0114-KDIP3-2.4011.572.2020.1.JM - Zwolnienie z PIT środków pieniężnych przekazanych pracownikowi będącemu laureatem konkursu na pokrycie kosztów związanych z podróżą i jego pobytem jako stażysty w zagranicznym ośrodku naukowym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.572.2020.1.JM Zwolnienie z PIT środków pieniężnych przekazanych pracownikowi będącemu laureatem konkursu na pokrycie kosztów związanych z podróżą i jego pobytem jako stażysty w zagranicznym ośrodku naukowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2020 r. (data wpływu 3 września 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcą, jest uczelnią publiczną w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm., zwanej dalej PSWiN). Wnioskodawca jest zatem osobą prawną na mocy art. 9 ust. 1 PSWiN, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 31 ustawy o p.d.o.f.

Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę dr hab. M.T. (zwanego dalej Pracownikiem lub Stażystą), jako nauczyciela akademickiego w rozumieniu przepisów (...). Stałe miejsce pracy Pracownika oraz siedziba, jako pracodawcy, znajdują się w (...).

Decyzją z dnia 31 lipca 2018 r., Nr (...) Dyrektor (...) przyznał Wnioskodawcy środki finansowe w wysokości 49.160 zł na realizację stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym granty (...) który realizować miał pracownik jako kandydat na staż. Decyzja ta została wydana w ramach konkursu (...) zwanego dalej Konkursem). Warunki i regulamin Konkursu zostały określone w uchwale (...) z dnia 14 grudnia 2017 r. (zwanej dalej Uchwałą (...). W Uchwale Rady (...) stwierdzono, że Rada (...) działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o (...)., zwanej dalej ustawą o (...)) określa warunki oraz regulamin konkursu (...) na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Zgodnie z treścią Uchwały Rady (...): "Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań (...)

Z wnioskami o finansowanie staży w ramach Konkursu, mogły występować polskie naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne z Uchwałą Rady (...), w ramach Konkursu rozpatrywane były wnioski, w których kandydat na staż:

a.

posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

b.

jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;

c.

pełnił lub pełni rolę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów (...);

d.

nie jest laureatem konkursu ERC;

e.

przedstawi opis projektu badawczego w którym będzie wskazany jako kierownik projektu we wniosku składanym w konkursie ERC;

f.

zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż 1 września 2018 r. i nie później niż 31 grudnia 2019 r.;

g.

wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.

Zgodnie z treścią Uchwały Rady (...), środki finansowe przyznawane w ramach Konkursu przeznacza się na:

a.

pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15.000 zł miesięcznie, przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Rady (...);

b.

pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1.000 zł do 10.000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku Nr 2 do Rady (...).

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC skutkuje zwrotem całości środków przyznanych Wnioskodawcy.

Uchwała Rady (...) wskazuje również, że środki finansowe na realizację stażu, zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor (...) w drodze decyzji jednostce naukowej (a więc np. Wnioskodawcy).

Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej będącej Wnioskodawcą na podstawie umowy o realizację i finansowanie stażu, zawartej pomiędzy (...) a jednostką wnioskującą o finansowanie.

W związku z powyższymi postanowieniami Uchwały Rady (...), a także w związku ze wskazaną powyżej decyzją Dyrektora (...), pomiędzy Wnioskodawcą a (...) została zawarta umowa nr (...) o finansowanie stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, przyznanego w ramach konkursu " (...)" (zwana dalej Umową z (...)). W umowie tej postanowiono, że:

1. Wnioskodawca sprawuje nadzór nad realizacją stażu i prawidłowością wydatkowania przyznanych w ramach tego stażu środków finansowych;

2.

miejscem realizacji stażu jest: (...).;

3.

datę rozpoczęcia realizacji stażu określono na dzień 1 maja 2019 r., który jest jednocześnie dniem rozpoczęcia pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym;

4.

realizacja pobytu w ośrodku zagranicznym powinna zakończyć się w dniu 31 lipca 2019 r. (czas pobytu wynosi 3 miesiące);

5. Wnioskodawca zobowiązuje się do wypłacania stażyście środków finansowych przyznanych w ramach konkursu na staż;

6.

na realizację stażu Dyrektor (...) przyznał Wnioskodawcy środki finansowe w wysokości 49.160 zł, z których:

a.

środki w wysokości 47.160,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem Stażysty w zagranicznym ośrodku naukowym,

b.

środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) Pracownika do zagranicznego ośrodka naukowego.

W Umowie z (...) Wnioskodawca zobowiązał się do nadzoru nad tym, aby realizacja stażu odbywała się w oparciu o:

a.

powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

b.

postanowienia umowy z (...), w tym Tabelę z Kosztorysem zawartą w Załączniku Nr 1 do niej:

c.

informacje zawarte we wniosku o finansowanie stażu;

d.

zasady dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej;

e.

zasady wynikające z dokumentacji konkursowej obejmujące warunki konkursu;

f.

wewnętrzne przepisy obowiązujące u Wnioskodawcy, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami Umowy z (...).

Wnioskodawca sprawuje nadzór nad realizacją stażu i prawidłowością wydatkowania środków finansowych i jest odpowiedzialny wobec (...) za wykonanie Umowy z (...).

(...) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, powstałe w związku z realizacją Umowy z (...) szkody poniesione przez osoby trzecie. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją umowy z (...) ponosi Wnioskodawca.

Zgodnie z umową z (...) środki finansowe zostały przekazane Wnioskodawcy przez (...) jednorazowo w roku rozpoczęcia realizacji stażu (a więc w roku 2019).

Zgodnie z Umową z (...) Wnioskodawca był obowiązany do wypłaty miesięcznie pracownikowi przyznanych Wnioskodawcy środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w zagranicznym ośrodku w wysokości wynikającej z załącznika Nr 1 do umowy z (...). Wypłata miała następować z góry do 10 dnia każdego miesiąca, w którym pracownik przebywał w zagranicznym ośrodku naukowym. Przy czym, pierwsza wypłata powinna była zostać dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu. Wnioskodawca zobowiązany był do wypłaty środków finansowych na pokrycie kosztów podróży Pracownika do zagranicznego ośrodka naukowego w terminie wskazanym pisemnie Wnioskodawcy przez Pracownika.

Wnioskodawca zapewnił w Umowie z (...), że zobowiąże pracownika do:

a.

wystąpienia w terminie do 18 miesięcy od zakończenia pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym, z wnioskiem o grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej;

b.

udzielania (...) oraz upoważnionym przez (...) podmiotom w terminie bezzwłocznym informacji dotyczących stanu realizacji stażu, w szczególności wszelkich dokumentów lub materiałów niezbędnych do oceny, czy staż realizowany jest w sposób zgodny z Umową z (...).

c.

uczestniczenia w ankietach i badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez (...) w okresie realizacji stażu i w okresie 5 lat po jego zakończeniu.

Umowa z (...) określa także sposób nadzorowania przez (...) realizacji stażu, w tym sposobu wydatkowania środków finansowych przyznanych na jego realizację.

Rozliczenie stażu odbywa się na podstawie raportu końcowego, składanego przez Wnioskodawcę i Pracownika, obejmującego m.in. sprawozdanie z odbytego stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, potwierdzenie przez osobę upoważnioną, faktu i terminu realizacji przez Pracownika stażu oraz potwierdzenie złożenia wniosku do konkursu ogłoszonego przez ERC.

Raport końcowy, zgodny z zakresem danych zawartym w Załączniku Nr 2 do Umowy z (...) składa się w terminie do 19 miesięcy od dnia zakończenia pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Brak spełnienia któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków, niezłożenie raportu końcowego w stosownym terminie, złożenie raportu niepoprawnego lub niekompletnego pomimo upływu 30 dni od wezwania do jego złożenia uzupełnienia lub poprawy stanowi podstawę do rozwiązana przez (...) Umowy z (...) ze skutkiem natychmiastowym. Wnioskodawca zawarł także z Pracownikiem porozumienie w sprawie odbycia stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC w ramach umowy grantowej z (...) (zwane dalej Porozumieniem). Porozumienie zostało zawarte w dniu 15 stycznia 2019 r. W Porozumieniu Pracownik zobowiązał się do odbycia w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC na warunkach zawartych w Umowie z (...), która stanowi załącznik do Porozumienia. Strony Porozumienia postanowiły, ze w razie niespełnienia warunków Umowy z (...), w szczególności niezłożenia przez Pracownika w ciągu 18 miesięcy od powrotu ze stażu wniosku o grant ERC, Pracownik będzie obowiązany zwrócić Wnioskodawcy całkowitą wartość wykorzystanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. W Porozumieniu postanowiono, że Pracownik otrzyma środki finansowe na pokrycie kosztów stażu i podróży zgodnie z Umową z (...) na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku wyjazdowego.

Staż odbył się w Instytucie (...) oraz na Uniwersytecie (...), pod przewodnictwem naukowca (prof....), który jest światowej klasy ekspertem w dziedzinie doświadczalnej fizyki (...) Uczelnia wydała Stażyście polecenie podróży służbowej na podstawie Wniosku Wyjazdowego (sporządzone według obowiązującego w Uczelni wzoru). Na okres wyjazdu czyli w dniach od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. udzielono Pracownikowi urlopu płatnego. Urlop taki jest udzielany nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni, zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni. W okresie stażu, Stażysta pozostawał zatem pracownikiem Uczelni i otrzymywał wynagrodzenie za pracę.

Staż (wyjazd) był faktycznie realizowany w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. W trakcie stażu Stażysta odbył także dwa wyjazdy na konferencje naukowe do Japonii (...) i USA (...), które stanowiły element stażu (wyjazdy te odbywały się z Austrii i kończyły powrotem do Austrii). Wyjazdy te następowały w uzgodnieniu z (...) i za zgodą prof. F., która potwierdziła, że udział w konferencjach naukowych w trakcie trwania stażu jest naturalną częścią stażu.

Realizacja stażu miała następujące cele:

1.

zapoznanie się Stażysty z trwającymi pracami doświadczalnymi w I., które teoretycznie badane są na Uczelni przez Stażystę i których opis teoretyczny będzie częścią wniosku o jego grant ERC.

2.

wykonanie wstępnych obliczeń dotyczących ultrazimnych magnetycznych atomów oraz zaplanowanie i rozpoczęcie pracy nad wnioskiem o grant ERC, którego realizacja jest planowana na Uczelni;

3.

konsultacje z prof. F. planów naukowych, metodologii pracy naukowej oraz przygotowanego wniosku o grant ERC w celu przeniesienia i wdrożenia najlepszych światowych wzorców pracy naukowej na Uczelni po realizacji stażu.

Wniosek o grant ERC Starting Grant zostanie złożony w najbliższym otwartym konkursie. Rozliczenie stażu z (...) nastąpi po złożeniu przez Stażystę wniosku o grant ERC.

Opisane powyżej środki finansowe, w łącznej kwocie 49.160 zł zostały faktycznie wypłacone Stażyście przez Uczelnię, na rachunek bankowy, w dniu 29 kwietnia 2019 r., jako zaliczka na poczet przewidywanych kosztów podróży oraz pobytu. Przy wypłacie tej, ze względu na jej zaliczkowy charakter, Uczelnia nie dokonała poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po zakończeniu stażu, Pracownik przedłożył Uczelni (w październiku 2019 r.) rachunek kosztów podróży, w którym wykazał należne mu diety, koszty noclegów oraz ryczałty na komunikację miejską. Łączna kwota wykazanych w rachunku kosztów wyniosła (po przeliczeniu na walutę polską) 38.850,14 zł. Okazała się ona zatem niższa od kwoty przyznanych i wypłaconych w dniu 29 kwietnia 2019 r. środków finansowych na koszty pobytu o kwotę 8.309,86 zł. Stażysta - na podstawie przywołanych powyżej zasad Konkursu - nie był obowiązany do zwrotu kwoty różnicy na rzecz Uczelni.

W pierwotnie sporządzonej informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Uczelnia wykazała całą kwotę przyznanych środków (49.160 zł), jako przychód Pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W maju 2020 r. Uczelnia sporządziła jednak korektę tej informacji, w której jako przychód opodatkowany wykazano:

* różnicę pomiędzy wartością diet i innych kosztów wykazanych przez Pracownika w rachunku kosztów podróży a pełną kwotą środków przyznanych na koszty pobytu (8.309,86 zł);

* kwotę 2.000 zł (środki ryczałtowo przyznane na koszty podróży). Pracownik nie przedstawił bowiem dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty podróży W efekcie opodatkowano kwotę 10.309,86 zł. Uczelnia uznała, że pozostała kwota powinna być objęta zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy prawidłowo Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zastosowała do przyznanych i wypłaconych Pracownikowi środków finansowych zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f. do wysokości limitów określonych w tym przepisie?

2. Czy Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, postąpiła prawidłowo nie stosując do przyznanych i wypłaconych Pracownikowi środków finansowych zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie, w jakim środki te nie były wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f.?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, prawidłowo zastosowała do przyznanych i wypłaconych Pracownikowi środków finansowych zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f. do wysokości limitów określonych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Przepisy prawa podatkowego, ani prawa pracy, nie definiują wprost pojęcia podróży służbowej. Elementy definicji tego pojęcia można jednak odczytać z art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Jak wskazano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2016 r. sygn. akt II FSK 3114/14 "Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana: (1) poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, (2) na polecenie pracodawcy, (3) w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy wystąpić muszą łącznie."

Pomiędzy Pracownikiem a Wnioskodawcą istniał w momencie sporządzania polecenia wyjazdu, przez cały okres trwania stażu oraz istnieje nadal stosunek pracy. Jest zatem spełniona podstawowa przesłanka warunkująca wystąpienie podróży służbowej. Możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania nie wyłącza przy tym to, że na czas odbywania stażu Pracownikowi udzielono urlopu od wykonywania jego normalnych obowiązków wynikających z zatrudnienia u Wnioskodawcy. Teza taka jest prezentowana w orzecznictwie sądowym dotyczącym analogicznych przypadków (por. np. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 867/13).

W odniesieniu do stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszego wniosku nie budzi wątpliwości, że Pracownik odbył podróż poza swoje stałe miejsce pracy. Uczelnia, jako pracodawca, wydała Stażyście polecenie podróży służbowej na podstawie sporządzonego przez niego Wniosku Wyjazdowego. Spełniona jest zatem kolejna przesłanka uznania wyjazdu za podróż służbową. Wyjazd i pobyt za granicą pozostawały w bezpośrednim związku z obowiązkami spoczywającymi na Pracowniku, jako na nauczycielu akademickim zatrudnionym w Uczelni. Jak to bowiem wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku, celem Konkursu (a zatem i stażu) zdobycie wiedzy i doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Jest to zatem zadanie ściśle związane z działalnością Wnioskodawcy, w której realizacji uczestniczy Pracownik. Pracownik otrzymał od pracodawcy polecenie wykonania zadania służbowego, jakim jest zrealizowanie stażu, na które z kolei Wnioskodawca otrzymał środki finansowe w ramach Konkursu. Pracownik wykonywał to zadanie nie dla swojej własnej korzyści osobistej, ale dla Wnioskodawcy. Pracownik odbył podróż (staż) pozostając pracownikiem Wnioskodawcy i właśnie dlatego, że jest pracownikiem Wnioskodawcy, realizując obowiązki wynikającego ze stosunku pracy. Jak to wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku, zgodnie z Uchwałą (...), zatrudnianie Stażysty przez Uczelnię na podstawie stosunku pracy było warunkiem uczestniczenia w Konkursie. Co istotne, wykonywanie zadania przez Pracownika poddane było kontroli Wnioskodawcy. Kontrola ta przejawia się m.in. w zobowiązaniu Pracownika do złożenia wniosku o grant ERC w określonym terminie, sporządzenia raportu końcowego.

Spełnione zostały, zatem przesłanki wymagane dla uznania wyjazdu opisanego w stanie faktycznym za podróż służbową, tj. wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy - w celu wykonania zadania służbowego.

Jak to wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku, zgodnie z zasadami Konkursu, a także Umową z (...), środki finansowe zostały przyznane na:

a.

pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku,

b.

pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku.

Przyznane Pracownikowi środki pieniężne na pokrycie kosztów związanych z pobytem są ściśle związane z czasem pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym. Środki na pokrycie kosztów pobytu zostały przyznane w zryczałtowanej kwocie należnej za każdy miesiąc pobytu (przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady (...)). Sumaryczna ich wartość wynika zatem z przemnożenia ryczałtu oraz liczby miesięcy, na które zaplanowano staż (w analizowanym przypadku były to trzy miesiące).

Wypłacone przez Wnioskodawcę Pracownikowi środki mają zatem charakter diet (w odniesieniu do należności przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu) za czas podróży służbowej.

Należy bowiem wyjaśnić, że pojęcie diety nie zostało w sposób szczególny zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, a w szczególności na potrzeby stosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f. Z tego powodu należy przyjąć, że pojęcie to jest używane w znaczeniu powszechnie przyjętym. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego PWN (pod redakcją W. Doroszewskiego) "dieta", to w szczególności: "suma przeznaczona na koszty utrzymania pracownika w podróży służbowej". Środki finansowe, których dotyczy niniejszy wniosek, zostały przyznane Wnioskodawcy i są wypłacone na pokrycie kosztów pobytu za granicą, gdzie następowała realizacja zadania na rzecz Wnioskodawcy. Mają one zatem charakter diety w przedstawionym powyżej rozumieniu.

Podsumowując powyższe rozważania, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe było zastosowanie do wypłaconych Pracownikowi kwot zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f. do wysokości wynikających z tego przepisu limitów.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych dotyczące analogicznych przypadków, jak w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2018 r. sygn. akt II FSK 3085/16 oraz powołane w nim wcześniejsze orzeczenia. Stanowisko to jest również prezentowane w nowszych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (por. np. interpretacja indywidualna z dnia 16 marca 2020 r. sygn. 0114-KDIP3-3.4011.184.2018.9.JK3).

Ad 2.

Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, postąpiła prawidłowo nie stosując do przyznanych i wypłaconych Pracownikowi środków finansowych zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie, w jakim środki te nie były wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia o zaniechaniu poboru, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu otrzymania przez podatników tego podatku:

1.

stypendiów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Centrum (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384, zwanej dalej ustawą o (...)), i innych środków finansowych przyznanych w konkursach na stypendia doktorskie organizowanych przez (...),

2.

stypendiów naukowych przyznanych ze środków projektów badawczych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a-c) i lit. e), pkt 4 i 7 ustawy o (...). na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę (...) - w zakresie, w jakim nie są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., w związku z art. 330 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

Artykuł 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o (...) stanowi, że do zadań (...) należy finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:

a.

projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

b.

niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu-lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,

c.

projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,

d.

stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

e.

projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ustawy o (...) do zadań tych należy także:

1.

współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych,

2.

wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań.

Jak to przedstawiono w opisie stanu faktycznego niniejszego wniosku, w Uchwale Rady (...) stwierdzono, że Rada (...) określa warunki oraz regulamin Konkursu działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 ustawy o (...). Art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o (...) stanowi, że do zadań (...) należy również finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o (...), nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie natomiast z art. 21 ustawy o (...). Rada (...) określi szczegółowy regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez (...), przy uwzględnieniu zasad przejrzystości procedur konkursowych oraz procedur wyłaniania ekspertów.

Wymienione w Uchwale Rady (...) podstawy prawne (a w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o (...)) nie są wymienione w regulującym zakres przedmiotowy zaniechania poboru podatku § 1 rozporządzenia o zaniechaniu poboru. Zaniechanie poboru podatku stanowi niewątpliwie odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Z tego powodu przepisy przewidujące zaniechanie poboru oraz jego zakres nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. Skoro zatem środki przyznane i wypłacone Pracownikowi nie są objęte wprost zakresem zawartego § 1 rozporządzenia o zaniechaniu poboru odesłania do regulacji ustawy o (...), to brak jest podstaw prawnych do objęcia tych środków zaniechaniem poboru podatku.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, postąpiła prawidłowo nie stosując do przyznanych i wypłaconych Pracownikowi środków finansowych zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie, w jakim środki te nie były wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2019 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone zostały źródła przychodów, wśród których w pkt 1 wymienia się stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

Przepis art. 12 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

a. podróży służbowej pracownika,

b. podróży osoby niebędącej pracownikiem, - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1.

diety;

2.

zwrot kosztów:

a.

przejazdów,

b.

dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

c.

noclegów,

d.

innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zauważyć należy, że warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odbycie przez pracownika podróży służbowej.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy nie zawiera definicji podróży służbowej i dlatego należy odwołać się do pojęcia podróży służbowej zawartego w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), w myśl którego, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że odbywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te cechy wystąpić muszą łącznie, a brak jednej z nich wyklucza zakwalifikowanie pracy świadczonej przez pracownika jako podróży służbowej.

Natomiast, za pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy).

We wniosku wskazano, że Wnioskodawca jako beneficjent środków europejskich w ramach konkursu (...) skierował na staż zagraniczny w zespole naukowym swojego pracownika. Przez cały okres pobytu za granicą pracownik Wnioskodawcy będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i będzie pozostawał w stosunku pracy. Stałe miejsce pracy pracownika oraz siedziba Wnioskodawcy (pracodawcy) znajdują się w (...).

Spełnione zostały zatem warunki do uznania wyjazdu pracownika na staż za podróż służbową, tj. wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy - w celu wykonania zadania służbowego. Zatem, przekazywane pracownikowi w ramach konkursu (...) środki na sfinansowanie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże tylko do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w tym przepisie. Natomiast ewentualna nadwyżka wypłacanych świadczeń - ponad limit określony w ww. rozporządzeniu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że decyzją z dnia 31 lipca 2018 r., (...) Dyrektor (...) (zwanego (...)) przyznał Wnioskodawcy środki finansowe w wysokości 49.160 zł na realizację stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym granty ERC. Decyzja ta została wydana w ramach konkursu " (...)". Warunki i regulamin Konkursu zostały określone w uchwale 118/2017 Rady (...) z dnia 14 grudnia 2017 r. W Uchwale tej stwierdzono, że Rada (...) działając na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (...) określa warunki oraz regulamin konkursu (...) na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Wnioskodawca zawarł także z Pracownikiem porozumienie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie odbycia stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC. W Porozumieniu Pracownik zobowiązał się do odbycia w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC. Strony Porozumienia postanowiły, ze w razie niespełnienia warunków Umowy z (...), Pracownik będzie obowiązany zwrócić Wnioskodawcy całkowitą wartość wykorzystanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. W Porozumieniu postanowiono, że Pracownik otrzyma środki finansowe na pokrycie kosztów stażu i podróży zgodnie z Umową z (...) na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku wyjazdowego. Po zakończeniu stażu, Pracownik przedłożył Uczelni (w październiku 2019 r.) rachunek kosztów podróży, w którym wykazał należne mu diety, koszty noclegów oraz ryczałty na komunikację miejską. Łączna kwota wykazanych w rachunku kosztów wyniosła (po przeliczeniu na walutę polską) 38.850,14 zł. W pierwotnie sporządzonej informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Uczelnia wykazała całą kwotę przyznanych środków (49.160 zł), jako przychód Pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W maju 2020 r. Uczelnia sporządziła jednak korektę tej informacji, w której jako przychód opodatkowany wykazano:

* różnicę pomiędzy wartością diet i innych kosztów wykazanych przez Pracownika w rachunku kosztów podróży a pełną kwotą środków przyznanych na koszty pobytu (8.309,86 zł);

* kwotę 2.000 zł (środki ryczałtowo przyznane na koszty podróży). Pracownik nie przedstawił bowiem dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty podróży W efekcie opodatkowano kwotę 10.309,86 zł. Uczelnia uznała, że pozostała kwota powinna być objęta zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o p.d.o.f.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Uczelnia jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prawidłowo zastosowała do przyznanych, wypłaconych Pracownikowi środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu zagranicznego zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Odnosząc się natomiast do kwestii ewentualnego zaniechania poboru podatku (pyt. Nr 2), należy wskazać, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Centrum (Dz. U. z 2019 r. poz. 1982), zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu otrzymania przez podatników tego podatku:

1. stypendiów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Centrum (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), i innych środków finansowych przyznanych w konkursach na stypendia doktorskie organizowanych przez Centrum,

2. stypendiów naukowych przyznanych ze środków projektów badawczych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a-c) i lit. e, pkt 4 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Centrum, na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Centrum, - w zakresie, w jakim nie są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., w związku z art. 330 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (§ 2 tego rozporządzenia).

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Centrum (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) do zadań Centrum należy finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:

a.

projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

b.

niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu-lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,

c.

projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,

d.

stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,

e.

projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Ponadto, do zadań Centrum należy współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych, w tym określonej w pkt 1 lit. b oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań (art. 20 ust. 1 pkt 4 i 7 ww. rozporządzenia).

Zatem, wymienione w Uchwale Rady (...) podstawy prawne nie są wymienione w regulującym zakres przedmiotowy zaniechania poboru podatku § 1 rozporządzenia o zaniechaniu poboru. W związku z tym, przyjmując za Wnioskodawcą, że środki przyznane i wypłacone Pracownikowi nie są objęte wprost zakresem zawartego § 1 rozporządzenia o zaniechaniu poboru stwierdzić należy, że środki wypłacone pracownikowi z konkursu " (...)" nie zostały wyłączone z opodatkowania na podstawie § 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, postąpiła prawidłowo nie stosując do przyznanych i wypłaconych Pracownikowi środków finansowych zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie, w jakim środki te nie były wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, stwierdzić należy, że środki pieniężne przekazane przez Wnioskodawcę pracownikowi będącemu laureatem konkursu " (...)" na pokrycie kosztów związanych z podróżą i Jego pobytem jako stażysta w zagranicznym ośrodku naukowym, będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże tylko do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Natomiast ewentualna nadwyżka wypłacanych świadczeń - ponad limit określony w ww. rozporządzeniu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie środki finansowe nie podlegające zwolnieniu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą korzystały z wyłączenia wymienionego w § 1 rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Centrum.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych tutejszy organ informuje, że potwierdzają one stanowisko prezentowane w niniejszej interpretacji, jednakże zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43 - 300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl