0114-KDIP2-2.4011.234.2022.2.RK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.234.2022.2.RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 25 lutego2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 maja 2022 r. (wpływ 16 maja 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Przychody z działalności gospodarczej uzyskiwane w ramach spółki cywilnej, zamierza opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ("Ustawa"). Nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 8 i art. 9 Ustawy oraz spełniony jest warunek wskazany w art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy. Usługi nie stanowią wykonywania wolnego zawodu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 Ustawy.

Usługi świadczone na rzecz klientów spółki cywilnej sklasyfikowane zostały przez Wnioskodawcę do kategorii "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (PKWiU 74.90.19.0).

W ramach zawartych umów świadczone będą usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży lub kupnie akcji lub udziałów należących do osób fizycznych lub osób prawnych. W zależności od rodzaju transakcji Wnioskodawca może reprezentować sprzedającego do którego należą akcje lub udziały, albo kupującego, który zainteresowany jest nabyciem akcji lub udziałów.

W ramach zawartych umów świadczone będą usługi polegające na:

- wyszukiwaniu inwestorów zainteresowanych zakupem lub sprzedażą akcji lub udziałów;

- sporządzeniu i zaprezentowaniu klientowi w formie pisemnej listy potencjalnych inwestorów;

- weryfikacji inwestorów;

- przekazaniu inwestorom w formie pisemnej opisu spółki (której akcje lub udziały będę sprzedawane);

- zebraniu zobowiązań do zachowania poufności od zainteresowanych inwestorów;

- zebraniu i oszacowaniu ofert od poszczególnych zainteresowanych inwestorów;

- wsparciu klienta w negocjowaniu warunków umów;

- aranżowaniu spotkań handlowych i promocyjnych;

- udziale w spotkaniach dotyczących transakcji;

- wsparciu klienta w procesie negocjacji umów transakcyjnych z potencjalnymi inwestorami;

- wsparciu klienta do momentu rozliczenia umowy/umów pomiędzy klientem a inwestorem dotyczących transakcji;

- udzielaniu klientom wszelkich informacji dotyczących komercyjnych aspektów transakcji.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności spółka cywilna będzie wystawiać fakturę VAT.

Wynagrodzenie za świadczone Usługi będzie prowizyjne i mieć charakter warunkowy (tj. zostanie wypłacone wyłącznie w przypadku pozyskania klienta i zrealizowaniu transakcji). Okazyjnie wynagrodzenie może być ryczałtowe (tj. niezależnie od końcowego efektu transakcji). Wnioskodawca szacuje, że wynagrodzenie prowizyjne stanowić będzie nie mniej niż 95% ogółu przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy charakter prowadzonej działalności mocno przypomina usługi świadczone przez agencje nieruchomości, z tym, że przedmiotem transakcji nie są nieruchomości, lecz działające spółki prawa handlowego.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

W roku 2022 Wnioskodawca planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej.

Dla potrzeb podatku dochodowego Wnioskodawca będzie prowadził książkę przychodów i rozchodów.

W związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów Spółki nie zostanie zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką.

Do obowiązków wspólników Spółki (w tym Wnioskodawcy) należeć będzie:

a)

obowiązek wniesienia wkładów,

b)

obowiązek prowadzenia spraw spółki,

c)

obowiązek reprezentacji spółki.

Wnioskodawca będzie posiadał 50% udziału w zyskach Spółki cywilnej.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów za 2022 r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego zostanie złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty zostanie pierwszy przychód z tego tytułu.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w formie Spółki cywilnej będzie działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej nie będą związane z usługami ze świadczenia usług firm centralnych (...); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWIU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Pytanie

Czy opisana działalność może być opodatkowana ryczałtem - stawką 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy opisana działalność może być opodatkowana ryczałtem - stawką 8,5%. Działalność, która będzie prowadzona pod kodem PKD 74.90.Z (PKWiU 74.90.19.0) może być opodatkowana ryczałtem - stawką 8,5%.

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) (Dz. U. poz. 1293 i 1 435 oraz z 2009 r., poz. 256 i 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000 1629 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W świetle powyższego, mając na względzie podany przez Wnioskodawcę zakres planowanych Usług, należy stwierdzić, że przychód podlegał opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 14 lipca 2021 r., 0115-KDIT1.4011.335.2021.1.k.r. oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.277.2021.2.KO.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.),

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy,

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy,

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Według art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,

"Działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy,

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy,

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zgodnie natomiast z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy,

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1,

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

- samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

- w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

- samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie, jak i z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, pod warunkiem że osiągnięte w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody nie przekroczą 2 000 000 euro, rozpatrywane oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej samodzielnie i oddzielnie w odniesieniu do prowadzonej w spółce cywilnej, o ile nie wystąpią negatywne przesłanki z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy,

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ww. ustawy,

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, ze prawa do udziału w zysku są równe.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym, jak wyjaśniono wyżej, klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika:

1)

w ramach działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej świadczyć Pan będzie usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 74.90.19.0;

2)

prowadzona przez Pana działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej będzie działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3)

do wykonywanej działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 i art. 9 oraz spełniony jest warunek wskazany w art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy;

4)

oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów za 2022 r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego zostanie złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty zostanie pierwszy przychód z jego tytułu.

5)

usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nie będą związane ze świadczeniem usług firm centralnych (...); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWIU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m).

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej - usług sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 74.90.19.0 - stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu oraz nie zachodzą inne przesłanki wyłączające Pana z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego, Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach podatników i nie mają zastosowania w sprawie będącej przedmiotem Pana wniosku.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną, Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl