0114-KDIP3-2.4011.340.2021.2.MG - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - działalność fotograficzna

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.340.2021.2.MG Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - działalność fotograficzna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2021 r. (data wpływu 7 kwietnia 2021 r.), uzupełnionym pismem z 7 lipca 2021 r. (data wpływu 13 lipca 2021 r.), w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z 28 czerwca 2021 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.340.2021.1.MG (data nadania 28 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z uwagi na braki formalne, pismem z 28 czerwca 2021 r. (data nadania 28 czerwca 2021 r.) Nr 0114-KDIP3-2.4011.340.2021.1.MG, tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Pismem z 7 lipca 2021 r. (data wpływu 13 lipca 2021 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą T. Z. Według informacji zawartej w CEIDG, przeważającą działalnością gospodarczą przedsiębiorcy jest działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z). Ponadto w wykonywanej działalności gospodarczej znajdują się m.in. wpisy takie jak: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z). W zakresie powyższego, tj. działalności Wnioskodawcy, prowadzi on dwie odrębne aktywności zawodowe, wyszczególnione na prowadzonej przez Wnioskodawcę stronie internetowej (www.zieniu.pl), tj. działalność fotograficzna, polegająca na wykonywaniu sesji fotograficznych (m.in. sesje sensualne, sesje komercyjne, sesje prywatne) i działalność edukacyjna, polegająca na prowadzeniu kursów i szkoleń oraz warsztatów.

Pismem z 7 lipca 2021 r. (data wpływu 13 lipca 2021 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 28 czerwca 2021 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.340.2021.1.MG Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny w następujący sposób:

1. Od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa we wniosku?

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą o której mowa we wniosku od dnia 1 lipca 2008 r.

2. Pod jakim symbolem PKWiU - według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.) - sklasyfikowane są usługi, które Wnioskodawca świadczy w ramach działalności gospodarczej? (proszę wskazać symbole PKWiU dla wszystkich usług świadczonych przez Wnioskodawcę tj. działalność fotograficzna, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej).

Wnioskodawca wskazuje PKWiU świadczonych przez niego usług w ramach działalności gospodarczej:

* Usługi fotograficzne - 74.20 PKWiU;

* Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej - 85.52 PKWiU;

* Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59 PKWiU.

3. Czy do wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 10905, z późn. zm.)?

Wnioskodawca wskazuje, że do wykonywanej przez niego działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 10905, z późn. zm.).

4. Czy Wnioskodawca złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? Jeśli tak, to kiedy?

Wnioskodawca złożył właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

5. Jaki okres podatkowy jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy?

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rok 2021.

6. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Wnioskodawca wskazuje, że osiągany przez niego przychód nie przekracza limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może rozliczać uzyskane przychody w formie ryczałtu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych, wyszczególnionych w Opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca będzie mógł rozliczać uzyskane przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%?

3. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług fotograficznych, wyszczególnionych w Opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca będzie mógł rozliczać uzyskane przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 15%?

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, może on rozliczać uzyskane przychody w formie ryczałtu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku świadczenia usług polegających na prowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych, wyszczególnionych w Opisie stanu faktycznego, może on rozliczać uzyskane przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%.

3. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku świadczenia usług fotograficznych, wyszczególnionych w Opisie stanie faktycznego, może on rozliczać uzyskane przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 15%.

1. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy dot. pytania 1

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. mogą skorzystać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły ustawowego limitu - 2 000 000 euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Wskazanej formy opodatkowania, jak wynika art. 8 ust. 1 ustawy, nie mogą stosować podatnicy osiągający w całości lub w części przychody z określonych tytułów, do przychodów z:

* prowadzenia aptek;

* działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;

* działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

oraz:

* opłacających podatek w formie karty podatkowej;

* korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

* wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

* podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Tym samym, skoro Wnioskodawca nie osiąga limitu przychodów, który uniemożliwiałby mu rozliczanie usług ryczałtem (tj. 2 000 000 euro), ani nie osiąga przychodów z usług, które zostały wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem, jak również nie dotyczą go pozostałe, wskazane w ustawie wyłączenia, zasadne jest stwierdzenie, że Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu.

W wydawanych uprzednio interpretacjach przez Dyrektora KIS wskazuje się, że:

* "Ponadto należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług" (por. przykładowo Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.748.2020.3.MGR), dlatego w zakresie pkt 2 i pkt 3, Wnioskodawca przedstawia szczegółowe uzasadnienie dot. świadczonych przez siebie usług i zastosowania właściwej stawki ryczałtu.

2. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy dot. pytania 2

Na możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług edukacyjnych wskazuje art. 12 pkt 1 ppkt 5 lit.c.

Z informacji ujawnionych w CEIDG, dotyczących Wnioskodawcy, w zakresie wykonywanej przez niego działalności, wynika:

* Kod 85.52.Z PKD, w zakresie którego ujawniono m.in.: "zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym (...), podklasa ta obejmuje kursy fotograficzne";

* Kod 85.59.B PKD, w zakresie którego ujawniono m.in.: "podklasa ta obejmuje edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania".

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 16 grudnia 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-944 /13/WRz, wskazał, że należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Przesłanki negatywne zastosowania opodatkowania ryczałtem wyszczególniono w art. 8 ust. 1 ustawy i zalicza się do niech usługi takie jak:

* prowadzenia aptek;

* działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;

* działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W związku z powyższym, skoro usługi edukacyjne czy szkoleniowe nie zostały wskazane w tym przepisie, Wnioskodawcy przysługuje prawo do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych ze świadczenia usług edukacyjnych czy szkoleniowych.

Z ostrożności wskazuję, że nawet gdyby prowadzenie wskazanych przez Wnioskodawcę kursów i szkoleń nie zostałoby zakwalifikowane jako "świadczenie usług edukacyjnych", przychody osiągane ze wskazanej działalności można uznać za przychody uzyskiwane z działalności usługowej, o której mowa w art. 12 pkt 1 ppkt 5 lit.a.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnia wszelkie przesłanki do stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania. Po pierwsze, wykonuje działalność usługową, której przedmiotem są czynności wyszczególnione w powołanych kodach PKD, po drugie, wskazane usługi nie zostały wyłączone z możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, po trzecie, wartość świadczonych usług nie przekroczyła ustawowego limitu 2 000 000 euro.

3. Uzasadnienie Wnioskodawcy dot. pytania 3

Na możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych ze świadczenia usług fotograficznych wskazuje art. 12 pkt 1 ppkt 2 lit.q.

Z informacji ujawnionych w CEIDG, dotyczących Wnioskodawcy, w zakresie wykonywanej przez niego działalności, wynika, że przeważającą działalnością gospodarczą jest kod PKD 74.20.Z, tj. działalność fotograficzna, w zakresie której wskazano m.in.: "podklasa ta obejmuje usługi fotograficzne w zakresie fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp."

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 16 grudnia 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-944/13/WRz, wskazał, że należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Przesłanki negatywne zastosowania opodatkowania ryczałtem wyszczególniono w art. 8 ust. 1 ustawy i zalicza się do niech usługi takie jak:

* prowadzenia aptek;

* działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;

* działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W związku z powyższym, skoro usługi fotograficzne nie zostały wskazane w tym przepisie, Wnioskodawcy przysługuje prawo do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych ze świadczenia usług fotograficznych.

Ponieważ w wydawanych uprzednio interpretacjach podkreśla się, że opodatkowanie ryczałtem jest możliwe w szczególności w zakresie świadczenia usług fotografii portretowej, zasadne jest stwierdzenie, że Wnioskodawca, którego przeważającą częścią działalności jest wykonywanie sesji fotograficznych i zdjęć portretowych, ma prawo do opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnia On wszelkie przesłanki do stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania. Po pierwsze, wykonuje działalność usługową, której przedmiotem są czynności wyszczególnione w powołanych kodach PKD, po drugie, wskazane usługi nie zostały wyłączone z możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, po trzecie, wartość świadczonych usług nie przekroczyła ustawowego limitu 2 000 000 euro.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.): ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy: użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto w świetle art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Jednocześnie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Należy zauważyć, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania, zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy: podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

1.

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

2.

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy: podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Należy zauważyć, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a.

prowadzenia aptek,

b.

(uchylona)

c.

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d.

(uchylona)

e.

(uchylona)

f.

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a.

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b.

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. q ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług fotograficznych (PKWiU 74.2).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Przeważającą działalnością gospodarczą przedsiębiorcy jest działalność fotograficzna. Ponadto w wykonywanej działalności gospodarczej znajdują się m.in. wpisy takie jak: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usługi sklasyfikowane zostały - jak wskazano we wniosku - według PKWiU:

* 74.20 - Usługi fotograficzne

* 85.52 - Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej

* 85.59 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zatem właściwą stawką opodatkowania uzyskiwanych z tego źródła przychodów będzie:

* dla usług fotograficznych 15% w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. q

* dla usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej oraz usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 8,5% w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie mógł wybrać - jako formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Właściwą stawką opodatkowania uzyskiwanych z tego źródła przychodów będzie:

* dla usług fotograficznych - 15%

* dla usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej oraz usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 8,5%.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Tutejszy Organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl