0114-KDIP3-1.4011.637.2022.2.AC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.637.2022.2.AC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 6 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 26 lipca 2022 r. (data wpływu 26 lipca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 2 grudnia 2020 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest głównie działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki o kodzie PKD 62.01.Z.

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie umowy o współpracy zawartej ze spółką prawa polskiego (dalej: "Spółka"), Wnioskodawca świadczy usługi w branży IT jako analityk systemowy, które dotyczą analizy i identyfikacji niezbędnej dla projektowania i rozwoju oprogramowania i polegają na archiwizacji plików oraz audycie zabezpieczeń serwerów plików w przedsiębiorstwie celem uszczelnienia zabezpieczeń, znalezienia osób odpowiedzialnych za poszczególne dane i stworzenia cyklicznych przeglądów dla osób odpowiedzialnych aby zachowana była ciągłość bezpieczeństwa danych.

W ramach świadczonych usług Wnioskodawca wykonuje następujące zadania:

- Identyfikacja folderów z dużą ilością wrażliwych danych przy użyciu dostępnych aplikacji, analiza nałożonych zabezpieczeń, znalezienie osób odpowiedzialnych za dane, uszczelnienie zabezpieczeń konsultując kto powinien zachować uprawnienia z os. odpowiedzialnymi, wprowadzenie zmian;

- Przywracanie zarchiwizowanych plików;

- Identyfikacja i niwelowanie lokalizacji na serwerach, do których dostęp ma każda osoba w organizacji;

- Identyfikacja nieużywanych grup dostępowych i usuwanie ich;

- Tworzenie raportów;

- Analiza wymagań biznesowych i reagowanie na nie.

Usługi te są skategoryzowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 62.01.11.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania - PKWiU ex 62.02.

Czynności, które wykonuje Wnioskodawca nie dotyczą usług takich jak: projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania ani też doradztwa w zakresie oprogramowania.

Wnioskodawca nie jest programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy też usług takich jak: - usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak: - doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy zabezpieczające.

Usługi ww. wskazane są w klasyfikacji PKWiU 2015 jako "usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego". Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie rozwoju oprogramowania jako niezależny kontraktor - Wnioskodawca nie jest pracownikiem, przedstawicielem, współtwórcą ani reprezentantem Spółki. W ramach tych umów Wnioskodawca przenosił na Spółkę lub jej klientów wszelkie prawa autorskie do wytworzonych przez Niego utworów, za co otrzymywał wynagrodzenie.

Zawarte umowy nie narzucały w żadnym stopniu miejsca i czasu podejmowanych przez Wnioskodawcę działań. Rozliczenie odbywało się na zasadzie sumowania przepracowanych przez Wnioskodawcę godzin w danym miesiącu z zastosowaniem ustalonej stawki. Jako wykonujący postanowienia umowy z Spółką.

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności oraz ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca prowadzić będzie w sposób rzetelny i zgodny z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencję przychodów. Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług pozostanie tożsamy i mieścić się będzie w klasyfikacji PKWiU 62.01.11.0.

Uzupełnienie i doprecyzowanie stanu faktycznego.

a. Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu 14 stycznia 2022 r.

b. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

c. Oprócz wskazanej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie uzyskuje/nie uzyska innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

d. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów, w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

e. Wnioskodawca nie wykonuje/nie zamierza wykonywać usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

f. Świadczone usługi nie są/nie będą związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

g. Wnioskodawca nie uzyskuje/nie uzyska przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

h. Przychód Wnioskodawcy nie przekroczył w 2021 r. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

i. Pytanie dotyczy roku podatkowego 2022.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, które Wnioskodawca wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie, z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej "u.z.p.d."), osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d., przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt u.z.p.d., które osiągane są przez osoby fizyczne, użyte przez ustawodawcę określenie działalność oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

W związku z późn. zm. w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które nastąpiły z początkiem roku 2021, m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które świadczy Wnioskodawca, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 62.01.11.0 mogą zostać dopuszczone do ryczałtu. Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d., w brzmieniu od 1 stycznia 2022 r., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in. wynosi: 1. 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b; 2. 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać, że symbole PKWiU opisujące usługi informatyczne zostały w większości wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d. Przepis ten przewiduje dla wskazanych w nim symboli PKWiU - w tym pokrywających się z symbolami, które Wnioskodawca przypisuje Usługom, stawkę 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca postanowił umieścić znak "ex".

Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d., ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% podlegają wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWIU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług: związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W związku z powyższym, należy uznać, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi objęte grupowaniem 62.01.11.0 - nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, a w szczególności usługami wymienionymi w art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU 2015 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. z 2015.1676 z dnia 2015.10.23), wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych. Jak wynika ze stanu faktycznego usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie spełniają wskazanej definicji i nie są usługami związanymi z oprogramowaniem.

Usługi, które świadczy Wnioskodawca, to jego zdaniem usługi wskazane w PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania. Czynności, które wykonuje Wnioskodawca nie dotyczą usług projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Warto jeszcze podkreślić, że mając na uwadze stan faktyczny i stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego Wnioskodawca nie wykonuje jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem, a mianowicie nie są to czynności takie jak: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Wnioskodawca nie świadczy również usług doradczych ani usług stricte technicznych (np. programowanie), a wszystkie wykonywane przez niego czynności stanowią usługi wsparcia IT w postaci zarządzania/koordynowania projektami informatycznymi.

Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi dotyczą profesjonalnego i skutecznego wspierania realizacji projektów informatycznych, usług związanych z rozwojem i utrzymywaniem systemów informatycznych oraz prowadzenie dokumentacji technicznej.

Wobec powyższych konkluzji - usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania ani też usługami związanymi z oprogramowaniem ani też innymi usługami, które określone są jako usługi, które podlegają opodatkowaniu stawką 12% i są określone w art. art. 12 ust. 1 pkt 2b u.z.p.d.

Mając więc powyższą analizę przepisów oraz zakresu usług świadczonych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolami 62.01.11.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

a)

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a.

W treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r. poz. 2453 z 2018 r. poz. 2440 z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Podstawą do zakwalifikowania osiąganych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej działalności symbolu PKWiU wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest głównie działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.Wnioskodawca świadczy usługi w branży IT jako analityk systemowy, które dotyczą analizy i identyfikacji niezbędnej dla projektowania i rozwoju oprogramowania i polegają na archiwizacji plików oraz audycie zabezpieczeń serwerów plików w przedsiębiorstwie celem uszczelnienia zabezpieczeń, znalezienia osób odpowiedzialnych za poszczególne dane i stworzenia cyklicznych przeglądów dla osób odpowiedzialnych aby zachowana była ciągłość bezpieczeństwa danych. Usługi te są skategoryzowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 62.01.11.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania - PKWiU ex 62.02. Czynności, które wykonuje Wnioskodawca nie dotyczą usług takich jak: projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Wnioskodawca nie jest programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy też usług takich jak: - usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak: - doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy zabezpieczające.

Przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.11.0 mogą być od 1 stycznia 2022 r. opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi były usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pana zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl