0114-KDIP2-2.4011.492.2022.2.IN, Pokrycie przez bank kwoty utraconej w wyniku cyberprzestępczości jako niestanowiące... - OpenLEX

0114-KDIP2-2.4011.492.2022.2.IN - Pokrycie przez bank kwoty utraconej w wyniku cyberprzestępczości jako niestanowiące przysporzenia po stronie klienta banku

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.492.2022.2.IN Pokrycie przez bank kwoty utraconej w wyniku cyberprzestępczości jako niestanowiące przysporzenia po stronie klienta banku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 czerwca 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych wypłaconej przez Bank rekompensaty. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 lipca 2022 r. (data wpływu 20 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Chciałaby Pani zapytać o to czy prawidłowo wystawiono na Pani osobę PIT-11 z placówki banku (...) za rok 2021?

W kwietniu 2021 r. padła Pani ofiarą oszustwa internetowego, wyłudzono od Pani dane osobowe i ściągnięto z konta kwotę 5546,64 zł. Po zajściu zgłosiła Pani sprawę na Policję i dopełniła wszystkie formalności w banku (...), napisała Pani pismo do banku opisujące bardzo dokładnie całą sytuację, pokazując również w pewnym sensie braki z jego strony. Otrzymała Pani odpowiedź, że wyłudzona kwota zostanie Pani zwrócona. Placówka podpisała z Panią porozumienie na mocy którego wypłacono Pani środki.

We wrześniu Policja umorzyła śledztwo. Na początku roku 2022 otrzymała Pani PIT-11 z banku, po rozliczeniu się dokładnie 2 maja 2022 r. okazało się, że kwota podatku jest bardzo wysoka do zapłaty. Wynosi ono ponad 2000,00 zł. Otrzymane środki są rekompensatą nie zwrotem od złodzieja, otrzymała ją Pani po dość długiej batalii natomiast mimo wszystko chciałaby Pani zapytać czy będzie możliwość zwolnienia z podatku.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

W kwietniu 2021 r. padła Pani ofiarą oszustwa internetowego. Wyłudzono od Pani 5546,64 zł. Zaistniałą sytuację zgłosiła Pani na Policję oraz złożyła reklamację do Banku (...). Reklamacja polegała na pełnym opisie całej sytuacji oraz wskazanie pewnych drobnych uchybień banku. Na tej podstawie Bank sporządził porozumienie, które podpisała Pani i na jego podstawie - zwrócono Pani utraconą kwotę.

W sierpniu 2021 otrzymała Pani pismo z Policji o umorzeniu postępowania z powodu nie wykrycia sprawcy. Bank wystawił PIT-11, w związku z tym po rozliczeniu się PIT-37 okazało się, że do zapłaty przysługuje Pani dość duży podatek.

W związku z tym zwraca się Pani z prośbą oraz pytaniem czy kwota zwrócona - wypłacona przez bank pochodząca z oszustwa internetowego podlega opodatkowaniu?

Pytanie

1. Czy kwota zwrócona przez bank podlega pod opodatkowanie i czy powinna być uwzględniona w PIT-37 ?

Pani stanowisko w sprawie

Zdecydowanie chciałaby Pani skorzystać z umorzenia podatku od kwoty, która została zrekompensowana. Raz straciła Pani te środki, niestety drugi raz nie chciałaby Pani takiej sytuacji. Stąd Pani dalsze działania aby tak pozostało. Oczywiście podatek nie jest pełną kwotą lecz mimo wszystko spowoduje braki w tej kwocie.

W maju 2022 napisała Pani mail do Krajowej Izby Skarbowej z prośbą o interpretację, poniżej zamieszczona odpowiedź:

"Identyfikator zapytania: (...), (...)

Szanowna Pani, wypłaty na rzecz klientów banku środków finansowych mających doprowadzić do naprawienia szkody majątkowej, spowodowanej tzw. cyberprzestępczością zarówno w przypadku uznania przez bank reklamacji za zasadną, jak i w przypadku uznania reklamacji za niezasadną (tj. gdy winy za wystąpienie nieprawidłowości nie można przypisać bankowi) niemniej jednak bank, w celu utrzymania dobrych relacji z klientem lub ze względu na inne szczególne okoliczności, wypłaca rekompensatę w celu pokrycia powstałych szkód majątkowych. Skutek rekompensaty w obu tych przypadkach jest taki sam. Rekompensaty wypłacane przez banki na rzecz swoich klientów, stanowiące zwrot równowartości utraconych przez nich środków finansowych w wyniku uprzednio przeprowadzonej na rachunku klienta kradzieży nie generuje powstania u klienta przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informacje dodatkowe W ramach odpowiedzi na zapytania mailowe podawana jest ogólna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Prosimy nie odpowiadać na tego e-maila.

Odpowiedź ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi: indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; wiążącej informacji stawkowej, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu VIII ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego); wiążącej informacji akcyzowej - w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów - w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny."

Ponieważ odpowiedź drogą e-mail nie stanowi interpretacji indywidualnej złożyła Pani wniosek o nią.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)

opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Przychód podatkowy jest w istocie określonym przyrostem majątkowym i jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać. Za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że:

- w kwietniu 2021 r., skradziono z Pani konta bankowego kwotę 5546,64 zł,

- złożyła Pani reklamację do banku i na jej podstawie zawarła Pani z bankiem porozumienie,

- na podstawie podpisanego porozumienia, bank zwrócił Pani utracona kwotę w celu utrzymania dobrych relacji z Panią, jako klientem banku,

- zwrócona kwota stanowi równowartość skradzionych pieniędzy w wyniku ataku cyberprzestępczości,

- bank wystawił Pani PIT-11.

W Pani przypadku, stała sią Pani ofiarą cyberprzestępczości i pozbawiona została zdeponowanych na rachunku bankowym środków pieniężnych. Otrzymana przez Panią rekompensata wypłacona przez bank, stanowi zwrot równowartości utraconych przez Panią środków finansowych w wyniku uprzednio przeprowadzonej na Pani rachunku kradzieży i tym samym nie stanowi dla Pani przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższa wypłata środków finansowych nie stanowi dla Pani przysporzenia majątkowego. Ma ona jedynie doprowadzić do naprawienia szkody majątkowej spowodowanej cyberprzestępczością w celu utrzymania dobrych relacji pomiędzy bankiem a Panią jako klientem i stanowi rekompensatę w celu pokrycia powstałych szkód. Dlatego też, nie można uznać, że w tej sytuacji wystąpił u Pani przychód. Tym samym, nie ma Pani obowiązku uwzględnienia tej kwoty w zeznaniu PIT - 37.

W związku z powyższym należało uznać Pani stanowisko za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl