0114-KDIP2-1.4011.199.2022.2.JS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4011.199.2022.2.JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 23 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania w 2022 r. przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Uzupełnił go Pan pismem z 10 maja 2022 r. (data wpływu 10 maja 2022 r.) Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Usługa, którą świadczy Wnioskodawca jest klasyfikowana z PKWiU o numerze 62.01.12.0. (Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych). Dokładnie polega na projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w infrastrukturze chmurowej (...) oraz konfiguracja narzędzi wdrożeniowych służących temu zadaniu.

W tej usłudze mieści się również:

Ø analiza wymagań w zakresie rozwiązań informatycznych,

Ø projektowanie architektury tworzonych rozwiązań informatycznych,

Ø projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze zgodnie z wymaganiami klienta,

Ø tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,

Ø konfiguracja narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne,

Ø testowanie manualne i raportowanie błędów, które się pojawiają

Wnioskodawca korzysta z gotowych narzędzi udostępnianych przez firmę (...) i nie tworzy nowych programów na żadnym etapie świadczenia tej usługi dla klienta.

Wnioskodawca nie jest w stanie określić, czy zakres prac wymieniony przez Wnioskodawcę w opisie usług jest związany z oprogramowaniem w rozumieniu ustawy.

Tak jak Wnioskodawca napisał - nie wytwarza programów komputerowych. W interpretacjach, które Wnioskodawca widział, w tym temacie np. 618286/I podatnik jasno stwierdzał, że jego zakres prac nie jest związany z oprogramowaniem więc interpretacja była po myśli podatnika. Wnioskodawca nie chce takich asumpcji zakładać, wskazuje, że Krajowa Informacja Skarbowa może pomóc w tym temacie i określić czy stawka podatku 8,5% jest prawidłowa do rozliczenia tej usługi.

Wnioskodawca zgłasza się w celu ustalenia odpowiedniej stawki ryczałtu dla jednej z usług, którą oferuje za pośrednictwem prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Prawo jest dla Wnioskodawcy niejasne i nawet po kontakcie z dwoma różnymi radcami prawnymi nie jest pewien jaką stawkę podatku może zastosować do swojej działalności. Do tej pory Wnioskodawca rozliczał się na stawce podatku zryczałtowanego 15% (12% od roku 2022) i okazuje się że mógł źle przypisać odpowiednią stawkę.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2 marca 2021 r.

Pytanie, dotyczy opodatkowania ryczałtem świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach działalności gospodarczej od początku roku 2022 r.

Wnioskodawca złożył 9 marca 2021 r. właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line.

Wnioskodawca nie uzyskuje również przychodów z tytułu:

Ø pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

Ø pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

Ø oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Wnioskodawca nie uzyskuje (nie uzyska) przychodów ze świadczenia usług związanych, z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

Wnioskodawca prowadzi, będzie prowadził ewidencję przychodów, w której będzie w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami.

Przychód Wnioskodawcy nie przekroczył w 2021 r. limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca realizuje rozwiązania bazodanowe opierające się na chmurze (...) oferowanej przez firmę (...). Uczestniczy w kilku projektach, w których chodzi o ten sam efekt. Ekstrakcja danych, ich przetworzenie oraz załadowanie do systemu bazodanowego.

Produktem końcowym są gotowe raporty/wizualizacje danych bazujące na informacjach zawartych w tych systemach bazodanowych. Środowisko (...) jest gotowym programem w ramach którego za pomocą metody "złap i przeciągnij" konfiguruje się m.in przepływy danych.

Wnioskodawca nie korzysta z gotowych rozwiązań informatycznych, częściowo parametryzuje środowisko i używa gotowych elementów udostępnianych przez (...) aby odpowiednio zarządzać przepływem danych. Duża część pracy jest zawiązana z dokumentowaniem środowiska informatycznego i opisywaniem jego działania.

Podczas świadczenia usługi klasyfikowanej z PKWIU 62.01.12.0. w ramach testowania manualnego danych i raportowania napotkanych błędów zdarza się używać przez Wnioskodawcę języka dostępu do danych SQL w celu sprawdzania jakości danych tzw. DATA QUALITY - jest to związane z działaniami, które Wnioskodawca określiłby jako ręczne testy jakości danych. Ilość takich działań określa prowadzona przeze Wnioskodawcę ewidencja czasu pracy, w której Wnioskodawca rozgranicza czas związany z tą działalnością (testy manualne). Język SQL jest przy tym używany do stworzenia zapytania służącego ekstrakcji danych, które są przez Wnioskodawcę następnie ręcznie/wizualnie weryfikowane.

Wnioskodawca nie wykorzystuje oprogramowania służącego do tworzenia oprogramowania, oraz nie wykonuje czynności z zakresu programowania, tworzenia kodów.

Wnioskodawca projektuje systemy gotowe do użycia.

Wnioskodawca nie pisze zlecenia sterujące programami dla użytkowników.

Oprócz wskazanej w uzupełnieniu wniosku działalności gospodarczej Wnioskodawca nie uzyskuje/nie uzyska innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Ponadto, Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko w sprawie do zadanego pytania.

Pytanie

Czy zakres wymienionych przez Wnioskodawcę w usłudze, świadczonej z PKWiU o numerze 62.01.12.0 prac Wnioskodawca może rozliczyć podatkiem zryczałtowanym z przypisaną stawką 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Wnioskodawca uważa, że opisana przez Niego we wniosku usługa klasyfikowana z PKWiU o numerze 62.01.12.0 może zostać rozliczona stawką 8,5% zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jeżeli wraz z rozwojem firmy pojawią się projekty, w których Wnioskodawca będzie używał języków programistycznych to zgodnie z ewidencją czasu pracy prowadzoną przez Wnioskodawcę czas spędzony na tego rodzaju działalności związanej z programowaniem powinien być rozliczony stawką 12% a sama usługa będzie klasyfikowana innym PKWIU.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą,

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylony

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto, zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że:

1.

posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,

2.

świadczone usługi klasyfikuje Pan według PKWiU jako 62.01.12.0,

3.

realizuje Pan rozwiązania bazodanowe opierające się na chmurze (...) oferowanej przez firmę (...),

4.

wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług nie przekracza u Pana limitu określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

5.

do wykonywanej przez Pana działalności, nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ww. ustawy,

6.

usługi, które Pan świadczy i które są przedmiotem zapytania nie są związane z oprogramowaniem a związane będą z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdy wystąpi sytuacja, że wykonywane przez Pana wraz z rozwojem firmy usługi będą usługami związanymi z oprogramowaniem - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody będą podlegały opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tym samym, stanowisko Pana jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Ta interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Pana w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Tutejszy Organ nie jest, bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

* Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl