0114-KDIP2-2.4011.380.2022.3.KW - PIT w zakresie opodatkowania sprzedaży działek

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.380.2022.3.KW PIT w zakresie opodatkowania sprzedaży działek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 28 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 czerwca 2022 r. (wpływ 23 czerwca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Pan J.W. (dalej: Wnioskodawca) zamieszkuje w Polsce, posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski. Wnioskodawca obecnie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. 29 kwietnia 2021 r. został wykreślony z rejestru wskutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Przeważający przedmiot ówcześnie prowadzonej działalności gospodarczej był następujący: sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. Obecnie działalność ta jest zawieszona. 14 grudnia 1975 r. Wnioskodawca wstąpił w związek małżeński z p. M.W. (z d. K.), 8 lipca 2013 r. doszło do zawarcia rozdzielności majątkowej w tym małżeństwie. 22 czerwca 2016 r. ustał związek małżeński poprzez rozwód, a 13 sierpnia 2020 r. doszło do podziału majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego byłej małżonki.

Wnioskodawca jest właścicielem w szczególności następujących działek gruntu położonych w miejscowości (...):

1)

nr 1. w drodze zakupu - nabycie do majątku wspólnego 3 marca 1997 r.;

2)

nr 2., wydzielonej z działki nr 4., która została zakupiona - nabycie do majątku wspólnego 1 lipca 1997 r.;

3)

nr 3. w drodze zakupu - nabycie do majątku wspólnego 16 stycznia 1998 r.;

4)

udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności działki nr 8., który to udział został nabyty w części w drodze zakupu, a w części w drodze zamiany (za ruchomości) - nabycie do majątku wspólnego 8 kwietnia 1998 r.;

5)

udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności działki nr 8., który to udział został nabyty w drodze umowy zamiany (za ruchomość) - nabycie do majątku wspólnego 8 grudnia 1998 r.;

6)

nr 5. w wykonaniu zapisu testamentowego - nabycie do majątku wspólnego 20 stycznia 2000 r.;

7)

nr 6., wydzielonej z działki nr 4. nabytej w wykonaniu zapisu testamentowego - nabycie do majątku wspólnego 20 stycznia 2000 r.;

8)

nr 7. - działka ta została zakupiona 23 listopada 2021 r. do majątku osobistego Wnioskodawcy celem zapewnienia dostępu do działki nr 6. z drogi publicznej (ul....) poprzez ulice (...) i (...) (te ulice są prywatne w większości, część należy do gminy), które są obciążone służebnością przejazdu, przechodu i prowadzenia uzbrojenia na rzecz władającego działką nr 6. Zakup tej działki umożliwił stworzenie drugiego wjazdu na nieruchomość składającą się z ww. działek.

Informacje uzupełniające:

a)

nieruchomość objęta ww. działkami posiadała już dostęp do drogi publicznej, a nabycie działki nr 7. służyło lepszemu zapewnieniu obsługi komunikacyjnej nieruchomości; innymi słowy nabycie działki nr 7. służyło uatrakcyjnieniu nieruchomości składającej się z ww. działek;

b)

nieruchomość składająca się z ww. działek (za wyjątkiem działki nr 7.) stanowi część gospodarstwa rolnego, ale ww. działki nie były uprawiane przez Wnioskodawcę (stanowią ugór);

c)

jeśli przy transakcji nabycia nieruchomości VAT został naliczony, to Wnioskodawca go nie odliczał;

d)

opisana wyżej działka gruntu nr 4. w momencie jej nabycia była oddana Wnioskodawcy i jego małżonce w użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia na wskazanej działce nowej działalności gospodarczej (w 1989 r.), przy czym rozpoczęcie prowadzenia tej działalności nigdy nie miało miejsca;

e)

opisany wyżej podział działek nr 4. i 8. nastąpił na potrzeby podziału majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego byłej małżonki;

f)

opisane wyżej nieruchomości należą do majątku osobistego Wnioskodawcy wskutek dokonania podziału majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego byłej małżonki;

g)

wskazane wyżej nieruchomości zostały nabyte w celu ulokowania wolnych środków finansowych;

h)

wskazane wyżej działki nie są zabudowane budynkami;

i)

przez działki nr 8., 1., 5. i 3. przebiega kabel energetyczny, należący

do przedsiębiorstwa przesyłowego;

j)

przez działki nr 1., 8. i 5. przebiega kanał burzowy, niebędący własnością Wnioskodawcy;

k)

przez działki nr 8., 5. i 6. przebiega nieczynny kanał deszczowy, niebędący własnością Wnioskodawcy;

l)

wskazane wyżej urządzenia techniczne nie obsługują nieruchomości należących do Wnioskodawcy;

m)

żadna z ww. działek nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę - ani na potrzeby osobiste ani na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, w szczególności żadna z działek nie stanowiła środka trwałego;

n)

żadna z ww. nieruchomości nie była wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług;

o)

doszło do nieodpłatnego obciążenia niektórych z ww. działek prawem służebności;

p)

była małżonka Wnioskodawcy ustanowiła służebność na własnych działkach na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 6., 5. oraz 2. w celu wykonania instalacji podziemnych;

q)

działki nr 5., 3., 1 i 8. są objęte postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ich przeznaczenie jest następujące:

- tereny dróg publicznych - tereny dróg głównych oraz

- tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług nieuciążliwych;

r)

działki nr 2., 6. i 7. są objęte postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ich przeznaczenie jest następujące: tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług nieuciążliwych. Na działce nr 2. planowana jest budowa budynku o powierzchni ok. 15 m kw. - celem uniknięcia prawa pierwokupu tej działki oraz działek objętych tą samą księgą wieczystą. Budynek będzie istniał w momencie zbycia działki nr 2., a jego użytkowanie nie rozpocznie się przed sprzedażą nieruchomości.

Informacje o działaniach podjętych przez Wnioskodawcę wobec opisanej wyżej nieruchomości:

a) Wnioskodawca metodą gospodarczą oczyścił teren ww. działek poprzez usunięcie samosiejek oraz drzew owocowych po dokonaniu podziału majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego byłej małżonki;

b) Wnioskodawca metodą gospodarczą wykonał ogrodzenie nieruchomości (siatka leśna na słupkach betonowych i drewnianych) celem zapobieżenia porzucaniu odpadów - tylko od strony północnej i południowej, pozostałe boki nieruchomości ogrodzili sąsiedzi;

c) Wnioskodawca wystąpił o doprowadzenie energii elektrycznej do działki nr 1. w celu postawienia altany, ale do chwili obecnej przyłącza nie wykonano; niewykluczone, że zostanie ono wykonane do dnia zbycia tej działki;

d) Wnioskodawca nie występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

e) Wnioskodawca nie wynajmował ani nie wydzierżawiał żadnej z ww. działek;

f)

część działek nr 8., 1. oraz 5. została wynajęta przez byłą żonę Wnioskodawcy (w okresie od 16 sierpnia 2007 r. do 15 lutego 2008 r.). Była żona Wnioskodawcy wyraziła także zgodę na umieszczenie reklamy na jednej ze wskazanych wyżej działek (w 2011 r.) od strony ul. O., reklama ta była prezentowana maksymalnie przez kilka miesięcy;

g)

14 grudnia 2021 r. Wnioskodawca podpisał porozumienie z Gminą, mocą którego gmina zobowiązała się do uwzględnienia budowy zjazdu do działki nr 7. w projekcie rozbudowy i budowy dróg pod warunkiem, że Wnioskodawca pokryje koszt budowy zjazdu.

Wnioskodawca zamierza sprzedać opisane wyżej działki na rzecz przedsiębiorstwa, które posiada zakład w sąsiedztwie nieruchomości składającej się z ww. działek. To przedsiębiorstwo zaproponowało Wnioskodawcy zakup opisanego terenu. Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań celem pozyskania nabywcy. Zbycie działek nastąpi prawdopodobnie przed końcem 2023 r. Nabywca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem przed jego nabyciem. Nabywcy nie zostaną udzielone jakiekolwiek pełnomocnictwa np. do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę itp. Wnioskodawca dokonywał w przeszłości następujących transakcji związanych z nieruchomościami, które mieściły się w czynnościach zarządu majątkiem osobistym (nie następowały w ramach działalności gospodarczej):

- w 2006 r. sprzedał działkę nabytą w 1989 r. z powodu braku dostępu do wody;

- w 2020 r. w ramach jednej transakcji sprzedał część gospodarstwa rolnego, tj. 2 sąsiednie działki (wraz z udziałami w drodze wewnętrznej), stanowiące dla nabywcy jedną całość inwestycyjną, których nabycie nastąpiło w 2008 r., w 2009 r. oraz w 2012 r.;

- w 2021 r. sprzedał działkę nabytą częściowo w drodze zasiedzenia w 1985 r., częściowo w drodze zniesienia współwłasności w 2004 r., częściowo w drodze umowy majątkowej małżeńskiej w 2013 r. oraz częściowo w drodze zamiany w 2017 r.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

W związku z planowaną sprzedażą działek nr 1., 2., 3., 8., 5., 6., 7. Wnioskodawca nie zamierza zawrzeć umowy przedwstępnej z potencjalnym nabywcą.

Wnioskodawca nie udzielił ani nie udzieli innej osobie/innemu podmiotowi pełnomocnictwa bądź jakiegokolwiek innego umocowania prawnego do działania w imieniu Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą działek.

W związku z informacją wskazaną w opisie sprawy, że w 2006 r., 2020 r. oraz w 2021 r. Wnioskodawca sprzedał inne działki, Wnioskodawca nie był zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT z tytułu sprzedaży którejkolwiek z tych nieruchomości ani nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży którejkolwiek z tych nieruchomości.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zbył także niezabudowane działki (nieobjęte wnioskiem) pod drogę na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - miało to miejsce w 2007 r. Wnioskodawca nie był zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT z tytułu sprzedaży którejkolwiek z tych nieruchomości ani nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży którejkolwiek z tych nieruchomości.

W momencie sprzedaży na działce nr 2. będzie istniał budynek o pow. ok. 15 m2, obiekt ten będzie stanowił budynek w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Część działek nr 8., 1 oraz 5. została wynajęta przez byłą żonę Wnioskodawcy w okresie od 16 sierpnia 2007 r. do 15 lutego 2008 r.

Była żona Wnioskodawcy była stroną umowy najmu tych działek, pożytki z wynajmu tych działek pobierała była żona Wnioskodawcy. Była żona Wnioskodawcy wystawiała faktury bez podatku VAT z uwagi na zastosowanie zwolnienia podmiotowego, rozliczała z tego tytułu podatek dochodowy (w formie zryczałtowanej).

Reklama była umieszczona na działce nr 1. Pożytki z umieszczenia reklamy na ww. działce pobierała tylko była żona Wnioskodawcy (w kwocie ok. 550 zł miesięcznie). Pożytki te były pobierane przez kilka miesięcy.

Nieruchomość składająca się z ww. działek (za wyjątkiem działki nr 7.) stanowi część gospodarstwa rolnego, ale nie była uprawiana przez Wnioskodawcę od momentu nabycia do majątku wspólnego nieruchomości będącej przedmiotem planowanej transakcji. Wnioskodawca, ani jego była żona, nie wykorzystywali ww. nieruchomości w działalności rolniczej, jak również nie byli czynnymi podatnikami VAT z tytułu działalności rolniczej (gdyż jej nie prowadzili na wskazanych działkach).

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu działek będących przedmiotem planowanej, opisanej transakcji.

Na działkach nr 1., 2., 3., 8., 5., 6. nie znajdują się specjalne działy produkcji rolnej. Wskazane wydzielone działki, w związku z planowaną sprzedażą, utracą charaktery rolny. Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży.

Wszystkie działki będące przedmiotem planowanej transakcji, opisane we wniosku, za wyjątkiem działki nr 7., są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako grunty orne. Natomiast działka nr 7. jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako teren "zurbanizowany niezabudowany/ w trakcie zabudowy".

Wnioskodawca wskazał, że środki ze sprzedaży wydzielonych działek, których dotyczy wniosek o interpretację indywidualną, zostaną:

- przeznaczone częściowo na konsumpcję;

- częściowo ulokowane z wykorzystaniem bezpiecznych instrumentów finansowych (np. zostaną przeznaczone na zakup obligacji Skarbu Państwa) lub ulokowane na lokacie bankowej;

- przeznaczone częściowo na sfinansowanie usług opieki zdrowotnej (poprawa i profilaktyka zdrowia Wnioskodawcy).

Wnioskodawca nie wyklucza nabycia nieruchomości ze środków, które ma uzyskać, na potrzeby bytowe własne lub swojej rodziny. Środki nie zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości na cele inwestycyjne.

Pytania

1) Czy sprzedaż działek nr 1., 2., 3., 8., 5.,6. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy sprzedaż działki nr 7. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.)?

3) Czy sprzedaż działek nr 1., 2., 3., 8., 5.,6., 7. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez prawa do skorzystania ze zwolnienia?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 1. i 2, dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w zakresie pytania nr 3, dotyczącego podatku od towarów i usług, wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Pani stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działek nr 1., 2., 3., 8., 5., 6. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do art. 10 ust. 6 u.p.d.o.f., w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Okoliczność, że istotna jest data nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) do majątku wspólnego, a nie data podziału majątku wspólnego, znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2020 r. (0115-KDIT3.4011.459.2020.1.k.r.). Oznacza to, że nieruchomości, objęte rozpatrywanym pytaniem, zostały nabyte dawniej niż pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Ich odpłatne zbycie nie powoduje więc powstania przychodu z tego względu, że zbycie to nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej. Jak stanowi bowiem art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., przez działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

W niniejszej sprawie nie można mówić o tym, że zbycie nieruchomości, objętych rozpatrywanym pytaniem, nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej. Świadczą o tym następujące okoliczności:

a) część ze sprzedawanych nieruchomości została nabyta pod tytułem darnym (spadkobranie);

b) Wnioskodawca nie podejmował aktywnych działań z zakresu obrotu nieruchomościami, tj. nie ulepszał, nie reklamował nieruchomości; c) działania podejmowane przez Wnioskodawcę (oczyszczenie i częściowe ogrodzenie nieruchomości) służyły utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym, jak również ograniczeniu ingerencji w wykonywanie prawa własności Wnioskodawcy (uniknięcie prawa pierwokupu poprzez wybudowanie budynku o powierzchni ok. 15 m kw.). Ponadto zauważyć należy, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w branży nieruchomościowej. Dotychczas sprzedawane nieruchomości były związane z wykonywaniem zarządu majątkiem osobistym.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2021 r. (II FSK 3454/18) podkreślono, że "działania podatnika, w stosunku do stanowiących jego własność składników majątkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazują cechy zorganizowania i ciągłości, w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., gdy podejmowane przez niego czynności, związane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporządzaniem, będą istotnie odbiegały od normalnego wykonywania prawa własności, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia stałego (nie okazjonalnego) źródła zarobkowania".

Przedstawione okoliczności faktyczne sprawy nie dają podstawy do uznania, że przychody ze zbycia nieruchomości stanowią dla Wnioskodawcy stałe źródło dochodu. Przeciwnie, mowa o jednej transakcji sprzedaży siedmiu działek w sytuacji, w której pozostałe (dokonywane w przeszłości) transakcje sprzedaży nieruchomości miały stricte prywatny charakter.

Powyższe argumenty prowadzą więc do uznania, że sprzedaż działek nr 1., 2., 3., 8., 5.,6. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie oraz jako dokonana w wykonaniu zarządu majątkiem osobistym, a nie w wykonaniu działalności gospodarczej.

Ad. 2

Sprzedaż działki nr 7. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e u.p.d.o.f.

Stosownie do przepisów i okoliczności faktycznych powołanych w stanowisku do pytania nr 1., sprzedaż działki nr 7. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż cena sprzedaży tej działki zostanie zaliczona do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.

Zbycie tej działki nastąpi bowiem przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, a ponadto zbycie nastąpi w wykonaniu zarządu majątkiem osobistym, a nie w wykonaniu działalności gospodarczej. Wobec faktu, że cena sprzedaży działki nr 7. stanowić będzie przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., będzie on opodatkowany według zasad określonych w art. 30e u.p.d.o.f. W szczególności zastosowanie znajdzie ustęp 1 tego artykułu, w myśl którego od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Powyższe argumenty prowadzą więc do następującej konstatacji: sprzedaż działki nr 7. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e u.p.d.o.f.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

System opodatkowania dochodów osób fizycznych jest oparty na konstrukcji "źródeł przychodów". Ustawodawca pogrupował przychody, które uzyskują osoby fizyczne w oparciu o "źródło" tych przychodów, czyli "przyczynę/czynnik sprawczy/powód" ich powstania/uzyskania, "pochodzenie" tych przychodów. Zasady opodatkowania uwzględniają specyfikę poszczególnych źródeł.

Źródła przychodów zostały określone przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym z nich jest - wskazane w punkcie 8 tego przepisu -

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wynika z tego przepisu, odrębnym źródłem przychodu jest m.in. czynność odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw do nieruchomości, pod warunkiem, że: 1) nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej;

Jeśli ten warunek nie jest spełniony - czyli jeśli zbycie następuje w okolicznościach, które są wykonywaniem działalności gospodarczej - to przychody z takiego zbycia są zaliczane do źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza", określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy; 2) następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - w przypadku nieruchomości i praw do nieruchomości. Odpłatne zbycie dokonywane po upływie tego terminu nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie wiąże się z powstaniem obowiązków podatkowych w tym podatku po stronie zbywającego.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, co do zasady decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób ich nabycia.

Zauważyć należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia, dlatego w tym wypadku należy posiłkować się normami prawa cywilnego.

Nie ulega wątpliwości w orzecznictwie oraz literaturze, że przez nabycie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym następuje odpłatne zbycie nieruchomości, o którym stanowi przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy przyjmować należy potoczne i dość szerokie rozumienie tego pojęcia. Oznacza ono każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy lub określonego prawa majątkowego w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości (wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 313/14).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że moment przeniesienia własności nieruchomości został określony w art. 155 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), w myśl którego:

umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Wobec tego, w przypadku planowanej sprzedaży działek, istotne jest spełnienie warunku upływu 5 lat pomiędzy końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a momentem sprzedaży nieruchomości.

W rozpatrywanej sprawie, należy również odnieść się do art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

W sprawie, należy również odnieść się do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżeńskie, zawartych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

W świetle art. 31 § 1 ww. ustawy:

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Stosownie natomiast do art. 47 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), przy czym do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów art. 49-501 (art. 48 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Przedmiotami majątkowymi w rozumieniu powyższych przepisów są wszelkie prawa majątkowe - zarówno bezwzględne (prawo własności rzeczy oraz inne prawa rzeczowe), jak i względne (np. przysługujące małżonkom wierzytelności). Wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową. Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego. Zważywszy na tak ukształtowaną sytuację prawną małżonków objętych wspólnością ustawową, definitywne nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwentnie, w przypadku sprzedaży tego prawa, każdy z małżonków zbywałby je w całości, a nie w określonym udziale.

Wątpliwość Pana budzi kwestia, czy planowana przez Pana sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W celu rozwiania powyższej wątpliwości należy rozważyć, czy czynność sprzedaży powyższych nieruchomości, ma znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej oraz ustalić, czy ich odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Dla potrzeb oceny, czy opisana sprzedaż "nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej", konieczne jest odniesienie się również do art. 5a pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem,

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to działalność, która ma następujące cechy:

1)

jest działalnością zarobkową;

2)

jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły;

3)

jest prowadzona we własnym imieniu.

Działalność "zarobkowa" to działalność której celem jest "zarabianie", generowanie zysku, zapewnienie określonego dochodu. Sposób jej prowadzenia jest podporządkowany temu, aby osiągać jak najlepsze wyniki gospodarcze. Jednocześnie, brak osiągnięcia celu, jakim jest realny zysk, nie oznacza, że prowadzona działalność nie miała charakteru zarobkowego. Istotny jest bowiem cel jej prowadzenia, a nie ostateczne efekty. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się bowiem z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Jednocześnie, nie można utożsamiać "działalności zarobkowej" w rozumieniu ustawy z jakimkolwiek działaniem podatnika, które daje efekt zysku. W przepisie mowa jest bowiem o "działalności", czyli nie o pojedynczych działaniach podatnika, ale zespole działań podejmowanych w określonym celu.

Cecha "prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły" nie oznacza konieczności spełnienia formalnych wymogów organizacji działalności (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Cecha ta odnosi się do faktycznego sposobu jej prowadzenia. I tak:

* "zorganizowany" to będący efektem "organizowania". "Organizować" natomiast to "przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie", albo "nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek" (Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000);

* "ciągłość" w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względną stałość jej wykonywania. Kryterium "ciągłości" służy wyeliminowaniu z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie oznacza to jednak, że działalność gospodarcza nie może być prowadzona tylko sezonowo albo poprzez powtarzanie cyklu lub określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu o charakterze zarobkowym (bez względu na okres, w jakim powiązane ze sobą czynności służące realizacji tego celu miałyby być realizowane). Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Natomiast, przez powtarzalność rozumie się cały szereg powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Należy przy tym podkreślić, że nie ma podstaw w zakresie kwalifikowania do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 powoływanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podejmowanych przez podatnika czynności, które mieszczą się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mają na celu zwyczajowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb osobistych podatnika lub jego rodziny. Działań z zachowaniem normalnych, zwyczajowo przyjętych w takich przypadkach reguł gospodarności nie należy utożsamiać z działalnością gospodarczą.

W szczególności działania podatnika wypełniają definicję działalności gospodarczej, gdy podejmuje on pośrednio lub bezpośrednio aktywne czynności w zakresie sprzedaży nieruchomości (zarówno w fazie przygotowawczej, jak i w okresie realizacji) angażując środki podobne do wykorzystywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Istotne znaczenie, choć nie decydujące, mają również poszczególne elementy stanu faktycznego będące efektem aktywnych działań podatnika, np. to w jaki sposób i w jakim celu zostaną nabyte lub wytworzone składniki majątku będące przedmiotem sprzedaży (w drodze zakupu, spadku, darowizny), to czy zostaną nabyte lub wybudowane de facto na cele inwestycyjne celem czerpania zysków z najmu lub sprzedaży, czy przede wszystkim na potrzeby osobiste podatnika i jego najbliższej rodziny, a całokształt okoliczności faktycznych wskazuje, że w granicach zwykłego zarządu własnym majątkiem tylko okazjonalnie i sporadycznie mogą być przeznaczone do sprzedaży.

W opisanych okolicznościach nie ma podstaw do stwierdzenia, że będzie Pan sprzedawał opisane działki w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zachowanie sprzedającego w odniesieniu do posiadanych nieruchomości to czynności, które nie noszą znamion zorganizowanej działalności o charakterze handlowym.

Jak wskazał Pan w opisie okoliczności faktycznych sprawy:

1.

opisane we wniosku nieruchomości działki 1, 2., 3., 8., 5., 6. należą do majątku osobistego Wnioskodawcy wskutek dokonania podziału majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego byłej małżonki;:

2.

jest Pan właścicielem w szczególności następujących działek gruntu położonych w miejscowości P.:

* nr 1- nabytej w drodze zakupu do majątku wspólnego 3 marca 1997 r.;

* nr 2., wydzielonej z działki nr 4.- nabycie w drodze zakupu do majątku wspólnego 1 lipca 1997 r.;

* nr 3. - nabytej w drodze zakupu do majątku wspólnego 16 stycznia 1998 r.;

* udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności działki nr 8., który to udział został nabyty w części w drodze zakupu, a w części w drodze zamiany (za ruchomości) - nabycie do majątku wspólnego 8 kwietnia 1998 r.;

* udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności działki nr 8., który to udział został nabyty w drodze umowy zamiany (za ruchomość) - nabycie do majątku wspólnego 8 grudnia 1998 r.;

* nr 5. - nabytej w wykonaniu zapisu testamentowego do majątku wspólnego 20 stycznia 2000 r.;

* nr 6., wydzielonej z działki nr 4.4 - nabytej w wykonaniu zapisu testamentowego do majątku wspólnego 20 stycznia 2000 r.;

* nr 7. - działka ta została zakupiona 23 listopada 2021 r. do majątku osobistego Wnioskodawcy celem zapewnienia dostępu do działki nr 6. z drogi publicznej. Zakup tej działki umożliwił stworzenie drugiego wjazdu na nieruchomość składającą się z ww. działek.

3. Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań celem pozyskania nabywcy. Wnioskodawca zamierza sprzedać opisane wyżej działki na rzecz przedsiębiorstwa, które posiada zakład w sąsiedztwie nieruchomości składającej się z ww. działek. To przedsiębiorstwo zaproponowało Wnioskodawcy zakup opisanego terenu. Zbycie działek nastąpi prawdopodobnie przed końcem 2023 r.

4. Nabywca nie uzyska prawa do dysponowania gruntem przed jego nabyciem.

5. Nabywcy nie zostaną udzielone jakiekolwiek pełnomocnictwa np. do wystąpienia

z wnioskiem o pozwolenie na budowę itp.

6. Nieruchomość składająca się z ww. działek (za wyjątkiem działki nr 7.) stanowi część gospodarstwa rolnego, ale nie była uprawiana przez Wnioskodawcę od momentu nabycia do majątku wspólnego nieruchomości będącej przedmiotem planowanej transakcji.

7. Żadna z ww. działek nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę - na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

8. Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży.

9. Wszystkie działki będące przedmiotem planowanej transakcji, opisane we wniosku, za wyjątkiem działki nr 7., są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako grunty orne. Natomiast działka nr 7. jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako teren "zurbanizowany niezabudowany/ w trakcie zabudowy".

Wnioskodawca dokonywał w przeszłości następujących transakcji związanych z nieruchomościami, które mieściły się w czynnościach zarządu majątkiem osobistym (nie następowały w ramach działalności gospodarczej):

- w 2006 r. sprzedał działkę nabytą w 1989 r. z powodu braku dostępu do wody;

- w 2020 r. w ramach jednej transakcji sprzedał część gospodarstwa rolnego, tj. 2 sąsiednie działki (wraz z udziałami w drodze wewnętrznej), stanowiące dla nabywcy jedną całość inwestycyjną, których nabycie nastąpiło w 2008 r., w 2009 r. oraz w 2012 r.;

- w 2021 r. sprzedał działkę nabytą częściowo w drodze zasiedzenia w 1985 r., częściowo w drodze zniesienia współwłasności w 2004 r., częściowo w drodze umowy majątkowej małżeńskiej w 2013 r. oraz częściowo w drodze zamiany w 2017 r.

Co istotne, nie dokonywał Pan wcześniej sprzedaży nieruchomości, które mogłyby zostać uznane za element "ciągłości" działalności w zakresie obrotu nieruchomościami.

Okoliczności faktyczne wskazane przez Pana nie dają zatem podstaw do uznania, że planowane transakcje sprzedaży opisanych nieruchomości, nastąpią w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że przychody uzyskane z planowanej sprzedaży działek nie będą pochodziły ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Skutki podatkowe tych transakcji należy ustalić zatem w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz o art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, co do zasady decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób ich nabycia.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Aby ustalić, czy w przedmiotowej sprawie sprzedaż przez Pana nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne jest ustalenie, czy jego odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

W przedmiotowej sprawie nieruchomości tj. działki o numerach 1, 2., 3., 8., 5., 6. pierwotnie należały do majątku wspólnego Pana i byłej żony, następnie 8 lipca 2013 r. doszło do zawarcia rozdzielności majątkowej w małżeństwie, 22 czerwca 2019 r. ustał związek małżeński poprzez rozwód, a 13 sierpnia 2020 r. doszło do podziału majątku wspólnego małżonków. Zatem za datę nabycia przez Pana działek o numerach 1, 2., 3., 8., 5.,6. należy przyjąć daty, w których Pan i Pana żona nabyliście nieruchomości do majątku wspólnego. Zaś data nabycia działki nr 7. to data jej zakupu do Pana majątku osobistego.

Warto zwrócić uwagę na obecną konstrukcję art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy że planowana sprzedaż działek o wskazanych niżej numerach nabytych w drodze:

* zakupu - działka nr 1., data nabycia 3 marca 1997 r.;

* zakupu - działka nr 2., wydzielonej z działki nr 4. - data nabycia 1 lipca 1997 r.;

* zakupu - działka nr 3. - data nabycia 16 stycznia 1998 r.;

* w części zakupu, a w części w drodze zamiany (za ruchomości) udział wynoszący 1/2

* w prawie własności działki nr 8. - data nabycia 8 kwietnia 1998 r.;

* zamiany udziału (za ruchomości) wynoszącego 1/2 w prawie własności działki nr 8. - data nabycia 8 grudnia 1998 r.;

* zapisu testamentowego - działka nr 5. - data nabycia 20 stycznia 2000 r.;

* zapisu testamentowego - działka nr 6. wydzielona z działki nr 4.4 - data nabycia 20 stycznia 2000 r.;

- z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie nie będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego. Bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla każdej w ww. działek już upłynął. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych sprzedaży działki o numerze 7. zakupionej 23 listopada 2021 r. wskazać należy, że odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości, będzie stanowiło źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości.

W konsekwencji powyższego, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl