0114-KDIP3-1.4011.1037.2022.2.PT - Skutki podatkowe wypłaty zysków zatrzymanych osiągniętych do momentu po którym spółka stała się podatnikiem CIT przypadających na komandytariusza, po jego wystąpieniu ze spółki

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.1037.2022.2.PT Skutki podatkowe wypłaty zysków zatrzymanych osiągniętych do momentu po którym spółka stała się podatnikiem CIT przypadających na komandytariusza, po jego wystąpieniu ze spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych wypłaty na Pana rzecz "zysków zatrzymanych" (osiągniętych do 30 kwietnia 2021 r., tj. do momentu po którym Spółka stała się podatnikiem CIT) przypadających na Komandytariusza, po jego wystąpieniu ze Spółki. Wniosek został uzupełniony 25 stycznia 2023 r. (pismem z 22 stycznia 2023 r.) - w odpowiedzi na wezwanie.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest komplementariuszem ("Komplementariusz") w spółce komandytowej ("Spółka Komandytowa, czy Spółka") w której jest obecnie trzech wspólników: dwóch komplementariuszy (w tym Wnioskodawca) ("Komplementariusze"), a także jeden komandytariusz ("Komandytariusz") (dalej razem "Wspólnicy").

Komplementariusze są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ("PIT") zamieszkującymi w Polsce oraz podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Komandytariusz jest osobą prawną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ("CIT") posiadającym siedzibę w Polsce oraz podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka komandytowa ma siedzibę w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wspólnicy zawiązali Spółkę przed dniem w którym Spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na moment zawiązania Spółki pełnili odmienne role, tj. Komplementariusze (w tym Wnioskodawca) byli jej komandytariuszami, a Komandytariusz był jej komplementariuszem. Następnie po 1 maja 2021 r. ich rola się zmieniła na obecną opisaną na wstępie.

W wyniku planowanych działań restrukturyzacyjnych, możliwe jest, że wspólnicy Spółki dokonają zmian w umowie Spółki Komandytowej, które doprowadzą do tego, że jeden ze wspólników będący obecnie Komplementariuszem (być może Wnioskodawca) stanie się jej komandytariuszem, a obecny komandytariusz wystąpi ze Spółki bez wypłaty wynagrodzenia tj. bez wypłacenia wartości wniesionego wkładu, jak również przypadającej na niego równowartości części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów, uwzględniając w tym także zyski zatrzymane osiągnięte do 30 kwietnia 2021 r. - momentu po którym Spółka stała się podatnikiem CIT) przypadające na niego.

Po wystąpieniu obecnego Komandytariusza, pozostali w Spółce wspólnicy planują określić udział w zyskach i stratach Spółki na nowo, metodą podziału zysku (analizą udziału), która ich zdaniem powinna w sposób najbardziej wiarygodny oszacować planowane pełnione przez nich funkcje, zaangażowane aktywa, a także ponoszone ryzyka.

W przypadku gdyby wartość wkładu, któregokolwiek ze wspólników odbiegała od ustalonego na nowo podziału zysku lub pokryciu strat Spółki, to zostanie on odpowiednio uzupełniony przez wspólnika (którego udział w zysku okaże się być wyższy po przeprowadzonej analizie), a umowa stosownie zmieniona w tym przedmiocie, aby te proporcje w zakresie wkładu i podziału zysku/strat Spółki pomiędzy wspólnikami stosownie sobie odpowiadały.

Wkład występującego Komandytariusza najprawdopodobniej zostanie przeksięgowany na inne kapitały niż podstawowy w ten sposób, żeby nie było wątpliwości, że nie pochodzi od któregokolwiek z pozostających w Spółce wspólników. Wystąpienie obecnego Komandytariusza nastąpi na skutek porozumienia pomiędzy Wspólnikami podjętego w formie uchwały wspólników Spółki skutkującej zmianą umowy Spółki.

Uzupełnienie

Zysk osiągnięty do 30 kwietnia 2021 r., który został przeznaczony na cele inne niż do podziału między wspólników został przeznaczony na kapitał zapasowy w spółce komandytowej. W przekształconej spółce z o.o. nie będzie elementem majątku wniesionego na pokrycie kapitału zakładowego wspólników, natomiast są rozważane dwa wariant, tj. może zostać wykazany jako: a) zobowiązanie spółki z o.o. jako następcy prawnego spółki komandytowej wobec osób, które były wspólnikami spółki komandytowej (na dzień podjęcia uchwały o wypłacie zysków tj. już po wystąpieniu komandytariusza). To zobowiązanie będzie dotyczyć środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich. Taka sytuacja będzie miała miejsce, kiedy uchwała o podziale zysku i wypłacie zostanie podjęta przed przekształceniem w spółkę z o.o. (czyli jeszcze w ramach spółki komandytowej), a sama wypłata tych zysków nastąpi już po przekształceniu w ramach spółki z o.o.

Alternatywnie, jako: b) kapitał (fundusz) zapasowy, w tym kwota zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2021 r. (lub także wcześniejsze okresy) przez spółkę komandytową - zobowiązanie spółki z o.o. jako następcy prawnego spółki komandytowej wobec wspólników spółki komandytowej (na moment przekształcenia w spółkę z o.o.), a następnie zostanie zrealizowana wypłata.

Uchwała o podziale zysków ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich może zostać podjęta po przekształceniu w spółkę z o.o., w takiej sytuacji te zyski w spółce z o.o. zostaną wykazane jak powyżej.

W obu przypadkach dojdzie do wypłaty zysku wypracowanego przez transparentną spółkę komandytową, w zależności od opcji będzie to:

pkt a - zwrot zobowiązania do wspólników w związku z uchwałą o podziale zysku podjętą jeszcze w spółce komandytowej. Realizacja samej wypłaty tego zobowiązania zostanie zrealizowana na podstawie uchwały podjętej w ramach spółki z o.o.

pkt b - na podstawie uchwały o podziale zysków podjętej po przekształceniu w spółkę z o.o., następnie dojdzie do rozdysponowania zysku wypracowanego przez transparentną spółkę komandytowa na rzecz wspólników.

Wnioskodawca w pytaniu we wniosku referując się do zysków zatrzymanych przypadających na Komandytariusza miał na myśli zysk wypracowany przez spółkę komandytową do 30 kwietnia 2021 r. (w okresie przed wystąpieniem komandytariusza) i następnie (zamiast jego podzielenia między wspólników) przeznaczony na kapitał zapasowy. Po wystąpieniu komandytariusza (bez wynagrodzenia), zostanie podjęta uchwała o podzieleniu tego zysku między wspólników, którzy pozostali po wystąpieniu komandytariusza ze spółki komandytowej.

Był także, oprócz powyższego, zysk zatrzymany (osiągnięty do 30 kwietnia 2021 r.) w części w której został przeznaczony do podziału, który został już wypłacony przez Spółkę, lub zostanie wypłacony w przyszłości (przed przekształceniem w spółkę z o.o.) zgodnie z uchwałą - z uwzględnieniem udziału komandytariusza, który wystąpi ze spółki. Konsekwentnie występujący komandytariusz nie będzie się zrzekał prawa do zysku, który został przeznaczony do podziału na rzecz pozostałych wspólników w tym Wnioskodawcy.

Komandytariusz przed wystąpieniem ze spółki komandytowej nie zgłosi roszczenia o wypłatę zysków.

Zyski zatrzymane obecnie ujęte na kapitale zapasowym mogą zostać wykazane jako: * zobowiązanie spółki z o.o. jako następcy prawnego spółki komandytowej wobec osób, które były wspólnikami spółki komandytowej (na dzień podjęcia uchwały o wypłacie zysków tj. już po wystąpieniu komandytariusza). To zobowiązanie będzie dotyczyć środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich. Taka sytuacja będzie miała miejsce, kiedy uchwała o podziale zysku i wypłacie zostanie podjęta przed przekształceniem w spółkę z o.o. (czyli jeszcze w ramach spółki komandytowej), a sama wypłata tych zysków nastąpi już po przekształceniu w ramach spółki z o.o.

Alternatywnie, jako: * kapitał (fundusz) zapasowy, w tym kwota zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2021 r. (lub także wcześniejsze okresy) przez spółkę komandytową - zobowiązanie spółki z o.o. jako następcy prawnego spółki komandytowej wobec wspólników spółki komandytowej (na moment przekształcenia w spółkę z o.o.), a następnie zostanie zrealizowana wypłata.

Uchwała o podziale zysków ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich może zostać podjęta po przekształceniu w spółkę z o.o., w takiej sytuacji te zyski w spółce z o.o. zostaną wykazane jak powyżej.

Pytanie

Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy zysków zatrzymanych (osiągniętych do 30 kwietnia 2021 r. - momentu po którym Spółka stała się podatnikiem CIT) przypadających na Komandytariusza (po jego wystąpieniu ze Spółki), będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy wypłata zysków zatrzymanych (osiągniętych do 30 kwietnia 2021 r. - momentu po którym Spółka stała się podatnikiem CIT) przypadających na Komandytariusza (po jego wystąpieniu ze Spółki), nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, bowiem w innym przypadku doszłoby do podwójnego opodatkowania zysków wypracowanych przez Spółkę w okresie kiedy nie była ona jeszcze podatnikiem CIT (raz na poziomie Komandytariusza, która wystąpił ze Spółki, a dwa na poziomie Wspólnika, któremu zysk został wypłacony).

Stosownie do art. 8 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: "k.s.h.") spółki osobowe nie są osobami prawnymi. Na gruncie prawa handlowego spółka osobowa stanowi odrębny od wspólników podmiot, któremu została przyznana zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

Majątek nabyty przez spółkę osobową, w związku z wniesieniem wkładów przez wspólników, a także w toku późniejszej działalności, stanowi jej majątek, który jest odrębny od majątku wspólników (art. 28 Kodeksu spółek handlowych).

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. (momentu kiedy Spółka była transparentna podatkowo) opodatkowana nie była spółka tylko jej wspólnicy. Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu uznaje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Należy mieć na uwadze, iż Podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, lecz jej wspólnicy (do dnia 30 kwietnia 2021 r. w przypadku Spółki). W rezultacie to wspólnicy rozliczali przypadające na nich przychody i koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spółka do 30 kwietnia 2021 r. na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych była podmiotem transparentnym podatkowo, to znaczy nie była podatnikiem podatku dochodowego, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegały dochody wspólników takiej spółki.

W konsekwencji wystąpienie wspólnika spółki osobowej bez wynagrodzenia po stronie wspólnika nie dojdzie w takiej sytuacji do powstania konkretnego, wymiernego definitywnego i wymagalnego przysporzenia.

W chwili wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki osobowej bez wynagrodzenia, pozostający w spółce wspólnicy nie uzyskują roszczenia w stosunku do majątku pozostającego w spółce na skutek tego wystąpienia.

W rezultacie wystąpienie jednego ze wspólników ze spółki osobowej bez wynagrodzenia, nie spowoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w spółce, w tym z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a może ewentualnie zwiększyć w przyszłości udział pozostających w spółce wspólników w przychodach i kosztach spółki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dochód z tego tytułu będzie opodatkowany przez wspólników spółki na bieżąco w przyszłości. Jednocześnie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest jakiejkolwiek innej regulacji, która mogłaby znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sytuacji i decydować o powstaniu przychodu po stronie wspólnika pozostającego w spółce.

Wnioskodawca wskazuje, że takie rozumienie przyjmują organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych, m.in.:

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 29 stycznia 2019 r. znak 0112- KDIL3-3.4011.12.2019.1.WS,

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 czerwca 2018 r. znak 0112-KDIL3-3.4011.203.2018.1.WS),

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 23 lutego 2018 r. znak IPPB1/4511- 469/16-4/S/KS,

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 5 lutego 2018 r. znak 0111-KDIB1-1.4011.250.2017.1.BK,

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 września 2017 r. znak: 0112-KDIL3-1.4011.209.2017.1.IM,

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 maja 2017 r. znak: 0112-KDIL3- 3.4011.32.2017.2.WS,

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 9 maja 2017 r. znak: 0112-KDIL3-3.4011.28.2017.1.AK.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2016 r. (znak: ILPB1/4511-1-377/16-2/APR),

W przypadku wystąpienia przez wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia po stronie wspólników pozostających w spółce nie dojdzie do powstania przysporzenia, w tym również w formie świadczenia w naturze bądź nieodpłatnego świadczenia. Mienie wniesione przez wspólników do spółki, jako wkład oraz nabyte przez spółkę w toku jej działalności, stanowi majątek spółki, a nie jej wspólników, ponadto także ewentualne rozliczenie występującego wspólnika dokonywane jest ze spółką, a nie z jej wspólnikami. Przy tym, ponieważ w czasie trwania spółki komandytowej wspólnicy nie mają praw do majątku spółki, dokonanie rozliczenia, o którym mowa, albo jego brak nie ma wpływu na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to powinno być dokonane.

Powyższe rozumienie potwierdzają również sądy administracyjne, m.in.:

- Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 września 2018 r., sygn. akt: II FSK 2650/16,

- Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 października 2017 r., sygn. akt: II FSK 2431/15,

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 września 2017 r., sygn. akt: III SA/Wa 2905/16, w którym wskazano:

Wyjaśnić zatem należy, że wspólnik występujący ze spółki jawnej pozostawia swoje udziały spółce, a zatem udziały powiększają majątek spółki. Jak już Sąd wskazał, majątek spółki jawnej i majątki jej wspólników są majątkami odrębnymi. Skoro przychody i koszty a w konsekwencji także dochód, rozliczane są bezpośrednio w odniesieniu do każdego ze wspólników spółki jawnej, nie można przyjąć, że przyrost majątku spółki będący rezultatem wystąpienia z niej jednego ze wspólników bez zwrotu wkładu i przypadającej na niego równowartości majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, generuje po stronie wspólników pozostających w spółce przychód podlegający odrębnemu opodatkowaniu, - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 marca 2015 r., sygn. akt: III SA/Wa 1871/14.

Biorąc pod uwagę przywołane poglądy, a także fakt, że wystąpienie jednego ze wspólników bez wynagrodzenia nie powoduje powstania konkretnego, definitywnego i wymagalnego przysporzenia po stronie wspólników pozostających w spółce, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia Wspólnika ze Spółki bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w tym także należy uwzględnić wypłatę zysków wypłaconych na rzecz Wnioskodawcy, które przypadały proporcjonalnie na Komandytariusza przed jego wystąpieniem ze Spółki (przyjmując, że chodzi o zyski zatrzymane i skumulowane na kapitale zapasowym w okresie kiedy Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego, tj. opodatkowane na poziomie występującego Komandytariusza w jego części).

W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych i sądów administracyjnych Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego są prawidłowe.

Zgodnie z którym w przypadku wystąpienia Wspólnika ze Spółki bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu zysków wypłaconych na jego rzecz, które przypadały proporcjonalnie na Komandytariusza przed jego wystąpieniem ze Spółki. Zakładając, że mowa o zyskach zatrzymanych i skumulowanych na kapitale zapasowym w okresie kiedy Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: "ustawa zmieniająca"), spółki komandytowe uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszy ustawy zmieniającej). Zatem spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej:

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z ustawy zmieniającej wynika, że dla wypracowanego dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, przed zmianą jej statusu podatkowego, stosuje się zasady opodatkowania obowiązujące przed 1 stycznia 2021 r. (lub 1 maja 2021 r.).

Do 31 grudnia 2020 r. (lub 30 kwietnia 2021 r.) wspólnicy spółki komandytowej zobowiązani byli na bieżąco w ciągu roku rozliczać wynikające z działalności spółki przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów (dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych) i płacić w trakcie roku zaliczki na podatek. W zeznaniu rocznym rozliczali uzyskany dochód (ewentualnie wykazywali stratę). Obowiązki te występowały po ich stronie niezależnie od dokonywanych na ich rzecz przez spółkę wypłat zysku, tj. obowiązek obliczenia należnego podatku i jego zapłaty występował po stronie wspólników spółki komandytowej także wtedy, gdy wspólnicy nie otrzymali wypłaty tego zysku.

Z ustawy zmieniającej wynika, że również wypłata wypracowanego przez spółkę komandytową zysku do 31 grudnia 2020 r. (lub 30 kwietnia 2021 r.) po tym terminie będzie dla wspólników spółki komandytowej obojętna podatkowo. Bez znaczenia jest także data podjęcia uchwały w tym zakresie.

Z tych względów wypłacane przez spółkę komandytową zyski z okresu, w którym była podmiotem transparentnym podatkowo w dalszym ciągu należy traktować jak wypłatę zysku wypracowanego przez spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, opodatkowanego już uprzednio przez wspólników takiej spółki.

W konsekwencji, wypłata na Pana rzecz zysków zatrzymanych sprzed 30 kwietnia 2021 r., które przypadały na Komandytariusza po jego wystąpieniu ze spółki nie będzie stanowiła przychodów podatkowych stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl