Nowość 0114-KDIP3-2.4011.317.2024.2.MJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-2.4011.317.2024.2.MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 17 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 17 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla świadczonych usług.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 kwietnia 2024 r. (wpływ 18 kwietnia 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz zaistniałego stanu faktycznego. Wniosek dotyczy roku podatkowego 2022, 2023 i kolejnych.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna. Rok 2022, 2023 i lata kolejne planuje Pan rozliczać w zakresie jakiego dotyczy wniosek w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza i nie przekroczy kwoty 2 000 000 EURO.

Usługi, które Pan realizuje na podstawie umowy to:

1)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

3)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych.

Wszelkie wskazane powyżej zadania, które Pan realizuje dotyczą usług związanych z doradztwem w zakresie informatyki.

W wyniku świadczonych usług wskazać należy, że doradza Pan w zakresie informatyki i to jest efektem ich świadczenia.

Podsumowując, charakter tych usług jest ściśle ukierunkowany na doradztwo w zakresie informatyki.

Wskazany wyżej zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Nie wyklucza Pan, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług, których dotyczy wniosek pozostanie tożsamy.

Zadecydował Pan o stosowaniu opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm., dalej: "Ustawa o ryczałcie").

W tym celu, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie złożył Pan pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w piśmie z (...). o znaku (...) poinformował Pana, że opisane we wniosku o interpretację podatkową czynności związane ze świadczeniem usług obejmujących:

1)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

3)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych

mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

Nie uzyskał i nie uzyska Pan z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreśla Pan, że świadczone usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego PKWIU ex 62.02.10.0, nie są związane z oprogramowaniem PKWIU ex 62.01.1, nie są objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWIU 62.01.2, nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania PKWIU ex 62.02, nie są związane z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi PKWIU 62.03.1.

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania. Natomiast Pana działalność GUS w wydanej opinii zaklasyfikował pod PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki". Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

Miał i ma Pan prawo do stosowania formy opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie przekroczył i nie przekroczy Pan dochodu 2 000 000 euro.

W przypadku działalności wykonywanej w roku 2022, 2023 i latach kolejnych, zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych przez osoby fizyczne.

Uzupełnienie

Kod PKWiU jaki został nadany przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w piśmie z (...) o znaku (...) to PKWiU: 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki". Nie posiada Pan innego kodu nadanego przez organ do tego powołany. Co więcej Dyrektor KIS wydał decyzję: 0114-KDIP2-1.4011.522.2022.2.OK, w której wskazany został kod PKWiU analogiczny do nadanego Panu i organ nie wymagał żadnego doprecyzowania.

Wskazuje Pan, że żądanie uzupełnienia wniosku interpretacyjnego o kody PKWiU nie znajduje oparcia w przepisach prawa (przykładowo, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 2441/20). Ponadto należy zauważyć, że Organ interpretacyjny nie może uzależniać wydania interpretacji od wskazania przez wnioskodawcę symbolu PKWiU dla danej usługi. Potwierdza to jednoznacznie orzecznictwo sądów administracyjnych, przykładowo: wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Go 182/18; wyrok NSA z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 179/16 2). Usługi, które realizuje Pan na podstawie umowy to: 1) doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT, doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT to proces, w którym definiowana i opisywana jest wizja produktu: cele, wartości i kierunek rozwoju systemu informatycznego. W ramach tego procesu, analityk IT wykonuje następujące czynności:

Analiza rynku: Badanie rynku i identyfikacja potrzeb klientów oraz trendów technologicznych.

Badanie konkurencji: Analiza konkurencji i identyfikacja unikalnych cech i wartości, które mogą wyróżnić system informatyczny na tle innych rozwiązań.

Określanie celów: Określanie celów biznesowych, które mają być osiągnięte dzięki systemowi informatycznemu.

Tworzenie strategii: Opracowywanie strategii rozwoju systemu informatycznego, uwzględniającej cele biznesowe i potrzeby klienta.

Komunikacja: Komunikacja z interesariuszami, takimi jak klienci, zespół deweloperski i inne zainteresowane strony, w celu uzyskania informacji zwrotnych i wsparcia dla wizji produktu.

Kreowanie wizji produktu jest kluczowym elementem procesu zarządzania produktem IT. Wizja produktu służy jako punkt odniesienia dla wszystkich działań związanych z rozwojem systemu informatycznego i pomaga zapewnić spójność i kompletność w całym procesie.

2) doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT. Analizowanie i dokumentowanie wymagań biznesowych dotyczących rozwoju systemu to proces, w którym analityk IT gromadzi informacje na temat oczekiwań i wymagań klienta dotyczących funkcjonalności produktu. Wymagania te są następnie opracowywane, aby dostarczyć jasne wytyczne dla zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój produktu. Wymagania biznesowe dotyczące funkcjonalności mogą obejmować różne aspekty, takie jak:

Funkcje produktu: Określanie, jakie funkcje powinny być dostępne w produkcie, aby spełnić oczekiwania klienta.

Interfejs użytkownika: Określanie, jak produkt powinien być zaprojektowany, aby zapewnić intuicyjne i łatwe w użyciu rozwiązanie dla użytkownika.

Wydajność: Określanie oczekiwanej wydajności produktu, takiej jak czas odpowiedzi czy przepustowość.

Bezpieczeństwo: Określanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktu, takich jak uwierzytelnianie użytkowników czy zabezpieczenia danych.

Proces zbierania i opracowywania wymagań od klienta może obejmować różne etapy, takie jak:

Pozyskiwanie wymagań: Gromadzenie informacji na temat oczekiwań i wymagań klienta poprzez rozmowy, ankiety, warsztaty itp.

Analiza wymagań: Analiza zebranych wymagań w celu zrozumienia ich istoty i identyfikacji ewentualnych konfliktów lub niejasności. Dokumentowanie wymagań: Przygotowanie dokumentacji zawierającej szczegółowe opisy wymagań oraz ich priorytetyzację.

Walidacja wymagań: Weryfikacja zebranych wymagań pod kątem ich kompletności, spójności i zgodności z oczekiwaniami klienta.

Zbieranie i opracowywanie wymagań jest kluczowym elementem procesu zarządzania produktem IT. Dzięki temu procesowi możliwe jest dostarczenie produktów, które spełniają oczekiwania klientów i są zgodne z ich potrzebami.

3) doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian. Opracowywanie priorytetów rozwoju nowych funkcjonalności to proces analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT, w którym analityk IT analizuje i ustala kolejność implementacji nowych funkcjonalności na podstawie oczekiwań klienta. W ramach tego procesu, wymagania klienta są starannie analizowane, a następnie priorytetyzowane w celu określenia, które funkcjonalności powinny być rozwijane w pierwszej kolejności. Priorytetyzacja może być oparta na różnych czynnikach, takich jak:

Wartość biznesowa: Określanie, które funkcjonalności mają największe znaczenie dla klienta i przyczyniają się do osiągnięcia celów biznesowych.

Wymagania klienta: Uwzględnianie oczekiwań i wymagań klienta dotyczących funkcjonalności produktu.

Złożoność techniczna: Uwzględnianie złożoności technicznej implementacji danej funkcjonalności.

Terminy: Uwzględnianie terminów dostarczenia poszczególnych funkcjonalności. Opracowywanie priorytetów rozwoju nowych funkcjonalności na podstawie wymagań klienta jest kluczowe dla skutecznego zarządzania projektem i dostarczenia produktu, który spełnia oczekiwania klienta.

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT. Analiza, modelowanie oraz dokumentowanie procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT to proces, w którym analityk IT opisuje, tworzy modele i dokumenty zawierające szczegółowe informacje na temat funkcjonowania organizacji oraz działania powiązanego systemu informatycznego. Ważne jest, aby dokumentacja procesów biznesowych była jasna, zwięzła i łatwa do zrozumienia dla odbiorców. W szczególności dokumentacja może zawierać informacje na temat kluczowych funkcji systemu, interfejsu użytkownika, wydajności, bezpieczeństwa i innych aspektów związanych z prowadzoną działalnością. Warto również pamiętać, że tworzenie dokumentacji to proces iteracyjny. Dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowana w miarę rozwoju produktu i uwzględniać zmiany w wymaganiach oraz nowe funkcje i usprawnienia. Dokumentacja procesów biznesowych zapewnia precyzyjny i kompletny opis funkcjonowania organizacji w kontekście systemu informatycznego oraz jest punktem wyjścia do optymalizacji, rozwoju i wdrażania usprawnień.

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT. Opracowywanie wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych to proces, w którym analizie poddawane są procesy i przypadki użycia danych funkcjonalności pod kątem rekomendowania ich optymalizacji oraz ewentualnych zmian. W ramach tego procesu, identyfikowane i dokumentowane są procesy biznesowe oraz przypadki użycia, w których dana funkcjonalność może być wykorzystywana. Przypadki użycia mogą obejmować różne aspekty, takie jak: interakcje użytkownika z produktem, przepływ danych, integracje z innymi systemami itp. Analiza procesów i przypadków użycia danych umożliwia określenie możliwych kierunków optymalizacji działania systemu oraz pozwala spojrzeć na proponowane kierunki rozwoju z różnych perspektyw, takich jak: wartość biznesowa, złożoność techniczna, czasochłonność rozwiązania itp.

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej. Zarządzanie specyfikacją wymagań biznesowych oraz utrzymywanie spójności rozwiązania w dokumentacji to proces, w którym analityk IT w ramach projektowania, utrzymania i rozwoju systemu, dba o to, aby specyfikacja była kompletna i spójna przez cały proces wytwórczy i utrzymaniowy systemu. Specyfikacja wymagań biznesowych umożliwia bieżącą kontrolę nad całością rozwiązania na każdym etapie życia projektu IT.

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych. Definiowanie i dokumentowanie wymagań systemowych to proces, w którym analityk IT przekształca wymagania biznesowe na konkretne wymagania dotyczące działania systemu. W ramach tego procesu identyfikowane są funkcje i cechy systemu, które są niezbędne do spełnienia wymagań biznesowych - oczekiwań klienta i osiągnięcia celów biznesowych. Wymagania te mogą obejmować różne aspekty działania systemu, takie jak poszczególne funkcje produktu, interfejs użytkownika, wydajność, bezpieczeństwo itp. Wymagania systemowe są następnie dokumentowane i przekazywane zespołowi deweloperskiemu w celu implementacji. Dokumentacja systemowa opisuje na poziomie technicznym jak działa system, określa zakres prac implementacyjnych oraz umożliwia implementację rozwiązania spełniającego wymagania biznesowe.

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej nie uzyskuje Pan innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Wymienione we wniosku usługi stanowią kompleksowe (złożone) świadczenie na rzecz kontrahenta, za którego wykonanie otrzymuje Pan jedno wynagrodzenie.

Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0).

Czynności, które Pan świadczy w ramach współpracy z Kontrahentem:

a.

nie są świadczone na żadnym etapie tworzenia oprogramowania,

b.

nie mają wpływu na przebieg procesu tworzenia oprogramowania,

c.

nie usprawniają działania oprogramowania.

Poszczególne Usługi świadczone przez Pana na rzecz Kontrahenta są elementem kompleksowego (złożonego) świadczenia na rzecz Kontrahenta, które obejmuje wszystkie opisane we wniosku usługi.

Świadczenie w zakresie usług związanych z doradztwem w zakresie informatyki są głównym celem umowy 62.02, jak Pan wskazał na początku i podtrzymuje argumentację. Co więcej Dyrektor KIS wydał decyzję: 0114-KDIP2-1.4011.522.2022.2.OK, w której wskazany został kod PKWiU analogiczny do nadanego Panu i organ nie wymagał żadnego doprecyzowania. Wskazuje Pan, że żądanie uzupełnienia wniosku interpretacyjnego o kody PKWiU nie znajduje oparcia w przepisach prawa (przykładowo, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 2441/20). Ponadto należy zauważyć, że Organ interpretacyjny nie może uzależniać wydania interpretacji od wskazania przez wnioskodawcę symbolu PKWiU dla danej usługi. Potwierdza to jednoznacznie orzecznictwo sądów administracyjnych, przykładowo: wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Go 182/18; wyrok NSA z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 179/16 10) Jedną stawkę niezależnie od charakteru.

Pytanie

Czy przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

1)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

3)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych,

które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie?

Pana stanowisko w sprawie

Przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

1)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

3)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 Ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Na postawie art. 15 ust. 1 Ustawy o ryczałcie, na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: "ewidencja przychodów"), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów.

Cechą charakterystyczną formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015.

W świetle art. 12 ust. 3 Ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności.

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu.

Artykuł 12 ust. 1 Ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie, stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu.

Z kolei w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b (od 1 stycznia 2022) Ustawy o ryczałcie zostało wskazane, iż właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), jest stawka 12% (od roku 2022).

Ponadto art. 12 ust. 1 pkt 2h przewiduje stawkę 15% w przypadku świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 12%-owej (od roku 2022) oraz 15% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług obejmujących: 1. doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT, 2. doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT, 3. doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian, 4. doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT, 5. doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT, 6. doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej, 7. doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

Trzeba zwrócić uwagę, że na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym grupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego grupowania.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z Pana działalności obejmujących:

1)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

3)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" nie powinna znaleźć zastosowania 12%-owa (od roku 2022) oraz odpowiednio 15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), oraz nie są usługami związanymi z oprogramowanie.

Ze względu na fakt, iż Ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących:

1)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

3)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki" zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie

Określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w art. 8 ust. 2 ww. ustawy wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b przedmiotowej ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z opisu sprawy wynika, że:

1) Prowadzi Pan działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców jako osoba fizyczna.

2) Rok 2022, 2023 i lata kolejne planuje Pan rozliczać w zakresie jakiego dotyczy wniosek w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3) Zakładana wysokość przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza i nie przekroczy kwoty 2 000 000 EURO.

4) Usługi, które Pan realizuje na podstawie umowy to:

* doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

* doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

* doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

* doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

* doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

* doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

* doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych.

5) Zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

6) Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ryczałcie złożył Pan pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

7) Opisane we wniosku o interpretację podatkową czynności związane ze świadczeniem usług obejmujących mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki".

8) Nie uzyskał i nie uzyska Pan z tej działalności przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które będzie wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

9) Świadczone usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego PKWIU ex 62.02.10.0, nie są związane z oprogramowaniem PKWIU ex 62.01.1, nie są objęte grupowaniem " Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWIU 62.01.2, nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania PKWIU ex 62.02, nie są związane z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi PKWIU 62.03.1.

10) Na żadnym etapie świadczenia usług nie jest tworzone oprogramowanie, pisanie kodu lub analiza kodu oprogramowania, wobec czego nie świadczy Pan usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1.

11) Miał i ma Pan prawo do stosowania formy opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie przekroczył i nie przekroczy Pan dochodu 2 000 000 euro.

Jak wynika z wcześniej cytowanych przepisów ustawodawca określił stawkę ryczałtu w wysokości 12% m.in. dla usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), a więc usług objętych klasą 62.02, ale wyłącznie tych, które są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Wskazał Pan, zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Podkreślił Pan, że świadczone usługi nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego PKWIU ex 62.02.10.0, nie są związane z oprogramowaniem PKWIU ex 62.01.1, nie są objęte grupowaniem " Oryginały oprogramowania komputerowego" PKWIU 62.01.2, nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania PKWIU ex 62.02, nie są związane z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi PKWIU 62.03.1.

Zatem przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

1)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy biznesowej na potrzeby rozwoju systemów IT,

2)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy i dokumentowania wymagań biznesowych (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, raportowych, studiów wykonalności) związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności lub zmian w systemach IT,

3)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy obecnych funkcjonalności systemów informatycznych, w celu dokumentowania lub projektowania zmian,

4)

doradztwo informatyczne, w zakresie analizy, modelowania, dokumentowania procesów biznesowych na potrzeby rozwoju systemów IT,

5)

doradztwo informatyczne, w zakresie opracowywania wariantów rozwiązań biznesowych i systemowych, rekomendowania optymalizacji procesów i zmian w systemach IT,

6)

doradztwo informatyczne, w zakresie zarządzania specyfikacją wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu, utrzymywania spójności rozwiązania w dokumentacji projektowej,

7)

doradztwo informatyczne, w zakresie definiowania i dokumentowania wymagań systemowych,

które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki", podlega/będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie, tzn. uzyskane przez Pana przychody nie są przychodami ze świadczenia usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których ma zastosowanie wyższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem Pana stanowisko należy za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 7 lipca 2023 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634); dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl