0114-KDIP2-2.4011.576.2022.1.AP - Obowiązki syndyka w związku z rozliczeniami PIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.576.2022.1.AP Obowiązki syndyka w związku z rozliczeniami PIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- w zakresie odprowadzania przez Syndyka zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest nieprawidłowe;

- w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 31 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków podatkowych syndyka masy upadłościowej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...), wydanego w sprawie o sygn. akt... ogłoszono upadłość A, a Syndykiem Masy Upadłości wyznaczonym został.. Wspólnikami upadłej Spółki jawnej są osoby fizyczne, tj.:..,... i..., którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły utracił prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim (art. 75 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, dalej PU). Do obowiązków upadłego (reprezentowanego przez wspólników spółki jawnej uprawnionych do zarządzania i prowadzenia spraw spółki) należało wskazanie i wydanie Syndykowi całego majątku upadłego przedsiębiorstwa, a także dokumentów dotyczących jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych i innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych i korespondencji (art. 57 ust. 1 PU). Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61 PU), natomiast w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a (art. 62 PU).

Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego (art. 306 ust. 1 zd. pierwsze PU). Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości (art. 308 ust. 1 PU). Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze przetargu lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych (art. 311 ust. 1 PU).

W dniu..., w Kancelarii Notarialnej notariuszy... i... w. Syndyk zawarł umowę sprzedaży nieruchomości oraz rzeczy ruchomych w postępowaniu upadłościowym, na mocy której zbył na rzecz podmiotu niezwiązanego z upadłym, ani Syndykiem, wchodzącą w skład masy upadłości A nieruchomość gruntową składającą się z działki o numerze..., o powierzchni O,1809 ha, zabudowaną budynkiem hali warsztatowo-magazynowej z zapleczem administracyjno-biurowym o powierzchni użytkowej 552,98 m2, położoną w... przy ul...., dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze..., oraz wchodzące w skład masy upadłości ruchomości w postaci części i akcesoriów samochodowych, wyposażenia biura i warsztatu oraz sprzętu elektronicznego, za co otrzymał uzgodnioną w umowie cenę. Środki uzyskane ze sprzedaży wskazanego majątku Spółki jawnej wpłynęły do masy upadłości i zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli, których wierzytelności zostały przez Syndyka uznane na liście wierzytelności sporządzonej w toku dotychczasowego postępowania upadłościowego.

Pytania

1. Czy na Wnioskodawcy - Syndyku Masy Upadłości A spoczywa obowiązek wystawienia wspólnikom tej Spółki informacji o przychodach i kosztach oraz o wysokości dochodu związanego ze sprzedażą nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stanowiły własność Spółki i weszły w skład jej masy upadłości?

2. Czy na Wnioskodawcy - Syndyku Masy Upadłości A spoczywa obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, wynikającej z faktu osiągnięcia przychodu z tytułu zbycia nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stanowiły własność Spółki i weszły w skład jej masy upadłości?

3. Czy na Wnioskodawcy - Syndyku Masy Upadłości A spoczywa obowiązek:

a)

złożenia zeznań rocznych w podatku dochodowym w imieniu wspólników Spółki jawnej w upadłości oraz

b)

zapłaty podatku dochodowego należnego od wspólników Spółki jawnej w upadłości wynikającego z faktu zbycia nieruchomości i rzeczy ruchomych, które należały do majątku masy upadłości?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku numerem 2 i 3. W odniesieniu do pytania numer 1 wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "u.p.d.o.f."), podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.), są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (art. 44 ust. 3 u.p.d.o.f.).

Podatnikiem, w myśl art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 22 k.s.h.) wynika, że Spółka jawna jest osobową Spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej. Z punktu widzenia prawa podatkowego, na gruncie podatków dochodowych, podatnikiem nie jest Spółka, lecz poszczególni jej wspólnicy. Zgodnie bowiem z treścią art. 1 u.p.d.o.f. ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Tym samym, podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy Spółki jawnej.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 PU, w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłej Spółki podmiotowości prawnej ani prawa do majątku - wywołuje jedynie sytuację, w której właściciel tego majątku pozbawiony jest możliwości korzystania i rozporządzania nim. Analogicznie, z dniem ogłoszenia upadłości nie ustaje podmiotowość podatkowo prawna wspólników Spółki jawnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia majątku. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ani w przepisach ustawy - Prawo upadłościowe, ani też w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma regulacji nakładających na Syndyka obowiązek rozliczenia przez Syndyka podatku dochodowego należnego od Wspólników Spółki jawnej. Co prawda, w art. 230 ust. 1 PU wskazano, że do kosztów postępowania zalicza się w szczególności podatki i inne daniny publiczne, jednakże chodzi o wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności. Kosztami postępowania upadłościowego nie są zatem koszty podatków i innych danin publicznych, które są należne nie od masy upadłości, lecz od osób trzecich w stosunku do masy upadłości, tj. wspólników Spółki jawnej w upadłości (jako podatników). Podobnie, podatki należne od osób trzecich w stosunku do masy upadłości, tj. wspólników Spółki jawnej, nie są "innymi zobowiązaniami masy upadłości", o których mowa w art. 230 ust. 2 PU.

Z powyższego wynika, że Syndyk nie jest uprawniony ani zobowiązany do regulowania z majątku masy upadłości zobowiązań obciążających osoby trzecie (wspólników).

Na marginesie Wnioskodawca zauważa, że kwoty wydatkowane przez Syndyka niezgodnie z przepisami ustawy - Prawo Upadłościowe mogłyby doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowych, a także narazić na szkodę Syndyka. Niezależnie od powyższego, zwrócić należy uwagę, iż fakt ogłoszenia upadłości Spółki jawnej nie czyni upadłymi wspólników tej Spółki. Podobnie, upadłość wspólnika Spółki jawnej nie powoduje upadłości tej Spółki.

Skoro spółka jawna nie jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu jako podatnik podatku dochodowego od całości swoich dochodów, to obowiązek podatkowy w tym obowiązek składania rocznej deklaracji i zapłaty wynikającego z niej podatku ciąży na wspólnikach. Wnioskodawca podziela stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 marca 2015 r. (nr IBPBII/2/415-1156/U/MMa), w której stwierdzono, iż "zobowiązanie do składania zeznań rocznych ciąży bezwzględnie na podatniku, gdyż żaden przepis (ustawy o PIT) nie dopuszcza złożenia zeznania przez inną osobę niż podatnik.

Również podatnik dokonuje zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Zatem Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej, będzie zobowiązany we właściwym terminie do złożenia i podpisania zeznania rocznego w oparciu o wystawioną informację o wysokości dochodu (poniesionej straty) wystawionej przez Syndyka oraz do zapłaty podatku".

Zbycie nieruchomości i ruchomości w toku postępowania upadłościowego stanowi źródło przychodu dla wspólników Spółki i z tego tytułu wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy mają obowiązek zapłaty zaliczek na podatek, złożenia zeznania rocznego i rozliczenia (zapłaty) podatku. Zeznanie roczne wspólnicy powinni wypełnić na podstawie otrzymanych od Syndyka informacji o wysokości osiągniętego dochodu. To bowiem Syndyk posiada informację na temat osiągniętego dochodu wspólnika upadłej spółki i taką informację powinien wystawić jej wspólnikom. Otrzymując informację o wysokości osiągniętego dochodu od Syndyka, wspólnicy będą w posiadaniu wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia i złożenia rocznego zeznania oraz zapłaty podatku.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca jako Syndyk Masy Upadłości Spółki jawnej w upadłości - nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, wynikającej z faktu osiągnięcia przychodu i tytułu zbycia nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stanowiły własność Spółki i weszły w skład jej masy upadłości. Do zapłaty zaliczki zobowiązani są natomiast wspólnicy Spółki jawnej jako podatnicy podatku dochodowego. Fakt ogłoszenia upadłości Spółki jawnej nie pozbawił wspólników podmiotowości prawnopodatkowej. Wnioskodawca jest natomiast zobowiązany do wystawienia wspólnikom tej Spółki informacji o przychodach i kosztach oraz o wysokości dochodu związanego ze sprzedażą nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stanowiły własność Spółki i weszły w skład jej masy upadłości, albowiem dopiero na podstawie tej informacji wspólnicy będą mieli możliwość wywiązania się z obciążającego ich obowiązku.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on również zobowiązany do złożenia zeznań rocznych w podatku dochodowym w imieniu wspólników Spółki jawnej w upadłości ani do zapłaty podatku dochodowego należnego od wspólników Spółki jawnej w upadłości wynikającego z faktu zbycia nieruchomości i rzeczy ruchomych, które należały do majątku masy upadłości. Obowiązki te obciążają wyłącznie Wspólników.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku:

- w zakresie odprowadzania przez Syndyka zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest nieprawidłowe;

- w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.):

W przypadku ogłoszenia upadłości powołuje się syndyka.

Stosownie do art. 75 ust. 1 ww. ustawy:

Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim.

Jak stanowi art. 62 ustawy - Prawo upadłościowe:

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a.

W myśl art. 57 ust. 1 ww. ustawy:

Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 tej ustawy:

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego.

Przepis art. 173 ww. ustawy stanowi, że:

Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Z cytowanych wyżej przepisów Prawa upadłościowego wynika, że syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Mimo, że upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, to nie zostaje pozbawiony statusu podatnika. We wszelkich postępowaniach stroną w znaczeniu materialnym pozostaje upadły, to on jest podmiotem praw i obowiązków, natomiast syndykowi przysługuje legitymacja formalna do występowania w tych postępowaniach, jest on stroną w znaczeniu formalnym. W zakresie prawnopodatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika z wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego stanu rzeczy. Oznacza to, że wspólnik spółki po ogłoszeniu upadłości spółki pozostaje podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności. Syndyk ponosi odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość prowadzonych ksiąg podatkowych. Innymi słowy - upadłość spółki nie pozbawia wspólnika spółki statusu podatnika, do którego to stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych.

Syndyk sprawujący zarząd nad majątkiem upadłego, w celu jego likwidacji poprzez sprzedaż, dokonuje szeregu czynności prawnych i faktycznych, które powodują powstanie określonych zobowiązań.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ww. ustawy:

Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności, w szczególności wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych pomieszczeń, podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności prowadzonej przez wspólnika spółki jawnej po ogłoszeniu upadłości spółki jawnej nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika. Syndyk masy upadłości ponosi również odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość prowadzonych ksiąg podatkowych.

W świetle powyższego, upadły z mocy prawa traci zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do niego, jednakże ta okoliczność nie pozbawia upadłego statusu podatnika, do którego stosuje się prawa i obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących ustaw podatkowych.

Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika i płatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że został Pan wyznaczony jako Syndyk Masy Upadłości spółki jawnej. Zawarł Pan umowę sprzedaży nieruchomości oraz rzeczy ruchomych w postępowaniu upadłościowym, na mocy której zbył Pan na rzecz podmiotu niezwiązanego z upadłym, ani Syndykiem, wchodzącą w skład masy upadłości spółki jawnej w upadłości nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem hali warsztatowo-magazynowej z zapleczem administracyjno-biurowym oraz wchodzące w skład masy upadłości ruchomości w postaci części i akcesoriów samochodowych, wyposażenia biura i warsztatu oraz sprzętu elektronicznego, za co otrzymał Pan uzgodnioną w umowie cenę. Środki uzyskane ze sprzedaży wskazanego majątku Spółki jawnej wpłynęły do masy upadłości i zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli, których wierzytelności zostały przez Syndyka uznane na liście wierzytelności sporządzonej w toku dotychczasowego postępowania upadłościowego.

Odnosząc powyższe na grunt obowiązków określonych przez przepisy materialnego prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 6 ww. ustawy:

Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "podatnik" należy posiłkować się definicją zawartą w art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), w myśl którego:

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Z powyższych przepisów wynika, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, tj. w przedmiotowej sprawie wspólnicy spółki jawnej.

Zatem, mając na uwadze treść ww. powołanych przepisów należy stwierdzić, że mimo tego, że zarząd nad majątkiem upadłego w toku postępowania upadłościowego sprawuje Syndyk, to Podatnik (wspólnik spółki jawnej) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Z uwagi na fakt, że w zeznaniu podatkowym, podatnik jest zobowiązany do wykazania wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym osobistych dochodów, co wymaga jego osobistego działania, zeznanie podatkowe powinien składać podatnik.

Zatem w sytuacji gdy Syndyk w toku likwidacji masy upadłości uzyska dochód do opodatkowania, jako zarządzający majątkiem masy upadłości zobligowany jest do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Ma on również obowiązek niezwłocznego regulowania należności podatkowych z tego tytułu.

W świetle powyższego, Syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast odnosząc się do obowiązku składania zeznań rocznych oraz zapłaty podatku, należy wskazać na treść powołanego powyżej przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. Żaden przepis ustawy nie dopuszcza złożenia zeznania przez inną osobę niż podatnik. Do obowiązków syndyka nie należy weryfikacja otrzymanych od upadłego podatnika dokumentów i udzielonych wyjaśnień w kwestii przychodów (dochodów) nie dotyczących działalności gospodarczej zarządzanej przez Syndyka. Syndyk masy upadłościowej ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych. Z uwagi na fakt, że w zeznaniu podatkowym, podatnik jest zobowiązany do wykazania wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym osobistych dochodów, co wymaga jego osobistego działania, zeznanie podatkowe powinien składać podatnik.

Przedmiotowe zeznania należy sporządzić - biorąc pod uwagę całokształt zanalizowanych wyżej przepisów prawa - w oparciu o informacje o dochodach/stratach otrzymane od Syndyka masy upadłości, któremu to upadły przekazał całą dokumentację podatkową, działając zgodnie z regulacjami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

W przypadku wystąpienia kwoty do zapłaty to podatnik powinien dokonać jej wpłaty.

W konsekwencji to podatnik jest zobowiązany do sporządzenia, podpisania zeznania rocznego z uwzględnieniem m.in. przychodów osiągniętych przez syndyka w ramach postępowania upadłościowego spółki jawnej, której podatnik jest wspólnikiem oraz zapłaty podatku.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego tutejszy Organ stoi na stanowisku, że Syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast do zapłaty i obliczania podatku za dany rok podatkowy zobowiązany jest podatnik (wspólnik spółki jawnej). Podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku.

Tym samym, Pana stanowisko:

- w zakresie odprowadzania przez Syndyka zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest nieprawidłowe;

- w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku - jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl