0114-KDIP4-1.4012.157.2020.1.PS - Prawo do odliczenia VAT przez gminę w związku z realizacją projektu w zakresie rozwoju lokalnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.157.2020.1.PS Prawo do odliczenia VAT przez gminę w związku z realizacją projektu w zakresie rozwoju lokalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2020 r. (data wpływu 3 kwietnia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a od dnia 1 stycznia 2017 r. podjęła scentralizowane rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815). Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego prowadzi działalność niepodlegającą podatkowi od towarów i usług oraz działalność gospodarczą opodatkowaną i zwolnioną.

Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy nr (...) w dniu 18 października 2019 r. z Województwem (...) z siedzibą w (...) na realizację projektu pn.: (...) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie 4.1: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Gmina jest odpowiedzialna za realizację ww. projektu polegającego na organizacji:

1. Szkolenia "Piękny ogród i balkon przyjazny pszczołom"

2. Szkolenia "Prawne aspekty zakładania pasiek"

3. Szkolenia "Co zawdzięczamy pszczołom?"

4. Warsztatów dla dzieci "Odkryj bogaty świat pszczół"

5. Szkolenia wyjazdowego połączonego ze zwiedzaniem skansenu w (...)

6. Spotkań z ciekawymi ludźmi - pszczelarze w szkołach

7. Warsztatów dla małych i dużych "Jak założyć pasiekę?"

8. Konkursu plastycznego "Ratujmy pszczoły"

9. Warsztatów dla dzieci w (...) na dachach Centrum Spotkań Kultur w (...).

Podsumowaniem przeprowadzonych warsztatów, spotkań, konkursu i szkoleń będzie odtworzenie ula ramowego...., który zapisał się na kartach historii. Odtworzenie ula przyczyni się do wskrzeszenia pamięci o księdzu, jego miłości do pszczelarstwa, a odtworzony ul będzie eksponatem do nauki, promocji i zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy o ich historii i dziedzictwie.

W związku z realizacją ww. operacji Gmina ponosi szereg różnych wydatków, tj. na opracowanie graficzne i wydruk plakatów dot. poszczególnych szkoleń, przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów piśmienniczych na szkolenia, zakup nagród oraz papieru ozdobnego na dyplomy i podziękowania w ramach konkursu "Ratujmy pszczoły" oraz na odtworzenie ula.

Faktury/rachunki/umowy dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym projektem wystawiane są na Gminę.... Szkolenia, warsztaty i spotkania w ramach ww. projektu mają charakter otwarty dla mieszkańców Gminy, przy rekrutacji główne znaczenie ma kolejność zgłoszeń, udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach ma charakter nieodpłatny.

Do udziału w szkoleniach zostaną zrekrutowani mieszkańcy i mieszkanki Gminy - zarówno dorośli, jak i dzieci, i młodzież. Warunkiem udziału w szkoleniu będzie złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego określającego warunki uczestnictwa. Wnioskodawca zapewni uczestnikom szkoleń możliwość wyboru szkolenia, w zależności od ich potrzeb. W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń o tematyce pszczelarskiej, każde szkolenie porusza inne zagadnienie dotyczące pszczół i pszczelarstwa. Realizacja ww. projektu nie ma charakteru zarobkowego. Towary i usługi nabyte przez Gminę nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Do zadań Gminy należy: realizacja i rozliczenie projektu, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców i dostawców (m.in. na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań, opracowanie graficzne i wydruk plakatów, zakup materiałów piśmienniczych i odtworzenie ula), rekrutacja uczestników na szkolenia, organizacja szkoleń, prowadzenie spraw finansowo-księgowych.

Celem operacji jest "Wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost integracji społecznej na obszarze LGD poprzez naukę założenia i prowadzenia pasieki oraz poprzez udział w warsztatach dla mieszkańców Gminy zaangażowanych w działania ochronne pszczół". Gmina poprzez te działanie chce zachęcić do promowania hodowli pszczół wśród mieszkańców. Mieszkańcy Gminy mają zasługi historyczne dla polskiego pszczelarstwa, z uwagi na to, że w Gminie mieszkał...., który zbudował pierwszy polski ul ramowy.

Zajęcia będą organizowane w salach (udostępnionych bezpłatnie przez szkoły z terenu gminy), znajdujących się w odległości kilku kilometrów od siebie oraz w Urzędzie Gminy oraz dwa ze szkoleń są szkoleniami wyjazdowymi.

Gmina, w ramach realizacji projektu, wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Gmina z tytułu realizacji ww. projektu nie uzyska żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Na podstawie umowy z dnia 18 października 2019 r. zawartej z Województwem (...) przyznane zostało dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 33544,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Beneficjent - Gmina obowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 36,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Otrzymane przez Gminę na podstawie umowy zawartej z Województwem (...) dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.

Gmina regulować będzie zobowiązania wobec wykonawców z własnych środków. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przekazane będą jednorazowo na rachunek Gminy w wysokości dofinansowania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Dokonanie rozliczenia finansowego przedmiotowego projektu należy do obowiązków Gminy. W przedmiotowym projekcie podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. (...)?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację opisanego projektu, ze względu na fakt, iż wydatki poniesione na realizację operacji nie będą związane z czynnościami Gminy opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona zasada wyklucza prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak zostało opisane w stanie faktycznym, Gmina, w ramach Projektu poniesie wydatki związane z opracowaniem graficznym i wydrukiem plakatów dot. poszczególnych szkoleń, przeprowadzeniem szkoleń, zakupem materiałów piśmienniczych na szkolenia, zakupem nagród oraz papieru ozdobnego na dyplomy i podziękowania w ramach konkursu "Ratujmy pszczoły" oraz odtworzeniem ula. Szkolenia w ramach projektu mają charakter otwarty i bezpłatny. Odtworzony ul nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Realizacja przedmiotowego Projektu już w założeniach nie ma celu zarobkowego. Należy wskazać, że czynności wykonywane przez Gminę nie mają charakteru świadczenia na rzecz oznaczonego podmiotu - konkretnego usługobiorcy w ramach istniejącej więzi prawnej. Działania Gminy nie mieszczą się więc w dyspozycji art. 5 oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina nie wykonuje w tym zakresie czynności podlegających opodatkowaniu.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednakże towary i usługi (m.in. wynagrodzenia firmy przeprowadzającej szkolenia, materiały piśmiennicze, plakaty, odtworzenie ula) nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu pn. (...). Z wniosku wynika, że nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego (wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), jaką jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W ocenie Gminy wydatki poniesione przez Gminę, w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 8, 9, 10).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, odpowiedzialnym za realizację projektu pn. (...). W dniu 18 października 2019 r. Gmina podpisała z Województwem (...) umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie polegał na organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań i konkursu, których podsumowaniem będzie odtworzenie ula ramowego ks. J. D. Odtworzony ul będzie eksponatem do nauki, promocji i zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy o ich historii i dziedzictwie.

Szkolenia, warsztaty i spotkania w ramach ww. projektu mają charakter otwarty i nieodpłatny dla mieszkańców.

Faktury/rachunki/umowy dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym projektem wystawiane są na Gminę. Towary i usługi nabyte przez Gminę nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Do zadań Gminy należy: realizacja i rozliczenie projektu, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców i dostawców (m.in. na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań, opracowanie graficzne i wydruk plakatów, zakup materiałów piśmienniczych i odtworzenie ula), rekrutacja uczestników na szkolenia, organizacja szkoleń, prowadzenie spraw finansowo-księgowych. Gmina, realizując projekt, chce zachęcić do promowania hodowli pszczół wśród mieszkańców. Z tego tytułu nie uzyska żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - zakupione towary i usługi, jak też efekty zrealizowanego projektu, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. (...), ponieważ efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto należy wskazać, że analiza kosztów kwalifikowanych, o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl