0114-KDIP2-2.4011.147.2022.2.SP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4011.147.2022.2.SP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 31 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP BOX).

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 kwietnia 2022 r. (wpływ 14 kwietnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca od dnia 15 grudnia 2019 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą A., której przedmiotem jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Wnioskodawca rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a wybrana przez niego forma opodatkowania w roku 2021 to podatek liniowy.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, Wnioskodawca współpracuje z dwoma podmiotami. I tak:

Od marca 2021 r. Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz B. S.A. z siedzibą w C. na podstawie pisemnej umowy o współpracy.

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki usług konsultacji, szkoleń, programowania oraz działalności dotyczącej sprzedaży, a w szczególności usług takich jak:

a)

świadczenia usług konsultingowych i programistycznych dla klientów Spółki;

b)

realizacji prac programistycznych związanych z rozwojem oprogramowania Spółki, w tym realizacji elementów składowych (klas, metod, funkcji, ekranów) aplikacji i programów komputerowych w środowiskach D. z wykorzystaniem technologii E., F., G.;

c)

przygotowywania scenariuszy testowych i przeprowadzania testów rozwiązań informatycznych;

d)

wytwarzaniu dokumentacji technicznej rozwiązań informatycznych;

e)

nadzorowania współpracy z kontrahentami w ramach swoich obowiązków;

f)

raportowania do Spółki o aktualnym stanie wykonywanych zadań;

g)

doradzanie Spółce w ramach posiadanej wiedzy i w zakresie czynności wykonywanych przez Spółki.

Usługi są świadczone bezpośrednio na rzecz Spółki albo klientów Spółki.

Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze w związku z prowadzeniem działalności. Wnioskodawca ma dowolność w wyborze miejsca i czasu świadczenia usług, jak również nie pozostaje pod bezpośrednim kierownictwem Spółki. Wnioskodawca jest członkiem zespołu programistów, jednakże każdy w zespole odpowiada za własne zadania. Wnioskodawca otrzymuje zadania zlecone mu przez kierownika zespołu. Są to zarówno zlecenia rozwojowe, jak i implementacje nowych rozwiązań. Zadania są rozdzielane w zależności od obłożenia/dostępności i doświadczenia poszczególnych programistów.

Wnioskodawca tworzy nowe oraz rozwija istniejące aplikacje D. Spółka posiada własne rozwiązania, które dostarcza swoim klientom. Są to przykładowo narzędzia służące do zarządzania zasobami ludzkimi (np. wszelkiego rodzaju oświadczenia pracownika, skierowanie na badania, monitoring czasu pracy itp.). Większość prac Wnioskodawcy realizowana jest w języku programowania E. (sporadycznie F.).

Rozwijanie istniejących aplikacji odbywa się na podstawie umowy, która nie zawiera licencji wyłącznej.

Wnioskodawca, jednakże wytwarza nowe rozwinięcia, nowe kody, utwory chronione w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i do których autorskie prawa majątkowe następnie przenosi na Spółkę. Zgodnie z postanowieniami umowy łączącej Strony, Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe do utworów chronionych w rozumieniu prawa autorskiego na Spółkę, co następuje z momentem ich utrwalenia. Spółka jest uprawniona do wykonywania zależnych praw autorskich do takich utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji wyraźnie wskazanych w umowie.

Wynagrodzenie za wykonanie umowy uwzględnia wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej, jednakże miesięczny wkład twórczy Wnioskodawcy z tytułu stworzenia własności intelektualnej w wykonaniu umowy stanowi 15% całości miesięcznego wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyskuje kwalifikowane dochody uwzględnione w wynagrodzeniu za usługi zgodnie z art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT.

Nadto od maja 2021 r. Wnioskodawca współpracuje z niemiecką spółką prawa handlowego H. GmbH z siedzibą w I. na podstawie pisemnej umowy. Usługi są świadczone przez Wnioskodawcę na terenie Polski.

Na podstawie przedmiotowej umowy Wnioskodawca świadczy usługi konsultingowe i programistyczne na rzecz tej Spółki, w szczególności polegające na:

- monitorowaniu i integracji systemu

- rozwoju aplikacji

- wsparciu kluczowych użytkowników

- odpowiadaniu na incydenty i zgłoszenia serwisowe

Wnioskodawca jest niezależnym wykonawcą świadczącym usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ma dowolność w wyborze miejsca i czasu świadczenia usług, a także nie pozostaje pod bezpośrednim kierownictwem Spółki.

Wnioskodawca jest samodzielnym programistą i odpowiada za każdą nową implementację oraz utrzymanie/rozwój istniejących. Spółka zgłasza Wnioskodawcy swoje zapotrzebowanie, następnie Wnioskodawca wymyśla rozwiązanie i przedstawia je do akceptacji. Po akceptacji rozwiązanie jest implementowane.

Wnioskodawca tworzy programy komputerowe (nowe od podstaw oraz rozszerzenia tych już istniejących) w środowisku D. (z użyciem języków programowania - E., J., K.). Z opisywanego systemu korzysta dział handlowy, dział obsługi klienta i dział marketingu Spółki. System służy do zarządzania relacjami z klientami (L.). Przede wszystkim Wnioskodawca zajmuje się usprawnieniem interfejsu użytkownika, dodawaniem nowych funkcjonalności, wdrażaniem nowości, ale też tworzeniem od podstaw narzędzi np. do importu danych z exceli/pdf-ów i automatycznym rozłożeniu ich w systemie albo narzędzi do raportowania (dalej jest to środowisko D. np. w technologii F.).

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mają charakteru prac rutynowych, a zmierzają do ulepszenia/usprawnienia systemu Wnioskodawca tworzy nowe rozwiązania i rozwija te już istniejące na podstawie umowy łączącej go ze Spółką. Umowa nie zawiera licencji wyłącznej do korzystania przez Wnioskodawcę z systemu, jednakże Wnioskodawca każdorazowo tworzy nowe rozwinięcia, do których autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Spółkę i które są następnie implementowane. Wnioskodawca zatem tworzy nowe kody, interfejsy, algorytmy w językach programowania, a więc utwory chronione w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Wnioskodawca przenosi całość autorskich praw majątkowych na Spółkę do wytworzonych przez niego w wyniku realizacji umowy utworów, co następuje po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy. Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Spółkę na polach eksploatacji wyraźnie wskazanych w umowie i odbywa się to w zamian za wynagrodzenia za realizację umowy. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca skutecznie zbywa autorskie prawa majątkowe do utworów na rzecz Spółki i uzyskuje kwalifikowane dochody uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie usługi, zgodnie z art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT.

Prowadzona bezpośrednio przez Wnioskodawcę indywidualna działalność (w ramach współpracy z ww. Spółkami) obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, albowiem Wnioskodawca nieustanie, przy codziennym świadczeniu usług zdobywa nową wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, pogłębiają, a następnie wykorzystuje do wytwarzania programów komputerowych (kodów źródłowych, interfejsów, algorytmów). Powstałe programy komputerowe są i będą efektem jego własnej, samodzielnej działalności twórczej, wynikiem zdobytej wcześniej i wykorzystanej wiedzy w tej dziedzinie. Dzięki powyższemu procesowi powstaje nowy produkt. Podstawą do stwierdzenia powyższego są faktycznie wykonywane przez Wnioskodawcę czynności, proces myślowy i efekt tego procesu.

Wnioskodawca tworząc programy komputerowe dla Spółek, wykonuje prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a to z poniższych względów.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności wytwarzał, wytwarza i będzie wytwarzał programy komputerowe dla danej Spółki bezpośrednio przez działalność o charakterze twórczym, prowadzoną w sposób systematyczny tj. metodyczny i uporządkowany, stale poszerzając zasoby swojej wiedzy bądź też bazując na wiedzy dotychczasowej do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług). Efekty samodzielnej działalności Wnioskodawcy są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w jego praktyce gospodarczej lub będą na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Czynności Wnioskodawcy nie obejmują prac rutynowych, a zmierzają do ulepszenia i poprawy funkcjonalności tworzonych systemów. Programy komputerowe, do których autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Spółki są tworzone przez Wnioskodawcę w ramach tych prac rozwojowych.

Wnioskodawca nieustannie zdobywa wiedzę i pogłębia ją, a to poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, wymieniając doświadczenia z innymi programistami, czytając oficjalną dokumentację systemową. Ponieważ, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca przenosił, przenosi i będzie przenosił na Spółkę w ramach zawartej umowy całość autorskich praw majątkowych do wytwarzanych w omówiony sposób programów komputerowych, wnioskodawca osiąga i będzie osiągał dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Mając na uwadze obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje IP Box, wnioskodawca chciałby skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie (do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT).

W konsekwencji, wnioskodawca zamierza rozliczyć dochód uzyskany w roku 2021 z autorskiego prawa do programu komputerowego w ramach opisanej współpracy ze Spółkami z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%. Wnioskodawca zamierza kontynuować współpracę ze Spółkami na dotychczasowych zasadach również w latach kolejnych i rozliczyć uzyskiwane dochody w oparciu o ulgę IP BOX.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że posiada i prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac, obejmującą wydatki od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, do końca danego miesiąca kalendarzowego, poprzez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań. Ewidencja jest prowadzona od początku współpracy ze Spółkami na bieżąco i zawiera comiesięczne zestawienie dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca.

Do składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie zachęca podatników Ministerstwo Finansów w pkt 75 "Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box". Ze względu bowiem na dynamikę zmian w budowie i funkcjonowaniu programów komputerowych, a także ze względu na brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią adekwatnej instytucji prawnej zapewniającej ochronę prawnopodatkową dla Wnioskodawcy.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Pod pojęciem podejmowanej przez Wnioskodawcę działalności polegającej na tworzeniu programów komputerowych należy rozumieć jedynie te zadania realizowane przez Wnioskodawcę w ramach umów z kontrahentami, które prowadzą do wytworzenia kwalifikowanych praw IP (autorskich praw do programów komputerowych). Są to zadania takie jak wymienione we wniosku mające na celu rozwijanie i tworzenie aplikacji, wytwarzanie nowych rozwinięć tj. kodów źródłowych, interfejsów, algorytmów w językach programowania w ramach prowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych.

Wnioskodawca nie prowadzi badań naukowych, a wykonuje prace rozwojowe tak jak to zostało wskazane we wniosku.

Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe od początku współpracy ze Spółkami. W ramach współpracy ze Spółką B. S.A. od marca 2021 r., a w ramach współpracy ze H. GmbH z siedzibą w I. od maja 2021 r.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności wytwarzał, wytwarza i będzie wytwarzał programy komputerowe dla danej Spółki bezpośrednio przez działalność o charakterze twórczym, prowadzoną w sposób systematyczny tj. metodyczny i uporządkowany, stale poszerzając zasoby swojej wiedzy bądź też bazując na wiedzy dotychczasowej do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług). Efekty samodzielnej działalności wnioskodawcy są rozwiązaniami niewystępującymi dotychczas w jego praktyce gospodarczej lub będą na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Czynności Wnioskodawcy nie obejmują prac rutynowych, a zmierzają do ulepszenia i poprawy funkcjonalności tworzonych systemów. Programy komputerowe, do których autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Spółki są tworzone przez Wnioskodawcę w ramach tych prac rozwojowych. Wnioskodawca nieustannie zdobywa wiedzę i pogłębia ją a to poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, wymieniając doświadczenia z innymi programistami, czytając oficjalną dokumentację systemową. Celem tych prac jest wytworzenie innowacyjnych rozwiązań - programów komputerowych na potrzeby danego projektu. Wnioskodawca wykorzystując i zgłębiając swoją wiedzę z zakresu informatyki i programowania wytwarza te rozwiązania, tworzy i rozwija oprogramowania.

Prace rozwojowe są i będą zakończone pozytywnym wynikiem. Tym wynikiem są/będą wytworzone programy komputerowe (kwalifikowane IP), do których autorskie prawa majątkowe Wnioskodawca przenosi na daną Spółkę.

Wynik/wyniki prac rozwojowych mają formę programu komputerowego (kodów źródłowych, interfejsów, algorytmów w językach programowania). Dzięki wytworzonym wynikom Wnioskodawca może świadczyć usługi na rzecz danej Spółki i uzyskiwać z nich dochody. Wyniki wytworzone w ramach działalności Wnioskodawcy jako wytwór jego indywidualnej twórczości odpowiadają na potrzeby danej Spółki lub jej klienta. Wnioskodawca w ramach świadczonych usług tworzy nowe, innowacyjne produkty oferowane w jego działalności.

W wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę. Wnioskodawca zaprojektował i stworzył (jak również w dalszym ciągu projektuje i tworzy) nowe produkty w ramach świadczonych usług tj. innowacyjne programy komputerowe. Są one wynikiem prac rozwojowych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W stosunku do dotychczasowej działalności Wnioskodawcy te produkty lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Ich nowy, ulepszony charakter nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Przedmiotem wniosku o interpretacje jest wyłącznie działalność Wnioskodawcy o charakterze prac rozwojowych.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. pojęcie "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko, lecz szeroko. Program komputerowy obejmuje więc również jego funkcje składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs. Wnioskodawca tworząc nowe, rozwijając aplikacje na rzecz Spółek (oprogramowania) wytwarza programy komputerowe tj. właśnie kody źródłowe, interfejsy, algorytmy w językach programowania.

Wnioskodawca tworząc nowe, rozwijając aplikacje na rzecz Spółek (oprogramowania) wytwarza programy komputerowe tj. właśnie kody źródłowe, interfejsy, algorytmy w językach programowania. Szczegółowy opis aplikacji oraz czynności Wnioskodawcy zawarto we wniosku.

Co do zasady, w ramach pytania nr 2 Wnioskodawca oczekuje oceny czy może rozliczyć dochód uzyskany w roku 2021 jak również w latach następnych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskie prawo do programu komputerowego wytwarzanego w ramach opisanej współpracy ze Spółkami) uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%. Natomiast jeżeli organ do oceny powyższego zagadnienia wymaga dodatkowo zbadania czy w opisanej sytuacji faktycznej prawa do "programów komputerowych", o których mowa w pytaniach Wnioskodawcy, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f., to Wnioskodawca oczekuje oceny również w tym zakresie. W tym miejscu wskazać bowiem trzeba, iż "programy komputerowe" są przedmiotem ochrony prawa autorskiego na podstawie art. 74 ustawy o Prawie autorskimi prawach pokrewnych, co wynika bezpośrednio z przepisów tej ustawy.

Efekty pracy Wnioskodawcy zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Nie są one efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny. Efekty pracy nie są jedynie techniczną realizacją projektów, a zawsze mają charakter twórczy.

Efekty pracy Wnioskodawcy (nazywane "programem komputerowym") zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawcy przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych".

W każdym przypadku tworzenie "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wnioskodawca prowadzi/prowadził odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", który jest efektem pracy Wnioskodawcy.

"Programy komputerowe" zawsze są efektem prac rozwojowych Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku, gdy Wnioskodawca rozwija lub ulepsza oprogramowanie lub jego części to nie jest właścicielem tego oprogramowania/części oprogramowania, ani współwłaścicielem, ani też użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania/części oprogramowania na podstawie licencji wyłącznej. Wnioskodawca rozwija/ulepsza oprogramowanie lub jego części na podstawie umowy z daną Spółką. Przy czym Wnioskodawca jest właścicielem i autorem rozwinięć/ulepszeń, do których autorskie prawa majątkowe przenosi na Spółkę i które następnie są implementowane do oprogramowania.

Przy współpracy ze Spółką B. wynagrodzenie za wykonanie umowy uwzględnia wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej, jednakże miesięczny wkład twórczy Wnioskodawcy z tytułu stworzenia własności intelektualnej w wykonaniu umowy stanowi 15% całości miesięcznego wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. Jedynie w tej części Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie związane z wytwarzaniem kwalifikowanych praw IP. W ramach współpracy ze Spółką H. Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Spółkę na polach eksploatacji wyraźnie wskazanych w umowie i odbywa się to w zamian za wynagrodzenia za realizację umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie praw wkalkulowane jest w wynagrodzenie za usługi i Wnioskodawca samodzielnie wyodrębnia wynagrodzenie przypadające na każde kwalifikowane prawo IP. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w ewidencji prowadzonej przez Wnioskodawcę na potrzeby ulgi IP BOX.

Jak zostało wskazane powyżej, przy współpracy ze Spółką B. wynagrodzenie za wykonanie umowy uwzględnia wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej, jednakże miesięczny wkład twórczy Wnioskodawcy z tytułu stworzenia własności intelektualnej w wykonaniu umowy stanowi 15% całości miesięcznego wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. Jedynie w tej części Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie związane z wytwarzaniem kwalifikowanych praw IP. W ramach współpracy ze Spółką H. Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Spółkę na polach eksploatacji wyraźnie wskazanych w umowie i odbywa się to w zamian za wynagrodzenia za realizację umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie praw wkalkulowane jest w wynagrodzenie za usługi i Wnioskodawca samodzielnie wyodrębnia wynagrodzenie przypadające na każde kwalifikowane prawo IP mając na uwadze stosunek prac nad kwalifikowanymi prawami IP do prac pozostałych. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w ewidencji prowadzonej przez Wnioskodawcę na potrzeby ulgi IP BOX.

W przypadku Spółki B. zgodnie z postanowieniami umowy łączącej Strony, Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe do utworów chronionych w rozumieniu prawa autorskiego na Spółkę, co następuje z momentem ich utrwalenia. W konsekwencji Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe poprzez czynność utrwalenia, a rozliczenie następuje we wskazanym stosunku co miesiąc z dołu na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury i w terminie 10 dni od jej wystawienia. Mając na uwadze moment utrwalenia utworów wskazać należy, że każdy element/funkcjonalność wytwarzana przez Wnioskodawcę utrwalana jest na bieżąco (zapisywana na bieżąco). Można ją uruchomić odrębnie i sprawdzić rezultaty działania kodu. Programy komputerowe są tworzone na systemach developerskich bezpośrednich klientów Spółki B. Kiedy program zostaje skończony, zapisywany jest w danym systemie (w określonym repozytorium/środowisku) i za pomocą transportu przenoszony jest z systemu developerskiego (na którym został stworzony) na system testowy, gdzie klient bezpośredni go testuje, a po akceptacji testów na system produkcyjny, gdzie używany jest w codziennej pracy. W przypadku niemieckiej Spółki wszelkie prawa do utworu przechodzą na Spółkę z chwilą zapłaty przez nią Wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, tj. w dniu uznania rachunku bankowego rachunku bankowego Wnioskodawcy. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie 30 dni od wystawienia faktury.

Faktury wystawiane na rzecz Kontrahentów nie zawierają wyodrębnienia na wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz z tytułu pozostałych prac, gdyż obowiązek ten nie wynika z podpisanych umów przez Strony i taka praktyka nie jest stosowana przez Wnioskodawcę. Podział pracy na czynności dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pozostałe wynika z ustaleń z danym kontrahentem. Nadto Wnioskodawca samodzielnie wyodrębnia wynagrodzenie przypadające na dane kwalifikowane IP, mając na uwadze postanowienia umowne łączące go z Klientem. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji na potrzeby ulgi IP BOX.

W przypadku Spółki B. zgodnie z postanowieniami umowy łączącej Strony, Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe do utworów chronionych w rozumieniu prawa autorskiego na Spółkę, co następuje z momentem ich utrwalenia. W konsekwencji Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe poprzez czynność utrwalenia, a rozliczenie następuje we wskazanym stosunku co miesiąc z dołu na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury i w terminie 10 dni od jej wystawienia. Mając na uwadze moment utrwalenia utworów wskazać należy, że każdy element/funkcjonalność wytwarzana przez Wnioskodawcę utrwalana jest na bieżąco (zapisywana na bieżąco). Można ją uruchomić odrębnie i sprawdzić rezultaty działania kodu. Programy komputerowe są tworzone na systemach developerskich bezpośrednich klientów Spółki B. Kiedy program zostaje skończony, zapisywany jest w danym systemie (w określonym repozytorium/środowisku) i za pomocą transportu przenoszony jest z systemu developerskiego (na którym został stworzony) na system testowy, gdzie klient bezpośredni go testuje, a po akceptacji testów na system produkcyjny, gdzie używany jest w codziennej pracy. W przypadku niemieckiej Spółki wszelkie prawa do utworu przechodzą na Spółkę z chwilą zapłaty przez nią Wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, tj. w dniu uznania rachunku bankowego rachunku bankowego Wnioskodawcy. Przeniesienie praw potwierdzają zapisy umowy i czynności Stron tj. w przypadku Spółki B. utrwalenie programów komputerowych i transport do systemu testowego Klienta, a w przypadku Spółki H. zapłata na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia.

Prowadzenie ewidencji w sposób bieżący zostało zapoczątkowane z chwilą rozpoczęcia działalności zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, w związku z którym Wnioskodawca zamierza skorzystać z preferencji podatkowej

Pytania

1. Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych w opisany we wniosku sposób wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT?

2. Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym wnioskodawca będzie mógł rozliczyć dochód uzyskany w roku 2021 jak również w latach następnych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskie prawo do programu komputerowego wytwarzanego w ramach opisanej współpracy ze Spółkami) uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%?

Pana stanowisko w sprawie

Odpowiedź (stanowisko) na pytanie nr 1:

Podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych w opisany we wniosku sposób wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT, a to z poniższych względów.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT i oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z kolei badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe winny być zgodnie z art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o PIT rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W myśl tych przepisów:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zdaniem wnioskodawcy, prowadzi i będzie prowadził on działalność badawczo-rozwojową, tj. prace rozwojowe o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Po pierwsze, prace prowadzone przez wnioskodawcę polegające na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania będą miały charakter twórczy, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie wnioskodawcy. Oprogramowanie tworzone przez wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego. Po drugie, prace wykonywane przez wnioskodawcę będą obejmowały wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Po trzecie, prace nad oprogramowaniem będą miały charakter systematyczny (metodyczny. zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie oprogramowania w przyszłości.

Odpowiedź (stanowisko) na pytanie nr 2:

Na gruncie opisanym zdarzenia przyszłego wnioskodawca będzie mógł rozliczyć dochód uzyskany w roku 2021, jak również w latach następnych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskie prawo do programu komputerowego wytwarzanego w ramach opisanej współpracy ze Spółkami) uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Zdaniem wnioskodawcy, spełnia on wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Przedmiotowe części oprogramowania tj. programy komputerowe opisane we wniosku podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. pojęcie "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko, lecz szeroko. Program komputerowy obejmuje więc również jego funkcje składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.

Reasumując tworzone przez Wnioskodawcę programy komputerowe - kody źródłowe stanowią zatem program komputerowy, które znajduje się w katalogu kwalifikowanych praw autorskich IP. Zdaniem Wnioskodawcy przenoszenie autorskich majątkowych praw do oprogramowania lub jego części w ramach współpracy ze Spółką i uzyskiwanie przez niego dochodu z tego tytułu kwalifikuje go do skorzystania z ulgi IP BOX.

Wnioskodawca przenosi i będzie przenosił na danego zleceniodawcę całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania wytwarzanego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej otrzymuje i będzie otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu, a zatem - w ocenie Wnioskodawcy - osiąga i będzie osiągał kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT.

Wnioskodawca zamierza współpracować ze Spółkami w latach następnych na dotychczasowych zasadach, dlatego też będzie mógł rozliczyć dochód uzyskany w również w latach kolejnych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskie prawo do programu komputerowego wytwarzanego w ramach opisanej współpracy ze Spółkami) uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Powziął Pan wątpliwość, czy prowadzona przez Pana działalność gospodarcza polegająca na tworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania stanowi działalność badawczo-rozwojową.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), zgodnie z którą:

Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f.).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika m.in., że Pana działalność w zakresie tworzenia, rozwijania i ulepszania programów komputerowych obejmuje zadania realizowane w ramach umów zawartych z kontrahentami, tj. prace rozwojowe prowadzone w okresie od marca 2021 r. współpracując z pierwszym kontrahentem i od maja 2021 r. współpracując z drugim kontrahentem. Tworząc programy komputerowe wykonuje/będzie Pan wykonywał prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest to działalność twórcza, obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich. Działalność prowadzona jest przez Pana w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie/rozwijanie/ulepszanie oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Powyższe działania zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług).

Przedstawione w Pana wniosku działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f., gdyż:

a)

są podejmowane w sposób systematyczny,

b)

mają charakter twórczy,

c)

obejmują prace rozwojowe oraz

d)

podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Podsumowując, podejmowana przez Pana działaloność polegająca na tworzeniu programowów komputerowych stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Pojęcie "kwalifikowane prawo własności intelektualnej" zostało wyjaśnione w art. 30ca ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4.

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kolejno art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 tej ustawy:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b)x 1,3

a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a-prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b-nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit.d. od podmiotu niepowiązanego.

c-nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d-nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 5 ww. ustawy stanowi:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Stosownie do art. 30cb ust. 3 cytowanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

W ramach tych rozwiązań podatnik może opodatkować preferencyjną 5% stawką podatkową swoje dochody z praw własności intelektualnej. Warunkiem jest, aby:

- podatnik był właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem tych praw lub posiadał prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i

- prawa te były chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Prawa takie są zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Podatnik może również skorzystać z ulgi Innovation Box jeśli zakupi kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej, a następnie poniesie koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do ulgi Innovation Box kwalifikuje się:

- dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również,

- dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania jest wyliczany przy zastosowaniu formuły (wzoru) określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy.

Stosowanie ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z korzystaniem z ulgi wiążą się jednak, szczególne obowiązki po stronie podatników - w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji, która pozwala na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnicy nie prowadzący ksiąg rachunkowych mogą spełnić wymóg dotyczący takiej ewidencji przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP. Zestawienie powinno obejmować wydatki od początku działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to powinno być sporządzane przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Oprogramowanie definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Z informacji, które przedstawił Pan we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że:

1.

tworzy,rozwija, ulepsza Pan oprogramowanie komputerowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej;

2.

tworzy, rozwija, ulepsza Pan oprogramowanie w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3.

wytwarzane, rozwijane i ulepszanie przez Pana oprogramowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie na podstawie art. 74 tej ustawy;

4.

dokonuje Pan odpłatnego przeniesienia autorskiego prawa majątkowego do wytworzonego programu komputerowego;

5.

prowadzi Pan od początku i "na bieżąco" realizacji opisanej we wniosku działalności zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP, odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, która wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadających na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Autorskie prawo do programów komputerowych wytwarzanych przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku wskazał Pan jednoznacznie, że przenosi Pan na Spółkę całość majątkowych praw autorskich do utworów w zamian za wynagrodzenie.

Należy wskazać, że w art. 30ca ust. 7 ustawy, ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich ustawodawca wymienił uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy). Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika są wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika. Przykładem są sytuacje, gdy produkt jest wytwarzany w oparciu o posiadane przez podatnika patenty albo usługa jest świadczona z wykorzystaniem rozwiązań, które podlegają ochronie jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy ma zastosowanie, gdy całość praw własności intelektualnej do tworzonego i rozwijanego oprogramowania jest przekazywana odpłatnie na rzecz danego kontrahenta. W toku realizowanych prac, podatnik wytwarza utwory objęte prawami własności intelektualnej. Kontrahent zyskuje wszystkie prawa do wytworzonych utworów, a podatnik je traci, za co otrzymuje wynagrodzenie. Tak, więc należności otrzymywane z tego tytułu są dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie powyższego należy uznać, że uzyskane przez Pana dochody stanowią kwalifikowane dochody w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Może Pan zastosować stawkę 5% od dochodów z powyższego tytułu, osiągniętych w ramach prowadzonej działalności opisanej we wniosku. Z ulgi tej może Pan skorzystać w zeznaniach rocznych za rok 2021 (od marca 2021 r., tj. momentu obowiązywania pierwszej umowy, której efetem jest powstawanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej), a także za lata kolejne, jeśli Pana sytuacja i obowiązujące prawo nie zmienią się.

W konsekwencji, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Należy wskazać, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl