0114-KDIP4-2.4012.11.2022.2.AA, Zwolnienie z VAT usług kursów kwalifikacyjnych dla ratowników wodnych - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0114-KDIP4-2.4012.11.2022.2.AA - Zwolnienie z VAT usług kursów kwalifikacyjnych dla ratowników wodnych

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.11.2022.2.AA Zwolnienie z VAT usług kursów kwalifikacyjnych dla ratowników wodnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia od podatku od VAT usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...). Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 marca 2022 r. (wpływ 11 marca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółdzielnia (...) z siedzibą w (...) (dalej zwana "Wnioskodawcą") jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca 21 października 2021 r. zawarł ze (...) (dalej zwanym " (...)") umowę nr (...) (zwaną dalej "Umowa"), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie kursu (...) (zwanego dalej "Kursem").

Kurs stanowi element działań objętych projektem pn. (...) (zwanym dalej "Projektem") realizowanym przez (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa (...), Działanie (...), Poddziałanie (...). Jak wskazano we wniosku konkursowym o dofinansowanie, "celem Projektu jest nabycie (w okresie październik 2020 r. - czerwiec 2023 r.) nowych kompetencji i kwalifikacji w obszarze turystyki przez 664 os. (76K/88M) pełnoletnich mieszkańców województwa (...) poprzez dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości cykl kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie).

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1.

organizację zajęć przygotowawczych w wymiarze 40 h dla osób pragnących zdobyć kwalifikację ratownika wodnego,

2.

organizację kursów kwalifikacyjnych koniecznych do uzyskania kwalifikacji ratownik wodny i kompetencji wychowawca wypoczynku odpowiednio 63 h, 36 h,

3.

organizację kursów dodatkowych uprawniających do wykonywania zawodu. 20 h (kurs sternika motorowodnego) i 66 h (Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy),

4.

kurs (...) 75 h.

Zastosowanie modułowej struktury projektu pozwala dostosować ścieżkę nabycia kwalifikacji do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestnika. Poszczególne moduły samodzielnie stanowią kwalifikację w rozumieniu "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego", tj. realizowane są zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawodawstwo w danej branży, posiadają jasno zdefiniowane warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kwalifikacji, jednoznacznie wskazany podmiot odpowiedzialny za nadzór i gwarantujący odpowiednie procedury.

Dzięki koncentracji na zawodach o stosunkowo niskim progu wejścia, oraz działaniach przygotowawczych projekt stanowi ofertę dostosowaną dla osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie ISCED 2)".

UZASADNIENIEm działań objętych Projektem (w tym i Kursu) są "kluczowe potrzeby branży turystycznej, oraz bariery rozwojowe woj. (...)", które wniosek konkursowy o udzielenie dofinansowania z EFS definiuje, jako:

- "brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr, o koniecznych uprawnieniach - w szczególności duże "rozproszenie" koniecznych kwalifikacji, tj. konieczność nabywania przez pracowników uprawnień kwalifikacyjnych w ramach wielu różnorakich (wzajemnie się uzupełniających) kursów i szkoleń,

- brak ratowników wodnych - wszyscy konsultujący wskazywali na niemożliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury kąpieliskowej i basenowej ze względu na brak ratowników, szczególnie w okresach wakacyjnych gdy następuje odpływ kadr w inne rejony polski,

- brak odpowiednio wyszkolonych kadr opiekuńczych - konsultujący wskazywali na niedobór kadr o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, jednocześnie podkreślali że formalne uprawnienia często nie są tożsame z realnymi kompetencjami, wskazując na niski poziom komercyjnych kursów".

Udział w Kursie jest nieodpłatny dla uczestników i skierowany do dużej liczby osób zamieszkałych na terenie województwa (...), które pracują lub zamierzają zatrudnić się w branży turystycznej.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach Projektu, w tym organizacja i przeprowadzenie Kursu, są w całości (w 100%) finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...)2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawarcie Umowy nastąpiło w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności, stanowiącym jeden z elementów wyznaczających przedmiot Umowy, wskazano, że przedmiotem zamówienia jest nabycie kwalifikacji (...), a służący temu "Kurs musi być zrealizowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji".

Z powyższych względów, Kurs obejmuje trzy zasadnicze elementy programowe - planowanie, realizowanie i ewaluację programu pracy wychowawczej, a potwierdzeniem jego odbycia jest certyfikat o określonym czasie ważności, którego wydanie poprzedza proces weryfikacyjny przeprowadzony przez komisję walidacyjną. Szczegółowe wymagania (również co do kwalifikacji kadry Kursu) oraz zasady odbycia Kursu i udokumentowania ww. kwalifikacji zawodowej określa obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 806), wydane na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226).

Wnioskodawca równolegle do Kursu realizuje inny moduł zawodowy, powiązany funkcjonalnie z Kursem, służący nabywaniu i poszerzaniu kwalifikacji zawodowych przez obecnych i przyszłych pracowników turystyki, a mianowicie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wyżej wskazane działania wpisują się w jeden z zasadniczych celów istnienia Wnioskodawcy - jako podmiotu mającego formę prawną spółdzielni socjalnej, którym są działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Odpowiadają one także przedmiotowi działalności Wnioskodawcy wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego, na który składa się m.in. działalność zaklasyfikowana pod kodem PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Wnioskodawca jest spółdzielnią socjalną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 z późn. zm.). Z mocy art. 2 ust. 3 tej ustawy, Wnioskodawca prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Obejmuje ona m.in. działalność oświatową skierowaną na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Jedną z form prowadzenia tej działalności są kursy zawodowe realizowane przez Wnioskodawcę w ramach projektu pn. (...) (zwanego dalej "Projektem"), w tym kurs pn. (...), którego dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (zwany dalej "Kursem").

Pomimo realizacji w ramach Projektu działalności typowej dla placówek oświatowo-wychowawczych wymienionych w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Wnioskodawca nie należy do tej kategorii podmiotów. Działania oświatowe Wnioskodawcy w ramach Projektu, w tym i Kurs, nie podlegają bowiem zewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu, zaś sam Wnioskodawca nie jest wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 168 Prawa oświatowego.

Wnioskodawca nie należy ponadto do żadnej innej kategorii podmiotów tworzących system oświaty, wymienionych w art. 2 Prawa oświatowego.

Z powyższych względów, Wnioskodawca nie stanowi elementu systemu oświaty, natomiast niewątpliwie należy do organizacji pozarządowych wspierających system oświaty, o których mowa w art. 3 Prawa oświatowego.

Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz instytutu badawczego.

Kurs stanowi usługę w zakresie kształcenia o ściśle zawodowym charakterze. W jego ramach występuje element wychowawczy, niemniej jest on zdominowany przez zawodowy charakter Kursu.

Innymi słowy, celem Kursu jest dostarczenie wiedzy użytecznej zawodowo, a przy okazji kształtowanie określonych cech, umiejętności i postaw pozytywnie wpływających na funkcjonowanie uczestników Kursu w życiu zawodowym. Kurs przygotowuje uczestników do prowadzenia pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Kurs jest usługą kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz. U.UE.L z 23 marca 2011 r.). Świadczą o tym następujące okoliczności:

- Kurs stanowi postać nauczania mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Przesądza o tym już sama nazwa Projektu, w ramach którego Kurs ma być zorganizowany i przeprowadzony. Brzmi ona (...), co eksponuje związek działań projektowych (a zatem i Kursu) z problematyką zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych. Ukierunkowanie na tak określoną tematykę i determinowany nią charakter działań projektowych potwierdzają cele Projektu. Dokumenty projektowe wskazują bowiem, że celem wszystkich działań projektowych, w tym Kursu, jest "lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez (...) praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami", co w sposób niepozostawiający wątpliwości eksponuje zawodowy charakter Kursu,

- określony w Projekcie konkretny i jednolity adresat Kursu i pozostałych działań projektowych, którym jest obecny i przyszły pracownik branży turystycznej. Oznacza to, że Kurs ma wymiar wyłącznie zawodowy i służy nauczaniu mającemu na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do podjęcia lub wykonywania pracy w branży turystycznej,

- Kurs ma być zrealizowany zgodnie z przepisami obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 806), a zatem wedle ściśle określonych zasad co do programu nauczania, kadry, czy sposobu certyfikowania, czyniących z Kursu istotne źródło kompetencji zawodowych, identyfikowalnych i weryfikowalnych w procesie poszukiwania pracy oraz wykazujących podwyższenie kwalifikacji w ramach już istniejącego zatrudnienia,

- modułowa budowa działań objętych Projektem, określająca, że Kurs stanowi jeden z modułów, których dobór przez konkretnego adresata Projektu służy uzyskaniu kompleksowych kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy w turystyce.

Usługa świadczona w ramach Projektu w postaci Kursu jest nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z branżą turystyczną, służącym uzyskaniu wiedzy oraz umiejętności zawodowych przez osoby, które przygotowują się do podjęcia pracy w branży turystycznej, oraz uaktualnieniu tej wiedzy przez osoby, które już takie zatrudnienie posiadają.

Tak określone cele Projektu i tym samym Kursu, określa wniosek konkursowy o dofinansowanie, w którym jest wskazane, że "celem Projektu jest nabycie (w okresie październik 2020 r. - czerwiec 2023 r.) nowych kompetencji i kwalifikacji w obszarze turystyki przez 664 os. (76K/88M) pełnoletnich mieszkańców województwa (...) poprzez dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości cykl kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie)".

Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności użytecznych zawodowo, a zatem takich, z których będą oni korzystać w pracy w branży turystycznej.

Wiedza i umiejętności nauczane w ramach Kursu znajdą (w różnym zakresie) zastosowanie w zawodzie/pracy np.: pilota wycieczek, opiekuna kolonijnego (a szerzej wychowawcy wypoczynku), animatora czasu wolnego (zatrudnionego np. w hotelu, ośrodku wypoczynkowym), rezydenta biura podróży.

Wiedza i umiejętności z zakresu pracy wychowawczej z grupą, które są przedmiotem Kursu, znajdują szerokie zastosowanie w pracy w branży turystycznej. Mają one istotne znaczenie dla realizacji obowiązków pracowniczych na przykład przez osoby zatrudnione w zawodach/na stanowiskach wskazanych powyżej. Ponieważ co do zasady są to zawody nie poddane regulacji przepisów prawa, trudno w ich przypadku mówić o istnieniu normatywnych wzorców kwalifikacyjnych. Ich źródłem są natomiast realia i potrzeby rynkowe, zbadane i zdefiniowane przez Wnioskodawcę w ramach prac nad wnioskiem konkursowym o dofinansowanie, uznane następnie za prawidłowo uchwycone przez Instytucję Pośredniczącą i wymagające działań certyfikowanych w ramach Kursu.

Kurs ma być zrealizowany zgodnie z przepisami obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 806), a zatem wedle ściśle określonych zasad co do programu nauczania, kadry, czy sposobu certyfikowania, czyniących z Kursu istotne źródło kompetencji zawodowych, identyfikowalnych i weryfikowalnych w procesie poszukiwania pracy oraz wykazujących podwyższenie kwalifikacji w ramach już istniejącego zatrudnienia.

Spółdzielnia nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

Pytanie

Czy usługa kształcenia zawodowego polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...), do której wyświadczenia Wnioskodawca zobowiązał się w ramach umowy realizowanej w ramach i ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, jest usługą korzystającą ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy usługa kształcenia zawodowego polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...), do której wyświadczenia Wnioskodawca zobowiązał się w ramach umowy realizowanej w ramach i ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, jest usługą korzystającą ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

UZASADNIENIE ww. stanowiska Wnioskodawcy:

Odpłatne świadczenie usług na terenie Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rozstrzyga o tym art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) (zwanej dalej "ustawą o VAT"). O tym zaś co należy rozumieć przez świadczenie usług decyduje art. 8 ustawy o VAT, który wskazuje, że chodzi tu o każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT (...).

Zgodnie jednak z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, świadczenie niektórych kategorii usług zwolnione jest od podatku od towarów i usług. Jedną z nich stanowią wskazane w pkt 29 tego przepisu, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Co istotne, nie chodzi tu jednak o usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (w zakresie kształcenia i wychowania) oraz uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze (w zakresie kształcenia), które to usługi objęte są przedmiotem odrębnego zwolnienia wprowadzonego mocą art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są pojęciem prawa wspólnotowego, zdefiniowanym w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz. U.UE.L z dnia 23 marca 2011 r.). Przepis ten określa, że należy przez nie rozumieć usługi obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, bez względu jednak na czas trwania tego nauczania. Co istotne, usytuowanie ww. przepisu w ramach rozdziału VII sekcji 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011, nakazuje przyjąć, że zwolnieniem od podatku objęte jest kształcenie zawodowe oraz przekwalifikowanie zawodowe podejmowane wyłącznie w interesie publicznym.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlegają jedynie te usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków - są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty-wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub są finansowane w całości ze środków publicznych. Ostatnie z tych wymagań "złagodził" Minister Finansów, który działając na podstawie delegacji zawartej w art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, mocą § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, określił, że zwolnionymi od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, wskazać należy, że:

1. Wnioskodawca nie zalicza się do żadnej z kategorii podmiotów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT; 2. kurs (...) (zwany dalej "Kursem") stanowi postać nauczania mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Przesądza o tym już sama nazwa projektu, w ramach którego Kurs ma być zorganizowany i przeprowadzony. Brzmi ona (...), co eksponuje związek działań projektowych (a zatem i Kursu) z problematyką zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych. Ukierunkowanie na tak określoną tematykę i determinowany nią charakter działań projektowych potwierdzają cele projektu. Dokumenty projektowe wskazują bowiem, że celem wszystkich działań projektowych, w tym Kursu, jest "lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez (...) praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami", co w sposób niepozostawiający wątpliwości eksponuje zawodowy charakter Kursu.

Innym czynnikiem przesądzającym o tym, że Kurs stanowi usługę kształcenia zawodowego jest określony w projekcie konkretny i jednolity adresat Kursu i pozostałych działań projektowych, którym jest obecny i przyszły pracownik branży turystycznej. Oznacza to, że Kurs ma wymiar wyłącznie zawodowy i służy nauczaniu mającemu na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do podjęcia lub wykonywania pracy w branży turystycznej. Ponadto, Kurs ma być zrealizowany zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 806), a zatem wedle ściśle określonych zasad co do programu nauczania, kadry, czy sposobu certyfikowania, czyniących z Kursu istotne źródło kompetencji zawodowych, identyfikowalnych i weryfikowalnych w procesie poszukiwania pracy oraz wykazujących podwyższenie kwalifikacji w ramach już istniejącego zatrudnienia.

Wreszcie o jednoznacznie zawodowym celu Kursu decyduje potraktowanie działań projektowych (w tym i Kursu), jako modułów, których dobór przez konkretnego adresata projektu służyć ma uzyskaniu kompleksowych kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy w turystyce; 3. organizacja i przeprowadzenie Kursu leżą w interesie publicznym.

Przesądza o tym już samo uzasadnienie tych działań, którego podstawą były zidentyfikowane kluczowe potrzeby branży turystycznej, oraz bariery rozwojowe województwa (...). Jak bowiem wskazano we wniosku o dofinansowanie projektu są nimi: "- brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr, o koniecznych uprawnieniach - w szczególności duże "rozproszenie" koniecznych kwalifikacji tj. konieczność nabywania przez pracowników uprawnień kwalifikacyjnych ramach wielu różnorakich (wzajemnie się uzupełniających) kursów i szkoleń. (...) - brak odpowiednio wyszkolonych kadr opiekuńczych - konsultujący wskazywali na niedobór kadr o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, jednocześnie podkreślali, że formalne uprawnienia często nie są tożsame z realnymi kompetencjami, wskazując na niski poziom komercyjnych kursów".

Również cele Kursu i całego projektu, przywołane już w niniejszym wniosku, jednoznacznie dowodzą, że są one realizowane w interesie publicznym. Służą bowiem aktywizacji zawodowej mieszkańców województwa (...) oraz podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników branży turystycznej, a tym samym niższemu bezrobociu i lepszej (bardziej kompetentnej i kompleksowej) ofercie turystycznej, a finalnie likwidacji barier rozwojowych województwa (...); 4. działania projektowe, w tym organizacja i przeprowadzenie Kursu, są w całości (w 100%) finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozstrzyga to o tym, że Kurs jest w całości finansowany ze środków publicznych. Jak bowiem wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a tymi zaś są niewątpliwie te stanowiące ww. źródło finansowania działań projektowych, w tym Kursu.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Kurs, jako forma kształcenia zawodowego inna niż wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, prowadzona w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz finansowana w całości ze środków publicznych, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a)

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b)

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Według regulacji art. 43 ust. 17 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Określenie "ścisły związek" oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej usługi.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983):

Zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Na mocy § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do treści § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W świetle § 3 ust. 9 rozporządzenia:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Powołane wyżej przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy i § 3 rozporządzenia przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych, lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Wskazane wyżej regulacje stanowią implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. str. 1 z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie 2006/112/WE Rady nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Rady stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy 2006/112/WE Rady powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Ponadto należy zaznaczyć, że 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77/1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Definicja zawarta w art. 44 tego rozporządzenia określa, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zapewnione na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 wyrażony został pogląd, iż pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii ustalenia, czy usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...) korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Dokonując oceny, czy świadczona przez Państwa usługa jest objęta zwolnieniem należy w pierwszej kolejności zbadać, czy spełnione są warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 zwalnia od podatku usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26.

Należy zauważyć, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Natomiast ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy mogą korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia.

W opisie sprawy podali Państwo informacje, z których wynika, że nie są Państwo jednostką objętą systemem oświaty ani nie posiadają statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk czy instytutu badawczego.

W konsekwencji nie spełniają Państwo warunków, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 więc świadczona przez Państwa usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...) nie jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Z kolei aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

- formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,

- na świadczone szkolenia uzyskano akredytację w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe,

- szkolenia muszą być finansowane w całości ze środków publicznych.

Natomiast aby skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 przywołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., świadczone usługi muszą stanowić usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą czy zawodem oraz muszą mieć na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo szkolenia muszą być finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Jak wynika z powyższej analizy, dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest - w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Mając na uwadze powyższe, dokonując wykładni ww. przepisów przez pryzmat definicji usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, określonej w art. 44 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. należy mieć na uwadze dosłowne brzmienie tych przepisów.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (dostępnym w Internecie), użyte w art. 44 rozporządzenia słowo "bezpośredni" oznacza "dotyczący kogoś lub czegoś wprost", słowo "branża" oznacza "gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju", natomiast słowo "zawód" oznacza "wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych".

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, o których mowa w ww. przepisach, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

W opisie sprawy podali Państwo informacje, z których wynika, że:

- Kurs jest usługą kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego,

- Kurs stanowi postać nauczania mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych,

- adresatem Kursu jest obecny i przyszły pracownik branży turystycznej,

- opisana usługa jest nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z branżą turystyczną, służącym uzyskaniu wiedzy oraz umiejętności zawodowych przez osoby, które przygotowują się do podjęcia pracy w branży turystycznej, oraz uaktualnieniu tej wiedzy przez osoby, które już takie zatrudnienie posiadają,

- celem Kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności użytecznych zawodowo, a zatem takich, z których będą oni korzystać w pracy w branży turystycznej,

- wiedza i umiejętności nauczane w ramach Kursu znajdą zastosowanie w zawodzie/pracy np.: pilota wycieczek, opiekuna kolonijnego (a szerzej wychowawcy wypoczynku), animatora czasu wolnego (zatrudnionego np. w hotelu, ośrodku wypoczynkowym), rezydenta biura podróży,

- wiedza i umiejętności z zakresu pracy wychowawczej z grupą, które są przedmiotem Kursu, znajdują szerokie zastosowanie w pracy w branży turystycznej,

Z powyższego wynika, że świadczona przez Państwa usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...) spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

W konsekwencji zostanie spełniony pierwszy z warunków uprawniający do zwolnienia od podatku VAT opisanej usługi, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Jak wyżej wskazano przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe, wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości lub w części ze środków publicznych.

Przy czym odesłanie w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy do "odrębnych przepisów" odnosić się może wyłącznie do przepisów, które określają formy i zasady usług szkoleniowych w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Odrębne przepisy określające formy i zasady to przepisy, z których wynika np. program szkolenia, ilość godzin szkolenia, tematyka, krąg osób objętych szkoleniem, warunki, jakie musi spełnić organizator kształcenia.

Natomiast zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, względem usługi, która stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, ma zastosowanie pod warunkiem, że usługa ta jest świadczona przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Należy zwrócić uwagę, że przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług oraz w § 3 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. wymóg finansowania usług w określonej wysokości ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.):

Środkami publicznymi są:

1)

dochody publiczne;

2)

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2a) środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327);

3)

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4)

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: (...);

5)

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z art. 4 ust. 1 ww. ustawy wynika, że:

Przepisy ustawy stosuje się do:

1)

jednostek sektora finansów publicznych;

2)

innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

Powyższe przepisy zaliczają zatem do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z różnych źródeł. Środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Dla oceny czy prowadzony przez Państwa kurs, jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, konieczne jest jeszcze uznanie, że są to usługi prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

W świetle powyższych uregulowań, odrębne przepisy określające formy i zasady to takie ustawy lub rozporządzenia, z których wynika np. program szkolenia, ilość godzin szkolenia, tematyka, krąg osób objętych szkoleniem, warunki, jakie musi spełnić organizator kształcenia.

Podali Państwo informacje, z których wynika, że:

- opisany Kurs dotyczy zawodów co do zasady nie poddanych regulacji przepisów prawa,

- Kurs ma być zrealizowany zgodnie z przepisami obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2020 r. poz. 806), a zatem wedle ściśle określonych zasad co do programu nauczania, kadry, czy sposobu certyfikowania, czyniących z Kursu istotne źródło kompetencji zawodowych, identyfikowalnych i weryfikowalnych w procesie poszukiwania pracy oraz wykazujących podwyższenie kwalifikacji w ramach już istniejącego zatrudnienia.

Należy zauważyć, że powołane w uzupełnieniu do wniosku obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej nie określa form, ani zasad kształcenia dla wskazanych przez Państwa grup zawodowych uczestniczących w opisanym kursie. Samo określenie programu nauczania, kadry, czy sposobu certyfikowania nie pozwala uznać za spełnioną przesłanki, określonej w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, tzn. aby usługi kształcenia zawodowego prowadzone były w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ponadto wskazali Państwo, że opisany Kurs dotyczy zawodów co do zasady nie poddanych regulacji przepisów prawa (np. pilota wycieczek, opiekuna kolonijnego, animatora czasu wolnego, rezydenta biura podróży).

Zatem nie został spełniony drugi warunek uprawniający do zwolnienia świadczonej usługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, tj. opisana usługa nie jest prowadzona w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

W związku z tym należy stwierdzić, że usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...) nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Zatem należy przeanalizować możliwość zastosowania dla świadczonej przez Państwa usługi zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu, usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego musi być świadczona przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

W opisie sprawy podali Państwo informację, że nie posiadają Państwo akredytacji w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

Zatem nie został spełniony drugi warunek niezbędny dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy.

W związku z tym należy stwierdzić, że usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...) nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy.

W związku z powyższym należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

W opisie sprawy podali Państwo informację, że organizacja i przeprowadzenie Kursu, są w całości (w 100%) finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konsekwencji świadczona przez Państwa usługa spełnia obie przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. Zatem świadczona przez Państwa usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu (...) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że Państwa stanowisko zostało uznane za prawidłowe, jednak w opisanym przypadku zastosowanie zwolnienia dla świadczonej usługi wynika wyłącznie z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. Natomiast jak wskazano w rozstrzygnięciu, usługa nie jest prowadzona w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, w związku z czym przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy nie znajduje zastosowania.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl