0114-KDIP3-2.4011.478.2021.2.AC - PIT w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w sytuacji, gdy wydatkowanie oszczędzanych środków nastąpi na zakup lokalu mieszkalnego w Norwegii

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 29 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.478.2021.2.AC PIT w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w sytuacji, gdy wydatkowanie oszczędzanych środków nastąpi na zakup lokalu mieszkalnego w Norwegii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 27 maja 2021 r. (data wpływu 31 maja 2021 r.) uzupełnionym pismem z 2 września 2021 r. (data wpływu 2 września 2021 r.) na wezwanie z 5 sierpnia 2021 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.478.2021.1.MJ (data nadania 6 sierpnia 2021 r., data doręczenia 26 sierpnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w sytuacji, gdy wydatkowanie oszczędzanych środków nastąpi na zakup lokalu mieszkalnego w Norwegii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w sytuacji, gdy wydatkowanie oszczędzanych środków nastąpi na zakup lokalu mieszkalnego w Norwegii.

W związku z brakami formalnymi pismem z 5 sierpnia 2021 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.478. 2021.1.MJ (data nadania 6 sierpnia 2021 r., data doręczenia 26 sierpnia 2021 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z 2 września 2021 r. (data wpływu 2 września 2021 r.) uzupełniono powyższe w terminie.

We wniosku wspólnym i uzupełnieniu złożonym przez:

* Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Pana W.O.;

* Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania: Panią A.O.

przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zamierza wydać zaoszczędzone przez siebie oraz Jego żonę pieniądze znajdujące się na odrębnych rachunkach kasy mieszkaniowej w Banku (...) na zakup mieszkania w Norwegii. Wnioskodawca i Jego żona przez większą część r. pracują i mieszkają w Norwegii. W związku z tym, aby uniknąć kosztów wynajmu chcą przeznaczyć zaoszczędzone w kasie mieszkaniowej pieniądze na zakup własnego mieszkania. Wszystkie ich dochody z pracy w Norwegii rozliczane są zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. Przez lata pracy dochody z Norwegii miały również wpływ na stawkę podatkową w Polsce, co zwiększało ich obciążenia podatkowe w Polsce.

Konsultant telefoniczny Krajowej Informacji Skarbowej poinformował Wnioskodawcę, że nie znala zł w przepisach żadnych przeciwskazań, aby Wnioskodawca wraz z żoną zakupili mieszkanie w Norwegii nie tracąc ulgi mieszkaniowej. Wnioskodawca wysłał również zapytanie e-mail (...), na które również otrzymał pozytywną odpowiedź, tzn. że może nabyć mieszkanie w Norwegii nie tracąc ulgi mieszkaniowej. Norwegia jest c złonkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest stowarzyszona z Unia Europejską, w związku z czym jest traktowana przez organy państwowe i podatkowe na równi z krajami Unii Europejskiej.

Zainteresowani w uzupełnieniu do wniosku doprecyzowali, że:

Data zawarcia umowy o Nr (...) na indywidualne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przez Wnioskodawcę to 31 grudnia 2001 r. Data zawarcia umowy o Nr (...) na indywidualne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przez Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania to 31 grudnia 2001 r. Pieniądze z kasy mieszkaniowej dotyczące obu umów Zainteresowani otrzymali 11 czerwca 2021 r., a następnie przelali je 22 czerwca 2021 r. na zakup mieszkania w Norwegii. Zainteresowani przejęli mieszkanie 1 lipca 2021 r., a od 6 lipca 2021 r. są oficjalnie zarejestrowani jako właściciele mieszkania w Norweskim Rejestrze Ksiąg Wieczystych.

Ponadto Zainteresowani poinformowali, że zdarzenie przys złe zmieniło się na zaistniały stan faktyczny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji opisanej w poz. 63 Wnioskodawca wraz z żoną może kupić mieszkanie w Norwegii w celu zamieszania w nim podczas ich pobytu w Norwegii z pieniędzy zaoszczędzonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej i nie spowoduje to koniczności zwrotu otrzymanej przez Nich ulgi mieszkaniowej?

Zdaniem Zainteresowanych, mogą Oni kupić mieszkanie w Norwegii jako kraju c złonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego z pieniędzy zaoszczędzonych przez Nich na rachunkach kasy mieszkaniowej i nie spowoduje to dla Nich konieczności zwrotu otrzymanej ulgi mieszkaniowej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej w sytuacji, gdy wydatkowanie oszczędzanych środków nastąpi na zakup lokalu mieszkalnego w Norwegii jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. - podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w r. podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo - kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W świetle art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. - jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, a następnie:

1.

wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,

2.

w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,

3.

po r., w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

4.

wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,

5. przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo - kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu.

W myśl art. 4 ust. 1 podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f) i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., a odliczenia te nie znala zły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tej ustawie.

Katalog wydatków, dotyczących celów mieszkaniowych, na które podatnik może przeznaczyć wycofane z kasy mieszkaniowej oszczędności precyzuje ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy - przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy - celami mieszkaniowymi są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy:

1.

nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,

2.

uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

3.

remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,

4.

spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,

5.

nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zainteresowani są posiadaczami dwóch odrębnych rachunków kasy mieszkaniowej w Banku (...) opatrzonych datą zawarcia umowy na indywidualne oszczędzanie 31 grudnia 2001 r. Zainteresowani 11 czerwca 2021 r. otrzymali pieniądze z kasy mieszkaniowej dotyczące obu umów, a następnie przelali je 22 czerwca 2021 r. na zakup mieszkania 1 lipca 2021 r. w Norwegii. Zainteresowani przez większą część r. pracują i mieszkają w Norwegii. Dochody Zainteresowanych z pracy w Norwegii rozliczane są w Norwegii i w Polsce.

Wątpliwości Zainteresowanych budzi kwestia, czy zakup lokalu mieszkalnego w Norwegii z pieniędzy zaoszczędzonych na rachunkach kasy mieszkaniowej i nie powoduje konieczności zwrotu otrzymanej ulgi mieszkaniowej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Z powołanych wyżej przepisów, dotyczących możliwości odliczenia od podatku oszczędności gromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, nie wynika miejsce położenia nieruchomości, w której podatnik może realizować cele mieszkaniowe.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, aby Zainteresowani nie utracili prawa do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej muszą przeznaczyć wycofane po okresie oszczędzania środki na co najmniej jeden z wyżej wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego celów systematycznego oszczędzania.

Podatnik, który gromadził oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym mógł skorzystać z odliczenia oszczędzonych kwot od podatku jak również był uprawniony do otrzymania długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe na zasadach preferencyjnych. Taka preferencja miała dodatkowo zachęcić podatników do oszczędzania i następnie wydatkowania tych oszczędności na określone cele mieszkaniowe. Powyższe działania wspierały i wspierają polskie budownictwo mieszkaniowe.

Ponadto zakres art. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego na dzień jej wprowadzenia wskazywał, że: "Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych na cele mieszkaniowe oraz zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i towarzystw budownictwa społecznego." Aktualnie, zgodnie z art. 1 "Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali mieszkalnych, zasady działania społecznych agencji najmu, zasady działania społecznej inicjatywy mieszkaniowej oraz zasady wspierania gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa."

Ze wszystkich przedstawionych w ww. ustawie działań wynika, że mają one na celu wsparcie budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również są kierowane bezpośrednio do gospodarstw domowych jako forma finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Należy stwierdzić, że zakres przedmiotowy art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, wskazujący cele systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie obejmuje jako celu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej nabycia lokalu mieszkalnego znajdującego się poza granicami Polski. Powołana ustawa była uchwalana w polskich realiach i jej zadaniem było wspieranie niektórych form polskiego budownictwa mieszkalnego, zaś nadrzędnym celem przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju. Zatem w powyższym kontekście powołany art. 8 ust. 2 ustawy z 26 października 1995 r. ma odniesienie jedynie polskiego budownictwa mieszkalnego.

W związku z powyższym, pomimo, że ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie wskazuje, że cele mieszkaniowe mają być realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to z uwagi na cele jakie realizuje wskazana ustawa należy uznać, że zakup mieszkania za granicą nie uprawnia do skorzystania z ulgi.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że w przypadku wydatkowania przez Zainteresowanych oszczędności z kasy mieszkaniowej do końca r. podatkowego, w którym zostały wycofane, na nabycie lokalu mieszkalnego służącego do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych położonym w Norwegii, tj. poza granicami Polski, nie jest zgodne z celami systematycznego oszczędzania i pozbawia Ich zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego prawa do omawianej ulgi, bowiem ww. przepisy odnosiły się tylko i wyłącznie do wspierania polskiego budownictwa mieszkaniowego.

Zatem stanowisko Zainteresowanych jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do wyjaśnień w postaci odpowiedzi e-mail powołanych przez Zainteresowanych we wniosku Organ wyjaśnia, że nie analizuje poprawności odpowiedzi udzielanych przez infolinię.

Zaznaczyć należy, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowo uregulowanym w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Wobec powyższego, to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przys złego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przys złe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy lz 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl