0114-KDIP2-2.4011.5.2020.2.AM - IP Box - przesłanki 5% stawki PIT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.5.2020.2.AM IP Box - przesłanki 5% stawki PIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2020 r. (data wpływu 23 stycznia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2020 r. (data nadania 15 marca 00 r. data wpływu 15 marca 020 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP2-.4011.5.2020.1.AM z dnia 9 marca 2020 r. (data nadania 9 marca 2020 r., data doręczenia 9 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wytworzonego i modyfikowanego przez Wnioskodawcę programu komputerowego (Gry), będącej przedmiotem ochrony na podstawie ustawy - Prawo autorskie za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w konsekwencji możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej (Pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wytworzonego i modyfikowanego przez Wnioskodawcę programu komputerowego (Gry), będącej przedmiotem ochrony na podstawie ustawy - Prawo autorskie za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w konsekwencji możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w branży informatycznej, konkretnie w zakresie oprogramowania. Posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) - zwanej dalej "Ustawa PIT". Wnioskodawca w ramach działalności wytworzył i stale rozwija kod będący przedmiotem ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm), dalej jako "Prawo autorskie". Wnioskodawcy przysługuje prawo autorskie do programu komputerowego, którego Wnioskodawca nie zbywa, a dochody uzyskiwane z tego prawa stanowią płatności przekazane przez graczy w zamian za nabycie produktów wirtualnych do wykorzystania w grze za pomocą wirtualnego sklepu. Kod stanowi grę online, dalej jako "Gra", udostępnianą użytkownikom na dedykowanym serwerze. Wnioskodawca samodzielnie modyfikuje i ulepsza kod, ponosząc w związku z tym koszty niezbędne dla jej rozwoju, takie jak opłaty za serwer i domenę internetową. Możliwe jest, że w przyszłości Wnioskodawca będzie zlecał modyfikacje kodu osobom trzecim, jedynie w ograniczonym zakresie, jednak na chwilę obecną ulepszanie kodu stanowi pracę własną Wnioskodawcy. Opisana działalność Wnioskodawcy ma charakter działalności twórczej, obejmującej systematyczne prace rozwojowe. W szczególności, działalność ta skupia się na wykorzystywaniu zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zakres prac rozwojowych obejmuje przede wszystkim stałe rozwijanie kodów źródłowych, poszukiwanie nowych rozwiązań, mogących usprawnić produkt finalny kodu źródłowego, tak, aby wytworzony i rozwijany program był stabilny i użyteczny dla jego odbiorców. Wnioskodawca stale pracuje nad udoskonaleniem kodu źródłowego, bazując i opierając się na zdobytej wiedzy, stosując jednak nowatorskie i autorskie rozwiązania. W ramach tak prowadzonej działalności Wnioskodawca stworzył Grę, która stanowi nowy, innowacyjny produkt, odróżniający się rozwiązaniami w niej zastosowanymi, względem podobnych, dostępnych na rynku. Gra posiada nowe innowacyjne funkcjonalności niedostępne wcześniej, ani obecnie u bezpośredniej konkurencji. Przykładowo, wytworzone jak i obecnie rozwijane innowacyjne rozwiązania dostępne w grze to:

* rozbudowany edytor malowania samochodu umożliwiający tworzenie unikatowych grafik na karoserii bez posiadania dużych umiejętności graficznych i programów na swoim komputerze;

* innowacyjny algorytm optymalizacji zużycia zasobów sieciowych i obliczeniowych do równoczesnej gry ponad 300 osób na jednej lokalizacji, podczas gdy większość gier oferuje równoczesną rozgrywkę 32-100 osób;

* system interakcji ze sztucznymi graczami (botami) wypełniającymi mapę. Rozpoznaje prosty kontekst zdania i różne reakcje na te same odpowiedzi;

* system ewolucji osiągów samochodu poprzez jego zużycie, uszkodzenia, modyfikacji elementów mechanicznych, remont silnika, wymianę opon itp. Każdy pojazd posiada swoje unikatowe osiągi;

* system wchodzenia do wnętrz budynków bez ekranów ładowania;

* system noszenia dowolnej ilości akcesoriów na postaci gracza, wraz z możliwością zmiany ich kolorystyki.

Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności prowadzi ewidencję w postaci księgi przychodów i rozchodów. Celem wyodrębnienia, zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX, dalej jako "Objaśnienia IP BOX", Wnioskodawca na bieżąco prowadzi oddzielną ewidencję w postaci arkusza kalkulacyjnego, stanowiącego comiesięczne zestawienie dokumentów, które potwierdzają uzyskane przychody i poniesione wydatki dotyczące Gry na koniec danego miesiąca. Wnioskodawca jest w stanie, na podstawie prowadzonej dotychczas ewidencji, wyodrębnić koszty i przychody z Gry za każdy miesiąc.

Ponadto pismem z dnia 15 marca 2020 r. Wnioskodawca wskazał, że gra, którą wytworzył i stale rozwija stanowi program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm. "Produkty wirtualne" nabywane przez graczy za pomocą wirtualnego sklepu do wykorzystania w Grze są nierozerwalnie związane z tą Grą. Nie mają formy materialnej, nie można ich też wykorzystywać w formie wirtualnej w innej grze ani w jakikolwiek inny sposób. Są stworzone wyłącznie przez Wnioskodawcę i dedykowane wyłącznie do wykorzystania w Grze.

Odrębna ewidencja jest prowadzona od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, modyfikacji lub ulepszenia kwalifikowanego IP. Ewidencja prowadzona jest od dnia 01.01.2019.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wytworzony i modyfikowany przez Wnioskodawcę program komputerowy (Gra), będący przedmiotem ochrony na podstawie ustawy - Prawo autorskie, stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 1 i 2 Ustawy PIT, z którego dochód może być opodatkowany 5% stawką podatkową?

2. Czy opisany przez Wnioskodawcę sposób prowadzenia ewidencji w postaci księgi przychodów i rozchodów oraz arkusza kalkulacyjnego, spełnia przesłanki określone w art. 30cb ust. 1 Ustawy PIT, wymagane dla zastosowania 5% stawki opodatkowania?

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku w zakresie uznania wytworzonego i modyfikowanego przez Wnioskodawcę programu komputerowego (Gry), będącej przedmiotem ochrony na podstawie ustawy - Prawo autorskie za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w konsekwencji możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. w części odnoszącej się do pytania nr 2 wniosku zostanie rozpatrzony odrębnie.

Stanowisko Wnioskodawcy.

1. Zdaniem Wnioskodawcy, wytworzony i stale modyfikowany program komputerowy (Gra), stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w związku z czym Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 5% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów uzyskiwanych z tego prawa na mocy przepisów art. 30ca Ustawy PIT. Wnioskodawcy przysługuje autorskie prawo do programu komputerowego na podstawie art. 74 ustawy - Prawo autorskie, które stanowi przejaw działalności twórczej Wnioskodawcy, o indywidualnym charakterze, w utrwalonej postaci. Wnioskodawca napisał kod samodzielnie, jest on więc wytworem twórczej pracy własnej Wnioskodawcy. Efektem pracy Wnioskodawcy nad kodem jest gra online, udostępniania zewnętrznym użytkownikom, którzy po zarejestrowaniu mają możliwość uczestniczenia w rozgrywce, w trakcie której za opłatą uiszczoną w sklepie internetowym mogą nabywać określone wirtualne produkty, zwiększające możliwości udziału w Grze i umożliwiające skorzystanie z dodatkowych funkcji. Każdorazowe zmiany kodu powodują zwiększenie funkcjonalności Gry, które jest odczuwalne dla graczy. Gra stanowi zatem program komputerowy w rozumieniu ustawy - Prawo autorskie oraz program komputerowy w rozumieniu przepisu art. 30ca ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT. Ustawy podatkowe ani też ustawa - Prawo autorskie nie definiują pojęcia gry komputerowej. W omawianym kontekście Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych (np. pismo z dnia 13 grudnia 2019 r., znak. 0112-KDIL3-3.4011.341.2019.2.AA) wskazuje jednak, że w tym przypadku należy odnieść się do potocznego znaczenia tego pojęcia i potwierdza, że gra komputerowa mieści się w pojęciu oprogramowania komputerowego czy programu komputerowego. Zgodnie z definicją zawartą w Wolnej Encyklopedii Wikipedia (https://pl.wikipedia.org) gra komputerowa (gra video, ang. video gamę) to rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Zgodnie natomiast z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (https://sjp.pwn.pl) gra komputerowa to gra rozgrywana na ekranie komputera; też: program komputerowy umożliwiający tę grę. Wnioskodawca, oprócz pracy własnej, ponosił koszty wytworzenia kodu, jak również koszty związane z jego modyfikacjami, a działania Wnioskodawcy polegające na wytworzeniu i modyfikowaniu kodu, noszą znamiona działalności badawczo-rozwojowej. Wytworzony i modyfikowany przez Wnioskodawcę program komputerowy (Gra), będący przedmiotem ochrony na podstawie ustawy - Prawo autorskie, stanowi więc kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 1 i 2 ustawy PIT, z którego dochód może być opodatkowany 5% stawką podatkową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy).

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji (art. 30cb ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Jak wynika z powyższych regulacji podatnicy, którzy opodatkowują dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca w ramach działalności wytworzył i stale rozwija kod będący przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm. Wnioskodawcy przysługuje prawo autorskie do programu komputerowego, którego Wnioskodawca nie zbywa, a dochody uzyskiwane z tego prawa stanowią płatności przekazane przez graczy w zamian za nabycie produktów wirtualnych do wykorzystania w grze za pomocą wirtualnego sklepu. "Produkty wirtualne" nabywane przez graczy za pomocą wirtualnego sklepu do wykorzystania w Grze są nierozerwalnie związane z tą Grą. Nie mają formy materialnej, nie można ich też wykorzystywać w formie wirtualnej w innej grze ani w jakikolwiek inny sposób. Są stworzone wyłącznie przez Wnioskodawcę i dedykowane wyłącznie do wykorzystania w Grze. Kod stanowi grę online, dalej jako "Gra", udostępnianą użytkownikom na dedykowanym serwerze. Wnioskodawca samodzielnie modyfikuje i ulepsza kod, ponosząc w związku z tym koszty niezbędne dla jej rozwoju, takie jak opłaty za serwer i domenę internetową. Opisana działalność Wnioskodawcy ma charakter działalności twórczej, obejmującej systematyczne prace rozwojowe. Działalność ta skupia się na wykorzystywaniu zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zakres prac rozwojowych obejmuje przede wszystkim stałe rozwijanie kodów źródłowych, poszukiwanie nowych rozwiązań, mogących usprawnić produkt finalny kodu źródłowego, tak, aby wytworzony i rozwijany program był stabilny i użyteczny dla jego odbiorców. Wnioskodawca stale pracuje nad udoskonaleniem kodu źródłowego, bazując i opierając się na zdobytej wiedzy, stosując jednak nowatorskie i autorskie rozwiązania. W ramach tak prowadzonej działalności Wnioskodawca stworzył Grę, która stanowi nowy, innowacyjny produkt, odróżniający się rozwiązaniami w niej zastosowanymi, względem podobnych, dostępnych na rynku. Gra posiada nowe innowacyjne funkcjonalności niedostępne wcześniej, ani obecnie u bezpośredniej konkurencji. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności prowadzi ewidencję w postaci księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca na bieżąco od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, modyfikacji lub ulepszenia kwalifikowanego IP, tj. od 1 stycznia 2019 r. prowadzi oddzielną ewidencję w postaci arkusza kalkulacyjnego, stanowiącego comiesięczne zestawienie dokumentów, które potwierdzają uzyskane przychody i poniesione wydatki dotyczące Gry na koniec danego miesiąca. Wnioskodawca jest w stanie, na podstawie prowadzonej dotychczas ewidencji, wyodrębnić koszty i przychody z Gry za każdy miesiąc.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że wytworzony i modyfikowany przez Wnioskodawcę program komputerowy (Gra), będący przedmiotem ochrony na podstawie art. 74 ustawy - Prawo autorskie, stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 1 i 2 ustawy PIT, z którego dochód może być opodatkowany 5% stawką podatkową.

Oznacza to, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) dodany przez art. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl