0114-KDIP4-1.4012.151.2022.1.BS - Skutki podatkowe realizacji wykonania programu partnerskiego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-1.4012.151.2022.1.BS Skutki podatkowe realizacji wykonania programu partnerskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 marca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych realizacji wykonania programu partnerskiego o nazwie " (...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Gmina A. (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego oraz zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Do zadań własnych Gminy, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm., dalej: USG), należą m.in. sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W związku z powyższym Gmina wraz z Gminą B. (dalej: Partner) realizuje wykonanie projektu partnerskiego o nazwie " (...)", dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (dalej: Inwestycja lub Projekt). Gmina występuje jako Lider Projektu. Przedmiotem Inwestycji jest wykonanie określonej liczby instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych, które będą zamieniać energię słoneczną w energię elektryczną lub cieplną (dalej łącznie: Instalacje) oraz które zaliczane są do tzw. odnawialnych źródeł energii.

Generalnie Instalacje zostaną zamontowane na budynkach mieszkalnych (lub w ich obrębie), które należą do osób fizycznych - mieszkańców Gminy (dalej: Mieszkańcy). Wyjątkowo niektóre Instalacje będą natomiast zamontowane poza budynkami mieszkalnymi należącymi do Mieszkańców tj. w systemie wolnostojącym na gruncie lub w/na budynkach gospodarczych.

Instalacje zostaną dostarczone i zamontowane przez podmiot wyłoniony w ramach przetargu zorganizowanego przez Gminę (dalej: Wykonawca). Wykonawca po wykonaniu usługi wystawi stosowną fakturę/faktury na rzecz Gminy.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach realizacji Projektu są/będą wystawiane na daną gminę tj. Gminę lub Partnera, w zależności od tego która to gmina bezpośrednio będzie dokonywała określonych nabyć. W szczególności Wykonawca wystawi faktury na Gminę oraz Partnera za dostawę i montaż Instalacji na nieruchomościach, należących do mieszkańców tych gmin, którzy to zgłosili się do Projektu.

W celu pozyskania finansowania dla Projektu Gmina wystąpiła ze stosownym wnioskiem o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020 (dalej: Program).

Gmina prognozuje, że finansowanie Inwestycji będzie kształtować się następująco:

1)

ok. 55% wartości Projektu zostanie pokryte z dotacji pochodzącej ze środków europejskich w ramach Programu (dalej: Dotacja) oraz

2)

ok. 45% wartości Projektu zostanie pokryte z wpłat dokonywanych przez Mieszkańców, które to z formalnego punktu widzenia będą stanowiły wkład własny Gminy w ramach Projektu. Przy czym wpłaty dokonywane przez Mieszkańców będą dotyczyły poszczególnych zestawów Instalacji, które będą montowane na budynkach mieszkalnych (lub w ich obrębie) lub w systemie wolnostojącym na gruncie lub w/na budynkach gospodarczych.

Realizacja Inwestycji jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Dotacji. Dotacja będzie pokrywała wydatki kwalifikowalne (w określonym procencie tj. 60%) obejmujące (i) opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej), (ii) zakup i montaż Instalacji oraz (iii) promocję Projektu.

W związku z powyższym wydatki związane z realizacją Projektu obejmują zakup opracowania dokumentacji technicznej (projektowej), zakup i montaż Instalacji, zakup materiałów i usług promocyjnych Projektu oraz dodatkowo koszty nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją Projektu.

Wysokość otrzymanej Dotacji jest uzależniona od ilości nieruchomości biorących udział w Projekcie oraz mocy/wielkości montowanych Instalacji.

Dotacja będzie wpływać na specjalnie wyodrębnione w tym celu konto Lidera (Wnioskodawcy). Biorąc pod uwagę, iż środki z Dotacji wpływające na konto Lidera, będą pokrywały określone koszty związane z realizacją Projektu, środki te będą technicznie przekazywane na rachunek bankowy należący do Partnera w celu pokrycia poniesionych przez niego określonych kosztów realizacji Projektu. Oznacza to, iż część środków, która będzie dotyczyła kosztów poniesionych w ww. zakresie przez samego Lidera pozostanie na jego koncie.

W przypadku niezrealizowania Projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych pochodzących z Dotacji.

W związku z realizacją Inwestycji Gmina zawarła z Mieszkańcami zainteresowanymi montażem Instalacji umowy cywilnoprawne, tj. umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (dalej: Umowy Cywilnoprawne). Każdy Mieszkaniec zgodnie z postanowieniami Umowy Cywilnoprawnej na podstawie odrębnej umowy użyczenia wyraził zgodę na udostępnienie swojej nieruchomości (dalej: Nieruchomość) na rzecz Gminy w celach montażu przez Wykonawcę Instalacji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Cywilnoprawnej Gmina zobowiązała się m.in. do:

* wyłonienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Wykonawcy Instalacji, który dostarczy i zamontuje Instalacje na Nieruchomościach;

* ustalenia harmonogramu realizacji prac instalacyjnych;

* sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac;

* przeprowadzenia odbiorów końcowych oraz rozliczenia finansowego Projektu;

* przygotowania niezbędnej dokumentacji dla montażu Instalacji.

Na podstawie Umów Cywilnoprawnych Mieszkańcy upoważnią Wnioskodawcę do występowania w ich imieniu przed właściwymi organami administracji w celu realizacji Projektu (w tym uzyskiwania zgłoszeń/uzgodnień/innych dokumentów etc. wynikających z obowiązujących przepisów prawa niezbędnych do montażu Instalacji).

Na mocy Umów Cywilnoprawnych Mieszkańcy zobowiązali się:

* wnieść wkład własny w realizację Inwestycji (dalej: Wkład własny Mieszkańca),który będzie stanowił 40% kosztów netto i całości kosztów niekwalifikowanych Inwestycji plus należny podatek VAT, w określonym w Umowie Cywilnoprawnej terminie. Po ustaleniu rzeczywistych kosztów projektu tj. rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy instalacji z odnawialnych źródeł energii, strony podpiszą aneks do Umowy Cywilnoprawnej, którymi wprowadzona zostanie do Umowy Cywilnoprawnej dokładna wysokość wpłaty uczestnika projektu;

* nie modyfikować ani ingerować w zamontowaną Instalację;

* przygotować budynek do prac montażowych Instalacji będącej przedmiotem Umowy Cywilnoprawnej;

* udostępnić wykonawcy, wyłonionemu przez Gminę w drodze przetargu, budynku w celu dokonania inwentaryzacji i realizacji robót;

* umożliwić upoważnionym przedstawicielom Gminy sprawowania nadzoru technicznego w trakcie realizacji robót;

* udostępnić budynek dla przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Gminy oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014 - 2020;

* eksploatować zainstalowaną Instalację zgodnie z jej przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR);

* użytkować instalację OZE zgodnie z instrukcją obsługi i DTR urządzeń;

* nie dokonywać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacjach;

* zachowania 5 letniego okresu trwałości Projektu, licząc od dnia zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej Projektu.

Zgodnie z Umowami Cywilnoprawnymi, po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład Instalacji odnawialnych źródeł energii, pozostają własnością Gminy przez cały czas trwania Projektu, tj. 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu. Po upływie wskazanego okresu czasu całość zestawu Instalacji przejdzie na własność właściciela Nieruchomości na mocy Umowy Cywilnoprawnej. Przejście prawa własności Instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez obydwie strony.

Brak dokonania przez Mieszkańca wpłaty w terminie i określonej wysokości Wkładu własnego Mieszkańca będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie i może skutkować obciążeniem Właściciela karą w wysokości kosztów przygotowawczych poniesionych w ramach Umowy Cywilnoprawnej w zakresie jego Nieruchomości.

Umowy cywilnoprawne z mieszkańcami będą zawierały poszczególne Gminy, na obszarze których mieszkańcy mieszkają. Oznacza to, iż Lider (Wnioskodawca) zawrze umowy z osobami zamieszkującymi na jego obszarze, a Partner zawrze umowy ze mieszkańcami mieszkającymi na jego obszarze.

Pytania

1. Czy Wkłady własne Mieszkańców stanowią/będą stanowić wynagrodzenie za podlegające VAT usługi świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców?

2. Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków, które zostaną przez nią poniesione w związku z realizacją Projektu?

3. Czy Dotacja stanowi/będzie stanowiła element podstawy opodatkowania świadczonych usług na rzecz Mieszkańców i tym samym będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1.

Wkłady własne Mieszkańców stanowią/będą stanowić wynagrodzenie za podlegające VAT usługi świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańców.

Ad 2.

Gminie przysługuje/będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków, które zostaną przez nią poniesione na realizację Projektu.

Ad 3.

Dotacja stanowi/będzie stanowiła element podstawy opodatkowania świadczonych usług na rzecz Mieszkańców i tym samym będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Państwa stanowiska

Ad 1.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei w świetle art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

i. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

ii. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

iii. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Artykuł 8 ust. 2a Ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Podatnikami według art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jednocześnie nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT).

Z powyższych unormowań Ustawy o VAT wynika zatem, że by dane świadczenie mogło zostać uznane za usługę w rozumieniu Ustawy o VAT, niezbędnym jest, aby:

i. świadczenie to nie stanowiło dostawy towarów;

ii. pomiędzy świadczącym a odbiorcą istniał stosunek zobowiązaniowy, tj. aby świadczący zobowiązał się do określonego zachowania a odbiorca do zapłaty wynagrodzenia;

iii. istniał bezpośredni beneficjent (konsument) świadczenia, tj. podmiot który uzyskuje zindywidualizowaną korzyść ze świadczenia;

iv. istniał związek pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem a spełnionym świadczeniem, tj. aby wynagrodzenie to było należne w zamian za wskazane świadczenie; v. w przypadku organów władzy publicznej - świadczenie było wykonywane w reżimie cywilnoprawnym, tj. aby organ ten nie działał w charakterze władzy publicznej.

Zgodnie z powyższym oraz przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, realizacja Projektu przez Gminę - stanowi/będzie stanowiła odpłatną usługę, gdyż:

(i) świadczenie to nie stanowi/nie będzie stanowiło dostawy towarów, (ii) pomiędzy Gminą a Mieszkańcem istnieje/będzie istniał stosunek zobowiązaniowy (umowa cywilnoprawna określająca prawa i obowiązki stron), (iii) Mieszkaniec z tytułu realizacji świadczenia odnosi/będzie odnosił zindywidualizowaną korzyść w postaci zamontowania na jego nieruchomości Instalacji (iv) istnieje/będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy płatnością na rzecz Gminy a otrzymanym świadczeniem, tj. Mieszkaniec w zamian za Wkład własny Mieszkańca uzyska od Gminy możliwość czerpania pożytków z Instalacji oraz końcowo (v) Gmina w związku z realizacją Inwestycji nie będzie działać/nie działa jako organ władzy publicznej, gdyż realizacja Projektu będzie się odbywała na podstawie umów cywilnoprawnych, a sam stosunek zobowiązaniowy będzie miał/ma charakter cywilnoprawny a nie publicznoprawny (z uwagi na równorzędność stron tego stosunku).

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że stosownie do art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT, Wnioskodawca zawierając Umowy Cywilnoprawne wchodzi w rolę świadczącego usługę.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że Wkłady własne Mieszkańców stanowią/będą stanowić wynagrodzenie za usługi świadczone przez Gminę na rzecz Mieszkańca (w związku z otrzymaniem którego po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy).

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) z 6 sierpnia 2019 r. sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.318.2019.2.MH w której organ wskazał, że "W kontekście ww. okoliczności należy stwierdzić, że wpłaty Mieszkańców (uczestników projektu) będą pozostawać w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże Mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez Mieszkańców nie będą pozostawać "w oderwaniu" od czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę - zachodzić będzie bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania usługi polegającej na montażu Instalacji (kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych). Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji będzie istniał bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego Mieszkańca (uczestnika projektu). Ponadto, stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Wnioskodawca zawierając umowy na montaż przedmiotowych Instalacji, będzie wchodzić w rolę świadczącego usługę. Tym samym, wpłaty dokonywane przez Mieszkańców (uczestników projektu) na poczet wykonania przez Wnioskodawcę przedmiotowej inwestycji będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy. Reasumując, wkłady własne mieszkańców będą stanowić wynagrodzenie za podlegające VAT usługi świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców".

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez DKIS w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.766.2021.2.SK, w której organ doszedł do wniosku, że "A zatem usługa świadczona przez Państwa na rzecz Mieszkańców będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Państwo w związku z tymi czynnościami będą występowali w charakterze podatnika podatku VAT. Podsumowując, otrzymane przez Państwa wynagrodzenie od Mieszkańców z tytułu uczestnictwa w Projekcie będzie stanowiło zapłatę za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Ad 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z powyższym ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 Ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle przedstawionego przez Gminę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w przedmiotowej sprawie są/zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją Inwestycji, albowiem (i) Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, (ii) a ponoszone przez Gminę wydatki w związku z realizacją Inwestycji są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji, Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków, które zostaną poniesione na realizację Projektu.

Prawidłowość powyższej konkluzji, w przypadku zbliżonym do przypadku Gminy, potwierdza m.in. interpretacja DKIS z 25 lutego 2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.938.2021.2.WL, w której organ wskazał, że "Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony, ponieważ - jak Państwo wskazali - nabyte w ramach realizacji projektu towary oraz usługi będące przedmiotem niniejszego wniosku będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, mają Państwo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji ww. projektu w części objętej wnioskiem. Zatem, Państwa Gmina ma prawo do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "... " na budynkach stanowiących własność Mieszkańców Państwa Gminy, ponieważ nabyte towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług".

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez DKIS w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2019 r. sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.318.2019.2.MH, w której organ uznał, że "Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostanie spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - Wnioskodawca będzie wykorzystywał efekty realizacji przedmiotowego projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości od wydatków w związku z realizacją na obszarze Gminy projektu partnerskiego pn. "..."ponieważ efekty projektu realizowanego przez Wnioskodawcę będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług".

Ad 3.

Jak wynika z treści art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca w celu realizacji Projektu otrzyma Dotację, kluczowe jest ustalenie czy będzie ona miała bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Gminę usług. Kryterium uznania dotacji za wchodzącą do podstawy opodatkowania (podlegającą VAT) jest określenie, czy dotacja przekazywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT nie podlegają opodatkowaniu).

W tym kontekście istotna jest analiza stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), wyrażonego w szczególności w wyrokach w sprawach C-184/00 (Office des produits wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd.v. Commisioners od Customs and Excise).

W wyroku C-184/00 TSUE stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencje, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego. Cena jaką płaci nabywca musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni.

Natomiast w wyroku C-353/00 TSUE wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej.

Jeżeli zatem otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo) taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można - i należy - potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

W analizowanym przypadku dzięki otrzymanej Dotacji Mieszkaniec nie musi ponosić pełnej opłaty za otrzymaną usługę. Zakładając hipotetycznie - gdyby Gmina miała realizować Projekt bez Dotacji, wpłaty ponoszone przez Mieszkańców byłyby wyższe.

W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawcę Dotacja ma/będzie miała bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu świadczenia usług na rzecz Mieszkańców, a zatem stanowi/stanowić będzie zapłatę otrzymaną od osoby trzeciej. W związku z powyższym Dotacja stanowi/będzie stanowiła element podstawy opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT i tym samym podlega/będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy w przypadku zbliżonym do Gminy potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r. sygn. 0114-KDIP4-1.4012.766.2021.2.SK w której organ wskazał, że "Tym samym, uwzględniając w rozpatrywanej sprawie art. 29a ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania z tytułu świadczonej przez Państwa usługi dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej jest kwota wynagrodzenia ustalona w zawartej umowie z uczestnikami projektu (Mieszkańcami), jaką Mieszkańcy są zobowiązani uiścić oraz środki otrzymane przez Państwa od podmiotu trzeciego na realizację ww. Projektu, pomniejszona, zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy, o kwotę podatku należnego".

Analogiczne stanowisko DKIS zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2022 r. sygn. 0114-KDIP4-3.4012.770.2021.2.DS: "Mając na uwadze powołane wcześniej przepisy jak też wskazane we wniosku okoliczności, a także fakt, że wpłacane przez Mieszkańców kwoty oraz otrzymane w przedmiotowej sprawie dofinansowanie mają związek z realizowanym projektem i kwoty te będą stanowiły element postawy opodatkowania, to kwota podatku należnego powinna być wyliczona metodą "w stu", traktując otrzymane wynagrodzenie jako kwotę brutto, tj. kwotę zawierającą podatek należny. Podsumowując, stanowiące element podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia na rzecz mieszkańców dofinansowanie oraz wpłaty od Mieszkańców - razem stanowią/będą stanowiły zapłatę za świadczenie usług. Zatem należy przyjąć, że otrzymana kwota dotacji stanowi kwotę " brutto " zawierającą w sobie podatek należny, który należy wyliczyć metodą "w stu".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej oraz stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl