0114-KDIP3-2.4011.888.2022.3.MR - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.888.2022.3.MR Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zaistniałego stanu faktycznego i opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 13 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 1 października 2022 r. (data wpływu 5 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. W 2021 r. rozliczał się Pan podatkiem liniowym, natomiast na rok 2022 zmienił Pan formę rozliczania w zakresie jakiego dotyczy wniosek w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 000 000 euro. Pana usługi, których dotyczy niniejszy wniosek w żadnej mierze nie dotyczą programowania. Programowaniem zajmuje się osobny dział/zespół, a Pan nie bierze udziału w opracowywaniu i wdrażaniu kodu poszczególnych programów.

W zależności od projektu, w którym bierze Pan udział, Pana działalność zakłada przykładowo realizację zadań takich jak:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP.

Faktycznie wykonywana przez Pana działalność wskazana we wniosku w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz czynnościach wskazanych powyżej. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne będą inne osoby, niezależne od Pana. Sam Pan nie uczestniczy w procesie programowania. Wszystkie czynności i usługi, których dotyczy wniosek dotyczą stricte branży IT i rozwoju technologii informatycznych programów komputerowych. W procesie świadczenia usługi nie powstaje program komputerowy. Co warto podkreślić, wykonywane przez Pana usługi nie wytwarzają systemów gotowych do użycia przez użytkownika. Prowadzona przez Pana działalność jest działalnością usługową. Działania podejmowane przez Pana w związku ze świadczeniem usług nie stanowią usług związanych z oprogramowaniem, rozumianych jako tworzenie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych. Wszelkie prace na rzecz klienta wykonywanie są w ramach ściśle określonych standardów klienta odnośnie technologii, urządzeń, oprogramowania, bezpieczeństwa. Stąd nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Ponadto na żadnym etapie świadczenia usług nie będzie miało miejsca programowanie, bądź wytwarzanie oraz rozwój oprogramowania. Wskazuje Pan, że świadczone przez Pana usługi wskazane we wniosku nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem rozumianych jako tworzenie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych, tj. konkretnie programowania. Nie wyklucza Pan, że w roku podatkowym będzie świadczył Pan usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług, których dotyczy wniosek pozostanie tożsamy.

Od 1 stycznia 2022 r. zadecydował Pan o zmianie formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. art. 2 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm., dalej: "Ustawa o ryczałcie"). W tym celu, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie złoży Pan pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 lutego 2022 r. (z uwagi na fakt, że pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2022 r. zostanie osiągnięty w styczniu 2022 r.).

W zakresie którego dotyczy wniosek nie świadczy i nie zamierza Pan świadczyć usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). Nie uzyska Pan (w 2022 r.) z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał Pan w roku podatkowym (2022) w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Dodatkowo wskazuje Pan, że może świadczyć inne usługi zakwalifikowane do innych kodów PKWiU, które są opodatkowane inną stawką podatku ryczałtowego, lecz dokona on odpowiedniego rozdziału tych usług i opodatkuje je Pan właściwym podatkiem, a wniosek nie dotyczy tamtej części Pana działalności. W tym zakresie prowadzić Pan będzie stosowną ewidencję, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego

Okres podatkowy będący przedmiotem Pana zapytania jest rok 2022, co wskazywał Pan we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Działalność gospodarczą prowadzi Pan od 1 lutego 2010 r.

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Do wykonywanej przez Pana działalności nie mają/nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Szczegółowe wyjaśnienie każdej z przedstawionych we wniosku usług, tj.:

a) Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta

Czynność polegająca na ocenie i ewaluacji wymagań systemowych i biznesowych użytkowników systemu informatycznego SAP klienta, czego wynikiem jest przygotowanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP.

b) Przygotowanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP

Zadanie polegające na opisaniu wymagań systemowych i biznesowych użytkowników systemu informatycznego SAP oraz na propozycji zmian w systemie SAP, które spełnią oczekiwana użytkowników tego systemu. Specyfikacja wymagań systemowych zazwyczaj sporządzana jest w formie pisemnej, na podstawie wcześniej przeprowadzanej analizy wymagań systemowych i biznesowych.

c) Konfiguracja systemu informatycznego SAP

Czynność polegająca na dostosowaniu systemu informatyczne SAP do potrzeb użytkowników końcowych tego systemu, pozwalająca na codzienną pracę z systemem i wykonywanie swoich obowiązków służbowych przez użytkowników systemu SAP. Konfiguracja systemu polega na jego dostosowaniu poprzez zmianę ustawień systemowych. Konfiguracja jest wykonywana na oprogramowaniu zewnętrznym (dostarczonym przez firmę SAP SE). W żadnym wypadku nie pracuje Pan na oprogramowaniu wytworzonym przez siebie. Żadna z wykonywanych przez Pana usług nie polega na wytwarzaniu oprogramowania.

Istotnym jest, że faktycznie wykonywana Pana działalność wskazana we wniosku w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz czynnościach wskazanych powyżej, to jest, m.in. na konfiguracji czyli dostosowaniu. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne będą inne osoby, niezależne od Pana. Nie uczestniczy Pan w procesie programowania. Wszystkie czynności i usługi, których dotyczy wniosek dotyczą stricte branży IT i rozwoju technologii informatycznych programów komputerowych. W procesie świadczenia usługi nie powstaje program komputerowy. Co warto podkreślić, wykonywane przez Pana usługi nie wytwarzają systemów gotowych do użycia przez użytkownika. Prowadzona przez Pana działalność jest działalnością usługową. Działania podejmowane przez Pana w związku ze świadczeniem usług nie stanowią usług związanych z oprogramowaniem, rozumianych jako tworzenie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych. Wszelkie prace na rzecz klienta wykonywanie są w ramach ściśle określonych standardów klienta odnośnie technologii, urządzeń, oprogramowania, bezpieczeństwa. Stąd nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Ponadto na żadnym etapie świadczenia usług nie będzie miało miejsca programowanie, bądź wytwarzanie oraz rozwój oprogramowania.

d) Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP

Czynność polegająca na opisie elementów i funkcjonalności systemu, aby umożliwić bezproblemową pracę z systemem jego użytkownikom.

e) Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP

Zadanie polegająca na sprawdzaniu poprawności działania systemu SAP pod kątem procesów biznesowych wykonywanych przez użytkowników tego systemu.

f) Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP

Czynność polegająca na wprowadzeniu i opisaniu wszystkich funkcjonalności systemu SAP, z których jego użytkownicy końcowi będą korzystać podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków.

g) Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP

Zadanie polegające na pomocy użytkownikom w efektywnym korzystaniu z systemu SAP i jego funkcjonalności, niezbędnych do wykonywania ich obowiązków zawodowych.

Usługi które Pan świadczy/będzie świadczył w ramach działalności gospodarczej są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Pytanie

Czy Pana przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP i wskazanych we wniosku;

przy założeniu niewykonywaniu usług związanych z oprogramowaniem podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP;

przy założeniu nie wykonywania usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 Ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Na postawie art. 15 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: "ewidencja przychodów"), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów.

Cechą charakterystyczną formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015.

W świetle art. 12 ust. 3 Ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności.

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu.

Artykuł 12 ust. 1 Ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie, stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu.

Z kolei w art. 12 ust. 1 pkt 2b (od 1 stycznia 2022 r.) Ustawy o ryczałcie zostało wskazane, iż właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), jest stawka 12% (od roku 2022).

Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 12%-owej (od roku 2022) stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług obejmujących:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP;

przy założeniu nie wykonywania usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Trzeba zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym ugrupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego ugrupowania.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z Pana działalności obejmujących:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP;

przy założeniu nie wykonywania usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), nie powinna znaleźć zastosowania 12% owa (od roku 2022) stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z oprogramowaniem (ex. 62.01.1 PKWiU 2015).

Ze względu na fakt, iż Ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP;

przy założeniu nie wykonywania usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Pana stanowisko o prawidłowości zastosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do przychodów z usług tożsamych do wykonywanych przez Pana znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych na podstawie analogicznych przepisów obowiązujących w 2019 i 2020 r., m.in. w:

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.270.2020.4.MC;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.165.2020.1.MR;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.23.2020.2.ISL;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.241.2019.1.AK;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.53.2021.3.MM;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2021 r., sygn. 0112-KDWL.4011.121.2021.2.WS;

- interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.434.2019.2.AP.

Mimo iż wskazane powyżej interpretacje indywidualne zostały wydane zgodnie z ówczesnym stanem prawnym, Pana zdaniem zachowują one swoją aktualność w stosunku do przyporządkowania do przychodów z usług wykonywanych przez Pana właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz właściwej interpretacji znaczenia przedrostka "ex" w przypadku zawężenia zakresu usług, w stosunku do których znajduje zastosowanie dana stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Mając na uwadze powyższe, Pana zdaniem, przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP;

przy założeniu nie wykonywania usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący zaklasyfikowania działalności według PKD, Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, w dniu 26 sierpnia 2022 r., umieścił usługi:

- Analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta;

- Przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP;

- Konfiguracja systemu informatycznego SAP;

- Przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP;

- Testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP;

- Przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP;

- Powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP;

w grupowaniu: PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Jak wskazuje art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a.

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b.

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylony

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał, Pan że:

1. Usługi, które Pan świadczy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sklasyfikowane zostały pod numerem PKWiU 62.01.12.0.

2. Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

3. Do wykonywanej przez Pana działalności nie mają/nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z zm.).

4. Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

5. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie złoży Pan pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 lutego 2022 r.

6. Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 000 000 euro.

7. W ramach prowadzonej bezpośrednio przez siebie działalności gospodarczej świadczy Pan usługi, obejmujące:

- analizę wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta - polegająca na ocenie i ewaluacji wymagań systemowych i biznesowych użytkowników systemu informatycznego SAP klienta, czego wynikiem jest przygotowanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP,

- przygotowanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP - polegające na opisaniu wymagań systemowych i biznesowych użytkowników systemu informatycznego SAP oraz na propozycji zmian w systemie SAP, które spełnią oczekiwana użytkowników tego systemu. Specyfikacja wymagań systemowych zazwyczaj sporządzana jest w formie pisemnej, na podstawie wcześniej przeprowadzanej analizy wymagań systemowych i biznesowych,

- konfiguracja systemu informatycznego SAP - polegająca na dostosowaniu systemu informatyczne SAP do potrzeb użytkowników końcowych tego systemu, pozwalająca na codzienną pracę z systemem i wykonywanie swoich obowiązków służbowych przez użytkowników systemu SAP. Konfiguracja systemu polega na jego dostosowaniu poprzez zmianę ustawień systemowych. Konfiguracja jest wykonywana na oprogramowaniu zewnętrznym (dostarczonym przez firmę SAP SE). W żadnym wypadku nie pracuje Pan na oprogramowaniu wytworzonym przez siebie. Żadna z wykonywanych przez Pana usług nie polega na wytwarzaniu oprogramowania,

- przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP - polegająca na opisie elementów i funkcjonalności systemu, aby umożliwić bezproblemową pracę z systemem jego użytkownikom,

- testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP - polegająca na sprawdzaniu poprawności działania systemu SAP pod kątem procesów biznesowych wykonywanych przez użytkowników tego systemu,

- przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP - polegająca na wprowadzeniu i opisaniu wszystkich funkcjonalności systemu SAP, z których jego użytkownicy końcowi będą korzystać podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków,

- powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP - polegające na pomocy użytkownikom w efektywnym korzystaniu z systemu SAP i jego funkcjonalności, niezbędnych do wykonywania ich obowiązków zawodowych.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują jednak, że opisane we wniosku czynności są związane z oprogramowaniem. Za uznaniem tych usług za związane z oprogramowaniem wskazuje opis świadczonych przez Pana usług oraz ich klasyfikacja PKWiU 62.01.12.0.

Co istotne, grupowanie 62.01.12.0 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH DLA SIECI I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH - obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku, wskazujemy, że w świetle tak przedstawionego opisu czynności, które Pan wykonuje, niezasadne jest przyjęcie, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem. W naszej ocenie czynności, które Pan wskazał w opisie sprawy, tj. analiza wymagań użytkowników systemu informatycznego SAP klienta; przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji zmian w systemie informatycznym SAP; konfiguracja systemu informatycznego SAP poprzez zmianę ustawień systemu informatycznego; przygotowywanie bieżącej dokumentacji systemu informatycznego SAP; testowanie rozwiązanie w systemie informatycznym SAP; przygotowanie klienta do pracy z systemem SAP; powdrożeniowe wsparcie użytkowników końcowych systemu SAP - mieszczą się w pojęciu usług związanych z oprogramowaniem.

System komputerowy SAP, bez względu na stosowane nazewnictwo, to oprogramowanie wspomagające prowadzenie przedsiębiorstwa. Z przedstawionych okoliczności wynika, że świadczone usługi są związane z rozwojem systemu SAP (w ramach konfigurowania w systemie SAP), a skoro system ten stanowi oprogramowania, to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem.

W związku z tym uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - do przychodów ze świadczenia usług opisanych we wniosku, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 prawidłowe jest stosowanie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stanowisko Pana jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji stwierdzamy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego tą interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pan sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl