usług wykonywanych przez Placówki objęte systemem oświaty, ustawodawca nie przewidział warunku miejsca, w którym świadczenie tych usług powinno się odbywać, czy też środka przekazu za pomocą którego usługi te mają być świadczone. Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) - muszą spełniać warunki określone w tym przepisie. Przy czym ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie formułują warunku związanego z miejscem wykonywania tych usług, czy też medium, za pomocą którego są one świadczone, o ile wymienione zostały w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (stanowisko wskazane w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 czerwca 2012 r. sygn. ILPP2/443-313/12-2/MN).

Powyższe potwierdza również pismo z 5 kwietnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 1462-IPPP2.4512.112.2017.1.MAO, które potwierdza słuszność stanowiska Wnioskodawcy. 

Mając na uwadze wszystko powyższe, zdaniem Wnioskodawcy usługi edukacyjne, które są kursami umożliwiającymi uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez Placówki działające na podstawie art. 168 ustawy o systemie oświaty w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, realizowane zgodnie z formą usług określoną w ww. zaświadczeniach objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy,

przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednakże w tym miejscu należy wskazać, że czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być albo opodatkowana podatkiem albo może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział m.in. zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy:

zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy:

zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy:

zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, to jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. To szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie tego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia.

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, stanowi implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.Urz.UE. L. Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady,

zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym "Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym", co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE Rady podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy 2006/112/WE Rady nie została jednak wskazana definicja "interesu publicznego", nie zostały również określone podmioty, które mogą działać "w interesie publicznym". Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa, jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu "interesu publicznego".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślał, że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Państwa wątpliwości dotyczą tego, czy kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, jednakże realizowane zgodnie z formą usług wymienionych w ww. zaświadczeniu będą zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości wskazać należy, że określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

W świetle art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):

system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe:

system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W myśl art. 4 pkt 30 ustawy - Prawo oświatowe:

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W myśl art. 117 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe:

kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

1)

publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych;

2)

formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4.

W opisie sprawy wskazaliście Państwo, że prowadzicie Placówkę Kształcenia Ustawicznego, która zaliczana jest do systemu oświaty zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy i została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Oprócz siedziby Spółki prowadzicie Państwo szkolenia również w ośrodkach szkoleniowych Spółki w (...). Państwa Spółka, jako organ założycielski sprawuje pełną kontrolę i nadzór nad działalnością Placówki. Chcąc rozszerzyć swoją aktualną ofertę, jak również sprostać oczekiwaniom swoich klientów, Państwa Spółka działając, jako Placówka zamierza realizować kursy również w miejscach wskazanych przez swoich klientów (zamawiających), a także w innych ośrodkach szkoleniowych Państwa Spółki.

Zatem będziecie Państwo spełniać kryterium podmiotowe zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Dalszej analizy wymaga przesłanka przedmiotowa uzasadniająca zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Wskazaliście Państwo, że realizowane kursy będą miały na celu umożliwienie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a ich forma będzie zgodna z formą usług świadczonych przez Placówkę, wymienionych w zaświadczeniu o wpisie Placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że świadczone przez Państwa Spółkę w ramach niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, uznać należy za usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego uczestniczących w nich osób, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Tym samym w świetle powyższych regulacji prawnych oraz przedstawionych okoliczności sprawy, ww. kursy będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Wskazać należy, że dla celów zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla przedmiotowych usług kształcenia wykonywanych przez ośrodki szkoleniowe prowadzone przez Spółkę objęte systemem oświaty, ustawodawca nie przewidział warunku dotyczącego miejsca, w którym świadczenie tych usług powinno się odbywać. Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) - muszą spełniać warunki określone w tym przepisie. Przy czym ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie formułują warunku związanego z miejscem wykonywania tych usług, czy też medium, za pomocą którego są one świadczone, o ile wymienione zostały w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

W konsekwencji, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych realizowane przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego w formie stacjonarnej poza miejscem prowadzonej działalności lub poza siedzibą placówki wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych będą zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl