0114-KDIP3-1.4011.702.2022.3.KF, Zwolnienie z PIT świadczeń z ZFŚS wypłacanych emerytom - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0114-KDIP3-1.4011.702.2022.3.KF - Zwolnienie z PIT świadczeń z ZFŚS wypłacanych emerytom

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.702.2022.3.KF Zwolnienie z PIT świadczeń z ZFŚS wypłacanych emerytom

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- nieprawidłowe - w części dotyczącej wysokości kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- prawidłowe - w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - 25 lipca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 21 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia w związku z przyznawanymi emerytom - nauczycielom świadczeń z ZFŚS.

Uzupełniła go Pani pismem z 11 sierpnia 2022 r. (wpływ 16 sierpnia 2022 r.) - w odpowiedzi na wezwanie z 8 sierpnia 2022 r. oraz pismem z 17 sierpnia 2022 r. (wpływ 18 sierpnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Zwraca się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących podatku dochodowego osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacanych emerytom zlikwidowanej szkoły - gimnazjum. Sprawa dotyczy interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f.

Księgowy Pani szkoły tłumaczy, że na emeryturę przeszła Pani z gimnazjum, z którym łączył Panią stosunek pracy nie biorąc pod uwagę, że w tej samej miejscowości i w tym samym budynku przepracowała Pani 41 lat.

- 1979 -1999 r. - pracowała Pani jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w (...),

- 1999- 2017 r. - pracowała Pani jako nauczyciel Gimnazjum Publicznego im. (...),

- Styczeń 2013 - miała Pani przeszczep wątroby i przeszła na emeryturę z Karty Nauczyciela z gimnazjum,

- Wrzesień 2013 - do 2017 r-pracowała Pani na pół etatu w Gimnazjum Publicznym w (...),

- W 2017 r. - gimnazja zostały wchłonięte przez szkoły podstawowe, a nauczyciele stali się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej,

- 2017- 2020 r. - pracowała Pani na pół etatu jako nauczyciel Szkoły Podstawowej im. (...) i to był Pani ostatni zakład pracy z którym była Pani w stosunku pracy.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

- Po przejściu na emeryturę 5 września 2013 r. z Karty Nauczyciela z Gimnazjum Publicznego w (...) została Pani ponownie zatrudniona na pół etatu od 11 września 2013 r. w tej samej szkole do 2017 r., kiedy to gimnazja w całej Polsce zostały wygaszane i wchłonięte przez szkoły podstawowe. Tym samym stała się Pani pracownikiem ośmioletniej Szkoły Podstawowej w (...). Dalej dorabiała Pani będąc na emeryturze do 2020 r., już jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w (...), będącej w tym samym budynku co wcześniejsze gimnazjum,

- Organ prowadzący gimnazjum i ten sam dyrektor wskazał Szkołę Podstawową w (...) do naliczania odpisu na ZFŚS dla emerytów wygaszanego gimnazjum,

- Na wczasy " pod gruszą" z ZFŚS Szkoły Podstawowej w (...) otrzymała Pani w lipcu 2022 r. kwotę 1066 zł - po odliczeniu podatku dochodowego. Pani koleżanki ze szkoły podstawowej, które przeszły na emeryturę z wieku, nie Karty Nauczyciela otrzymały dofinansowanie do wczasów pod gruszą w kwocie 1185 zł, czyli o 119 zł więcej. Księgowy tłumaczy Pani, że nauczyciela, który przeszedł na emeryturę z gimnazjum, a obecnie nie ma tego zakładu (przecież nie z winy) nie obowiązuje zwolnienie od podatku powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f., nie bierze też pod uwagę, że mimo wszystko jest Pani nauczycielem emerytem, który w tym samym budynku przepracował 41 lat i Pani ostatnim zakładem pracy, z którym była Pani związana stosunkiem pracy była właśnie Szkoła Podstawowa w (...). Czy księgowy dobrze interpretuje art. 21 ust. 1 pkt 38 ? Nadmienia Pani po raz kolejny, że właśnie w Szkole Podstawowej rozpoczynała Pani pracę w 1979 r. i pracowała w niej 20 lat do powstania gimnazjów w Polsce. Czy księgowy prawidłowo odlicza Pani podatek od wczasów z ZFŚS? Dla Pani 120 zł jest sporą kwotą, gdyż co miesiąc wydaje Pani dużo pieniędzy na mnóstwo leków, ponieważ w 2013 r. miała Pani przeszczep wątroby. Dlatego też musiała Pani przejść na emeryturę i jeszcze dorabiać, bo wtedy wyliczono Pani emeryturę na kwotę 1600 zł, a za leki płaci Pani miesięcznie około 1000 zł,

- Uprawnienia do otrzymywania świadczenia z ZFŚS wynika z Regulaminu ZFŚS Szkoły Podstawowej w (...),

- W Regulaminie ZFŚS Szkoły Podstawowej w (...) jest zapis:

Do korzystania z Funduszu są uprawnieni emeryci i renciści, byli pracownicy Szkoły Podstawowej w (...) oraz nauczyciele emeryci i renciści zlikwidowanych szkół i przedszkoli z terenu Gminy (...).

Pytania

1. Czy od świadczeń z ZFŚS przyznawanych emerytom nauczycielom przejętym po zlikwidowanej szkole należy naliczać podatek dochodowy, a do kwoty 3000 zł świadczenia tego można zwolnić z podatku?

2. Czy będzie miał tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, gdyż w Pani przypadku jest Pani inaczej traktowana niż Pani koleżanki, które odeszły na emeryturę w 2020 r. ze szkoły podstawowej, a które też przez 20 lat uczyły w gimnazjum (ich świadczenie "wczasy pod gruszą" jest zwolnione od podatku, Pani nie)?

Pani stanowisko w sprawie

Uważa Pani, że ogólnie jest Pani emerytem nauczycielem, bez dzielenia jakiego dokonuje na postawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o p.d.o.f. księgowy Pani szkoły. Ostatnim Pani zakładem pracy była właśnie Szkoła Podstawowa w (...). W tej samej miejscowości i w samym budynku przepracowała Pani 41 lat, a teraz jesteście Państwo dzieleni na emerytów gimnazjum i emerytów szkoły podstawowej. Ościenne szkoły niedaleko Pani miejscowości nie rozdzielają na emerytów gimnazjów i emerytów szkoły podstawowej, wszystkich traktują jednakowo i nikomu nie został potrącony podatek dochodowy za dofinansowanie do wczasów "pod gruszą" z ZFŚS, dlatego tym bardziej boli to Panią, że tylko Pani została tak potraktowana jakby kiedyś była górnikiem, a później została nauczycielem.

Uważa Pani, że w Pani przypadku będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń na wczasy "pod gruszą" z ZFŚS, których dochód w tym roku nie przekracza 3000 zł, gdyż otrzymała Pani kwotę 1066 zł (po odliczeniu podatku dochodowego).

Uważa Pani też, iż w stosunku do Pani osoby powinno mieć tu miejsce zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż przez 20 lat przed rozpoczęciem pracy w gimnazjum od 1979 do 1999 r. pracowała Pani w tejże szkole podstawowej, a także po wygaszaniu gimnazjum w 2017 r. była Pani również w stosunku pracy ze szkołą podstawową do 2020 r. dorabiając na emeryturze.

Dla Pani istotne jest to, iż jest Pani emerytem szkoły, który przepracował w tej samej miejscowości i w tym samym budynku 41 lat, według Pani nie powinno być to istotne czy przeszła Pani na emeryturę z gimnazjum czy szkoły podstawowej, bo jest to jedna i ta sama instytucja oświatowa.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy,

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 38 cyt. ustawy,

Świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł.

Powyższa kwota została podwyższona z 3000 zł do 4500 zł po wejściu w życie 1 lipca 2022 r. ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265), jednakże ma ona zastosowanie do przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r.

Na mocy powołanego przepisu, zwolnione z opodatkowania są wszelkiego rodzaju świadczenia, tj. zarówno rzeczowe, pieniężne, jak i niepieniężne.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy,

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy,

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy,

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (...).

W myśl art. 42 ust. 1a ustawy,

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (...).

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm.),

Działalność socjalną stanowią usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy,

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1-1b, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 oraz z 2021 r. poz. 1666). Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Stosownie do art. 2 pkt 5 ustawy,

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu - pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Z wniosku wynika, że Organ prowadzący gimnazjum i ten sam dyrektor wskazał Szkołę Podstawową w (...) do naliczania odpisu na ZFŚS dla emerytów wygaszanego gimnazjum.

Wskazać należy, że aby świadczenie korzystało ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

- świadczenie ma otrzymać emeryt, rencista lub osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

- świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych,

- kwota świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 4 500 zł.

Jedną z przesłanek do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest, aby świadczenie było przyznane osobie w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych.

Z analizy treści art. 21 ust. 1 pkt 38 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

Wobec powyższego dla emerytów i rencistów świadczenia otrzymane w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy stanowią przychód. Jednakże przychód ten bez względu na źródło finansowania korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 4 500 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik obowiązany jest, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które będą Pani przyznawane będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 4 500 zł w sytuacji, gdy spełnione będą wszystkie warunki wymienione w tym przepisie. Od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik będzie obowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Pomimo możliwości skorzystania przez Panią ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy, nie możemy uznać Pani stanowiska w całości za prawidłowe. We własnym stanowisku wskazała Pani, że kwota uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie przekracza 3 000 zł. Przepis ten traktuje natomiast o zwolnieniu uzyskanego przychodu do wysokości 4 500 zł.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl