0114-KDIP3-1.4011.377.2022.4.EC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.377.2022.4.EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów ze specjalistycznych usług inwestycyjnych i specjalistycznych usług zarządzania - jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów ze specjalistycznych usług inwestycyjnych, specjalistycznych usług zarzadzania usług doradztwa.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 czerwca 2022 r. (data wpływu 30 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej PDOFU. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od (...) listopada 2018 r. pod nazwą X. Wnioskodawca posiada status czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o VAT).

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, nawiązał współpracę z innym podmiotem - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Przedmiotem świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest: świadczenie usług inwestycyjnych w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, usług zarządzania, usług wspierających zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz usług o podobnym charakterze.

W WARIANCIE Nr 1 planowanego stanu przyszłego, działalność Wnioskodawcy przede wszystkim, a zarazem w sposób nierozerwalny, związana będzie z działalnością inwestycyjną w zakresie, w jakim działalność ta prowadzona jest przez tzw. alternatywne spółki inwestycyjne stanowiące rodzaj alternatywnych funduszy inwestycyjnych (dalej: ASI).

Zgodnie z legalną definicją ASI zawartą w art. 8a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ustawa o funduszach), alternatywna spółka inwestycyjna jest rodzajem alternatywnego funduszu inwestycyjnego innym niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną (art. 8a ust. 3 ustawy o funduszach). Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż spółka ASI jest rodzajem alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Zgodnie z regulacjami ustawy o funduszach, ASI może prowadzić działalność w formie bądź spółki kapitałowej (w tym spółki europejskiej), bądź też w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa.

ASI zarządzana jest przez tzw. zarządzającego ASI, zdefiniowanego w przepisach ustawy o funduszach (dalej: ZASI). Zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o funduszach, ZASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem. Zgodnie z ustawą o funduszach, status ZASI posiadać może wyłącznie spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, bądź też spółka kapitałowa (w analizowanym przypadku mowa o sp. z o.o.) będąca KOMPLEMENTARIUSZEM alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca działalność jako ZEWNĘTRZNIE ZARZĄDZAJĄCY ASI (wpisany na listę ZASI KNF).

To spółka ZASI (która zarządza ASI, która to z kolei sama stanowi rodzaj alternatywnego funduszu inwestycyjnego) będzie podmiotem, na rzecz którego Wnioskodawca planuje świadczyć swoje usługi.

W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca ma zamiar wchodzić w skład tzw. kluczowego personelu ZASI. Wnioskodawca będzie brał udział w:

1) Prowadzeniu działalności inwestycyjnej ZASI, 2) zarządzaniu spółką ZASI oraz, w sposób pośredni, spółką ASI zarządzaną przez ZASI. Zarówno usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz ZASI, a także usługi świadczone następnie przez ZASI na rzecz ASI z wykorzystaniem usług Wnioskodawcy stanowią usługi zarządzania ASI (rodzajem alternatywnego funduszu inwestycyjnego), jej portfelem inwestycyjnym oraz ryzykiem.

Usługi inwestycyjne, oraz usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym, a także ryzykiem stanowią natomiast trzon działań ZASI dokonywanych następnie (z pełnym wykorzystaniem usług inwestycyjnych oraz usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę) na rzecz ASI. Świadczenie usługi przez ZASI na rzecz ASI nie byłoby możliwe bez wcześniejszego nabycia przez ZASI usług od Wnioskodawcy. Usługi te pozostają bowiem w nierozerwalnym związku z usługami świadczonymi następnie przez ZASI (w sposób nierozerwalny wchodzą w zakres usług świadczonych przez ZASI) na rzecz ASI.

Zgodnie z postanowieniami zawartej przez Wnioskodawcę ze spółką ZASI umowy (dalej Umowa), Wnioskodawca będzie świadczył - jako członek kluczowego personelu w ramach usługi inwestycyjnej oraz usługi zarządzania ZASI, a w związku z tym ASI - wymienione poniżej, kompleksowe usługi:

W zakresie działalności inwestycyjnej będą to usługi:

1)

dokonywania analiz rynkowych podmiotów będących potencjalnie przedmiotem Inwestycji Spółki zgodnie z zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki;

2)

przygotowywania wniosków inwestycyjnych oraz przedstawiania wniosków inwestycyjnych odpowiednim organom Spółki, zgodnie z procedurami określonymi w RUI;

3)

przeprowadzania analiz ekonomicznych oraz zapewnianiu sporządzania wszelkich innych analiz dotyczących Inwestycji Spółki (tzw. analiz due diligence);

4)

negocjowania warunków i zawierania w imieniu Spółki, umów mających za przedmiot Inwestycje;

5)

dokonywania w imieniu Spółki czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem oraz zbywaniem Instrumentów będących przedmiotem Inwestycji w zgodzie ze statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami Spółki, przepisami prawa i RUI;

6)

negocjowania warunków, w imieniu Spółki, i podpisywania w imieniu Spółki umów związanych ze zbyciem Instrumentów będących przedmiotem Inwestycji, w zgodzie ze statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami Spółki, przepisami prawa i RUI;

7)

dot. wyboru, na każdym z etapów procesu inwestycyjnego, zewnętrznych doradców, o ile korzystanie z ich usług Podmiot Zarządzający uzna za konieczne oraz współpracy z takimi doradcami;

8)

wykonywania, w imieniu Spółki praw z posiadanych przez Spółkę Instrumentów, w szczególności związanych z uprawnieniami do powoływania członków rad nadzorczych oraz członków zarządu, celem realizacji i zabezpieczenia interesów Spółki i jej akcjonariuszy;

W zakresie działalności dot. specjalistycznego zarządzania będą to usługi, takie jak:

1) Reprezentowanie Podmiotu Zarządzającego i Spółki - dokonywanie w imieniu Podmiotu Zarządzającego i Spółki wszelkich czynności prawnych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych;

2) Przygotowanie i wdrażanie z pozostałymi Członkami Kluczowego Personelu Polityki Inwestycyjnej Spółki;

3) Przygotowanie i wprowadzanie w życie wraz z pozostałymi Członkami Kluczowego Personelu strategii rozwoju Spółki, a także programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;

4) Przygotowywanie, uchwalanie i wdrażanie z pozostałymi Członkami Kluczowego Personelu aktów wewnętrznych Podmiotu Zarządzającego i Spółki, w tym polityki zarządzania konfliktem interesów, regulaminów, instrukcji;

5) Sporządzanie wraz z pozostałymi Członkami Kluczowego Personelu sprawozdań finansowych Podmiotu Zarządzającego i Spółki za dany rok obrotowy i przedstawianie go organom uprawnionym do ich oceny i zatwierdzania;

6) Bieżąca analiza działalności Podmiotu Zarządzającego i Spółki.

Tym samym Wnioskodawca w ramach świadczonych usług, będzie odpowiedzialny za procesy inwestycyjne jak i zarządzanie procesami realizowanymi przez fundusz (ASI) i związanymi z inwestycjami i zarządzaniem jego działalnością oraz portfelem inwestycyjnym, tj. za pozyskiwanie i ocenę projektów inwestycyjnych co stanowi kluczowy przedmiot działalności spółki ASI o charakterze inwestycyjnym.

Co istotne, bez świadczonych przez Wnioskodawcę usług świadczona przez ZASI na rzecz ASI usługa inwestycyjna i usługa zarządzania miałaby charakter niepełny i niekompletny, a przez to nieodpowiadający potrzebom ASI w tym zakresie. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę dotyczyć będą w całości procesu inwestycyjnego i zarządczego, nierozerwalnie związanego ze świadczoną przez ZASI usługą inwestycyjną i zarządzania ASI. Równocześnie przedstawione powyżej czynności mieszczą się w zakresie treściowym Załącznika 1 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, która stanowi jeden z najistotniejszych aktów prawnych stanowiących podstawę działalności ZASI oraz ASI jako rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Wszystkie świadczone przez Wnioskodawcę usługi posiadają bezpośredni związek z prowadzeniem inwestycji i zarządzaniem ZASI oraz ASI (stanowią element konieczny prawidłowego przebiegu procesu zarządu oraz podejmowania decyzji przez ASI), stanowiąc przy tym odrębną, integralną całość. W omawianym wariancie nr 1 świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mają charakteru usług doradczych i są wprost związane z zarządzaniem procesem inwestycyjnym prowadzonym przez ASI / ZASI, nie zaś jedynie z doradztwem co do metod oraz zasad działania tych spółek czy też innym doradztwem związanym z działalnością tych podmiotów. Wnioskodawca w sposób bezpośredni zaangażowany jest w proces zarządczy ASI / ZASI.

Świadczone przez Wnioskodawcę Usługi Kluczowego Personelu stanowić będą przy tym odrębną całość specjalistycznych usług istotnych dla prawidłowego zarządzania ASI przez ZASI. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są niezbędne do zaistnienia płynnego procesu inwestycyjnego, za który odpowiada ZASI w ramach zarządzanego podmiotu ASI.

Podkreślenia wymaga fakt, że sama ZASI (tak jak wskazano wcześniej, będąca w omawianym przypadku spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie komplementariuszem w spółce komandytowo akcyjnej ASI) nie jest w stanie samodzielnie świadczyć usług w tym zakresie (bez ich nabycia od Wnioskodawcy). Idąc dalej, świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe Usługi Kluczowego Personelu dotyczące usługi inwestycyjnej i usługi zarządzania wchodzić będą następnie w zakres świadczonej przez ZASI na rzecz samego ASI kompleksowej usługi inwestycyjnej i zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną. Bez świadczonych przez Wnioskodawcę usług, spółka ZASI nie mogłaby w sposób samodzielny świadczyć na rzecz ASI usług zarządzania.

W WARIANCIE Nr 2 stanu przyszłego, Wnioskodawca, oprócz usługi inwestycyjnej oraz usługi zarządzania opisanej szczegółowo powyżej, świadczyłby również dodatkowo (w ramach tej samej Umowy) dla ZASI usługę doradztwa. Nie ma przy tym możliwości określenia usługi głównej, usługi byłyby świadczone równolegle, zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku. Każda z tych usług charakteryzowałaby się odrębnymi obowiązkami po stronie Wnioskodawcy.

Usługi doradcze nie odnosiłyby się w tym przypadku do doradztwa kierowanego bezpośrednio do ZASI, a do doradztwa dla spółek portfelowych (czyli podmiotami, w które ASI inwestuje) -działania o takim charakterze wpisują się w zadania, jakie powinny być realizowane w celu zapewnienia optymalnego procesu zarządzania ASI. Usługa ta polegałaby na m.in.:

1)

organizowaniu spotkań i warsztatów (w tym online) z osobami zarządzającymi spółkami portfelowymi ASI,

2)

współtworzeniu strategii rozwoju biznesu tych spółek - krótko i długoterminowych,

3)

współtworzeniu strategii pozyskania kapitału zewnętrznego,

4)

wsparciu doradczym w trakcie negocjacji warunków inwestycyjnych z nowymi inwestorami,

5)

tworzenie korekt ww. strategii w kontekście faktycznie osiąganych wyników,

6)

pomoc przy wdrażaniu planów naprawczych,

7)

uczestniczenie w spotkaniach zarządów spółek portfelowych w formie czynnego doradztwa, jak i w formie słuchacza,

8)

omawianie (podczas spotkań, spotkań online, telekonferencji, czy drogą mailową - zależnie od ustaleń pomiędzy stronami) bieżących wyników spółek portfelowych, rentowności sprzedaży, kapitałów własnych, czy wykonania zakładanego budżetu,

9)

doradztwo kadrze kierowniczej spółek portfelowych w zakresie budowania wartości ekonomicznej zarządzanych przez nią podmiotów,

10)

wsparciu doradczym w rozwoju kanałów sprzedaży oraz inne pokrewne.

Działania takie nie są jedynie inicjatywą samej ZASI, ale wynikają przede wszystkim z realnych potrzeb i wymogów inwestorów oraz z konieczności pełnienia nadzoru nad przeznaczeniem przez Spółkę Portfelową środków z Inwestycji, w sposób zgodny z zasadami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną ASI oraz celami określonymi w biznesplanie inwestycji. Nie mamy tu bowiem do czynienia z inwestycjami pasywnymi w odniesieniu do których inwestorzy nie wykazują chęci działania ani inicjatywy, ale z inwestycjami typu venture capital (tj. ukierunkowanymi na projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju, najczęściej przed pierwszymi przychodami komercyjnymi), gdzie ZASI, poprzez zgromadzone w niej kompetencje, z reguły staje się partnerem biznesowym takich spółek portfelowych. Nie można sobie zatem wyobrazić pełnienia takiej funkcji bez doradztwa dla spółek portfelowych, doradztwa, które w tym zakresie stanowi standardowy element zarządzania ZASI. Co istotne, zakres tej usługi może się zmieniać, zależnie od potrzeb spółek portfelowych, jednak ich doradczy charakter pozostanie bez zmian.

Podkreślić przy tym należy, że usługa ta nie będzie świadczona odrębnie, na podstawie odrębnych warunków i odrębnej umowy, a w ramach Umowy właściwej między Wnioskodawcą a ZASI. Gdyby określić świadczenie bądź świadczenia główne (stosując w tym przypadku - zdawałoby się - co do zasady podział o charakterze sztucznym), to należałoby wskazać z jednej strony usługę zarządzania, a z drugiej specjalistyczną usługę inwestycyjną, dla której usługą uzupełniającą będzie usługa doradcza - całość będzie występowała jako kompleksowy zespół specyficznych dla funduszu świadczeń i wpisywać się będzie w zakres działań podejmowanych przez podmiot bezpośrednio zarządzający funduszami. Jak wspomniano usługi doradcze pełnią rolę uzupełniającą dla usług zarządzania i usług inwestycyjnych - podkreślając przy tym ich profesjonalny wymiar. Są one wysoce pożądane przez inwestorów oraz przez spółki portfelowe. Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że są one niezbędne. Inwestorzy wymagają, aby ZASI edukowała, kontrolowała i wspomagała spółki portfelowe, w które inwestują. Co do zasady Wnioskodawca nie mógłby przykładowo świadczyć na rzecz ZASI samych usług doradczych (adresowanych do spółek portfelowych). Przy braku usług inwestycyjnych i specjalistycznego zarządzania świadczenie usług wyłącznie doradczych byłoby bezcelowe i ekonomicznie nieuzasadnione.

Celem zarządzania portfelem jest ograniczenie ryzyka i maksymalizacja zysku dla inwestorów. Usługi doradcze pozwalają identyfikować oraz mierzyć ryzyko na początkowym stadium rozwoju jego czynników i minimalizować jego skutki lub je likwidować - na każdym etapie rozwoju spółki portfelowej. Szybszy rozwój spółek portfelowych oznacza większą szansę na wzrost wartości portfela, a to jest możliwe tylko poprzez eliminację błędów, których nie da się wychwycić poprzez wyłącznie techniczne zarządzanie portfelem (tj. zarządzanie oparte np. wyłącznie o ocenę wskaźników standingu finansowego spółki portfelowej).

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę dotyczyć będą w całości procesu inwestycyjnego i zarządczego, nierozerwalnie związanego ze świadczoną przez ZASI usługą inwestycyjną i zarządzania ASI. Równocześnie przedstawione powyżej czynności mieszczą się w zakresie treściowym Załącznika 1 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, która stanowi jeden z najistotniejszych aktów prawnych stanowiących podstawę działalności ZASI oraz ASI jako rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Skutkiem każdej z omawianych usług jest spełnianie szczególnych i istotnych funkcji zarządzania specjalnym funduszem inwestycyjnym.

Warto zwrócić uwagę również na to, że ZASI nie jest jedynie podmiotem dostarczającym kapitał inwestycyjny dla spółek portfelowych (w których ASI obejmuje udziały w celach inwestycyjnych), ale przede wszystkim pełni rolę, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, podmiotu dążącego do optymalizacji efektywności działania tych spółek, czego celem jest osiągnięcie możliwie wysokiej stopy zwrotu z poczynionych przez inwestora instytucjonalnego (ASI) inwestycji.

Ponadto Wnioskodawca, zostając stroną Umowy o świadczenie usługi inwestycyjnej i zarządzania ZASI, w trakcie wykonywania tej Umowy pozostanie jednocześnie członkiem zarządu ZASI -spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 15/12/2020 r., która jest komplementariuszem w spółce komandytowej będącej alternatywną spółką inwestycyjną (ASI). Wnioskodawcę oraz ZASI nie łączy i nie będzie łączyć w przyszłości umowa o pracę.

Zainteresowany nie jest także byłym pracownikiem ZASI, w związku z czym czynności wykonywane w ramach Umowy na rzecz ZASI nie będą odpowiadać czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał lub wykonuje w trakcie roku podatkowego w ramach stosunku pracy z ZASI. Usługi pełnione przez Wnioskodawcę w ramach Umowy nie będą także wykonywane pod kierownictwem ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez ZASI. Za świadczone w ramach Umowy usługi inwestycyjne i specjalistycznego zarządzania, Wnioskodawcy będzie przysługiwać określone w Umowie wynagrodzenie.

Wnioskodawca jest członkiem zarządu ZASI i pełni tę funkcję na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka zarządu. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu ZASI. Umowa o świadczenie usługi inwestycyjnej i zarządzania z ZASI nie jest jeszcze zawarta, ale zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym powyżej, zakres usług objętych tą Umową będzie dotyczył czynności koncentrujących się wokół działalności inwestycyjnej ASI oraz specjalistycznego zarządzania ASI i będzie obejmować przede wszystkim zaangażowanie Wnioskodawcy na poziomie eksperckim w zakresie podejmowanych przez ASI inwestycji. W ocenie Wnioskodawcy nie będzie się przy tym w żadnym wymiarze pokrywał z obowiązkami pełnionymi przez Wnioskodawcę w ramach funkcji członka zarządu; dotyczy to również przedstawionego wariantu 2 stanu przyszłego, bowiem - jak już wyjaśniono - usługi doradcze nie odnoszą się w tym przypadku do doradztwa kierowanego bezpośrednio do ZASI, a do doradztwa dla spółek portfelowych-działania o takim charakterze wpisują się w zadania, jakie powinny być realizowane w celu zapewnienia optymalnego procesu zarządzania ASI. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ZASI nie jest jedynie podmiotem dostarczającym kapitał inwestycyjny dla spółek portfelowych (w których ASI obejmuje udziały w celach inwestycyjnych), ale pełni również rolę podmiotu dążącego do optymalizacji efektywności działania tych spółek, czego celem jest osiągnięcie możliwie wysokiej stopy zwrotu z poczynionych inwestycji.

Wnioskodawca w ramach wykonywanej w przyszłości Umowy musi zapewnić sobie własny środek transportu. Co do zasady przy wykonywaniu Umowy korzystają z infrastruktury własnej (telefon, komputer), a ich praca będzie miała miejsce w dużej mierze online, lub podczas spotkań z osobami zarządzającymi spółkami portfelowymi, potencjalnymi inwestorami Spółek Portfelowych, czy koinwestorami, potencjalnymi spółkami portfelowymi. Spotkania takie mogą odbywać się m.in. w siedzibie Spółki (możliwość taka nie zostanie w żaden sposób wykluczona w umowie). Wnioskodawca nie będzie zatem w ramach wspomnianej Umowy korzystać z infrastruktury ZASI w sposób systematyczny, nie jest to jednaj całkowicie wykluczone. Korzystanie z tej infrastruktury może ponadto wystąpić w przypadkach wynikających ze specyficznej działalności Spółki, gdzie istotne jest bezpieczeństwo i poufność informacji, dlatego ZASI udostępnia własną infrastrukturę współpracownikom celem kontroli i monitoringu w tym zakresie - przykładowo Wnioskodawca ma wgląd do umów inwestycyjnych ze spółkami portfelowymi w siedzibie Spółki. Podobnie w przypadku dostępu do wszelkiego rodzaju dokumentacji takiej jak biznesplany, harmonogramy działań, koncepcje rozwiązań biznesowych w spółkach portfelowych, czy innych poufnych dokumentach.

Specyficzny zakres dotyczący zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi różni się od usług właściwych dla kontraktów menedżerskich, czy usług standardowego zarządzania, które koncentrują się wokół usług polegających na szeroko pojętych usługach kierowania/nadzorowania procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie, zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa oraz kapitałem ludzkim, a tym samym zbliżone są do zakresu kompetencji podmiotów powołanych do pełnienia funkcji członków zarządu. Taki zakres kompetencji i zadań odnosi się także do Wnioskodawcy, który w ZASI - będącej spółką kapitałową - pełni, na podstawie uchwały o powołaniu, funkcję członka zarządu.

Usługi zarządzania, które Wnioskodawca planuje świadczyć na rzecz ZASI na podstawie Umowy, koncentrują się wokół obszaru działalności inwestycyjnej ASI, angażując ekspercką i merytoryczną wiedzę Wnioskodawcy w zakresie, w jakim jest ona wymagana do prowadzenia, pozyskiwania i nadzoru nad projektami badawczo-rozwojowymi (B+R), opracowywania polityki inwestycyjnej uwzględniając dziedziny naukowe oraz inwestycyjnych o szczególnym potencjale dla ASI, a także czynnego udziału w spotkaniach komitetu inwestycyjnego działającego w ramach ZASI - organu podejmującego kluczowe decyzje w przedmiocie polityki inwestycyjnej. Wnioskodawca nie będzie w ramach wykonywanej Umowy korzystał z ww. infrastruktury, należącej do ZASI.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie złożone z następujących elementów:

1)

część stała,

2)

wynagrodzenie dodatkowe, zmienne, uzależnione od wyniku ASI.

Część stała nie będzie oparta o żadne systemy prowizyjne, zależne w jakikolwiek sposób od osiąganych przez ASI wyników finansowych. Za specjalistyczne usługi inwestycyjne (oraz doradcze w przypadku wariantu 2) wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie zakresu pełnionych obowiązków. Podobnie w przypadku specjalistycznej usługi zarządzania. Wynagrodzenie będzie ustalone dla całości realizowanych czynności. Praca ma charakter zmienny i co do zasady nie da się wydzielić zarządzania, doradztwa oraz innych usług od siebie. Wszystkie czynności mogą być realizowane w jednym momencie.

Co istotne, kwota wynagrodzenia za ww. czynności łącznie nie może przekroczyć kwot wskazanych w załącznik do umowy ramowej inwestycyjnej (RUI), pomiędzy ZASI a Polskim Funduszem Rozwoju.

Co do kwoty wynagrodzenia dodatkowego, to poniżej zawarto fragment RUI (gdzie Pośrednik Finansowy rozumiany jest jako ASI):

Po dokonaniu na rzecz Akcjonariuszy wypłat z Pośrednika Finansowego w wysokości równej:

(i) w przypadku wypłaty dokonywanej przed zakończeniem Okresu Kwalifikowalności - kwocie Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego, zaś (ii) w przypadku wypłaty dokonywanej po Okresie Kwalifikowalności - kwocie Kapitalizacji Pośrednika Finansowego, Członkom Uprawnionym do Carried Interest wypłacane jest Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości:

a. W przypadku, gdy całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy jest mniejsza niż dwukrotność Kapitalizacji Pośrednika Finansowego (lub Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego): 20% Nadwyżki I Stopnia, zdefiniowanej jako różnica pomiędzy całkowitą wartością wypłat dla Akcjonariuszy a wartością Kapitalizacji Pośrednika Finansowego (lub Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego);

b. W przypadku, gdy całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy jest pomiędzy dwukrotnością a trzykrotnością Kapitalizacji Pośrednika Finansowego (lub Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego):

i. 20% Nadwyżki I Stopnia, plus

ii. 5% Nadwyżki II Stopnia, zdefiniowanej jako różnica pomiędzy całkowitą wartością wypłat dla Akcjonariuszy a dwukrotnością Kapitalizacji Pośrednika Finansowego (lub Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego);

c. W przypadku, gdy całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy jest większa niż trzykrotność Kapitalizacji Pośrednika Finansowego (lub Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego):

i. 20% Nadwyżki I Stopnia, plus

ii. 5% Nadwyżki II Stopnia, plus

iii. 5% nadwyżki całkowitej wartości wypłat dla Akcjonariuszy nad trzykrotnością Kapitalizacji Pośrednika Finansowego (lub Deklarowanej Kapitalizacji Pośrednika Finansowego).

Przykład wyliczenia Wynagrodzenia Dodatkowego przed końcem Okresu Kwalifikowalności:

Przykładowo, jeśli przed końcem Okresu Kwalifikowalności całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy jest na poziomie 2,5x Deklarowana Kapitalizacja Pośrednika Finansowego, to Wynagrodzenie Dodatkowe będzie wyliczane w następujący sposób: 20% x (całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy - Deklarowana Kapitalizacja) + 5% x (całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy - 2,0x Deklarowana Kapitalizacja). Przykład liczbowy prezentuje się następująco: dla Pośrednika Finansowego o Deklarowanej Kapitalizacji 50 mln PLN i całkowitej wartości wypłat dla Akcjonariuszy wynoszącej 2,5x Deklarowana Kapitalizacja Pośrednika Finansowego, tj. na poziomie 125 mln PLN, to Wynagrodzenie Dodatkowe wyniesie: 16,25 mln PLN (20% x 75 mln PLN + 5% x 25 mln PLN).

po Okresie Kwalifikowalności

Przykładowo, jeśli po Okresie Kwalifikowalności całkowita wartość środków z wypłat dla Akcjonariuszy jest na poziomie 2,5x Kapitalizacji Pośrednika Finansowego, to Wynagrodzenie Dodatkowe będzie wyliczane w następujący sposób: 20% x (całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy - Kapitalizacja Pośrednika Finansowego) + 5% x (całkowita wartość wypłat dla Akcjonariuszy - 2,0x Kapitalizacja Pośrednika Finansowego). Przykład liczbowy prezentuje się następująco: dla Pośrednika Finansowego o Kapitalizacji 30 mln PLN i całkowitej wartości wypłat dla Akcjonariuszy wynoszącej 2,5x Kapitalizacji Pośrednika Finansowego, tj. zwrot na poziomie 75 mln PLN, to Wynagrodzenie Dodatkowe wyniesie: 9,75 mln PLN (20% x 45 mln PLN + 5% x 15 mln PLN).

Wnioskodawca będzie ponosić w tym przypadku odpowiedzialność za specyficzne i istotne elementy wykonywanych w ramach umowy czynności. Wnioskodawca w związku ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi i zarządzania ASI (oraz doradztwa - patrz wariant nr 2), będzie objęty ubezpieczeniem obejmującym odpowiedzialność cywilną w zakresie świadczonych usług. Ubezpieczenie to będzie obejmować odpowiedzialność cywilną za spowodowane szkody w spółce oraz osobom trzecim w następstwie nierzetelności czy nienależytych działań w pełnieniu obowiązków. Mowa tu o wszystkich obowiązkach wynikających z umowy, a przedstawionych szczegółowo we wniosku w ramach opisu stanu przyszłego. Przykładowo w przypadku, gdyby Wnioskodawca dokonał cesji praw do wynagrodzenia dodatkowego lub innego przysługującego mu w ramach Umowy prawa, jest obciążony kwotą 50 tys. zł.

Zainteresowany w ramach świadczonych usług, będzie odpowiedzialny za procesy inwestycyjne, jak i zarządzanie procesami realizowanymi przez fundusz (ASI) i związanymi z inwestycjami i zarządzaniem jego działalnością oraz portfelem inwestycyjnym, tj. za pozyskiwanie i ocenę projektów inwestycyjnych co stanowi kluczowy przedmiot działalności spółki ASI o charakterze inwestycyjnym.

Co istotne, odpowiedzialność Wnioskodawcy odnosić się może tylko do czynności świadczonych przez niego w ramach wykonywanej Umowy (na warunkach i w zakresie w niej określonych). Odpowiedzialność ta nie rozszerza się np. na czynności Wnioskodawcy w kontekście pełnionej przez niego funkcji członka zarządu (która charakteryzuje się odmiennym zakresem obowiązków).

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca nie ogranicza się wyłącznie do aspektów technicznych, a ich odpowiedzialność jest stosunkowo szeroka, co ma odzwierciedlenie w różnego rodzaju sankcjach przewidzianych w RUI za niedopełnienie określonych obowiązków. Przykładowo gdyby Spółka wydatkowała środki publicznie "niezgodnie z przeznaczeniem" Wnioskodawca jest zobowiązany "wyjść" z takiej inwestycji niezwłocznie. Jeśli w wyniku takich czynności kwota uzyskana z wyjścia będzie niższa od zainwestowanej, to Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnej kieszeni (odpowiadają zatem swoim majątkiem prywatnym za powstałe szkody). Odpowiedzialność Wnioskodawcy jest realna i wynikać będzie z zawartych umów. Przykładowo Członek Kluczowego Personelu ponosi odpowiedzialność za Zobowiązania Podmiotu Zarządzającego oraz Pośrednika Finansowego z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 3.7.2.3. RUI. Ponadto Członek Kluczowego Personelu nie będzie odpowiedzialny wobec Nabywcy OPIO i Pośrednika Finansowego za Zobowiązania, gdy:

1)

wykaże, że roszczenia są następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności i Członek Kluczowego Personelu dołożył należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i przepisów prawa; lub

2)

w przypadku szkody - gdy wartość pojedynczej szkody wyrządzonej nieumyślnie nie przekracza kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych oraz łączna wartość wszystkich szkód wyrządzonych nieumyślnie przez Podmiot Zarządzający lub Członka Kluczowego Personelu w okresie funkcjonowania Pośrednika Finansowego nie przekracza kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, lub

3)

w zakresie, w jakim Zobowiązania zostały zaspokojone przez Podmiot Zarządzający lub zaspokojone z realizacji zastawu, o którym mowa w pkt 3.7.2.4 RUI, lub

4)

w zakresie, w jakim Zobowiązania obejmują utracone korzyści Pośrednika Finansowego.

Co istotne, Członek Kluczowego Personelu ponosi solidarną odpowiedzialność z Podmiotem Zarządzającym za zwrot Inwestorowi Publicznemu Środków Wydatkowanych Nieprawidłowo na zasadach wskazanych w pkt 4.6 RUI.

Odpowiedzialność będzie w tym przypadku oznaczała dla Wnioskodawcy również konieczność ponoszenia ryzyk związanych z jego działalnością. Nie można bowiem rozdzielić w tym przypadku odpowiedzialności od ryzyka. Skoro w ramach wykonywania Umowy występować będą ryzyka, rozumiane (za słownikiem języka polskiego) jako możliwość, że coś się nie uda, tj. przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny, a także prawdopodobieństwo powstania szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania szkody, to odpowiedzialność za wystąpienie tych ryzyk będzie występowała po stronie Wnioskodawcy. Przykładowo, w przypadku rażąco błędnej analizy rynkowej podmiotu będącego potencjalnie przedmiotem inwestycji Spółki zgodnie z zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki, Wnioskodawca będzie ponosić odpowiedzialność za te błędy. Od tej odpowiedzialności cywilnej Wnioskodawca będzie miał-jako profesjonalny podmiot gospodarczy - oprócz m.in. odpowiednich procedur dot. przeprowadzanych analiz, wykupione polisy ubezpieczeniowe obejmujące zakres ich działalności.

Wnioskodawca jako strona przyszłych umów z ZASI, zajmujący się w sposób profesjonalny zarządzaniem ASI, będzie dysponował niezależnością i samodzielnością w wykonywanych czynnościach. Samodzielność ta będzie przejawiać się w tym, że zgodnie z umową Wnioskodawca będzie miał obowiązek m.in. dokonywania analiz rynkowych podmiotów będących potencjalnie przedmiotem Inwestycji Spółki zgodnie z zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki, przygotowywania wniosków inwestycyjnych oraz przedstawiania wniosków inwestycyjnych odpowiednim organom Spółki, zgodnie z procedurami określonymi w RUI, przeprowadzania analiz ekonomicznych oraz zapewnianiu sporządzania wszelkich innych analiz dotyczących Inwestycji Spółki (tzw. analiz due diligence), czy negocjowania warunków i zawierania w imieniu Spółki, umów mających za przedmiot Inwestycje. Co istotne, Wnioskodawca nie będzie sprawdzany pod kątem merytorycznym w zakresie wykonanych obowiązków przez jakiekolwiek osoby zatrudnione w ZASI. Efekty ich pracy nie będą również miały wymiaru pomocniczego czy stricte doradczego - będą natomiast stanowiły istotę inwestycyjnej działalności ZASI i to od efektów ich pracy zależeć będą kluczowe decyzje podejmowane przez ZASI. Z kolei w zakresie specjalistycznego zarządzania ASI (które należy oddzielić od czynności standardowego zarządzania spółką) Wnioskodawca będzie m.in. reprezentować ZASI, tj. dokonywać w imieniu Podmiotu Zarządzającego i Spółki wszelkich czynności związanych z działalnością inwestycyjną, w tym m.in. czynności prawnych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, czy przygotowywać i wprowadzać w życie (wraz z pozostałymi Członkami Kluczowego Personelu) strategii rozwoju Spółki, a także programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Od Wnioskodawcy nie oczekuje się (w ramach Umowy) dokonywania jedynie czynności pasywnych, a wręcz przeciwnie - aktywnych, mających kluczowy wpływ na działalności ZASI, a w konsekwencji ASI.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

Ad. 1.

Wskazał Pan, że usługi świadczone przez Pana dotyczyć będą w całości procesu inwestycyjnego i zarządczego, nierozerwalnie związanego ze świadczoną przez ZASI usługą inwestycyjną i zarządzania ASI. Wszystkie świadczone przez Zainteresowanego usługi posiadają bezpośredni związek z prowadzeniem inwestycji i zasądzaniem ZASI oraz ASI (stanowią element konieczny prawidłowego przebiegu procesu zarządu oraz podejmowania decyzji przez ASI), stanowiąc przy tym odrębną, integralną całość. Świadczone przez Pana kompleksowe usługi inwestycyjne i usługi zarządzania w aspekcie materialnym odpowiadają w istocie usłudze zarządzania funduszem inwestycyjnym (alternatywną spółką inwestycyjną - tutaj ASI - stanowiącą rodzaj alternatywnego funduszu inwestycyjnego) i jako takie obie wchodzić będą w skład takiej usługi, świadczonej następnie przez ZASI na rzecz ASI. Umowa podpisana pomiędzy podmiotem ZASI a Panem nie będzie przewidywać rozdzielenia omawianych usług, zatem w ramach współpracy usługi te będą świadczone razem (nierozłącznie). W zakresie tego punktu należy rozpatrywać usługi inwestycyjne i zarządzania, jako usługi komplementarne, a nie substytucyjne.

Należy podkreślić, że świadczone przez Pana usługi obejmują poszczególne zadania o charakterze zarządczym, realizowane przez ZASI jako zewnętrznie bądź wewnętrznie zarządzających i mają istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania ASI. Biorąc pod uwagę specyfikę ww. czynności, należy uznać, że mają one znaczenie wyłącznie z punktu widzenia podmiotu prowadzącego działalność inwestycyjną.

Ad. 2.

Wskazał Pan, że kwestia ta została poruszona w treści pierwotnego wniosku o wydanie niniejszej interpretacji. Podkreślił Pan w nim fakt, że sama ZASI (tak jak wskazano wcześniej, będąca w omawianym przypadku spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie komplementariuszem w spółce komandytowo akcyjnej ASI) nie jest w stanie samodzielnie świadczyć usług w tym zakresie (bez ich nabycia od Pana). Idąc dalej, świadczone przez Pana kompleksowe Usługi Kluczowego Personelu dotyczące usługi inwestycyjnej i usługi zarządzania wchodzić będą następnie w zakres świadczonej przez ZASI na rzecz samego ASI kompleksowej usługi inwestycyjnej i zasądzania alternatywną spółką inwestycyjną. Bez świadczonych przez Pana usług, spółka ZASI nie mogłaby w sposób samodzielny świadczyć na rzecz ASl usług zarządzania. Usługi te pozostają bowiem w nierozerwalnym związku z usługami świadczonymi następnie przez ZASI (w sposób nierozerwalny wchodzą w zakres usług świadczonych przez ZASI) na rzecz ASI.

Ad. 3.

Wskazał Pan, że specjalistyczne usługi inwestycyjne stanowią usługi związane z zarządzaniem procesem inwestycyjnym prowadzonym przez ASI/ZASI.

Jak zostało opisane w treści pierwotnego wniosku w omawianym w stanie faktycznym świadczone przez Pana usługi nie mają charakteru usług doradczych i są wprost związane z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi prowadzonymi przez ASI/ZASI, nie zaś jedynie z doradztwem co do metod oraz zasad działania tych spółek, czy też innym doradztwem związanym z działalnością tych podmiotów.

Ad. 4.

Stwierdzenie "kompleksowe Usług i Kluczowego Personelu" zostało użyte w treści wniosku, jako alternatywna nazwa dla świadczonych usług inwestycyjnych i usług zarządzania w przypadku wariantu pierwszego stanu faktycznego. Miało to na celu podkreślenie kompleksowości usługi, która będzie stanowi ć odrębną całość

specjalistycznych usług istotnych dla prawidłowego zarządzania ASI przez ZASI. Świadczone przez Pana kompleksowe Usługi Kluczowego Personelu dotyczące usługi inwestycyjnej i usługi zarządzania wchodzić będą następnie w zakres świadczonej przez ZASI na rzecz samego ASI kompleksowej usługi inwestycyjnej i zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną.

Zakres wykonywanych zadań i czynności w ramach usług inwestycyjnych i usług zarządzania został szczegółowo opisany we wniosku o wydanie niniejszej interpretacji.

W drugim wariancie stanu faktycznego oprócz usługi inwestycyjnej i usługi zarządzania będzie Pan świadczył usługi doradztwa w ramach tej samej umowy z podmiotem ZASI. Co istotne, usługi doradztwa nie byłyby świadczone bezpośrednio na potrzeby ZASI, tylko odnosiłyby się do doradzania spółkom portfelowym, w które ASI dokonuje inwestycji. Wszystkie usługi (inwestycyjna, zarządzania oraz doradztwa) świadczone by były równolegle zgodnie z zakresami opisanymi we wniosku.

Należy podkreślić, że każda z wymienionych usług będzie generowała zupełnie inne obowiązki po Pana stronie. Całość będzie występowała jako kompleksowy zespół specyficznych dla funduszu świadczeń i wpisywać się będzie w zakres działań podejmowanych przez podmiot bezpośrednio zarządzający funduszami.

Ad. 5.

Wskazał Pan, że punkt ten został częściowo opisany w odpowiedzi na punkty 3 i 4 niniejszych wyjaśnień. Doprecyzowując, zespół usług: inwestycyjnej i zarządzania (a także w wariancie drugim stanu faktycznego - doradczej) stanowią kompleksowe Usługi Kluczowego Personelu, które dotyczyć będą w całości procesu inwestycyjnego i zarządczego realizowanego w ramach świadczonej przez ZASI usługi na rzecz ASI. Działania o takim charakterze wpisują się w zadania, jakie powinny być realizowane w celu zapewnienia optymalnego procesu zasądzania ASI.

W przypadku usług doradczych świadczonych w ramach jednej umowy w drugim wariancie stanu faktycznego, można stwierdzić, że będą one formą usługi uzupełniającej dla specjalistycznych usług inwestycyjnych. Należy podkreślić, że usługi świadczone przez Pana nie będą miały charakteru wyłącznie doradczego, ale odpowiedzialny jest Pan za cały proces inwestycyjny podejmowany przez ASI i w tym zakresie jest Pan podmiotem decyzyjnym.

Pytania

1. Czy świadczone w przyszłości przez Wnioskodawcę na rzecz ZASI specjalistyczne usługi inwestycyjne, o których mowa w przedstawionym stanie przyszłym może zostać opodatkowane podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOFU)?

2. Czy świadczone w przyszłości przez Wnioskodawcę na rzecz ZASI specjalistyczne usługi zarządzania, o których mowa w przedstawionym stanie przyszłym podlegają wyłącznie opodatkowaniu podatkiem według skali, o którym mowa w art. 27 PDOFU, czy mogą korzystać z innej formy opodatkowania?

3. Czy w przypadku wariantu drugiego możliwe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług zarówno zarządzania, jak i doradczych (biorąc pod uwagę ich specyfikę opisaną w stanie przyszłym) świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz ZASI?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 1 i 2. W zakresie pytania oznaczonego numerem 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie

W odniesieniu do pytania nr 1 oraz 2, Uważa Pan, że w obu przypadkach będzie mu przysługiwało prawo do wyboru opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług na podstawie Umowy na zasadach określonych w art. 30c PDOFU (19% podatek liniowy). Zgodnie z wynikającą z art. 5a pkt 6 PDOFU definicją pozarolniczej działalności gospodarczej, jest nią działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, lub

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, lub

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność inwestycyjna oraz zarządzania, co do których wykonywania zobowiąże się on poprzez zawarcie Umowy z ZASI, będzie charakteryzować się powyższymi cechami - w szczególności, będzie można przypisać jej przymioty zorganizowania i ciągłości. W tym kontekście za zasadne należy uznać odwołanie się do rozumienia "zorganizowania" działalności gospodarczej zaprezentowanego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 2019 r., II FSK 3508/17, zgodnie z którym: "Dla oceny, czy aktywność podatnika spełnia cechy "zorganizowania" w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. istotne jest wykazanie, że występuje tutaj element faktycznego zorganizowania działalności. W konsekwencji formę prawną działalności gospodarczej podatnika ("zorganizowanie prawne") można ustalić dopiero po stwierdzeniu, że prowadzi on samodzielnie (we własnym imieniu) działalność funkcjonalnie, organizacyjnie przygotowaną do realizacji celu zarobkowego i ma ona charakter ciągły".

Odnosząc ww. rozważania do przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że działalność wykonywana przez Wnioskodawcę w ramach Umowy będzie wypełniać znamiona prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Świadczą o tym w szczególności następujące fakty:

1) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, co świadczy pośrednio o występowaniu określonego stopnia zorganizowania i o prowadzeniu jej we własnym imieniu;

2) Wykonywanie przez Wnioskodawcę działań zgodnie z Umową za określonym w niej wynagrodzeniem świadczyć będzie o zarobkowym charakterze działalności Wnioskodawcy;

3) Charakter usług inwestycyjnych świadczonych przez Wnioskodawcę, których wykonywanie będzie wchodzić w skład Umowy będzie wysoce specjalistyczny, co pośrednio świadczy o znacznej samodzielności w wykonywaniu działań przez Wnioskodawcę. Dodatkowo, strony na etapie zawarcia Umowy nie określają momentu zakończenia współpracy -Wnioskodawca jest zatem podmiotem przygotowanym do pełnienia działań wynikających z Umowy, a jego współpraca z ZASI nie ma charakteru jedynie incydentalnego czy jednorazowego, lecz wypełnia znamiona ciągłości;

4) Wnioskodawca przy wykonywaniu czynności w ramach Umowy nie będzie działał pod kierownictwem ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez ZASI. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca w relacji z ZASI będzie występował jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której zostanie zawarta Umowa.

Jednocześnie, wynikający z Umowy zakres usług Wnioskodawcy, jakkolwiek określany jako usługi inwestycyjne oraz zarządzania, to jednak z uwagi na specyficzny ich zakres nie stanowi - w ocenie Wnioskodawcy - usług o charakterze menedżerskim, o których mowa w art. 13 pkt 9 PDOFU, w stosunku do których ustawodawca wyłączył prawo do stosowania przepisów PDOFU o podatku liniowym, uznając, iż osiągane z tak wykonywanych usług przychody stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Wskazać bowiem należy, iż przedmiotowe usługi, które Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz ZASI koncentrują się wokół działalności inwestycyjnej ASI i obejmują przede wszystkim zaangażowanie Wnioskodawcy na poziomie eksperckim w zakresie podejmowanych przez ASI inwestycji, co jest kluczowe z punktu widzenia jej działalności. Wnioskodawca będzie bowiem odpowiedzialny za wszystkie procesy realizowane przez ASI związane z zarządzaniem jej działalnością inwestycyjną. Wnioskodawca w związku ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi i zarządzania ASI, będzie objęty ubezpieczeniem obejmującym odpowiedzialność cywilną w zakresie świadczonych usług. Ubezpieczenie to będzie obejmować odpowiedzialność cywilną za spowodowane szkody w spółce oraz osobom trzecim w następstwie nierzetelności czy nienależytych działań w pełnieniu obowiązków.

Nie bez znaczenia dla oceny przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego pozostaje także fakt, że zakres przedmiotowych usług zarządzania, które Wnioskodawca świadczy na rzecz ZASI nie został wprost zdefiniowany w polskim ustawodawstwie.

Wskazać należy, iż usługi zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, a przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zostało wdrożone do polskiego systemu prawnego w drodze implementacji przepisów art. 135 ust. 1 lit. g Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L 2006, nr 347, dalej: "Dyrektywa"). Zgodnie z przywołaną regulacją Dyrektywy, państwa członkowskie zwolnią z opodatkowania transakcje mające za przedmiot zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, których zdefiniowanie będzie leżeć w gestii tych państw członkowskich. Jak podkreśla się w piśmiennictwie (por.m.in. K. Lewandowski, P. Fałkowski, Dyrektywa VAT 2006/112, Komentarz, Warszawa 2012), państwa członkowskie nie są jednak upoważnione do definiowania samego pojęcia zarządzania, będącego autonomicznym pojęciem prawa europejskiego. Analogiczny pogląd wyraził TSUE w wyroku z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie C-169/04 (Abbey National pic Inscape lnvestment Fund v. Commissioners of Customs & Excise). Wskazać przy tym należy, iż zakres usług objętych Umową mieści się w zakresie treściowym Załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010. Wspomniany Załącznik nr I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. dotyczący funduszy inwestycyjnych, przewiduje, że minimalny zakres funkcji w zakresie zarządzania inwestycyjnego, które musi wykonywać Zarządzający Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (ZAFI) obejmuje co najmniej zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i zarządzanie ryzykiem. Inne funkcje, które ZAFI może dodatkowo wykonywać w trakcie zarządzania AFI to administrowanie, obsługa prawna i usługi w zakresie rachunkowości w zarządzaniu funduszami; zapytania klientów; wycena i wyznaczanie ceny w tym zeznania podatkowe; monitorowanie przestrzegania uregulowań; prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa i udziałów; emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa i udziałów.

Powyższy - specyficzny dla zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - zakres różni się od usług właściwych dla kontraktów menedżerskich, które koncentrują się wokół usług polegających na szeroko pojętych ogólnych usługach kierowania/nadzorowania procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie, zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz kapitałem ludzkim, a tym samym zbliżone są do zakresu kompetencji podmiotów powołanych do pełnienia funkcji członków zarządu. Taki zakres kompetencji i zadań odnosi się także do Wnioskodawcy, który w ZASI - będącej spółką kapitałową - pełni, na podstawie uchwały o powołaniu, funkcję członka zarządu.

Usługi zarządzania, które Wnioskodawca świadczy na rzecz ZASI na podstawie Umowy koncentrują się natomiast wokół obszaru działalności inwestycyjnej ASI, angażując ekspercką i merytoryczną wiedzę Wnioskodawcy w zakresie w jakim jest ona wymagana do prowadzenia, pozyskiwania i nadzoru nad projektami badawczo-rozwojowymi (B+R), opracowywania polityki inwestycyjnej uwzględniając dziedziny naukowe oraz inwestycyjnych o szczególnym potencjale dla ASI, a także czynnego udziału w spotkaniach komitetu inwestycyjnego działającego w ramach ZASI - organu podejmującego kluczowe decyzje w przedmiocie polityki inwestycyjnej.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, przychód osiągany na podstawie Umowy stanowi przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Mając na uwadze, że w opinii Wnioskodawcy, w odniesieniu do opisu zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania przepis art. 13 pkt 9 PDOFU stanowiący o kwalifikacji do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście przychodów osiąganych na podstawie kontraktów menedżerskich oraz umów o podobnym charakterze, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo wyboru opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług na podstawie Umowy na zasadach określonych w art. 30c PDOFU (podatek liniowy 19%), po spełnieniu przez Wnioskodawcę przesłanek określonych w art. 9a PDOFU (m.in. złożenie pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego), zarówno w odniesieniu do usługi inwestycyjnej, jak i do specjalistycznej usługi zarządzania.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.),

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

1)

działalność wykonywana osobiście,

2)

pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy,

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy,

dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy,

podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

W myśl art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ww. ustawy,

podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30 wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Natomiast w myśl art. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się między innymi przychody:

- otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT),

- uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy PIT (art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Natomiast wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej, w takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje tylko zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Stanowisko to potwierdza także szerokie orzecznictwo sądowe i sądowoadministracyjne. I tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt I SA/Gl 770/16 wskazano, że (...) kontrakt menadżerski jest specyficzną formą zatrudnienia, a jego istotą jest samodzielne zarządzanie danym podmiotem przez menedżera, który jako strona umowy o zarządzanie - osoba fizyczna - w ramach swojej działalności, zawodowo, podejmuje i wykonuje samodzielnie taką działalność polegającą na pozbawionym podległości zarządzaniu przedsiębiorstwem albo innym podmiotem w charakterze menedżera, Sąd podziela stanowisko organów podatkowych. Wskazać przy tym przyjdzie, że przychodami z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze są przychody z działalności wykonywanej osobiście, także wtedy, gdy jak to wynika z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są one zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Podkreślono także, że (...) katalog umów wyliczonych w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. nie ma charakteru zamkniętego, co pozwala na stosowanie go do umów o podobnych charakterze.

Równocześnie w postanowieniu z 20 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wskazał, że z uwagi na tendencje rynkowe w praktyce wyodrębniono nienazwany typ umów o świadczenie usług - kontraktów menedżerskich (a tym samym podobnych do nich umów o zarządzanie) - zawieranych między samodzielnym podmiotem - zarządcą a przedsiębiorcą zlecającym zarządzanie, mając za przedmiot zarządzanie cudzym przedsiębiorstwem w imieniu przedsiębiorcy (rzadziej w imieniu własnym), na rzecz i w interesie przedsiębiorcy zlecającego oraz na jego rachunek i ryzyko (postanowienie SN z 20 stycznia 2015 r., I UK 207/14). Sąd Najwyższy wyjaśnił przy tym, że umowę o zarządzanie wyróżnia głównie okoliczność, iż jej zawarcie powoduje przeniesienie przez właścicieli przedsiębiorstwa zarządzanego na menedżera uprawnień do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych dotyczących przedmiotowego przedsiębiorstwa, co implikuje samodzielność menedżera w zakresie kierowania, swobodę w wyborze sposobu zarządzania, możliwość wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji oraz własnego wizerunku.

Dodatkowo w literaturze przedmiotu wskazuje się, że (...) umowy o podobnym charakterze do kontraktów menedżerskich to autonomiczne pojęcie prawa podatkowego, użyte w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przepisie tym termin "umowy o podobnym charakterze" został użyty po terminach "umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem", "kontrakty menedżerskie". Umowy o podobnym charakterze do kontraktów menedżerskich różnią się od kontraktów menedżerskich tym, że ich przedmiotem są nie tylko czynności zarządzania (czynności kierownicze), ale także niekierownicze czynności specjalistyczne oraz materialno-techniczne. (abstrakt oryginalny) (Czasopismo Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2018 r., Nr 1, str.17-24, autor Zdzisław Kubot, Uniwersytet Wrocławski).

Istotne jest zatem, że art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się nie tylko do przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz na podstawie tzw. kontraktów menedżerskich, ale również do umów o podobnym charakterze, tzn. umów cywilnoprawnych o współmiernej treści do kontraktu menedżerskiego i umowy o zarządzanie, z których wynika zlecenie podatnikowi sprawowania zarządu podmiotem gospodarczym (Podatek dochodowy od osób fizycznych, red. J. Marciniuk, wyd. 14, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 151).

Wobec opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana należy uznać, że w stosunku do świadczonych przez Pana specjalistycznych usług inwestycyjnych i usług zarządzania, mamy do czynienia z rodzajem umowy o zarządzanie wymienionej w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazał Pan, że nawiązał Pan współpracę z ze spółką z ograniczona odpowiedzialnością świadczącą usługi zarzadzania alternatywną spółką inwestycyjną. Przedmiotem świadczenia usług w ramach Pana działalności gospodarczej jest: świadczenie usług inwestycyjnych w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, usług zarządzania, usług wspierających zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz usług o podobnym charakterze.

W ramach prowadzonej działalności będzie Pan odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi procesami realizowanymi przez ASI i związanymi z zarządzaniem jego działalnością i portfelem inwestycyjnym oraz ryzykiem. Świadczone przez Pana usługi stanowić będą odrębną całość specjalistycznych usług istotnych dla prawidłowego zarządzania ASI przez ZASI, stanowiąc nierozerwalną część kompleksowej usługi świadczonej następnie przez ZASI i będą kluczowe dla świadczonych przez ZASI usług zarządzania ASI, co jednocześnie oznacza, iż bez Pana usług świadczona przez ZASI usługa miałaby charakter niepełny, niekompletny i jako taki nieodpowiadający potrzebom ASI w tym zakresie. Przy tym, jak podano w dalszej części tego opisu (w uzupełnieniu wniosku) świadczone prze Pana specjalistyczne usługi inwestycyjne i specjalistyczne usługi zarządzania należy rozpatrywać jako usługi komplementarne, a nie substytucyjne.

Co istotne, bez świadczonych przez Pana usług świadczona przez ZASI na rzecz ASI usługa inwestycyjna i usługa zarządzania miałaby charakter niepełny i niekompletny, a przez to nieodpowiadający potrzebom ASI w tym zakresie. Usługi świadczone przez Pana dotyczyć będą w całości procesu inwestycyjnego i zarządczego, nierozerwalnie związanego ze świadczoną przez ZASI usługą inwestycyjną i zarządzania ASI.

W omawianym wariancie nr 1 świadczone przez Pana usługi nie mają charakteru usług doradczych i są wprost związane z zarządzaniem procesem inwestycyjnym prowadzonym przez ASI / ZASI.

Zaakcentować należy, że wykonywanie działalności Zarządzającego ASI jest reglamentowane przez ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605) i w zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi dany Zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza, wymaga bądź uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 70a i nast. tej ustawy, bądź wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję, zgodnie z art. 70zb i nast. ustawy.

Dodatkowo zgodnie z art. 70e ww. Ustawy

przedmiotem działalności Zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu.

Przepis ten określa zatem, że wyłącznym przedmiotem działalności Zarządzającego ASI jest zarządzanie ASI. Stosownie natomiast do art. 8a ww. ustawy wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Co do zasady więc ASI nie może wykonywać jednocześnie działalności opisanej powyżej oraz prowadzić innej aktywności gospodarczej.

Zważywszy zatem na całokształt okoliczności w analizowanej sprawie, w tym też specyfikę działalności ASI oraz ZASI, skoro w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej nawiązał Pan współpracę z innym podmiotem - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która zleca Panu zarządzanie portfelem inwestycyjnym ASI oraz jej ryzykiem poprzez umowę o świadczenie specjalistycznych usług inwestycyjnych i specjalistycznych usług zarzadzania można uznać, że zleca mu zarządzanie ASI postrzegane nie tylko jako kierowanie tą alternatywną spółką, ale także jako powierzenie (zlecenie) Panu specjalistycznych czynności dotyczących podstawowej i wyłącznej działalności ASI jaką jest świadczenie usług inwestycyjnych nierozerwalnie związanych z zarządzaniem jej portfelem inwestycyjnym. Tym samym, ZASI wykonuje swoją rolę Zarządzającego ASI poprzez zlecenie Panu świadczenia tego typu usług. Zatem, będzie Pan w sposób bezpośredni zaangażowany w proces zarządczy ASI / ZASI.

W przedmiotowej sprawie nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność Pana członkostwa w zarządzie ZASI. Podkreślenia wymaga, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy PIT (stanowi o tym "wyłączenie" określone w art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

Stanowisko to aprobują także sądy administracyjne. I tak m.in Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 83/15 podzielił pogląd, że pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski (umowę o zarządzanie) jako przedsiębiorcą, jest szczególna. W następstwie kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie (czy jeszcze innych czynności określonych w umowie),szczególnych (kwalifikowanych i dodatkowych - w porównaniu z regulacją Kodeksu spółek handlowych i wewnętrznego prawa spółki) obowiązków dotyczących zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności (Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 2002, nr 2, s. 2 i n). W związku z tym, przychody członka zarządu uzyskiwane na podstawie wskazanych umów powinny być kwalifikowane do przychodów określonych w art. 13 pkt 7 ustawy PIT. (...). W związku z tym nie jest możliwe, aby członek zarządu prowadzący działalność gospodarczą rozliczał przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie na zasadach określonych w art. 14 ustawy. Należy bowiem podkreślić, że pełniąc funkcję członka zarządu nie działa we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki, zatem prowadzona przez niego działalność w tym zakresie nie spełnia warunku określonego w art. 5a pkt 6 ustawy PIT.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z otrzymywaniem przychodów przez członka zarządu sp. z o.o. (ZASI) z tytułu umowy o zarządzanie zawartej z tą spółką obejmującą także specjalistyczne usługi inwestycyjne związane z zarządzaniem procesem inwestycyjnym prowadzonym przez ASI/ZASI. Jak Pan wskazał, świadczone przez Pana kompleksowe usługi inwestycyjne i usługi zarządzania w aspekcie materialnym odpowiadają w istocie usłudze zarządzania funduszem inwestycyjnym (alternatywną spółką inwestycyjną - tutaj ASI - stanowiącą rodzaj alternatywnego funduszu inwestycyjnego) i jako takie obie wchodzić będą w skład takiej usługi, świadczonej następnie przez ZASI na rzecz ASI. Umowa podpisana pomiędzy podmiotem ZASI a Panem nie będzie przewidywać rozdzielenia omawianych usług, zatem w ramach współpracy usługi te będą świadczone razem (nierozłącznie). W zakresie tego punktu należy rozpatrywać usługi inwestycyjne i zarządzania, jako usługi komplementarne, a nie substytucyjne.

Dodatkowo, zgodnie z art. 70e ustawy przedmiotem działalności Zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną. Niezależnie zatem od planowanej umowy o świadczenie usługi inwestycyjnej i zarzadzania Pan jako członek zarządu będzie "zarządzał" ZASI, a więc również tego rodzaju działalnością, jaką prowadzi ZASI i polegającą na zarządzaniu ASI. Zarządzanie ZASI, w tym ASI jest więc niejako realizowane przez członka zarządu w ramach jego członkostwa w zarządzie.

W kontekście powyższego wskazanie przez Pana, że zakres czynności wykonywanych w ramach Umowy na rzecz ZASI nie będą odpowiadać czynnościom, które wykonywał lub wykonuje Pan w kompetencji członka zarządu spółki kapitałowej (tu: ZASI), nie stanowi okoliczności, która wyłącza kwalifikację przychodu do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pełniąc funkcję członka zarządu ZASI w istocie będzie Pan działał w imieniu ZASI.

Mając na uwadze całokształt okoliczności należy uznać, że przychód jaki będzie Pan uzyskiwał z tytułu świadczenia specjalistycznych usług inwestycyjnych i zarządzania portfelem inwestycyjnym ASI będzie dla Pana przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 w związku z wyłączeniem zawartym w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Tym samym, Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy: * dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl