0114-KDIP2-2.4011.415.2022.2.AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.415.2022.2.AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty kwoty z ugody sądowej za zrzeczenie się roszczeń wynikających z lub związanych z wypadkiem lotniczym i określenie źródła przychodu uzyskanego w ramach zawartej ugody sądowej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W 2017 r. uległ Pan na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej wypadkowi lotniczemu wskutek awarii silnika, świadcząc usługi jako pilot statku powietrznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - (...) z siedzibą w (...). Wskutek tego zdarzenia doznał Pan znacznego uszczerbku na zdrowiu i ma orzeczoną niezdolność do pracy (orzeczona renta z ZUS). Na dzień sporządzenia wniosku posiada Pan nadal zarejestrowaną działalność gospodarczą (w Polsce). Od 16 lutego 2018 r. działalność gospodarcza podatnika jest zawieszona. Z wykazu Ministerstwa Finansów wynika, że Pana firma z dniem 6 września 2018 r. na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT została wykreślona z rejestru czynnych podatników VAT. Statek powietrzny, który brał udział w wypadku posiadał polisę ubezpieczeniową (w tym OC), jednak zakres odpowiedzialności polisy wobec samej załogi wg m.in. Pana ówczesnego kontrahenta, na rzecz którego Pan działał, jest sporna - w związku z czym Ubezpieczyciel nie poczuwa się do obowiązku wypłaty odszkodowania w pełnym zakresie.

W 2020 r. w związku z wymienioną sprawą został przez Pana złożony pozew w polskim sądzie wobec producenta silnika, producenta wadliwej części oraz producenta statku powietrznego - wszystkie te podmioty mają siedzibę działalności gospodarczej w kraju znajdującym się poza Unią Europejską. Pozew został złożony w polskim sądzie cywilnym i dotyczył zapłaty kwot:

a)

tytułem odszkodowania,

b)

tytułem zadośćuczynienia oraz

c)

renty miesięcznej, począwszy od września 2019 r., bez oznaczania daty końcowej oraz ustalenia odpowiedzialności za mogące się ujawnić w przyszłości szkody wynikające z wypadku statku powietrznego, jakiemu Pan uległ podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyżej wskazani pozwani nie uznali w całości ani w części roszczeń objętych postępowaniem sądowym rozpoczętym przez Pana, niemniej wyrazili wolę polubownego załatwienia sprawy związanej z wypadkiem. Pana zdaniem za wypadek odpowiadają m.in. pozwani, lecz również wyraził Pan wolę polubownego załatwienia sprawy.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zawarto sądową ugodę pomiędzy Panem a producentem silnika, producentem wadliwej części oraz producentem statku powietrznego. W ugodzie określono obowiązki zarówno Pana, jak i pozostałych stron porozumienia. Na mocy niniejszej ugody oświadczył Pan, że z dniem otrzymania od Pozwanych zapłaconej na podstawie ugody kwoty, zrzeka się Pan wobec każdego z Pozwanych indywidualnie oraz wobec wszystkich Pozwanych jako dłużników solidarnych, wszelkich roszczeń wynikających z lub związanych z wypadkiem na podstawie jakiegokolwiek prawa właściwego, zarówno istniejących, jak i mogących powstać w przyszłości, w szczególności roszczeń będących przedmiotem pozwu, za wyjątkiem roszczenia dotyczącego zapłaty kwoty wynikającej z ugody. Oświadczył Pan, że kwota określona w ugodzie sądowej stanowi pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń. Powyższe zrzeczenie się roszczeń przez podatnika wobec pozwanych obejmuje również zrzeczenie się roszczeń wobec podmiotów zależnych od pozwanych lub z nimi powiązanych. Powód potwierdził, że zawarcie ugody oraz wypłata kwoty ustalonej w ugodzie nie stanowi uznania odpowiedzialności po stronie pozwanych ani uznania ważności, dopuszczalności lub zasadności żadnego z roszczeń zaspokajanych polubownie na mocy przedmiotowej ugody. Zrzekł się Pan również wobec pozwanych roszczeń o zwrot kosztów procesu. Pozwani z kolei oświadczyli w przedmiotowej ugodzie, że poprzez zawarcie ugody w żadnej mierze nie przyznają prawdziwości twierdzeń powoda podnoszonych w przedmiotowym procesie i stanowczo zaprzeczają swojej odpowiedzialności za wypadek. Decyzja pozwanych o zakończeniu postępowania sądowego w drodze ugodowej jest podyktowana względami ekonomicznymi związanymi z kosztami kontynuowania procesu sądowego. Pozwani zobowiązali się zapłacić solidarnie na Pana rzecz kwotę określoną w ugodzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia przedmiotowej ugody, nie wcześniej jednak niż po dostarczeniu pozwanym postanowienia o umorzeniu postępowania, w związku z zawarciem ugody wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Na dzień złożenia wniosku o indywidualną interpretację podatnik nie otrzymał jeszcze kwoty wynikającej z zawartej ugody.

Pytania:

1) Czy kwota otrzymana w ramach podpisanej ugody jest dochodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to do jakiego źródła należy przyporządkować uzyskany w ramach ugody przychód?

3) Czy ww. świadczenie pieniężne uzyskane w ramach ugody sądowej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytania Nr 1 i 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od towarów i usług (pytanie Nr 3) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1)

W Pana ocenie uzyskana na podstawie ugody sądowej kwota jest dochodem podlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11 art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Kwota ugody sądowej za zrzeczenie się roszczeń nie jest wymieniona w art. 21, 52, 52a i 52c oraz nie stanowi dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W szczególności nie można uznać otrzymanej kwoty jako odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy rentę zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 3c ustawy o PIT.

Zatem zgodnie z ww. przepisem otrzymane w pieniądzu świadczenie należy uznać za przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy rozważyć jego opodatkowanie.

Ad. 2)

W Pana ocenie uzyskany przychód należy przyporządkować do źródła: pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Sformułowanie "w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i tym samym powyższa ustawa w swoich założeniach daje podstawy prawne, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Kategoria "inne źródła" będzie ustalona w sytuacji, jeżeli wykluczymy, że otrzymane przychody nie dadzą się zakwalifikować do innych kategorii źródeł przychodów takich jak pozarolnicza działalność gospodarcza, czy przychody z wykonywanej pracy.

Jak wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne kwoty, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Należy mieć przy tym na uwadze, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W art. 14 tej ustawy wskazano jedynie przykładowe rodzaje przychodów (wskazano w nim także wyłączenia z przychodów). Jako przychody wprost wskazano m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne.

W Pana ocenie ewentualne wypłaty, niezależnie od charakteru i sposobu porozumienia miałyby związek z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą. Nie można zapominać, że wypadek lotniczy miał miejsce podczas wykonywania usług dla podmiotu zewnętrznego właśnie podczas prowadzenia działalności gospodarczej, a szkoda spowodowała rozstrój zdrowia, utratę możliwości zarobkowania w ramach działalności gospodarczej i utratę widoków na przyszłość. Wadliwość silnika statku powietrznego ujawniła się podczas świadczenia usług przez Pana w ramach działalności gospodarczej jako pilota statku powietrznego i miała bezpośredni wpływ na katastrofę lotniczą, w której Pan ucierpiał. W Pana ocenie ewentualna wypłata kwot umówionych z pozwanymi stanowiłaby na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych źródło: "pozarolnicza działalność gospodarcza", a nie "inne źródła".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powołany przepis wyraża tzw. zasadę powszechności opodatkowania w ramach obowiązku podatkowego. Regułą jest, że każdy dochód osiągnięty przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu, wyjątkiem zaś jest sytuacja, gdy dochód opodatkowaniu nie podlega.

Wyjątki od omawianej zasady dotyczą:

* dochodów, które zostały wprost wymienione przez ustawodawcę w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zwolnione z podatku oraz

* dochodów, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie art. 22 ustawy - Ordynacja podatkowa (rozporządzenie takie może być wydane w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników).

Jak stanowi art. 9 ust. 2 ww. ustawy:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych w oparciu o system przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów. Ustawa przewiduje:

* tzw. opodatkowanie na zasadach ogólnych, w przypadku którego mają zastosowanie ogólne reguły ustalania podstawy opodatkowania wynikające z art. 9 ust. 1a -2 ustawy oraz stawki podatku określone w skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy);

* szczególne tryby opodatkowania dotyczące wyodrębnionych kategorii przychodów.

Źródła przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem:

Źródłami przychodów są:

1.

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2.

działalność wykonywana osobiście;

3.

pozarolnicza działalność gospodarcza;

4.

działy specjalne produkcji rolnej;

5.

(uchylony)

6.

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7.

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8.

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną;

8b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da; 9) inne źródła.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórcza, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej należy uznać za kategorię o charakterze obiektywnym.

Przychody uzyskane z tak zdefiniowanej działalności co do zasady nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wyszczególnionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poza źródłem jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W tym kontekście analizy wymaga kwestia możliwości zaklasyfikowania do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej tych kategorii przychodów, które jednocześnie zostały scharakteryzowane jako odrębne źródła przychodów w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog źródeł przychodów odnosi się z jednej strony do przychodów stanowiących zawsze źródła o charakterze odrębnym, np. stosunek służbowy, stosunek pracy. Jednak niektóre przychody, w konkretnych stanach faktycznych, mogą zostać przyporządkowane jako przychody z innych źródeł, także z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ogólne określenie "przychodów" zawiera art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak wynika z powołanego przepisu, pojęcie przychodu wiąże się z przysporzeniem majątkowym po stronie podatnika, z wartością wchodzącą do jego majątku.

Przychody z poszczególnych źródeł przychodów i zasady ich ustalania zostały uregulowane w art. 12-20 omawianej ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak dowodzi użycie sformułowania "w szczególności" definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić zatem w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe, a przychód ten nie będzie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak wynika z treści złożonego wniosku W 2017 r. uległ Pan na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej wypadkowi lotniczemu wskutek awarii silnika, świadcząc usługi jako pilot statku powietrznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Statek powietrzny, który brał udział w wypadku posiadał polisę ubezpieczeniową (w tym OC), jednak zakres odpowiedzialności polisy wobec samej załogi wg m.in. Pana ówczesnego kontrahenta, na rzecz którego Pan działał, jest sporna - w związku z czym Ubezpieczyciel nie poczuwa się do obowiązku wypłaty odszkodowania w pełnym zakresie.

W 2020 r. w związku z opisanym wypadkiem złożył Pan pozew w polskim sądzie wobec producenta silnika, producenta wadliwej części oraz producenta statku powietrznego o zapłatę kwot:

a)

tytułem odszkodowania,

b)

tytułem zadośćuczynienia oraz

c)

renty miesięcznej, począwszy od września 2019 r., bez oznaczania daty końcowej oraz ustalenia odpowiedzialności za mogące się ujawnić w przyszłości szkody wynikające z wypadku statku powietrznego, jakiemu Pan uległ podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozwani nie uznali w całości ani w części roszczeń objętych postępowaniem sądowym rozpoczętym przez Pana, ale wyrazili wolę polubownego załatwienia sprawy związanej z wypadkiem.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zawarto sądową ugodę pomiędzy Panem a producentem silnika, producentem wadliwej części oraz producentem statku powietrznego. W ugodzie określono obowiązki zarówno Pana, jak i pozostałych stron porozumienia.

Na mocy zawartej ugody oświadczył Pan, że z dniem otrzymania od Pozwanych zapłaconej na podstawie ugody kwoty, zrzeka się Pan wobec każdego z Pozwanych indywidualnie oraz wobec wszystkich Pozwanych jako dłużników solidarnych, wszelkich roszczeń wynikających z lub związanych z wypadkiem na podstawie jakiegokolwiek prawa właściwego, zarówno istniejących, jak i mogących powstać w przyszłości, w szczególności roszczeń będących przedmiotem pozwu, za wyjątkiem roszczenia dotyczącego zapłaty kwoty wynikającej z ugody. Oświadczył Pan, że kwota określona w ugodzie sądowej stanowi pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń. Powyższe zrzeczenie się przez Pana roszczeń wobec pozwanych obejmuje również zrzeczenie się roszczeń wobec podmiotów zależnych od pozwanych lub z nimi powiązanych. Potwierdził Pan, że zawarcie ugody oraz wypłata kwoty ustalonej w ugodzie nie stanowi uznania odpowiedzialności po stronie pozwanych ani uznania ważności, dopuszczalności lub zasadności żadnego z roszczeń zaspokajanych polubownie na mocy przedmiotowej ugody. Zrzekł się Pan również wobec pozwanych roszczeń o zwrot kosztów procesu. Pozwani z kolei oświadczyli w ugodzie, że poprzez zawarcie ugody w żadnej mierze nie przyznają prawdziwości Pana twierdzeń podnoszonych w przedmiotowym procesie i stanowczo zaprzeczają swojej odpowiedzialności za wypadek. Decyzja pozwanych o zakończeniu postępowania sądowego w drodze ugodowej jest podyktowana względami ekonomicznymi związanymi z kosztami kontynuowania procesu sądowego. Pozwani zobowiązali się zapłacić solidarnie na Pana rzecz kwotę określoną w ugodzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia przedmiotowej ugody, nie wcześniej jednak niż po dostarczeniu pozwanym postanowienia o umorzeniu postępowania, w związku z zawarciem ugody wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Na dzień złożenia wniosku o indywidualną interpretację nie otrzymał Pan jeszcze kwoty wynikającej z zawartej ugody.

Pana wątpliwości dotyczą opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty kwoty z ugody sądowej za zrzeczenie się roszczeń wynikających z lub związanych z wypadkiem lotniczym i określenia źródła przychodu uzyskanego w ramach zawartej ugody sądowej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy i przywołane powyżej przepisy w analizowanej sprawie należy stwierdzić, że kwota otrzymana przez Pana na podstawie ugody sądowej jest dochodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pieniądze, które ma Pan otrzymać za zrzeczenie się roszczeń wobec pozwanych i zrzeczenie się roszczeń wobec podmiotów zależnych od pozwanych lub z nimi powiązanych, stanowią przysporzenie majątkowe. Uzyskany przez Pana dochód nie został wymieniony w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zwolniony z podatku, ani nie zaniechano od tego rodzaju dochodu poboru podatku. Tym samym dochód z tytułu wypłaty kwoty z ugody sądowej za zrzeczenie się roszczeń wynikających z lub związanych z wypadkiem lotniczym podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opisana przez Pana sprawa ma związek z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą - usługami lotniczymi i odnosi się do skutków związanych z wypadkiem, jaki miał miejsce podczas wykonywania działalności gospodarczej, to uzyskany przez Pana przychód uzyskany w ramach zawartej ugody sądowej, należy przyporządkować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Po otrzymaniu kwoty przyznanej w ramach ugody sądowej, powinien Pan zakwalifikować uzyskany przychód jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowany na takich zasadach, jak inne przychody z tego źródła.

Podsumowując, kwota otrzymana w ramach podpisanej ugody jest dochodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany w ramach ugody przychód powinien Pan zakwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji Pana stanowisko w zakresie pytań Nr 1 i 2 należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a."). Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl