0114-KDIP3-1.4011.628.2022.3.EC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.628.2022.3.EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej za lata 2018-2020 w kwocie nieodliczonej przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, momentu odliczenia straty oraz złożenia wniosku o stwierdzenie nadplaty.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 26 września 2022 r. (data wpływu 26 września 2022 r.) oraz pismem z 26 września 2022 r. (data wpływu 29 wrześsnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszlego

Jest Pan komandytariuszem spółki komandytowej pod firmą A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - dalej jako: Spółka.

Wspólnikami Spółki oprócz Pana są ponadto:

- M.R. - komandytariusz;

- B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komplementariusz.

Począwszy od 1 stycznia 2021, w myśl art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800) - dalej jako: Ustawa o CIT, Spółka uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Przed 1 stycznia 2021 r., tj. przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczał Pan przychody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w Spółce, jako przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych tj. były one kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) - dalej jako: Ustawa o PIT i opodatkowane wg zasad z art. 27 ustawy o PIT. Pan, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych poniósł stratę z działalności gospodarczej związaną z Pana uczestnictwem w Spółce. Strata ta dotyczy następujących lat podatkowych: 2018, 2019 i 2020.

Obecnie dochody uzyskiwane przez Pana z tytułu uczestnictwa w Spółce są kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ustawy o PIT.

Przychody z kapitałów pieniężnych przez Pana uzyskiwane związane są z:

- posiadaniem przez Pana ogółu praw i obowiązków w Spółce;

- posiadaniem przez Pana udziałów w spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością).

Ponadto uzyskuje Pan przychód z innych źródeł, jednakże od czasu uzyskania przez Spółkę statutu podatnika podatku CIT nie uzyskuje już przychodów z działalności gospodarczej.

Obecnie wspólnicy Spółki rozważają przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli proces ten zostanie sfinalizowany, tj. Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie Pan uzyskiwał zamiast przychodów z udziału w Spółce przychody związane z posiadaniem udziałów w spółce przekształconej.

Jednocześnie po uzyskaniu przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Spółka wypłacała Panu w 2021 r. zaliczki na poczet zysku Spółki za 2021 r. Zaliczki na poczet zysku z tytułu uczestnictwa przez Pana w Spółce były Panu w 2021 r. wypłacane bez uwzględnienia przysługującego mu ewentualnie prawa do rozliczenia straty z działalności gospodarczej poniesionej w latach 2018-2020 z tytułu uczestnictwa w Spółce.

Pytania

1. Czy strata z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazana przez Pana w zeznaniach za okres 2018-2020 w kwocie nieodliczonej przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, może zostać odliczona przez Pana w kolejnych latach poprzez obniżenie uzyskiwanych przez Pana przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, czyli przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, niezależnie od tego, z którego podmiotu uzyskuje/uzyskiwać będzie Pan ww. przychody?

2. Czy możliwe jest dokonanie odliczenia strat, o których mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy od wypłat dokonywanych przez spółkę komandytową z tytułu Pana udziału w zysku tej spółki (w tym także wypłat zaliczek na poczet przewidywanego zysku), a tym samym obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej?

3. Czy strata z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazana przez Pana w zeznaniach za okres 2018-2020 w kwocie nieodliczonej przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a nieodliczona przez Spółkę w momencie wypłaty Panu zaliczki na poczet zysku osiągniętego w 2021 r. powinna zostać rozliczona poprzez złożenie przez Pana (jako podatnika) stosownego wniosku o zwrot nadpłaty w oparciu o art. 72 § 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa?

Pana stanowisko w sprawie

Ad 1.

Uważa Pan, że strata z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazana w zeznaniach za okres 2018-2020 w kwocie nieodliczonej przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, może zostać odliczona przez Pana poprzez obniżenie uzyskiwanych przez Pana przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, niezależnie od tego, z którego podmiotu uzyskuje/uzyskiwać będzie Pan ww. przychody.

Limitem odliczenia w danym roku będzie kwota osiągniętych w tym roku przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT; kwota przysługującego w danym roku odliczenia powinna zaś zostać ustalona z uwzględnieniem art. 9 ust. 3 ustawy o PIT oraz z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy.

Jak wskazuje art. 15 ust. 2 Ustawy, wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 (czyli ustawy o PIT), o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 (czyli ustawy o PIT) lub art. 11 ustawy zmienianej w art. 3 (czyli ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905), ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.

Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy (Druk sejmowy Nr 642), "Przepis przyznaje prawo do rozliczania straty z działalności gospodarczej powstałej przed dniem, od którego stosuje się przepisy ustawy związane z nadaniem spółce komandytowej podmiotowości prawno-podatkowej, komplementariuszowi tej spółki. Strata będzie podlegać odliczeniu od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów, o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania strat z działalności gospodarczej".

Uważa Pan, że wobec poniesienia przez Pana straty z pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem objęcia Spółki przepisami ustawy o CIT, biorąc pod uwagę to, iż obecnie (tzn. po 1 stycznia 2021 r.) nie uzyskuje Pan dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie planuje też uzyskiwać takich dochodów w najbliższych latach, będzie Pan uprawniony do obniżenia przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT o wysokość poniesionej przez niego w poprzednich latach podatkowych straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, jakie będzie źródło (podmiot), z którego osiąga Pan ww. przychody z kapitałów pieniężnych.

Należy bowiem zauważyć, że jak wynika z przytoczonego art. 15 ust. 2 Ustawy, przepis odwołuje się do przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, bez wskazania rodzaju podmiotów, z których przychód ten miałby pochodzić. W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku osiąga/będzie Pan osiągać przychody z kapitałów pieniężnych:

- w momencie wypłaty zysku ze Spółki, wygenerowanego po uzyskaniu przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

- w momencie wypłaty zysku z tytułu posiadania udziałów w innych aniżeli Spółka spółkach prawa handlowego (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), przy czym chodzi tu zarówno o dywidendę z lat ubiegłych, jak i zaliczki wypłacane na poczet bieżącego zysku,

- w momencie wypłaty zysku z tytułu posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółki (spółki przekształconej) - przy założeniu, że proces przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie sfinalizowany.

W każdej z ww. sytuacji zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidendy pobiera płatnik - czyli spółka wypłacająca dywidendę. Odnosząc powyższe do Pana sytuacji podatek ten będzie więc pobierany odrębnie dla przychodu uzyskiwanego od każdego z podmiotów, w których pozostaje on/pozostawać będzie wspólnikiem. Jednocześnie, nie ma Pan obowiązku ujmowania i rozliczania dochodu z tytułu dywidendy w zeznaniu rocznym, podatek z tego tytułu jest wykazywany wyłącznie w deklaracji składanej przez płatnika. Powyższe nie powinno mieć jednak znaczenia dla pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii, której dotyczy niniejszy wniosek, gdyż, jak już zostało wskazane wcześniej, przepis art. 15 ust. 2 Ustawy nie stawia w tym zakresie żadnych dodatkowych ograniczeń.

Mając na uwadze powyższe, uważa Pan, że jest Pan uprawniony do rozliczenia strat za lata ubiegłe (z działalności gospodarczej) w oparciu o ww. przepis przejściowy, niezależnie od tego, z którego podmiotu uzyskiwany byłby przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Przy tym wskazuje Pan, że kwota odliczenia w danym roku będzie uwzględniała:

- proporcję, w jakiej pozostawały Pana przychody z udziału w Spółce w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie uzyskanych przez Pana przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy,

- limit w postaci dochodu uzyskanego w danym roku, przy czym limitem tym będzie łączna suma dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT - zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT,

- maksymalny limit roczny obniżenia, tj. 50% wysokości straty z danego roku (wcześniej nieodliczonej przez Pana) - zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT.

Pragnie Pan zwrócić uwagę na fakt, iż drugi komandytariusz Spółki - M.R. -wystąpiwszy na gruncie identycznego stanu faktycznego z analogicznych wnioskiem o interpretację, uzyskał w tym zakresie potwierdzenie identycznego jak prezentowane w niniejszym wniosku stanowiska na gruncie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 listopada 2021 r., znak 0114-KDIP3-1.4011.1070.2021.1.AK

Niezależnie, wnioskodawca wskazuje, że pozytywne stanowisko w stosunku do tożsamego stanu faktycznego zostało potwierdzone również w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2021 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak. 0113-KDIPT2-3.4011.150.2021.2.RR).

Ad. 2.

Uważa Pan, że rozliczenie strat, o którym mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem ust. 4 powołanego przepisu, powinno być dokonywane w momencie, w którym spółka komandytowa dokonuje wypłat na Pana rzecz z tytułu udziału w zysku tej spółki (w tym wypłat zaliczek na poczet przewidywanego zysku). Oznacza to, że Pana przychód uzyskany z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej powinien być pomniejszony o zadeklarowaną przez niego w poprzednich latach odpowiednią część straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i podatek powinien zostać pobrany od tak pomniejszonego przychodu.

Zgodnie z powołanym już przez Pana art. 15 ust. 2 Ustawy, Wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 11 ustawy zmienianej w art. 3, ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.

Jak wynika z wykładni językowej powołanego przepisu, obniżeniu o stratę (straty) poniesione z pozarolniczej działalności gospodarczej podlega przychód osiągnięty z udziału w zyskach spółki komandytowej, stanowiący przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Zgodnie natomiast z ust. 4 powołanego przepisu do odliczenia straty, o której mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio zasady, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 albo art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, z tym że przy obliczaniu pięcioletniego okresu, o którym mowa w tych przepisach, uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona.

W Pana ocenie, powołane przepisy należy traktować jako przepisy szczególne. Odpowiednie stosowanie przepisów o rozliczeniu strat na zasadach ogólnych do tych, które przewiduje art. 15 ust. 2 Ustawy, oznacza w Pana ocenie, że uprawniony jest on do obniżenia przychodu powstałego z udziału w zysku w spółce komandytowej, przed jego wypłatą i opodatkowaniem na poziomie spółki, występującej w charakterze płatnika, tym samym obniżeniu ulega przychód przed jego wypłatą. Tak obniżony przychód stanowi następnie podstawę opodatkowania, od której spółka jako płatnik pobierze podatek.

Podatek od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobierany jest przez podmiot wypłacający bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów. Otrzyma Pan więc kwotę pomniejszoną o pobrany przez spółkę podatek przy faktycznej wypłacie jego udziału w zysku.

Przepis art. 15 ust. 2 Ustawy, zakłada możliwość odliczenia straty od przychodu poprzez prawo do jego obniżenia, a zatem w Pana ocenie, powinno nastąpić to przed wypłatą przez spółkę udziału w zyskach (w tym zaliczki na poczet przewidywanego zysku) i przed pobraniem podatku przez spółkę jako płatnika od tych wypłat.

Możliwość odliczenia straty od przychodu z tytułu udziału w spółce komandytowej w Pana ocenie możliwa jest zarówno w momencie wypłaty na rzecz wspólnika z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej (rozumianego jako określony wynik spółki komandytowej osiągnięty na koniec roku podatkowego), jak i na etapie wypłaty zaliczek na poczet przewidywanego zysku spółki komandytowej. Nie ulega wątpliwości, że w spółkach komandytowych umowa spółki może dopuścić możliwość wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanego zysku spółki jeszcze w trakcie roku podatkowego.

W Pana ocenie stratę można odliczać od dochodu już w trakcie trwania roku podatkowego przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy. Przepisy ustawy o PIT nie wprowadzają obowiązku odliczania straty dopiero w zeznaniu rocznym. Jeżeli zatem dochód podatnika jest wystarczająco wysoki, to odliczenie straty, przy zachowaniu zasad wynikających z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT, może być dokonane już przy ustalaniu zaliczki na podatek w danym roku podatkowym.

W Pana ocenie zatem, rozliczenie strat, o którym mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy, powinno być dokonywane w momencie, w którym spółka komandytowa dokonuje wypłat z udziału w zysku (w tym zaliczek na poczet przewidywanego zysku) do poszczególnych wspólników, w tym do Pana. Uważa Pan zatem, że odliczenie straty powinno zostać uwzględnione przed dokonaniem wypłaty przez spółkę z tytułu udziału w zyskach, a podstawa obliczenia i pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinna uwzględniać te odliczenia strat.

Poprawność Pana stanowiska w zakresie pytania nr 3 została potwierdzona w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 19 maja 2021 r. 0114-KDIP3- 1.4011.176.2021.1.MK1.

Ad. 3.

Uważa Pan, że strata z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazana przez Pana w zeznaniach za okres 2018-2020 w kwocie nieodliczonej przed dniem uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, która nie została odliczona przez Spółkę w momencie wypłaty Panu zaliczki na poczet zysku osiągniętego w 2021 r. powinna zostać rozliczona jedynie poprzez złożenie przez Pana (jako podatnika) stosownego wniosku o zwrot nadpłaty w oparciu o art. 72 § 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Nie ulega wątpliwości, że art. 15 ust. 2 Ustawy daje możliwość odliczenia straty od przychodu poprzez prawo do jego obniżenia, a zatem powinno to co do zasady nastąpić przed wypłatą przez Spółkę udziału w zyskach i przed pobraniem podatku przez Spółkę jako płatnika od tych wypłat. W roku podatkowym 2021 Spółka dokonywała na Pana rzecz wypłat tytułem zaliczki na poczet zysku za 2021 r. bez uwzględnienia przysługującego Panu prawa do rozliczenia straty poniesionej w latach 2018-2020. Za ten okres Spółka - jako płatnik - złożyła również stosowną deklarację PIT-8AR, w której uwzględniła kwoty faktycznie pobranego podatku.

Powyższy sposób postępowania był podyktowany tym, że chciał Pan w pierwszej kolejności uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w postaci interpretacji indywidualnej odnośnie samej dopuszczalności rozliczenia poniesionej w latach 2018-2020 straty (pytanie numer 1 Wniosku).

W Pana ocenie, w opisanej sytuacji, jedynym sposobem na rozliczenie straty poniesionej w latach 2018-2020 od wypłat już dokonanych przez Spółkę w 2021 r. bez uwzględniania przysługującego Panu prawa do odliczenia jest wystąpienie przez Pana (jako podatnika) z własnym wnioskiem o zwrot nadpłaty w oparciu o art. 72 § 1 pkt 2 w zw. z art. 75 Ordynacji podatkowej, bowiem kwota podatku pobrana przez Spółkę jako płatnika została pobrana w wysokości wyższej niż od należnej.

Nie jest możliwe dokonanie takiego rozliczenia przez Spółkę jako płatnika poprzez korektę deklaracji PIT-8AR za rok 2021. W Pana ocenie informacje zawarte w deklaracji PIT- 8AR powinny odzwierciedlać rzeczywistość. Skoro Spółka dokonywała na Pana rzecz wypłat w 2021 r. tytułem zaliczki na poczet zysku za ten rok bez uwzględnienia przysługującego Panu prawa do odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesionej w latach 2018-2020, to deklaracja złożona przez Spółkę jest prawidłowa i brak jest podstaw do dokonania stosownej korekty tej deklaracji. Wysokość pobranego przez Spółkę (jako płatnika) podatku była - przy braku stosowania odliczenia - właściwa.

Wobec powyższego, w Pana ocenie, właściwym i jedynym rozwiązaniem mającym na celu uwzględnienie przysługującego Panu odliczenia straty z lat 2018-2020 jest w przedmiotowej sytuacji wystąpienie przez niego samego z własnym wnioskiem o zwrot nadpłaty w oparciu o art. 72 § 1 pkt 2 w zw. z art. 75 Ordynacji podatkowej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy

dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 9 ust. 3 ww. ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1.

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2.

obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Stosownie do art. 9 ust. 3a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkiem strat z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodów jest:

pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy;

zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.)

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do zapisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 102 Kodeksu spółek handlowych:

spółką komandytową jest spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, natomiast za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń i co najmniej jeden wspólnik (komandytariusz) ponosi ograniczoną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 5a ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Stosownie do art. 5a ust. 28 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c-e.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: "Ustawa"), spółki komandytowe uzyskały lub uzyskają status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w terminie - 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszy Ustawy).

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółki komandytowe stały się odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Innymi słowy spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo. W konsekwencji, działalność prowadzona przez spółkę komandytową nie może być traktowana jak działalność prowadzona przez wspólnika. Zaś wspólnicy tych spółek (w tym komandytariusze) będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w tych spółkach przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

a)

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

b)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

c)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

d)

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

e)

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że jest Pan komandytariuszem spółki komandytowej.

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. Spółka uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Przed 1 stycznia 2021 r., rozliczał Pan przychody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w Spółce, jako przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych tj. były one kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT i opodatkowane wg zasad z art. 27. Jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych poniósł Pan stratę z działalności gospodarczej związaną z jego uczestnictwem w Spółce. Strata ta dotyczy następujących lat podatkowych: 2018, 2019 i 2020.

Obecnie dochody uzyskiwane przez Pana z tytułu uczestnictwa w Spółce są kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Przychody z kapitałów pieniężnych uzyskiwane przez Pana związane są z:

- posiadaniem przez Pana ogółu praw i obowiązków w Spółce;

- posiadaniem przez Pana udziałów w spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością).

Ponadto uzyskuje Pan przychód z innych źródeł. Obecnie wspólnicy Spółki rozważają przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli proces ten zostanie sfinalizowany, tj. Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie Pan uzyskiwał zamiast przychodów z udziału w Spółce przychody związane z posiadaniem udziałów w spółce przekształconej.

Zatem przed objęciem opodatkowaniem podatkiem dochodowym spółek komandytowych i przed uzyskaniem przez te podmioty statusu podatnika, to Pan występował w roli podatnika, rozliczając jako wspólnik działalność spółek zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłem przychodów Pana jako wspólnika spółki komandytowej była pozarolnicza działalność gospodarcza stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Straty Pana (z pozarolniczej działalności gospodarczej) z udziału w spółkach komandytowych, mogły być rozliczane na zasadach wskazanych w art. 9 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zmianie przepisów, gdy spółki komandytowe stały się odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, działalność prowadzona przez spółkę komandytową nie może być traktowana jak działalność prowadzona przez wspólnika. Zaś wspólnicy tych spółek (w tym Pan) będący osobami fizycznymi, uzyskują z tytułu uczestnictwa w tych spółkach przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uzasadnienia do wprowadzanych od 1 stycznia 2021 r. zmian w zakresie objęcia zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek komandytowych (Druk sejmowy Nr 642), wynika, że: "Zgodnie z wprowadzanymi do ustawy o CIT zmianami polegającymi na nadaniu spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski statusu "podatnika podatku dochodowego", uzyskiwane z udziału w zyskach takiej spółki przychody wspólników takiej spółki, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wynika to z definicji przyjętych na gruncie ustawy o CIT, a w szczególności przepisów art. 4a pkt 14, 16, 18, 19 i 21 tej ustawy".

Tym samym wypłacany wspólnikowi spółki komandytowej, będącemu komandytariuszem i podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, zysk wygenerowany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę komandytową, po uzyskaniu przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (w niniejszej sprawie od 1 stycznia 2021 r.), będzie stanowił przychód zaliczany do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Odnosząc się do Pana wątpliwości dotyczących możliwości obniżenia przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o stratę poniesioną z pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie 2018-2020, wskazać należy, że:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy zmieniającej:

wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 11 ustawy zmienianej w art. 3, ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.

Zgodnie natomiast z ust. 4 powołanego przepisu

do odliczenia straty, o której mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio zasady, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 albo art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, z tym że przy obliczaniu pięcioletniego okresu, o którym mowa w tych przepisach, uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona.

Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy - Druk sejmowy Nr 642: "Przepis przyznaje prawo do rozliczania straty z działalności gospodarczej powstałej przed dniem, od którego stosuje się przepisy ustawy związane z nadaniem spółce komandytowej podmiotowości prawno - podatkowej, komplementariuszowi tej spółki. Strata będzie podlegać odliczeniu od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów, o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania strat z działalności gospodarczej".

Według ogólnych zasad rozliczeń strat dochód obniża się o stratę powstałą z tego samego źródła w ciągu pięciu następujących po sobie lat podatkowych. Kwota obniżenia nie może jednorazowo przekroczyć połowy wysokości tej straty. W przepisie przejściowym zastrzeżono, że przy obliczaniu pięcioletniego okresu uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona.

Zaznaczyć także należy, że stratę ustala się w odniesieniu do roku podatkowego, zatem odliczeniu od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą podlegać straty za poprzednie lata w części wynikającej z proporcji, o której mowa w przepisie przejściowym tj. proporcji Pana przychodu z udziału w spółce komandytowej w ogólnej kwocie jego przychodów za te lata.

Odliczenie od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest możliwe tylko w sytuacji gdy ww. straty nie mogą zostać odliczone zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze źródła przychodów, z którego zostały poniesione.

Jak wynika z treści wniosku:

- z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej osiągał Pan dochody wynikające z działalności prowadzonej za pośrednictwem spółki komandytowej;

- strata wskazana we wniosku dotyczy lat 2018-2020.

Stratę ustala się w odniesieniu do roku podatkowego podatnika, odliczeniu mogą podlegać ewentualne straty za lata poprzednie w części wynikającej z proporcji, o której mowa w przepisie przejściowym, tj. proporcji Pana przychodu z udziału w spółce komandytowej w ogólnej kwocie przychodów za te lata. Powyższe jest możliwe, o ile ww. straty nie mogą zostać odliczone zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze źródła przychodów, z którego zostały poniesione.

Zatem, może Pan rozliczyć stratę z lat ubiegłych w oparciu o ww. przepis przejściowy, niezależnie od tego, od którego podmiotu uzyskiwany będzie przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości Pana budzi również kwestia momentu odliczenia straty.

Z uregulowań zawartych w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b- 13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

W myśl art. 41 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 15 ust. 2 ustawy zmieniającej wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - o ile strata ta nie może zostać odliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 11 ustawy zmienianej w art. 3, ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.

Zgodnie natomiast z ust. 4 powołanego przepisu do odliczenia straty, o której mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio zasady, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 albo art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, z tym że przy obliczaniu pięcioletniego okresu, o którym mowa w tych przepisach, uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona.

Zatem obniżeniu o stratę (straty) poniesione z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega przychód, osiągnięty z udziału w zyskach spółki komandytowej, stanowiący przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do odliczenia straty stosuje się odpowiednio zasady, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 albo art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, z tym że przy obliczaniu pięcioletniego okresu, o którym mowa w tych przepisach, uwzględnia się lata następujące po roku, w którym strata została poniesiona.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Należy zgodzić się z Panem, że odpowiednie stosowanie przepisów o rozliczeniu strat na zasadach ogólnych do tych, które przewiduje art. 15 ust. 2 Ustawy zmieniającej oznacza, że uprawniony Pan on do obniżenia przychodu powstałego z udziału w zysku w spółce, przed jego wypłatą i opodatkowaniem na poziomie spółki, występującej w charakterze płatnika, tym samym obniżeniu ulega przychód przed jego wypłatą. Tak obniżony przychód stanowi następnie podstawę opodatkowania, od której spółka jako płatnik pobierze podatek. Odliczenie straty spółka powinna uwzględnić już na etapie poboru zaliczki na poczet zysku.

Przepis art. 15 ust. 2 Ustawy zmieniającej, zakłada możliwość odliczenia straty od przychodu poprzez prawo do jego obniżenia, a zatem powinno nastąpić to przed wypłatą przez spółkę udziału w zyskach i przed pobraniem podatku przez spółkę jako płatnika od tych wypłat. Inne rozumienie tego przepisu powodowałoby, że spółka pobierała by podatek od takich wypłat w pełnej wysokości, a Pan nie miałby możliwości odliczenia straty, o której mowa w tym przepisie od przychodu z udziału w zysku.

W przypadku gdy nie odliczył Pan straty w momencie wypłaty Panu zaliczki na poczet zysku osiągniętego w 2021 r., w takim przypadku na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnikowi przysługuje prawo do wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych pobranym przez płatnika.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia

- zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.)

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwerm systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym,

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl