0114-KDIP2-2.4010.210.2020.2.AS - Rozliczenia CIT w związku z podziałem spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-2.4010.210.2020.2.AS Rozliczenia CIT w związku z podziałem spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (data wpływu 10 sierpnia 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, który ma zostać przeniesiony do Nowej Spółki w ramach planowanego podziału Spółki przez wydzielenie oraz zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i w związku z tym otrzymanie w wyniku podziału Spółki udziałów Nowej Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie dla Wnioskodawcy jako udziałowca spółki dzielonej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Y. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Y." lub "Wniskodawca") jest udziałowcem spółki X. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka" lub "X").

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie przemysłowej produkcji kontraktowej różnego rodzaju sprzętu elektronicznego i jego komponentów/podzespołów (ang. EMS - electronics manufacturing services) - dalej: "Działalność Produkcyjna".

Niezależnie od powyższego Spółka prowadzi również działalność w zakresie zarządzania należącymi do niej nieruchomości oraz ich wynajmu/dzierżawy na rzecz osób trzecich (dalej: "Działalność w zakresie Nieruchomości").

Działalność Spółki zlokalizowana jest w jednym miejscu, na sąsiadujących bezpośrednio ze sobą działkach, na których znajdują się trzy kompleksy budynków (dalej odpowiednio: "Kompleks A", "Kompleks B" i "Kompleks C"). Kompleks A jest wykorzystywany na cele związane z główną Działalnością Produkcyjną - znajduje się na nim zakład produkcyjny Spółki wraz z całym wyposażeniem tj. liniami produkcyjnymi, maszynami i aparaturą techniczną. Kompleksy B i C, stanowiące niezależne od kompleksu A budynki, są natomiast wykorzystywane do Działalności w zakresie Nieruchomości, w ramach której są oddawane w najem osobom trzecim (najemcom) w zamian za należny Spółce czynsz najmu. Dodatkowo, do Spółki należy również działka niezabudowana, granicząca z nieruchomościami, na których znajdują się kompleksy A, B i C, na której Spółka (lub spółka z niej wydzielona - zdefiniowana w dalszej części wniosku jako "Nowa Spółka") może w przyszłości wybudować budynek z przeznaczeniem na wynajem.

Wszystkie opisane powyżej nieruchomości znajdują się w jednym miejscu, posiadają jedną drogę dojazdową oraz wspólną infrastrukturę naziemną (w szczególności drogi wewnętrzne) i podziemną (podziemne instalacje i sieci techniczne).

Oba rodzaje działalności są prowadzone przez Spółkę z wykorzystaniem przeznaczonych do tego zespołów składników materialnych i niematerialnych. W przypadku Działalności Produkcyjnej są to w szczególności zakład produkcyjny znajdujący się w kompleksie A obejmujący maszyny i urządzenia produkcyjne, materiały i narzędzia wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej, zespół pracowników zajmujących się prowadzeniem i obsługą Działalności Produkcyjnej oraz know-how wynikający z ich wiedzy, doświadczenia i kompetencji w tym zakresie.

Działalność w zakresie Nieruchomości prowadzona jest natomiast przez kilkuosobowy zespół, zajmujący się obsługą nieruchomości należących do Spółki, zarówno tych, które są używane do prowadzenia Działalności Produkcyjnej (kompleks A) jak i nieruchomości wynajmowanych (kompleks B i C oraz niezabudowana działka, na której Spółka (lub spółka z niej wydzielona - zdefiniowana w dalszej części wniosku jako "Nowa Spółka") może w przyszłości wybudować budynek przeznaczony na wynajmem), wsparty osobą zajmującą się obsługą księgową zdarzeń i procesów zachodzących w Działalności w zakresie Nieruchomości oraz posiadający do swojej dyspozycji aktywa/ruchomości niezbędne do prowadzenia Działalności w zakresie Nieruchomości.

Działalność Produkcyjna i Działalność w zakresie Nieruchomości, a ściślej wspomniane powyżej zespoły składników materialnych i niematerialnych (aktywa i pracownicy), są przeznaczone do realizacji jasno określonych zadań gospodarczych - w przypadku Działalności Produkcyjnej jest to prowadzenie aktywności przemysłowej w zakresie produkcji kontraktowej różnego rodzaju sprzętu elektronicznego i jego komponentów, natomiast w przypadku Działalności w zakresie Nieruchomości jest to rozwój działalności w obszarze obsługi i wynajmu nieruchomości przemysłowych.

Wskazane powyżej dwa rodzaje działalności nie są w sposób formalny wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki. Faktycznie jednak oba segmenty działalności prowadzonej przez Spółkę są wyodrębnione organizacyjnie w bieżącym funkcjonowaniu Spółki jako tzw. business units (i) tworzone przez konkretne zespoły pracowników, (ii) skupione wokół realizacji konkretnych (odrębnych) zadań gospodarczych w oparciu o przypisane im składniki majątkowe i (iii) przeznaczone do świadczenia różnych rodzajów usług dla odmiennych grup klientów:

* do Działalności Produkcyjnej przypisany został zespół pracowników odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie produkcji urządzeń i podzespołów elektronicznych, zarządzania procesem produkcji, organizacji zaopatrzenia, logistyki oraz transportu, który wykonuje usługi produkcyjne dla kontrahentów z branży elektronicznej w oparciu o składniki majątkowe takie jak nowoczesny park maszynowy, linie produkcyjne/technologiczne, aparatura techniczna, itp.,

* do Działalności w zakresie Nieruchomości przypisany zaś został personel odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania, obsługi i wynajmu nieruchomości, dążący do zapewnienia ich efektywnego wykorzystania poprzez dbanie o właściwe utrzymanie nieruchomości, bieżącą obsługę oraz maksymalizację korzyści z gospodarowania nieruchomościami, w szczególności poprzez ich wynajem na rzecz osób trzecich / najemców.

Pod względem organizacyjnym działają więc faktycznie w Spółce dwie oddzielne struktury rzeczowo-osobowe dedykowane Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości. Obie działalności są przy tym w stanie samodzielnie planować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych do nich składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu przypisanych im pracowników.

Stosowany w Spółce system finansowo-księgowy pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działalności Produkcyjnej oraz do Działalności w zakresie Nieruchomości. Należności, zobowiązania, przychody i koszty związane z Działalnością Produkcyjną oraz Działalnością w zakresie Nieruchomości tworzą osobne zespoły, określane za pomocą tzw. wymiarów finansowych, dzięki czemu możliwe jest określenie, które należności, zobowiązania, przychody i koszty związane są z Działalnością Produkcyjną, a które z Działalnością w zakresie Nieruchomości. Bez podziału na koszty Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości księgowane są koszty ogólno-administracyjne/zarządcze takie jak koszty usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet), księgowości - które są wspólne dla całej Spółki. Nie zmienia to faktu, że wyodrębnienie finansowe Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości jest w praktyce zapewnione poprzez możliwość identyfikacji głównych strumieni przepływów przychodów i kosztów związanych z Działalnością Produkcyjną i Działalnością w zakresie Nieruchomości, a także należności i zobowiązań wpływających bezpośrednio na obraz sytuacji finansowej i majątkowej obu tych segmentów działalności Spółki.

Spółka zamierza przeprowadzić reorganizację prowadzonej działalności poprzez przeprowadzenie podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wskutek tego podziału Działalność w zakresie Nieruchomości wraz z przyporządkowanymi do tej działalności składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami zostanie wydzielona do osobnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Nowa Spółka"). Działalność Produkcyjna będzie po dokonaniu podziału nadal wykonywana przez Spółkę.

W ramach podziału Spółki, do Nowej Spółki zostanie wydzielony cały zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, w tym w szczególności należące do Spółki nieruchomości (w tym kompleks A, w którym znajduje się zakład produkcyjny Spółki - wyłącznie nieruchomość, bez elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego Spółki), część ruchomości Spółki związanych z prowadzeniem Działalności w zakresie Nieruchomości (wyposażenie nieruchomości przeznaczonych na wynajem, wyposażenie biurowe niezbędne do obsługi i zarządzania nieruchomościami), zespół pracowników zajmujących się w Spółce obsługą i wynajmem nieruchomości wsparty osobą zajmującą się obsługą księgową zdarzeń i procesów zachodzących w Działalności w zakresie Nieruchomości, należności i zobowiązania związane z Działalnością w zakresie Nieruchomości, umowy najmu z najemcami, umowy z dostawcami mediów i część środków pieniężnych Spółki w celu umożliwienia Nowej Spółce kontynuowania prowadzenia Działalności w zakresie Nieruchomości.

Po podziale Nowa Spółka - w oparciu o zespół składników przejęty od Spółki - będzie kontynuować prowadzenie Działalności w zakresie Nieruchomości polegającej na kompleksowym zarządzaniu i obsłudze oraz wynajmie nieruchomości. Do kontynuowania Działalności w zakresie Nieruchomości nie będzie zasadniczo konieczne angażowanie przez Nową Spółką składników majątkowych innych niż przejęte od Spółki. Nowa Spółka podpisze ze Spółką umowę najmu kompleksu A tak aby również Spółka mogła kontynuować prowadzenie Działalności Produkcyjnej w niezmienionym zakresie.

W Spółce pozostanie natomiast zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, w tym w szczególności park maszynowy, linie produkcyjne/technologiczne, wyposażenie i aparatura techniczna, materiały i narzędzia wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej, zespół pracowników zajmujących się prowadzeniem i obsługą Działalności Produkcyjnej oraz know-how wynikający z ich wiedzy, doświadczenia i kompetencji w tym zakresie, należności i zobowiązania związane z Działalnością Produkcyjną, umowy z dostawcami i odbiorcami, środki pieniężne, itp. Spółka będzie jedynie musiała zawrzeć z Nową Spółką umowę najmu kompleksu A (który zgodnie z założeniami i celami biznesowymi podziału, przejdzie do Nowej Spółki łącznie z innymi nieruchomościami), tak aby móc kontynuować prowadzenie Działalności Produkcyjnej w niezmienionym zakresie.

Intencją Spółki jest aby Działalność Produkcyjna i Działalność w zakresie Nieruchomości, bez względu na dokonany podział przez wydzielenie Działalności w zakresie Nieruchomości do Nowej Spółki, były kontynuowane w takim samym zakresie i bez żadnych przerw, tyle że już w odrębnych pod względem prawnym podmiotach. Podział Spółki w opisany powyżej sposób nie powinien w żaden sposób zaburzyć ciągłości operacyjnej Działalności Produkcyjnej oraz Działalności w zakresie Nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Spółka jak i Nowa Spółka będą miały faktyczną, obiektywną możliwość kontynuowania odpowiednio Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości, w oparciu o składniki majątkowe zachowane / przejęte w wyniku podziału.

Wydzielenie Działalności w zakresie Nieruchomości do Nowej Spółki motywowane jest w szczególności tym, że:

1. Ewentualna budowa nowego budynku (budynków) na działce niezabudowanej będzie implikować przebudowę infrastruktury podziemnej wspólnej dla wszystkich nieruchomości oraz zmieni układ komunikacyjny. Dla sprawnego przeprowadzenia tego procesu konieczne jest scalenie wszystkie działki w jedną - w chwili obecnej jest to kilka sąsiadujących bezpośrednio działek. Z tego względu wskazane jest aby właścicielem działek był jeden podmiot

2. Ewentualna przyszła budowa nowego budynku (budynków) na działce niezabudowanej może wymagać znacznych nakładów (finansowanych również kredytem bankowym) co może z kolei obniżyć zdolność finansową Działalności Produkcyjnej. Rozdzielenie Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości do odrębnych podmiotów pozwoli uniknąć obciążenia Działalności Produkcyjnej ryzykiem finansowym prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Nową Spółkę.

3. W obecnym stanie rzeczy, przy własnych nieruchomościach znacząco większych niż niezbędne do prowadzenia aktywności przemysłowej, następuje "zamazanie" wskaźników ekonomicznych Działalności Produkcyjnej.

4. Wydzielenie nieruchomości jest konieczne, z uwagi na dalszy rozwój Działalności Produkcyjnej, poprzez pozyskanie partnerów zewnętrznych, którzy weszliby do przedsiębiorstwa jako wspólnicy, przynosząc zarazem wolumen produkcji. Na chwilę obecną udziały Spółki mają zdecydowanie za mało atrakcyjną wartość inwestycyjną, zawyżoną przez wartość nieprodukcyjnych nieruchomości. Potencjalni inwestorzy koncentrują się na wynikach ekonomicznych z Działalności Produkcyjnej i nie są skłonni do nabycia udziałów Spółki po cenie nieadekwatnej do skali Działalności Produkcyjnej, a wynikającej z nadmiernych aktywów w nieruchomościach "nieprodukcyjnych".

W wyniku podziału Spółki Y otrzyma udziały Nowej Spółki.

Wydzielenie Działalności w zakresie Nieruchomości do Nowej Spółki jest uzasadnione z biznesowego punktu widzenia również dla Y. Prowadzenie dwóch różnych rodzajów działalności przez dwie odrębne spółki (Spółkę i Nową Spółkę - z których każda prowadzić będzie odrębnie jednorodną rodzajowo działalność, tj. Spółka - Działalność Produkcyjną a Nowa Spółka - Działalność w zakresie Nieruchomości) ułatwia nadzór właścicielski/inwestorski, w tym podejmowanie strategicznych decyzji i rozszerza zakres i charakter działań jakie właściciel może podejmować wobec swoich spółek zależnych.

W szczególności podział Spółki ułatwi poszukiwanie zewnętrznych inwestorów dla obu prowadzonych aktualnie przez Spółkę rodzajów działalności. Inwestorzy są raczej skłonni do inwestycji w podmioty prowadzące określony rodzaj działalności, które mogą poddać adekwatnej ocenie pod względem aktualnej sytuacji finansowej i dokonać wiarygodnej prognozy ekonomicznej ich przyszłych wyników finansowych. W przypadku Spółki, która prowadzi dwa różne ze względu na swoją specyfikę rodzaje działalności (Działalność Produkcyjną jak i Działalność w zakresie Nieruchomości) pozyskanie inwestora jest bardzo utrudnione, a w praktyce wręcz niemożliwe - ze względu właśnie na niejednorodny przedmiot jej działalności i co za tym idzie utrudnioną ocenę sytuacji majątkowo-finansowej (vide także punkt 4 powyżej). Wydzielenie Działalności w zakresie Nieruchomości do Nowej Spółki jest więc w zasadzie jedynym rozwiązaniem umożliwiającym Y znalezienie zewnętrznego inwestora.

Prowadzenie dwóch różnych rodzajów działalności przez dwie odrębne spółki, zapewnia też właścicielowi (Y) większą elastyczność w dofinansowywaniu spółek (np. poprzez dopłaty) i pobieraniu z tych spółek korzyści w postaci dywidend. W zależności od sytuacji finansowej spółek właściciel może w sposób bardziej elastyczny decydować o przepływach pieniężnych do/z spółek zależnych.

Spółka, Nowa Spółka oraz Y są / będą spółkami mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Polski i podlegającymi w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, który ma zostać przeniesiony do Nowej Spółki w ramach planowanego podziału Spółki przez wydzielenie oraz zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym otrzymanie w wyniku podziału X udziałów Nowej Spółki spowoduje powstanie po stronie Y przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, który ma zostać przeniesiony do Nowej Spółki w ramach planowanego podziału Spółki przez wydzielenie oraz zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: "ustawa o CIT") i w związku z tym otrzymanie w wyniku podziału X udziałów Nowej Spółki nie spowoduje powstania po stronie Y przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "podatek CIT").

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego wskazać należy, że ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa mamy do czynienia jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, który zostanie przeniesiony do Nowej Spółki w ramach podziału Spółki, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych, który pozostanie w Spółce, spełniają wszystkie wskazane powyżej cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

O zespole składników materialnych i niematerialnych można mówić wtedy gdy pozostają one we wzajemnych relacjach pozwalających na stwierdzenie, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko z przypadkowym zbiorem elementów. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest tylko sumą poszczególnych składników, pomocnych przy prowadzeniu określonego rodzaju działalności, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, których charakter i wzajemne powiązania powodują, że mógłby on stanowić samodzielną i niezależną jednostkę biznesową. W ocenie Wnioskodawcy, zarówno składniki majątkowe związane z Działalnością Produkcyjną, które pozostaną w Spółce jak i składniki majątkowe związane z Działalnością w zakresie Nieruchomości, które zostaną wydzielone do Nowej Spółki nie stanowią wyłącznie zbioru luźno powiązanych ze sobą elementów, ale zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących pewną całość z biznesowego punktów widzenia, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i faktycznie mogący te zadania skuteczne wykonywać. W przypadku zatem zarówno składników majątkowych związanych z Działalnością Produkcyjną, które pozostaną w Spółce jak i składników majątkowych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, które zostaną wydzielone do Nowej Spółki, należy zdaniem Wnioskodawcy mówić właśnie o zespole składników materialnych i niematerialnych ściśle ze sobą powiązanych, którego faktyczna wartość biznesowa wynika z ich charakteru jako całości, a nie wyłącznie o zbiorze aktywów / pasywów składającym się z poszczególnych elementów, których jedyną lub główną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. O tym, że składniki majątkowe związane z Działalnością Produkcyjną, które pozostaną w Spółce jak i składniki majątkowe związane z Działalnością w zakresie Nieruchomości, które zostaną wydzielone do Nowej Spółki, należy traktować jako zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przesądzać powinien przede wszystkim fakt, że każdy z nich służy realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. prowadzeniu aktywności przemysłowej w zakresie produkcji kontraktowej różnego rodzaju sprzętu elektronicznego i jego komponentów (w przypadku składników związanych z Działalnością Produkcyjną), działalności w obszarze obsługi i wynajmu nieruchomości przemysłowych (w przypadku składników związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości) i faktycznie pozwala na realizację tych celów.

W ocenie Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne, o którym mowa w art. 4 pkt 4 ustawy o CIT, nie musi być rozumiane jako wyodrębnienie formalno-prawne np. jako wydzielony w danym podmiocie oddział, wydział lub inna jednostka organizacyjna. Żaden przepis prawa podatkowego nie przewiduje takiego wymogu. Do stwierdzenia wydzielenia organizacyjnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa wystarczające powinno być, zdaniem Wnioskodawcy, jej wyodrębnienie faktyczne/materialne - polegające na odrębnym określeniu przedmiotu jej działalności i przypisaniu do niej składników majątkowych pozwalających na jego realizowanie, tak aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła funkcjonować samodzielnie, niezależnie od pozostałych części przedsiębiorstwa.

Z takim właśnie wyodrębnieniem organizacyjnym mamy do czynienia w przypadku Spółki i prowadzonej przez nią Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości. Oba te rodzaje działalności realizują w strukturze Spółki odrębne cele gospodarcze przy wykorzystaniu własnych zasobów technicznych i ludzkich niezbędnych do realizacji tych celów.

Jak wskazano powyżej w niniejszym wniosku, w części przedstawiającej opis zdarzenia przyszłego, pomimo braku formalnego wydzielenia w Spółce odrębnych działów/oddziałów zajmujących się Działalnością Produkcyjną i Działalnością w zakresie Nieruchomości, oba segmenty działalności prowadzonej przez Spółkę są faktycznie wyodrębnione organizacyjnie w bieżącym funkcjonowaniu Spółki jako tzw. business units (i) tworzone przez konkretne zespoły pracowników, (ii) skupione wokół realizacji konkretnych (odrębnych) zadań gospodarczych w oparciu o przypisane im składniki majątkowe i (iii) przeznaczone do świadczenia różnych rodzajów usług dla odmiennych grup klientów:

* w ramach Działalności Produkcyjnej Spółka prowadzi aktywność przemysłową w zakresie produkcji kontraktowej różnego rodzaju sprzętu elektronicznego i jego komponentów;

* do Działalności Produkcyjnej przypisany został zespół pracowników odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie produkcji urządzeń i podzespołów elektronicznych, zarządzania procesem produkcji, organizacji zaopatrzenia, logistyki oraz transportu, który wykonuje usługi produkcyjne dla kontrahentów z branży elektronicznej w oparciu o składniki majątkowe takie, jak nowoczesny park maszynowy, linie produkcyjne/technologiczne, aparatura techniczna;

* przedmiotem Działalności w zakresie Nieruchomości jest rozwój działalności w obszarze obsługi i wynajmu nieruchomości przemysłowych;

* do Działalności w zakresie Nieruchomości przypisany został personel odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania, obsługi i wynajmu nieruchomości, dążący do zapewnienia ich efektywnego wykorzystania poprzez dbanie o właściwe utrzymanie nieruchomości, bieżącą obsługę oraz maksymalizację korzyści z gospodarowania nieruchomościami, w szczególności poprzez ich wynajem na rzecz osób trzecich/najemców.

W ocenie Wnioskodawcy, wskazane powyżej okoliczności pozwalają na uznanie, że Działalność Produkcyjna oraz Działalność w zakresie Nieruchomości (a ściślej zespoły składników materialnych i niematerialnych z nimi związane) spełniają kryterium wyodrębnienia organizacyjnego.

W praktyce powszechnie przyjmuje się, że o wyodrębnieniu finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić w sytuacji gdy na podstawie prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych możliwe jest przypisanie do zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanych z nią kosztów, przychodów, należności i zobowiązań.

Stosowany w Spółce system finansowo-księgowy pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działalności Produkcyjnej oraz do Działalności w zakresie Nieruchomości. Należności, zobowiązania, przychody i koszty związane z Działalnością Produkcyjną oraz należności, zobowiązania, przychody i koszty związane z Działalnością w zakresie Nieruchomości tworzą osobne zespoły, określane za pomocą tzw. wymiarów finansowych, dzięki czemu możliwe jest określenie, które należności, zobowiązania, przychody i koszty związane są z Działalnością Produkcyjną, a które z Działalnością w zakresie Nieruchomości. Bez podziału na koszty Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości księgowane są koszty ogólno-administracyjne/zarządcze takie jak koszty usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet), koszty księgowości, które są wspólne dla całej Spółki. Nie zmienia to faktu, że wyodrębnienie finansowe Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości jest w praktyce zapewnione poprzez możliwość identyfikacji głównych strumieni przepływów przychodów i kosztów związanych z Działalnością Produkcyjną i Działalnością w zakresie Nieruchomości, a także należności i zobowiązań wpływających bezpośrednio na obraz sytuacji finansowej i majątkowej obu tych segmentów działalności Spółki.

Działalność Produkcyjna i Działalność w zakresie Nieruchomości (a ściślej zespoły składników materialnych i niematerialnych z nimi związane) są zatem wyodrębnione finansowo w Spółce, w sposób pozwalający na uznanie ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe, o którym mowa powyżej, jest zaś pochodną tzw. wyodrębnienia funkcjonalnego, które przejawia się w przeznaczeniu wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników materialnych i niematerialnych do realizacji określonych zadań gospodarczych i hipotetycznej zdolności tak wyodrębnionego zespołu składników do samodzielnej realizacji tych zadań (jako niezależne przedsiębiorstwo). Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego jest zatem spełnione, jeżeli wyodrębniony zespół składników majątkowych byłby w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależny podmiot w celu realizacji powierzonych mu zadań gospodarczych.

Istnienie w przypadku Działalności Produkcyjnej oraz Działalności w Zakresie Nieruchomości tak rozumianego wyodrębnienia funkcjonalnego i potencjalnej zdolności do samodzielnego funkcjonowania nie ulega zdaniem Wnioskodawcy wątpliwości.

Jak wskazano bowiem w części niniejszego wniosku przedstawiającej opis zdarzenia przyszłego, w ramach planowanego podziału Spółki, do Nowej Spółki zostanie wydzielony cały zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, w tym w szczególności należące do Spółki nieruchomości (w tym kompleks A, w którym znajduje się zakład produkcyjny Spółki), część ruchomości Spółki związanych z prowadzeniem Działalności w zakresie Nieruchomości (wyposażenie Nieruchomości, wyposażenie biurowe niezbędne do obsługi i zarządzania nieruchomościami), zespół pracowników zajmujących się w Spółce obsługą i wynajmem nieruchomości wsparty osobą zajmującą się obsługą księgową zdarzeń i procesów zachodzących w Działalności w zakresie Nieruchomości, należności i zobowiązania związane z Działalnością w zakresie Nieruchomości, umowy najmu z najemcami, umowy z dostawcami mediów oraz część środków pieniężnych Spółki w celu zapewnienia Nowej Spółce środków na prowadzenie działalności.

Po podziale Nowa Spółka - w oparciu o zespół składników przejęty od Spółki - będzie kontynuować prowadzenie Działalności w zakresie Nieruchomości polegającej na kompleksowym zarządzaniu i obsłudze oraz wynajmie nieruchomości. Do kontynuowania Działalności w zakresie Nieruchomości nie będzie zasadniczo konieczne angażowanie przez Nową Spółką składników majątkowych innych niż przejęte od Spółki.

W Spółce pozostanie natomiast zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, w tym w szczególności park maszynowy, linie produkcyjne/technologiczne, wyposażenie i aparatura techniczna, materiały i narzędzia wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej, zespół pracowników zajmujących się prowadzeniem i obsługą Działalności Produkcyjnej oraz know-how wynikający z ich wiedzy, doświadczenia i kompetencji w tym zakresie, należności i zobowiązania związane z Działalnością Produkcyjną, umowy z dostawcami i odbiorcami, środki pieniężne, itp. Spółka będzie jedynie musiała zawrzeć z Nową Spółką umowę najmu kompleksu A (który zgodnie z założeniami i celami biznesowymi podziału, przejdzie do Nowej Spółki łącznie z innymi nieruchomościami), tak aby móc kontynuować prowadzenie Działalności Produkcyjnej w niezmienionym zakresie.

Intencją Spółki jest aby Działalność Produkcyjna i Działalność w zakresie Nieruchomości, bez względu na dokonany podział przez wydzielenie Działalności w zakresie Nieruchomości do Nowej Spółki, były kontynuowane w takim samym zakresie i bez żadnych przerw, tyle że już w odrębnych pod względem prawnym podmiotach. Podział Spółki w opisany powyżej sposób nie powinien w żaden sposób zaburzyć ciągłości operacyjnej Działalności Produkcyjnej oraz Działalności w zakresie Nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Spółka, jak i Nowa Spółka będą miały faktyczną, obiektywną możliwość kontynuowania odpowiednio Działalności Produkcyjnej i Działalności w zakresie Nieruchomości, w oparciu o składniki majątkowe zachowane / przejęte w wyniku podziału.

W kontekście powyższego, należy zdaniem Wnioskodawcy przyjąć, że zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, który zostanie wydzielony do Nowej Spółki oraz zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, który pozostanie w Spółce będą posiadać potencjalną zdolność do samodzielnego realizowania powierzonych im zadań jako niezależne przedsiębiorstwa - i tym samym spełniać będą wymóg tzw. wyodrębniana funkcjonalnego.

Biorąc zaś po uwagę, że:

1.

istnieją w Spółce dwa organizacyjnie i finansowo wyodrębnione zespoły składników materialnych i niematerialnych związane z Działalnością Produkcyjną i Działalnością w zakresie Nieruchomości:

* w przypadku Działalności Produkcyjnej są to w szczególności park maszynowy, linie produkcyjne/technologiczne, wyposażenie i aparatura techniczna, materiały i narzędzia wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej, zespół pracowników zajmujących się prowadzeniem i obsługą Działalności Produkcyjnej oraz know-how wynikający z ich wiedzy, doświadczenia i kompetencji w tym zakresie, należności i zobowiązania związane z Działalnością Produkcyjną, umowy z dostawcami i odbiorcami, środki pieniężne, itp.

* w przypadku Działalności w zakresie Nieruchomości są to w szczególności nieruchomości (w tym kompleks A, w którym znajduje się zakład produkcyjny Spółki), część ruchomości Spółki związanych z prowadzeniem Działalności w zakresie Nieruchomości (wyposażenie nieruchomości, wyposażenie biurowe niezbędne do obsługi i zarządzania nieruchomościami), zespół pracowników zajmujących się w Spółce obsługą i wynajmem nieruchomości wsparty osobą zajmującą się obsługą księgową zdarzeń i procesów zachodzących w Działalności w zakresie Nieruchomości, należności i zobowiązania związane z Działalnością w zakresie Nieruchomości, umowy najmu z najemcami, umowy z dostawcami mediów oraz część środków pieniężnych Spółki;

2.

oba te zespoły składników przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych:

* w przypadku Działalności Produkcyjnej jest to prowadzenie aktywności przemysłowej w zakresie produkcji kontraktowej różnego rodzaju sprzętu elektronicznego i jego komponentów.

* w przypadku Działalności w zakresie Nieruchomości jest to rozwój działalności w obszarze obsługi i wynajmu nieruchomości przemysłowych;

3.

oba zespoły składników majątkowych mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze - o czym świadczy w szczególności fakt, że, bez względu na dokonany podział przez wydzielenie Działalności w zakresie Nieruchomości do Nowej Spółki, Działalność Produkcyjna i Działalność w zakresie Nieruchomości będą kontynuowane w takim samym zakresie i bez żadnych przerw - odpowiednio przez Spółkę i Nową Spółkę - zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, który pozostanie w Spółce, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, który zostanie wydzielony do Nowej Spółki

* stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Rozstrzygnięcie czy majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego określenia skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodu wspólnika spółki dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Przepis ten stosuje się jednak z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem podatkowym jest ustalona na dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z przepisów tych wynika zatem, że po stronie wspólnika spółki dzielonej przychód podatkowy równy wartość emisyjnej przydzielonych mu w ramach podziału udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej może powstać wyłącznie w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji zaś gdy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, zastosowanie powinien mieć art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, z którego wprost wynika, że wartość emisyjna udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną wspólnikowi spółki dzielonej nie stanowi dla niego przychodu podatkowego.

Przy stosowaniu art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT należy również wziąć pod uwagę, że:

* przepisu tego nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów podziału spółek jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 12 ust. 13 ustawy o CIT),

* przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 (tj. spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski i podlegających w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (art. 12 ust. 15 pkt 1 ustawy o CIT).

Biorąc zatem pod uwagę, że:

* zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością Produkcyjną, który pozostanie w Spółce jak i zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Działalnością w zakresie Nieruchomości, który zostanie wydzielony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT;

* głównym lub jednym z głównych celów podziału Spółki nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (podział Spółki będzie motywowany uzasadnionymi przyczynami ekonomicznymi, wskazanymi w części niniejszego wniosku przedstawiającej opis zdarzenia przyszłego);

* zarówno Spółka jak i Nowa Spółka są Z będą spółkami mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Polski i podlegającymi w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

- otrzymanie w wyniku podziału X. udziałów Nowej Spółki nie spowoduje powstania po stronie Y. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl