0114-KDIP4-1.4012.325.2022.3.AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.325.2022.3.AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, odnośnie inwestycji pn. " (...)", który dotyczy:

- braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji w zakresie budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz położenia nowej nawierzchni,

- prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji w zakresie budowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismami: z 29 lipca 2022 r. (wpływ 29 lipca 2022 r.) oraz z 29 lipca 2022 r. (wpływ 8 sierpnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina (...) planuje inwestycję pod nazwą " (...)".

Prace będą obejmowały w szczególności rozbudowę ulic wokół szkoły podstawowej w Miejscowości 1.

W zakresie prac przewidziano wykonanie nawierzchni, chodników i ciągów pieszo–rowerowych. Uwzględniono też budowę infrastruktury, która polega na wykonaniu odwodnienia, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Prace będą realizowane ściśle w obrębie najbliższego sąsiedztwa szkoły podstawowej. Poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów i stanowisk postojowych, poprawią się warunki użytkowania drogi oraz jej bezpieczeństwo.

Inwestycja ma zostać sfinansowana z budżetu Gminy oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Gmina planuje wystąpić o dofinasowanie inwestycji w ok 64% ze środków zewnętrznych.

W inwestycji przewidziano budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, która po wykonaniu zostanie odpłatnie przekazana do spółki gminnej. Z tego tytułu Gmina planuje odzyskać podatek naliczony związany z wydatkami, jakie zostaną poniesione na wykonanie sieci. Środki przeznaczone na modernizacje i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej są jasno wyodrębnione w kosztorysie. W zakresie wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej poniesione wydatki przewidziane będą w kwocie netto, a podatek VAT w projekcie Gmina uzna za niekwalifikowalny.

Z przygotowanego kosztorysu Gmina jest w stanie jasno określić wydatki, które poniesie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, która jest powiązana ze sprzedażą opodatkowaną i od tych zakupów Gmina planuje odzyskać podatek VAT, będący wydatkiem niekwalifikowalnym. Pozostała część dofinasowania oraz wkładu własnego Gminy będzie przeznaczona na wydatki, które nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, a co za tym idzie VAT od uzyskanej dotacji będzie kosztem kwalifikowalnym.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

1. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2. Towary i usługi nabywane w związku z planowaną inwestycją będą wykorzystywane do czynności:

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w zakresie budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz położenia nowej nawierzchni. Te zadania mieszczą się w zakresie tzw. zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego i mają zapewnić mieszkańcom, a w szczególności dzieciom korzystającym z terenu wokół szkoły, bezpieczeństwo na drodze,

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w zakresie, który polegać będzie na budowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gmina po wybudowaniu i zmodernizowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej planuje przekazać ją odpłatnie Spółce gminnej.

3. Sieć wodno-kanalizacyjna wybudowana w ramach zadania " (...)" stanowi budowlę w myśl ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wybudowana sieć wodno-kanalizacyjna zostanie przekazana odpłatnie do Spółki gminnej w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od momentu oddania jej do użytkowania.

5. Sieć wodno-kanalizacyjna będzie użytkowana odpłatnie od momentu otrzymania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez PINB.

6. Gmina nie będzie użytkowała bezpośrednio przekazywanej sieci wodno–kanalizacyjnej. Po jej wybudowaniu, otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, zostanie ona przekazana do Spółki gminnej, która będzie pobierała opłaty od użytkowników sieci za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Sieć będzie więc wykorzystywana od początku jej użytkowania do czynności opodatkowanych.

7. W zamian za aport sieci wodno-kanalizacyjnej Gmina otrzyma udziały w Spółce gminnej.

8. Wartość nominalna udziałów, które Gmina otrzyma po przekazaniu sieci wodno–kanalizacyjnej do Spółki gminnej będzie odpowiadała nakładom poniesionym przez Gminę na realizację inwestycji. Wartość poniesionych nakładów zostanie pomniejszona o amortyzację.

9. Po dokonaniu aportu wzrośnie ilość udziałów Gminy w Spółce.

Pytania

1. Czy Gminie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu planowanej inwestycji, polegającej na budowie lub modernizacji dróg lokalnych wraz z przynależną infrastrukturą, mieszczących się wokół budynku szkoły podstawowej, a współfinansowanych ze środków zewnętrznych?

2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, która po wybudowanie zostanie przekazana aportem do spółki gminnej, uznając podatek VAT od planowanej inwestycji wydatkiem niekwalifikowalnym?

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a jej nadrzędnym celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Należy wskazać, że Gmina realizując inwestycję pod nazwą " (...)" wykonuje obowiązki, nałożone na nią odrębną ustawą. Obejmują one m.in. sprawy związane z:

- gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego;

- wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

- utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zaplanowane zadanie ma na celu poprawę komunikacji na drogach wraz z obsługą ruchu pieszego, związanego z zagospodarowaniem posesji przydrożnych oraz z zachowaniem wymagań dotyczących osób niepełnosprawnych. Wszystkie prace mają być wykonane w obrębie najbliższego sąsiedztwa szkoły podstawowej.

Wykonana infrastruktura zapewni bezpieczne poruszanie się dzieci i dorosłych na terenach wokół szkoły podstawowej w Miejscowości 1.

Nie przewidziano prowadzenia w tym obszarze działalności gospodarczej ani zarobkowej, poza wspomnianą kanalizacją sanitarną i wodociągową. Pozostała infrastruktura zostanie udostępniona mieszkańcom nieodpłatnie. Sama inwestycja z pewnością podniesie wartość działek sąsiadujących z budowaną drogą, jednak to nie jest celem nadrzędnym Gminy. Gmina skupia się przede wszystkim na wykonaniu zadań własnych z zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego. Gmina wykonując planowaną inwestycję nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, z wyłączeniem części zadania, która polegać będzie na odpłatnym przekazaniu kanalizacji wodociągowo-sanitarnej do spółki gminnej.

Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy dróg wraz z infrastrukturą wokół budynku szkoły podstawowej, z wyłączeniem budowy sieci wodno-kanalizacyjnej odpłatnie przekazanej do Spółki. Na potwierdzenie niniejszego stanowiska Gmina wskazuje treść art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przytoczy wyrok NSA sygn. I FSK 577/17 z 27 maja 2019 r. oraz interpretacje indywidualne z 6 października 2021 r. sygn.: 0111–KDIB3–3.4012.510.2021.1.MP, 0111-KDIB3-3.4012.423.2021.1.MPU.

W zakresie odpłatnego przekazania kanalizacji sanitarno-wodociągowej do spółki gminnej, Gmina działa w ramach czynności cywilnoprawnych. Dokonana zostanie odpłatna dostawa towarów, co jest opodatkowane podatkiem VAT i co w rezultacie daje Gminie prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2018 r., sygn. 0112–KD1L1-1.4012.113.2018.2.PS.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług definiuje ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwana dalej "ustawą" lub "ustawą o VAT".

Artykuł 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Artykuł 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być wykonana przez podatnika.

Pojęcie "podatnik" zostało zdefiniowane w art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Organy władzy publicznej mają na gruncie podatku od towarów i usług szczególny status, wynikający z art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań, oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny.

Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, ww. ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in.:

1)

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

3)

sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (...).

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego sformułowane są w art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Ta zasada wyklucza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wskazali Państwo, że planują inwestycję pod nazwą " (...)". Prace będą obejmowały w szczególności rozbudowę ulic wokół szkoły podstawowej w Miejscowości 1.

Towary i usługi nabywane w związku z planowaną inwestycją będą wykorzystywane do czynności:

- niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w zakresie budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz położenia nowej nawierzchni. Te zadania mieszczą się w zakresie tzw. zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego i mają zapewnić mieszkańcom, a w szczególności dzieciom korzystającym z terenu wokół szkoły, bezpieczeństwo na drodze;

- opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w zakresie, który polegać będzie na budowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gmina po wybudowaniu i zmodernizowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej planuje przekazać ją odpłatnie Spółce gminnej.

Sieć wodno-kanalizacyjna wybudowana w ramach ww. zadania stanowi budowlę w myśl ustawy - Prawo budowlane. Wybudowana sieć wodno-kanalizacyjna zostanie przekazana odpłatnie do Spółki gminnej w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od momentu oddania jej do użytkowania. Sieć wodno-kanalizacyjna będzie użytkowana odpłatnie od momentu otrzymania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez PINB.

Sieć będzie wykorzystywana od początku jej użytkowania do czynności opodatkowanych. W zamian za aport sieci wodno-kanalizacyjnej Gmina otrzyma udziały w Spółce gminnej. Wartość nominalna udziałów, które Gmina otrzyma po przekazaniu sieci wodno–kanalizacyjnej do Spółki gminnej będzie odpowiadała nakładom poniesionym przez Gminę na realizacje inwestycji. Po dokonaniu aportu wzrośnie ilość udziałów Gminy w Spółce.

W pierwszej kolejności mają Państwo wątpliwości, czy nabędą prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu planowanej inwestycji, polegającej na budowie lub modernizacji dróg lokalnych wraz z przynależną infrastrukturą, mieszczących się wokół budynku szkoły podstawowej, a współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją inwestycji w zakresie rozbudowy ulic wokół szkoły podstawowej w Miejscowości 1, tj. budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz położenia nowej nawierzchni nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem dla tej części inwestycji nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego (wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy), jaką jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji, w zakresie rozbudowy ulic wokół szkoły podstawowej w Miejscowości 1, tj. budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz położenia nowej nawierzchni nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. " (...)".

Zatem, nie będzie przysługiwało Państwu również prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Państwa wątpliwości dotyczą także prawa do odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, która po wybudowaniu zostanie przekazana aportem do Spółki gminnej.

Aby stwierdzić, czy będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od planowanej Inwestycji w zakresie budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, należy przeanalizować, czy aport ww. sieci będzie podlegał opodatkowaniu.

Należy wskazać, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. W związku z wniesieniem wkładu do spółki realizują się dwa rodzaje świadczeń ekonomicznych:

- wnoszący wkład (aport) przenosi na spółkę, do której dokonuje wkładu, prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku,

- w zamian za aport wnoszący otrzymuje pewne uprawnienia (udziały) mające określoną wartość.

Taka transakcja bez wątpienia ma charakter odpłatny. Odpłatność może przybierać różne formy - nie jest konieczne, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie udziałów spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną wymierną korzyść.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego - w zależności od tego co jest jego przedmiotem - spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. Tym samym, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ odbywa się za wynagrodzeniem: istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów.

W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy.

Aby wskazać, czy w analizowanej sprawie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego należy przeanalizować, czy sieć wodno-kanalizacyjna po jej wybudowaniu będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Wniesienie aportem powstałego w ramach inwestycji majątku w zamian za udziały należy uznać za odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju.

Wnosząc do Spółki aport w postaci Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej powstałej w ramach realizacji Inwestycji, Gmina nie będzie działać w roli organu władzy publicznej, lecz w charakterze podatnika podatku od towarów. Czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towaru dokonywana za wynagrodzeniem (w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy.

Czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Artykuł 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania, zarówno wtedy, gdy po wybudowaniu budynku/budowli sprzedano go/ją lub oddano go/ją w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku/budowli na potrzeby własne - bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku/budowli.

W przypadku budynków lub budowli niespełniających przesłanek do zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia, o którym stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy budynków, budowli lub ich części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z powołanego przepisu wynika, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie choćby jednego ze wskazanych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia budynku, budowli. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Artykuł 3 Prawa budowlanego:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; (...)

3)

budowli - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; (...)

3a) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego (...).

Z okoliczności sprawy wynika, że powstała w ramach Inwestycji sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jest budowlą, o której mowa w Prawie budowlanym - zatem zasadne jest zbadanie przesłanek, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wskazali Państwo, że nie będą użytkowali bezpośrednio przekazywanej sieci wodno–kanalizacyjnej. Po jej wybudowaniu, otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, zostanie ona przekazana do Spółki gminnej, która będzie pobierała opłaty od użytkowników sieci za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Sieć będzie więc wykorzystywana od początku jej użytkowania do czynności opodatkowanych.

Przekazanie ww. sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od momentu oddania jej do użytkowania.

Zatem przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia.

W konsekwencji aport powstałej sieci wodno-kanalizacyjnej do Spółki nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Aby dostawa budynku, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki określone w tym przepisie, tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Dla ustalenia, czy wniesienie aportem sieci wodno-kanalizacyjnej do Spółki będzie mogło korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie ww. przepisu, należy rozstrzygnąć, czy będzie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na jej wytworzenie.

W analizowanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej będą spełnione. We wniosku wskazali Państwo, że są zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz będą realizować Inwestycję z zamiarem przekazania jej efektów w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej aportem na rzecz Spółki, za czynność tę otrzymają Państwo udziały. Oznacza to, że powstała Infrastruktura zostanie wykorzystana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem - zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy - będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na realizowaną Inwestycję w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy.

W zakresie aportu sieci wodno-kanalizacyjnej do Spółki nie znajdzie zastosowania również zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wskazano powyżej będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z wybudowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej.

W konsekwencji, skoro nie można zastosować żadnego z przewidzianych zwolnień od podatku VAT do czynności wniesienia aportem sieci wodno-kanalizacyjnej do Spółki, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu przy zastosowaniu właściwej stawki podatku VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Tym samym, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. Inwestycji w zakresie dotyczącym budowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, która zostanie przekazana aportem do Spółki.

Ponadto, należy wskazać, że prawo do odliczenia będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Państwu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl