0114-KDIP3-2.4011.823.2022.3.MN - Moment powstania przychodu z odszkodowania od byłego pracodawcy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.823.2022.3.MN Moment powstania przychodu z odszkodowania od byłego pracodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 sierpnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 24 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia momentu powstania przychodu. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 września 2022 r. (wpływ 20 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu (...) 2020 r. zawarła Pani z (...) Sp. z o.o. (pracodawcą) porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, w którym pracodawca zobowiązał się do wypłaty określonej kwoty odszkodowania. Odszkodowanie miało być wypłacone po 21 dniach od daty podpisania porozumienia.

W dniu (...) 2020 r. pracodawca przesłał Pani wezwanie do zapłaty kwoty 15.917,05 zł stanowiącej rzekomo część szkody, jaką miała ponieść (...) Sp. z p.o. na skutek nienależytego wykonywania przez Panią obowiązków pracowniczych.

W dniu (...) 2020 r. otrzymała Pani od byłego pracodawcy przelew z częścią umówionego odszkodowania umniejszonego o kwotę 15.917,05 zł. Od kwoty potrąconego odszkodowania wynoszącej 19.177,05 zł brutto (15.917,05 zł netto), pracodawca naliczył i odprowadził w 2020 r. do US zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 3.260, 00 zł.

W dniu (...) 2020 r. został złożony do Sądu pozew przeciwko pracodawcy o wypłatę 15.917,05 zł tytułem zawartego przez strony porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o pracę z dnia (...) 2020 r. (sygn. akt (...)) i niewypłacenia części umówionego odszkodowania.

W styczniu 2021 r. pracodawca wystawił PIT-11 za 2020 r., w którym powiększył dochody za 2020 r. o niewypłacone odszkodowanie (19.177,05 brutto).

W dniu 11 maja 2022 r. Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, w którym stwierdził, że potrącenie było bezzasadne i nakazał (...) Sp. z o.o. zapłacić zaległe odszkodowanie w wysokości 15.917,05 zł.

W dniu (...) 2022 r. (...) Sp. z o.o. przelała na Pani konto 5.000,00 zł.

W dniu (...) 2022 r. (...) Sp. z o.o. przelała na Pani konto pozostałą cześć odszkodowania w wysokości 10.917,05 zł.

W dniu (...) 2022 r. wezwała Pani (...) Sp. z o.o. do skorygowanie PIT-11 za 2020 r. o wartość niewypłaconego odszkodowania i wystawienie PIT-11 za 2022 r. na wartość dokonanych przelewów w dniu (...) 2022 r. oraz (...) 2022 r. za odszkodowanie.

W dniu (...) 2022 r. (...) Sp. z o.o. pisemnie odmówiła wystawienia korekty PIT-11 za 2020 r. oraz wystawienia PIT-11 za 2022 r. twierdząc, że faktycznie Spółka nieskutecznie dokonała potrącenia odszkodowania, ale nie przeczy to temu, że kwota odszkodowania w niewypłaconej części (15.917,05 zł) była należna w 2020 r. i w tym roku została postawiona do Pani dyspozycji, mimo że została faktycznie wypłacona w 2022 r. Opierając się na wydanej interpretacji indywidualnej w dniu 18 lipca 2014 r. przez Izbę Skarbową w Warszawie IPPB2/415-372/14-2/LS, w której stwierdza się, iż za moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy należy przyjąć moment wypłaty (obciążenia rachunku bankowego) pracodawcy oraz w związku z opisanym powyżej stanem faktycznym, uważa Pani, że wypłacona w 2022 r. część odszkodowania powinna zostać rozliczona z dochodami za 2022 r.

W związku z odmową sporządzenia korekty PIT-11 za 2020 r. przez byłego pracodawcę ((...) Sp. z o.o. NIP (...)) o wartość naliczonego w 2020 r., a wypłaconego w 2022 r. odszkodowania, wynikającego z podpisanego (...) 2020 r. porozumienia, jako podatnik ma Pani obowiązek sama:

1.

skorygować (umniejszyć) deklaracje podatkową za 2020 r. o wartość wypłaconego w 2022 r. odszkodowania (19.177,05 zł brutto);

2.

ująć w rocznej deklaracji podatkowej za 2022 r. w pozycji "inne przychody" wypłacone w 2022 r. odszkodowanie.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu)

Pytanie dotyczy Pani obowiązków jako podatnika - czy powinna Pani złożyć korektę za rok 2020, ponieważ pieniądze od pracodawcy otrzymała Pani w 2022 r. i rozliczyć podatek w zeznaniu za 2022 rok?

Pani stanowisko w sprawie

Pani stanowisko jest takie, że powinna Pani złożyć korektę za 2020 rok i odliczyć niewypłaconą kwotę i rozliczyć się w 2022 r., dopisując do rocznego zeznania otrzymaną kwotę.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei, w myśl art. 86 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510):

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Artykuł 86 § 3 wyżej powołanej ustawy stanowi:

Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Ten przepis ustanawia więc zasadę, że forma, w jakiej pracownik otrzyma wynagrodzenie jest więc zależna wyłącznie od jego decyzji. Zasadny zatem będzie pogląd, że za moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy należy przyjąć moment wypłaty (obciążenia rachunku bankowego pracodawcy.)

Przedstawiła Pani informacje, z których wynika, że:

1.

w 2020 r. zawarła Pani z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę;

2.

pracodawca zobowiązał się do wypłaty odszkodowania w określonej kwocie;

3.

odszkodowanie nie zostało wypłacone w całości - pracodawca potrącił część odszkodowania tytułem nienależytego wykonywania przez Panią obowiązków;

4.

pracodawca wystawił PIT-11 za 2020 r., ujmując w deklaracji również niewypłaconą część odszkodowania;

5.

złożyła Pani pozew do Sądu przeciwko pracodawcy o wypłatę potrąconej części odszkodowania;

6. Sąd nakazał wypłacenie zaległej części odszkodowania;

7.

pracodawca wypłacił zaległe odszkodowanie w 2022 r;

8.

wezwała Pani pracodawcę do skorygowania deklaracji PIT-11 za 2020 r. o wartość niewypłaconego odszkodowania i ujęcie ww. części odszkodowania w PIT-11 za 2022 r.;

9.

pracodawca odmówił skorygowania deklaracji PIT-11 za 2020 r. twierdząc, że mimo iż nieskutecznie dokonał potrącenia odszkodowania, to kwota odszkodowania w niewypłaconej części była należna za 2020 r. i w tym roku była postawiona do Pani dyspozycji.

Powzięła Pani w wątpliwość, czy w sytuacji, gdy pracodawca odmówił skorygowania deklaracji PIT-11 za 2020 r., to ma Pani prawo złożyć korektę tej deklaracji i rozliczyć podatek od wypłaconej w 2022 r. części odszkodowania w zeznaniu za 2022 rok.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Odnosząc się do sposobu ustalenia powstania przychodu, zauważyć należy, że w myśl cytowanego wcześniej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przez pojęcie "otrzymane" - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego - należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

Natomiast "postawionymi do dyspozycji" są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik - wykazując określoną aktywność - ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

W przypadku, gdy wypłata świadczeń następuje w formie pieniężnej, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się moment wypłaty należności.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że jeżeli obciążenie (uznanie) rachunku bankowego pracodawcy nastąpiło w 2022 r., kwota stanowiąca wypłatę nienależnie potrąconego odszkodowania będzie przychodem roku 2022.

Tym samym pracodawca, wypełniając określone w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązki płatnika, nie postąpił prawidłowo zaliczając wypłaconą Pani część odszkodowania do przychodu uzyskanego w 2020 r.

Natomiast w sytuacji, gdy kwota ta została błędnie ujęta (w tym przypadku w deklaracji PIT- 11 za 2020 rok), a płatnik odmówił skorygowania tej deklaracji, ma Pani prawo do złożenia korekty.

Wskazać należy, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) dopuszczają możliwość złożenia korekty zeznania rocznego, zgodnie bowiem z art. 81 § 1 tej ustawy:

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

W myśl natomiast 81 § 2:

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z art. 3 pkt 5 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji.

Zatem może Pani skorygować deklarację za 2020 rok i rozliczyć kwotę niewypłaconej części odszkodowania w zeznaniu za 2022 rok.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanej przez Panią interpretacji indywidualnej, tut. organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl