0114-KDIP3-1.4011.240.2022.3.EC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.240.2022.3.EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 lutego 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród w ramach programów partnerskich.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 maja 2022 r. (data wpływu 16 maja 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność gospodarczą w przedmiocie sprzedaży instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca utworzył dwa programy partnerskie (dalej: "Programy") mający na celu promocję jego usług oraz docelowo zwiększenie ich sprzedaży. W Programach uczestniczyłyby osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (dalej: "Uczestnicy"). Wśród Uczestników mogą pojawić się osoby, które nie są rezydentami RP dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Program I obejmuje działania promocyjne, Uczestnicy Programu polecać będą produkty Spółki (dalej: "Polecenie") potencjalnym klientom. Uczestnikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie (nagroda) za każde Polecenie (obwarowane pewnymi warunkami), w związku z którym Spółka pozyskała klienta na swoje usługi. Otrzymane przez Uczestnika nagrody (wynagrodzenia) są wypłacane w formie pieniężnej. Udział Uczestnika w Programie jest w pełni dobrowolny (podobnie jak dokonywanie w związku z przystąpieniem do Programu jakichkolwiek czynności przez Uczestnika). Uczestnik może (ale w żadnym razie nie musi) promować produkty Spółki, jednak nie jest on do tego zobowiązany, nie zawarł on bowiem z Wnioskodawcą żadnej umowy (w tym umowy o świadczenie usług).

W Programie II uczestniczyć będą mogli pracownicy kontrahentów Wnioskodawcy - firm zajmujących się na zlecenie Spółki montażem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła u klientów Spółki. Uczestnikom - członkom ekip monterskich - będzie przysługiwała nagroda pod warunkiem uzyskania w danym miesiącu określonej ilości montaży instalacji fotowoltaicznej albo pompy ciepła u klienta Spółki. Otrzymane przez Uczestnika nagrody (wynagrodzenia) są wypłacane w formie pieniężnej. Udział Uczestnika w Programie jest w pełni dobrowolny (podobnie jak dokonywanie w związku z przystąpieniem do Programu jakichkolwiek czynności przez Uczestnika). Uczestnik może (ale w żadnym razie nie musi) uczestniczyć w Programie II, jednak nie jest on do tego zobowiązany, nie zawarł on bowiem z Wnioskodawcą żadnej umowy (w tym umowy o świadczenie usług).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 16 maja 2022 r. wskazali Państwo, że:

- Programy I i II będą miały charakter konkursu.

- Programy I i II będą miały charakter powtarzalny.

- Program I obejmuje działania w ramach których Uczestnicy Programu polecać będą produkty Spółki (dalej: "Polecenie") potencjalnym klientom. Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda (nagroda) za każde Polecenie (obwarowane pewnymi warunkami), w związku, z którym Spółka pozyskała klienta na swoje usługi. Otrzymane przez Uczestnika nagrody (nagrody) są wypłacane w formie pieniężnej. Udział Uczestnika w Programie jest w pełni dobrowolny (podobnie jak dokonywanie w związku z przystąpieniem do Programu jakichkolwiek czynności przez Uczestnika). Uczestnik może (ale w żadnym razie nie musi) promować produkty Spółki, jednak nie jest on do tego zobowiązany, nie zawarł on bowiem z Wnioskodawcą żadnej umowy (w tym umowy o świadczenie usług).

- W Programie II uczestniczyć będą mogli pracownicy kontrahentów Wnioskodawcy - firm zajmujących się na zlecenie Spółki montażem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła u klientów Spółki. Uczestnikom - członkom ekip monterskich - będzie przysługiwała nagroda pod warunkiem uzyskania w danym miesiącu określonej ilości montaży instalacji fotowoltaicznej albo pompy ciepła u klienta Spółki.

- Otrzymane przez Uczestnika nagrody (nagrody) są wypłacane w formie pieniężnej.

- Udział Uczestnika w Programie jest w pełni dobrowolny (podobnie jak dokonywanie w związku z przystąpieniem do Programu jakichkolwiek czynności przez Uczestnika). Uczestnik może (ale w żadnym razie nie musi) uczestniczyć w Programie II, jednak nie jest on do tego zobowiązany, nie zawarł on bowiem z Wnioskodawcą żadnej umowy (w tym umowy o świadczenie usług).

- Wartość nagród wynosi od kilkuset złotych do ok. dziesięciu tysięcy złotych.

- 5) Uczestników Programu I i Programu II nie łączą ze Spółką żadne stosunki prawne, tj. nie zostały zawarte przez Spółkę z uczestnikami Programu I i Programu II umowy o pracę czy też umowy zlecenia.

- Uczestnictwo w Programie I i Programie II nie wynika ze stosunku prawnego łączącego Spółkę z uczestnikami.

- W przypadku gdy uczestnikami Programu I i Programu II będą osoby, które nie są rezydentami Polski osoby te będą miały rezydencję podatkową: Białoruś, Ukraina.

- Spółka przyjmuje, że uczestnicy Programu I i Programu II przebywają/będą przebywali w Polsce powyżej 183 dni w danym roku podatkowym.

- Uczestnicy Programu I i Programu II (nierezydenci) nie przedstawią Spółce certyfikatu rezydencji potwierdzającego ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

- Poniesienie wydatku jest dokumentowane listą nagrodzonych osób i ilością wypłaconych nagród - nagrody wypłacane są co do zasady przelewami bankowymi.

- W ramach Programu I Uczestnicy Programu polecać będą usługi Spółki (dalej: "Polecenie") potencjalnym klientom. Uczestnikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie (nagroda) za każde Polecenie (obwarowane pewnymi warunkami), w związku z którym Spółka pozyskała nowego klienta na swoje usługi. Otrzymane przez Uczestnika nagrody (wynagrodzenia) są wypłacane w formie pieniężnej. Udział Uczestnika w Programie jest w pełni dobrowolny (podobnie jak dokonywanie w związku z przystąpieniem do Programu jakichkolwiek czynności przez Uczestnika). Uczestnik może (ale w żadnym razie nie musi) promować produkty Spółki, jednak nie jest on do tego zobowiązany, nie zawarł on bowiem z Wnioskodawcą żadnej umowy (w tym umowy o świadczenie usług). Każde polecenie przez uczestnika Programu I w wyniku którego Spółka pozyska nowego klienta na swoje usługi daje możliwość Spółce uzyskania dodatkowego przychodu i tym samym wzrostu wyników sprzedażowych.

- W Programie II uczestniczyć będą mogli pracownicy kontrahentów Wnioskodawcy - firm zajmujących się na zlecenie Spółki montażem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła u klientów Spółki. Uczestnikom - członkom ekip monterskich - będzie przysługiwała nagroda pod warunkiem uzyskania w danym miesiącu określonej ilości montaży instalacji fotowoltaicznej albo pompy ciepła u klienta Spółki. Otrzymane przez Uczestnika nagrody (wynagrodzenia) są wypłacane w formie pieniężnej. Udział Uczestnika w Programie jest w pełni dobrowolny (podobnie jak dokonywanie w związku z przystąpieniem do Programu jakichkolwiek czynności przez Uczestnika). Uczestnik może (ale w żadnym razie nie musi) uczestniczyć w Programie II, jednak nie jest on do tego zobowiązany, nie zawarł on bowiem z Wnioskodawcą żadnej umowy (w tym umowy o świadczenie usług). Im większa ilość montaży wykonanych w danym miesiącu u klientów Spółki przez uczestników Programu II tym więcej Spółka uzyskuje przychodów z tytułu sprzedaży co prowadzi do wzrostu wyników sprzedażowych Wnioskodawcy. Możliwość uzyskania nagród w Programie II daje jego uczestnikom dodatkową motywację do realizacji większej ilości montaży na rzecz Spółki.

- Możliwość uzyskania nagród stymuluje uczestników Programu I i Programu II do uczestnictwa i tym samym czynności które przekładają się na zwiększenia przychodów Spółki (pozyskanie nowych klientów, większa ilość montaży).

- Spółka ponosi wydatki na wypłaty nagród w formie pieniężnej.

Pytania

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym od wypłaconych Uczestnikom Programu I oraz Programu II nagród Spółka będzie zobowiązana do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2. Jakie obowiązki sprawozdawcze spoczywają na Wnioskodawcy w odniesieniu do wypłaty nagród na rzecz Uczestników Programu I oraz Programu II?

3. Czy poniesione przez Spółkę wydatki na realizację Programu I i Programu II stanowić będą koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy ?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1.

Uważają Państwo, że, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w przypadku wypłacenia na rzecz Uczestnika nagrody, po stronie Uczestnika powstanie przychód z tytułu innych źródeł, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są m in.:

- stosunek służbowy i stosunek pracy,

- działalność wykonywana osobiście,

- pozarolnicza działalność gospodarcza,

- najem, podnajem, dzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze,

- inne źródła.

Przez działalność gospodarczą - zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - rozumieć należy działalność zarobkową, m.in. usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane m.in. od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i osoby prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 wskazanego artykułu).

Przepisy dotyczące umowy zlecenia zawarte zostały w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 734 ust. 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia - zgodnie z piśmiennictwem - należy do umów o świadczenie usług. Jest to umowa konsensualna (strony składają zgodne oświadczenia woli), ale także przede wszystkim dwustronnie zobowiązująca, czyli taka, gdzie strony umowy zobowiązują się do podjęcia określonych działań/wykonania określonego świadczenia.

W Państwa ocenie, stosunek łączący Państwa z Uczestnikiem w ramach Programu I oraz Programu II, w żadnym razie nie może zostać zakwalifikowany jako umowa zlecenia. Udział Uczestnika w Programie I oraz Programie II jest w pełni dobrowolny (podobnie jak dokonywanie w związku z przystąpieniem do Programu I oraz Programu II jakichkolwiek czynności przez Uczestnika). Uczestnik nie jest zobowiązany do świadczeń na Państwa rzecz, gdyż nie zawarł on bowiem z Państwem żadnej umowy (w tym umowy o świadczenie usług). W Państwa ocenie zatem, odnosząc się do zaprezentowanych rozważań, osiągnięty przez Uczestnika przychód nie może zostać potraktowany jako przychód z tytułu umowy zlecenia, a tym samym nie jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazanej nagrody tym bardziej nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku służbowego lub stosunku pracy. Nagrody nie można ponadto uznać za przychód z działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na brak zorganizowania i ciągłości podejmowanych przez Uczestników działań.

Opisywana nagroda, w Państwa ocenie, nie będzie także przychodem z tytułów takich jak najem, podnajem, dzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze. Uważają Państwo, że, wypłacanej przez Państwa nagrody nie można zaliczyć do żadnego źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku niemożności jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy, przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stwierdzenie znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych. W interpretacji nr 0112-KDIL3-1.4011.121.2017.1.AMN z dnia 22 sierpnia 2017 r. wnioskodawca wskazał, że zamierza wdrożyć program partnerski, w ramach którego osobom fizycznym będzie przysługiwało nagroda (premia) w przypadku zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług z klientem pozyskanym wskutek polecenia przez uczestnika programu partnerskiego. Wnioskodawca stał na stanowisku, że wypłacane osobie fizycznej nagroda winno być zakwalifikowane jako przychód z innych źródeł, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko wnioskodawcy potwierdzone zostało przez organ interpretacyjny, który wskazał: "Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz wskazanie Wnioskodawcy, że przychód z tytułu uczestnictwa osób nieprowadzących działalności gospodarczej w Programie Partnerskim jest uzyskiwany w związku z czynnością, która nie wypełnia przesłanek typowych dla pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także nie ma cech i elementów które kwalifikowałyby przychód do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj. cech typowych dla umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o dzieło, należy wskazać, że uzyskiwane przychody w związku z czynnościami opisanymi we wniosku przez nieprowadzących działalności gospodarczej uczestników Programu Partnerskiego stanowią dla tych osób przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Odnosząc się ponownie do sytuacji zaprezentowanej przez Spółkę, zbliżony do niej stan faktyczny i pytanie przedstawione zostało w interpretacji nr 1061-IPTPB4.4511.200. 2016. 1.SK z dnia 9 listopada 2016 r. Organ wskazał: "Zauważyć należy, że umowa niezawarta w formie pisemnej przez Wnioskodawcę stanowiąca podstawę do udostępnienia powierzchni reklamowej na stronie internetowej należy zaliczyć do umów nienazwanych - stosunki prawne regulowane umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom i nie można jej jednoznacznie przypisać cech umowy zlecenia, o dzieło, najmu, czy też dzierżawy". Uzasadniając swoje stanowisko, wskazał że: "Ponieważ uzyskiwanie przychodu przez Wnioskodawcę, z tytułu umieszczenia specjalnych linków dostarczanych przez firmę C w wybranych artykułach na tworzonych przez Wnioskodawcę blogach, założonych na darmowej zagranicznej platformie B, która jest własnością zagranicznej firmy nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8a ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy".

Powyższe stanowisko potwierdzone jest także w interpretacjach o zbliżonych (choć nie tożsamych) stanach faktycznych, przykładowo nr 0114-KDIP3-2.4011.523.2019.2.EC z dnia 11 grudnia 2019 r. Podsumowując, w ocenie Spółki, wypłacone na rzecz Uczestnika nagroda w którejkolwiek ze wskazanych form, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do wypłacanej na rzecz Uczestnika nagrody.

Ad 2.

Uważają Państwo, iż w przypadku uznania, że opisany w zdarzeniu przyszłym przychód Uczestnika będzie dla niego przychodem z innych źródeł, wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT (winno być ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych), to wówczas Wnioskodawca (działający jako płatnik), zobowiązany będzie do sporządzenia informacji o wysokości przychodu osiągniętego przez Uczestnika i przesłania jej do odpowiedniego urzędu skarbowego (a zatem przygotowania informacji PIT-11).

Nie będzie jednak zobowiązany do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy w odniesieniu do wypłacanego na rzecz Uczestnika nagrody, co wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie zaś z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Artykuł 42 ust. 1a ww. ustawy nakazuje, aby do końca stycznia roku następującego po roku, w którym dokonali poboru zaliczki, sporządzić i przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczne deklaracje według ustalonego wzoru.

Natomiast zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy wypłacający przychody mające status przychodu z innych źródeł (wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszących się do art. 10 ust. 1 pkt 9) są obowiązani sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Powyższe znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji z dnia 11 grudnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.523.2019.2.EC, która odnosi się do obowiązków płatnika w przypadku wypłaty przez niego nagrody z innych źródeł, wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ww. interpretacji Organ wskazał: "Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że wartość nagród przyznanych w ramach akcji promocyjnej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako podmiocie przyznającym nagrody nie będzie ciążyć obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od ich wartości co potwierdza treść ww. art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek informacyjny polegający na sporządzeniu informacji o wysokości przychodu (PIT-11)".

Podsumowując, w przypadku uznania, że wypłacana przez Państwa na rzecz Uczestnika nagroda będzie dla Uczestnika przychodem z innych źródeł wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Państwo, jako płatnik podatku, zobowiązani będziecie do sporządzenia informacji o wysokości przychodu osiągniętego przez Uczestnika i przesłania jej do odpowiedniego urzędu skarbowego (informacja PIT-11). Nie będą Państwo jednak zobowiązani do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy w odniesieniu do wypłacanej na rzecz Uczestnika nagrody (nagrody).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiliście Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Nadmienić przy tym należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, wydane zostanie/zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy: - zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawiliście i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl