0114-KDIP4-1.4012.437.2021.1.RMA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.437.2021.1.RMA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 lipca 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 lipca 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania za zaliczkę otrzymanego świadczenia w ramach transakcji barterowej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i podlega regulacjom m.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 920). W ramach struktury Gminy działają jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powołane przez Gminę do realizacji jej zadań własnych, tj. jednostki budżetowe oraz urząd obsługujący tę jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostki te wykonują zarówno działalność, która podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), jak i działalność niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Niemniej jednak Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, a z dniem 1 stycznia 2017 r. podjęła centralizację rozliczeń dla celów podatku VAT ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, o których wyżej mowa.

Jedną z jednostek organizacyjnych Gminy jest Zarząd Infrastruktury Sportowej (dalej: ZIS) skupiający szeroki zakres kompetencji w dziedzinie sportu i kultury fizycznej wynikający ze statutowych obowiązków Gminy. ZIS zajmuje się budową i modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miasta oraz utrzymaniem na jak najwyższym poziomie istniejącej bazy, popularyzacją sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród krakowian, odpowiada za organizację i współorganizację wydarzeń sportowych.

W dniu 9 marca 2021 r. Gmina (a dokładnie ww. jednostka organizacyjna Gminy, tj. ZIS) zawarła umowę barterową ze (...) S.A. w związku z realizacją akcji promocyjnej pn. " (...)" w ramach kampanii promocyjnej pod nazwą " (...)", która to akcja miała zostać zrealizowana na terenie Miasta w dniach 15 marca 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy:

* Gmina (ZIS) zobowiązała się do realizacji na rzecz (...) S.A. pakietu świadczeń promocyjno-reklamowych (nadanie tytułu Partnera akcji, umożliwianie korzystania z nazwy akcji, umieszczenie w dniach 15 marca 2021 r. - 30 czerwca 2021 r. banera reklamowego z linkowaniem do strony internetowej kontrahenta, lokowanie marki w filmie instruktażowym, w zapowiedziach treningów i w relacji z treningów organizowanych w ramach akcji, umożliwienie ekspozycji nośników reklamowych w miejscu realizacji akcji), natomiast (...) S.A. zobowiązał się do dostarczenia dla ZIS do dnia 8 kwietnia 2021 r. 1400 zestawów kijów do nordic walking;

* wartość świadczeń każdej ze stron przedmiotowej umowy określono na kwotę 10.000 zł brutto, a w kwocie tej zawarte zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, wyładunku a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego oraz koszty ewentualnego importu;

* wzajemne rozliczenie stron umowy odbędzie się na podstawie faktur wystawionych po protokolarnym odbiorze świadczeń wykonanych przez każdą ze stron z terminem płatności do dnia 6 lipca 2021 r., przy czym rozliczenie wzajemnych wierzytelności nastąpi w formie kompensaty, co oznacza, że strony umowy wyrażają zgodę na potrącenie wzajemnych wierzytelności wynikających z wystawionych przez siebie faktur w ramach tej umowy.

(...) S.A. dostarczył dla ZIS 1400 zestawów kijów do nordic walking do dnia 8 kwietnia 2021 r., natomiast Gmina (ZIS) w kwietniu 2021 r. nie zrealizowała jeszcze ww. usług - miały zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2021 r.

W dniu 6 maja 2021 r. S.A. wystawił fakturę tytułem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy z dnia 9 marca 2021 r. (zestawy kijów do nordic walking 1.400 szt.) na wartość brutto 10.000 zł, w tym wartość netto 8.130,08 zł, VAT 1.869,92 zł. Na fakturze jako datę sprzedaży wskazano: 8 kwietnia 2021 r.

Pytanie

Czy w przypadku transakcji barterowych dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku zaliczki otrzymanej "w naturze", a co za tym idzie czy w opisanym stanie faktycznym otrzymanie przez Gminę (jej jednostkę organizacyjną) kijów do nordic walking należy traktować jako zaliczkową zapłatę za świadczenie usług marketingowych wykonywanych przez Gminę (jej jednostkę organizacyjną) na rzecz dostawcy kijów i czy dochodzi w ten sposób do uiszczenia 100% należności przed wykonaniem usług, którą należy udokumentować fakturą VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

W przypadku transakcji barterowych dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku zaliczki otrzymanej "w naturze", a zatem otrzymanie przez nią (jej jednostkę) 1400 kijów do nordic walking stanowi 100% zaliczkę otrzymaną przed wykonaniem usług na rzecz (...) S.A. Zaliczkę tę należy udokumentować fakturą VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Gminy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego przepisu wynika, że ww. czynności są opodatkowane VAT wówczas, gdy - co do zasady - mają charakter odpłatny, przy czym ustawodawca nie wskazuje, że odpłatność za dostawę towarów lub świadczenie usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową (zapłatą może być inny towar lub usługa) - co występuje w przypadku tzw. transakcji barterowych. Wymaga przy tym jednak podkreślenia, że dla uznania czynności za odpłatną istotne jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Mając na uwadze, że barter obejmować może różne czynności (usługi, dostawy towarów), każdą z wzajemnych czynności należy odrębnie rozpoznać celem ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

Zdaniem Gminy dla ustalenia podstawy opodatkowania świadczeń wzajemnych dokonywanych w ramach barteru, należy stosować zasady ogólne unormowane w art. 29a ust. 1 oraz ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami, za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy uznać wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, z wyłączeniem kwoty podatku VAT.

Istotne przy tym jest, że w odniesieniu do transakcji barterowych kwestia wartości wzajemnych świadczeń z reguły z góry ustalana jest między stronami i opisana w umowach. Dotyczy to również przedmiotowej sprawy, gdyż w umowie zawartej pomiędzy Gminą (ZIS) a (...) S.A. postanowiono, że wartość świadczeń każdej ze stron tej umowy określono na kwotę 10.000 zł brutto. Cena wzajemnych świadczeń została zatem jednoznacznie określona przez strony.

Jeśli chodzi o termin powstania obowiązku podatkowego czynności wzajemnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek, to ma do nich zastosowanie zasada ogólna unormowana w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź wykonano usługę. Jeżeli jednak przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, to - w myśl art. 19a ust. 8 ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Celem prawidłowego zastosowania powyżej cytowanych przepisów do stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wzięto pod uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym w sprawie C-549/11 z 19 grudnia 2012 r. uznał, że zasada neutralności podatkowej zostałaby naruszona, gdyby opodatkowanie VAT zależało od formy wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika. Zdaniem Trybunału zasada ta wymaga zatem opodatkowania zaliczki niezależnie od tego, czy jest ona uiszczana w pieniądzu, czy w formie świadczenia w naturze. Istotne dla opodatkowania zaliczki VAT pozostaje jedynie, aby wszelkie okoliczności istotne dla zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego tzn. przyszłej dostawy lub przyszłego świadczenia usług, były znane w momencie dokonania wpłaty zaliczki oraz aby wartość tej zaliczki możliwa była do wyrażenia w pieniądzu. A to oznacza, że zdaniem Trybunału w przypadku transakcji barterowych dochodzi do powstania obowiązku podatkowego również w odniesieniu do zaliczki otrzymanej "w naturze".

Przenosząc powyższe uwagi na grunt przedmiotowej sprawy uznać należy, że skoro w świetle przepisów ustawy o VAT świadczenia wzajemne podatników VAT, w ramach których następuje dostawa towarów bądź świadczenie usług traktowane są tak samo jak każda sprzedaż towarów/usług dokonywana za odpłatnością, tyle że w tym przypadku odpłatność stanowi świadczenie wzajemne, to przy świadczeniach wykonywanych w różnych okresach rozliczeniowych, oznacza to istnienie płatności o charakterze zaliczkowym. Obowiązek podatkowy winien być ustalony odrębnie dla każdej ze stron zgodnie z przedmiotem i momentem realizowanych przez nie czynności (dostaw towarów lub świadczonych usług). W przypadku tej sprawy w momencie dokonania dostawy 1400 zestawów kijów do nordic walking przez kontrahenta, co nastąpiło do dnia 8 kwietnia 2021 r., znane były już wszelkie okoliczności tego świadczenia kontrahenta, jak i wykonywania usług marketingowych przez ZIS (Gminę), a w szczególności ich cena, gdyż wynikają one z zawartej umowy. Zatem z uwagi na fakt, że ZIS otrzymał zapłatę (w postaci towaru - zestawów kijów do nordic walking) w kwocie 10.000 zł brutto przed wykonaniem usług promocyjno-reklamowych, to obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstał na mocy art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. z chwilą dokonania wzajemnego świadczenia stanowiącego zapłatę przed wykonaniem usług.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji nr ILPP2/4512-1-598/15-6/EN wydanej dnia 29 października 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

A zatem zdaniem Gminy otrzymanie 1400 kijów do nordic walking stanowi zaliczkę otrzymaną przed wykonaniem usługi na rzecz kontrahenta a czynność tę należy udokumentować fakturą VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Umowa barterowa nie została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 26 sierpnia 2004 r. sygn. akt I CK 210/04, umowa barterowa "będąc nienazwaną, o cechach zbliżonych do umowy zamiany (art. 603 k.c.), jest konsensualna, odpłatna i wzajemna (...)".

"Barter" oznacza wymianę bezpośrednią bez udziału pieniądza. W polskim prawie barter uważa się za jeden z rodzajów umowy zamiany. Celem umów barterowych jest niedokonywanie dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami, a w konsekwencji maksymalne uproszczenie obrotu gospodarczego, w tym rozliczeń podatkowych. Należy podkreślić, że barter polega nie tylko na równoważącej się wartościowo transakcji towar za towar, lecz również: usługa za usługę, towar za usługę lub usługa za towar. Podstawowym założeniem i istotą umów barteru jest brak konieczności ponoszenia dodatkowych świadczeń, a to, czy strony umówią się na wymianę towaru za towar, usługi za usługę, czy też towaru za usługę nie ma istotnego znaczenia.

Co do zasady dostawa towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tylko wówczas, gdy mają charakter odpłatny. Jednakże ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonane nieodpłatnie z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia.

Regulacja powyższa nie narzuca, że odpłatność za czynność dostawy towarów lub świadczenia usług winna mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową - zapłatą może być inny towar lub usługa, albo mieszaną - zapłata w części pieniężna, a w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tą czynność.

W związku z powyższym należy uznać, że świadczenia wzajemne wynikające z umowy barterowej mają wymierny charakter, wynikają ze wzajemnego zobowiązania i zawierają element odpłatności, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W przypadku transakcji barterowych, w tym również zamiany usług, świadczenie usługi stanowi zapłatę, jeśli zostały spełnione następujące warunki:

* istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wymiennie czynnościami, czyli pomiędzy czynnością opodatkowaną a otrzymaną za nią zapłatą,

* istnieje możliwość określenia wartości świadczonych usług w pieniądzu.

Wobec powyższego realizowane w oparciu o umowę zamiany przeniesienie własności towarów lub usług stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem jest niczym innym jak dwiema odpłatnymi dostawami towarów lub dwoma odpłatnymi świadczeniami usług.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy:

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z wyjątkiem:

1.

dostaw towarów, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 1b;

2.

dostaw towarów i świadczenia usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 4.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, która jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i która z dniem 1 stycznia 2017 r. podjęła centralizację rozliczeń dla celów podatku VAT ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Jedną z jednostek organizacyjnych Gminy jest Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS).

W dniu 9 marca 2021 r. Gmina - ww. jednostka organizacyjna Gminy, tj. ZIS, zawarła umowę barterową z (...) S.A. w związku z realizacją akcji promocyjnej pn. " (...)" w ramach kampanii promocyjnej pod nazwą " (...)", która to akcja miała zostać zrealizowana na terenie Miasta w dniach 15 marca 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy:

* Gmina (ZIS) zobowiązała się do realizacji na rzecz (...) S.A. pakietu świadczeń promocyjno-reklamowych (nadanie tytułu Partnera akcji, umożliwianie korzystania z nazwy akcji, umieszczenie w dniach 15 marca 2021 r. - 30 czerwca 2021 r. banera reklamowego z linkowaniem do strony internetowej kontrahenta, lokowanie marki w filmie instruktażowym, w zapowiedziach treningów i w relacji z treningów organizowanych w ramach akcji, umożliwienie ekspozycji nośników reklamowych w miejscu realizacji akcji), natomiast (...) S.A. zobowiązał się do dostarczenia dla ZIS do dnia 8 kwietnia 2021 r. 1400 zestawów kijów do nordic walking;

* wartość świadczeń każdej ze stron przedmiotowej umowy określono na kwotę 10.000 zł brutto;

* wzajemne rozliczenie stron umowy odbędzie się na podstawie faktur wystawionych po protokolarnym odbiorze świadczeń wykonanych przez każdą ze stron z terminem płatności do dnia 6 lipca 2021 r., przy czym rozliczenie wzajemnych wierzytelności nastąpi w formie kompensaty, co oznacza, że strony umowy wyrażają zgodę na potrącenie wzajemnych wierzytelności wynikających z wystawionych przez siebie faktur w ramach tej umowy.

(...) S.A. dostarczył dla ZIS 1400 zestawów kijów do nordic walking do dnia 8 kwietnia 2021 r., natomiast Gmina (ZIS) w kwietniu 2021 r. nie zrealizowała jeszcze ww. usług - miały zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2021 r.

W dniu 6 maja 2021 r. S.A. wystawił fakturę za wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy z dnia 9 marca 2021 r. (zestawy kijów do nordic walking 1.400 szt.) na wartość brutto 10.000 zł, w tym wartość netto 8.130,08 zł, VAT 1.869,92 zł. Na fakturze jako datę sprzedaży wskazano 8 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy otrzymanie przez Gminę (jej jednostkę organizacyjną - ZIS) kijów do nordic walking należy traktować jako zaliczkową zapłatę za świadczenie usług marketingowych wykonywanych przez Gminę (jej jednostkę organizacyjną), którą należy udokumentować fakturą VAT.

Wskazany powyżej art. 19a ust. 8 ustawy reguluje kwestię terminu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do dostawy towarów/świadczenia usług w sytuacji, gdy podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (http//sjp.pwn.pl) "zaliczka" to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności".

Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi.

Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie.

Zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją i oznacza płatność, dla której istnieje możliwość jej określenia w pieniądzu.

W zaistniałej sytuacji należy wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-549/11, który dotyczy stosowania m.in. art. 63 i 65 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r. str. 1 z późn. zm.) określających moment powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 63 ww. Dyrektywy, zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Natomiast jak wynika z art. 65, w przypadku wpłaty zaliczek przed dostawą towarów lub świadczeniem usług, VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania wpłaty i naliczany jest od wysokości otrzymanej wpłaty.

Ww. sprawa będąca przedmiotem postępowania TSUE dotyczyła wymiany barterowej, w ramach której właściciele nieruchomości gruntowych ustanowili prawo zabudowy na rzecz spółki, w zamian za co spółka zobowiązała się wykonać usługi budowlane.

TSUE wskazał m.in.:

* "podatek staje się wymagalny przed dokonaniem dostawy lub świadczeniem usługi, jeżeli wszelkie okoliczności istotne dla zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego, tzn. przyszłej dostawy lub przyszłego świadczenia usług, są już znane, a zatem w szczególności w momencie dokonania wpłaty zaliczki towary i usługi powinny być precyzyjnie określone" (pkt 28);

* "nie jest wykluczone, by na podstawie art. 65 dyrektywy VAT podatek stał się wymagalny z chwilą ustanowienia na rzecz spółki mającej świadczyć usługi prawa zabudowy, które stanowi całość wynagrodzenia za te usługi, jeżeli w tym momencie znane są wszystkie istotne elementy przyszłego świadczenia" (pkt 29);

* "zasada neutralności podatkowej (...), stoi na przeszkodzie, po pierwsze, temu, by świadczenie podobnych usług, które tym samym są względem siebie konkurencyjne, było traktowane w odmienny sposób z punktu widzenia podatku VAT, a po drugie, temu, by przedsiębiorcy, którzy dokonują takich samych transakcji, byli traktowani odmiennie w zakresie poboru podatku VAT" (pkt 34);

* "umowy zamiany, w ramach których wynagrodzeniem jest z definicji świadczenie w naturze, oraz transakcje, w których wynagrodzenie jest wypłacane w pieniądzu, stanowią z ekonomicznego i handlowego punktu widzenia sytuacje identyczne" (pkt 35);

* "zasada neutralności podatkowej zostałaby naruszona, gdyby zastosowanie art. 65 dyrektywy VAT zależało od formy wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika. Zasada ta wymaga więc takiej wykładni art. 65 dyrektywy, zgodnie z którą przepis ten znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy zaliczkę stanowi świadczenie w naturze, jeżeli spełnione są warunki omówione w pkt 28 niniejszego wyroku. Wartość tej zaliczki musi jednak dać się wyrazić w pieniądzu" (pkt 36).

Z powyższych względów TSUE orzekł, że artykuły 63 i 65 dyrektywy Rady 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji ustanowienia na rzecz spółki prawa zabudowy (...) w zamian za usługi budowlane (...) dopuszczają one, by podatek VAT stał się wymagalny z chwilą ustanowienia prawa zabudowy, to jest przed wykonaniem owych usług, jeżeli w chwili ustanowienia prawa zabudowy znane są wszystkie istotne elementy przyszłego świadczenia, a w szczególności jeżeli usługi, jakie mają zostać wykonane, zostały precyzyjnie określone, zaś wartość owego prawa można wyrazić w pieniądzu.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że w momencie dokonania dostawy 1400 zestawów kijów nordic walking przez S.A., co nastąpiło 8 kwietnia 2021 r., znane były już wszystkie okoliczności dotyczące świadczenia usług marketingowych przez ZIS, tj. ich zakres obejmujący wykonanie konkretnych czynności, termin wykonania w dniach od 15 marca do 30 czerwca 2021 r. oraz wartość wyrażoną w kwocie 10.000 zł. Tym samym w momencie dostawy ww. zastawów kijów znane były wszystkie istotne elementy przyszłego świadczenia wzajemnego ze strony Gminy na rzecz kontrahenta.

Zatem opisaną powyżej dostawę zestawów kijów do nordic walking należy traktować jako zaliczkę (100%) za świadczenie usług marketingowych przez Gminę, dla której to zaliczki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z cytowanym art. 19a ust. 8 ustawy.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:

a)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

b)

czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,

c)

dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

Zatem Gmina ma obowiązek udokumentowania ww. faktu (otrzymania zaliczki) poprzez wystawienie faktury VAT.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl